Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting EN

01-12-2021 ECON_PA(2021)700636 PE700.636v01-00 ECON
Jessica POLFJÄRD
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-01-2022

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European green bonds EN

30-11-2021 ECON_PR(2021)700638 PE700.638v01-00 ECON
Paul TANG

AMENDMENTS 1 - 170 - Draft report A European Withholding Tax framework EN

25-11-2021 ECON_AM(2021)700464 PE700.464v01-00 ECON
Pedro MARQUES

MINUTES - Thursday, 18 November 2021 EN

23-11-2021 ECON_PV(2021)11-18-1 PE700.561v01-00 ECON

ZÁPISNICA - Pondelok, 15. novembra 2021

17-11-2021 ECON_PV(2021)11-15-1 PE700.461v01-00 ECON

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 206 - Návrh správy Spravodlivé a jednoduchšie zdaňovanie na podporu stratégie obnovy (dokument EP nadväzujúci na júlový akčný plán Komisie a jej 25 iniciatív v oblasti DPH, zdaňovania podnikov a fyzických osôb)

15-11-2021 ECON_AM(2021)697830 PE697.830v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

ZÁPISNICA - Streda, 1. septembra 2021

12-11-2021 ECON_PV(2021)09-01-1 PE700.387v01-00 ECON

The Digital Euro and the North of Ireland EN

11-11-2021 ECON_QZ(2021)699251 PE699.251v01-00 ECON
Chris MACMANUS

Impact of banking rules on Coronavirus bankruptcies EN

11-11-2021 ECON_QZ(2021)699252 PE699.252v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT

Worldwide Stresstest & Systemic Climate Risk EN

11-11-2021 ECON_QZ(2021)699253 PE699.253v01-00 ECON
Aurore LALUCQ

ZÁPISNICA - Utorok, 26. októbra 2021

10-11-2021 ECON_PV(2021)10-26-1 PE699.327v01-00 ECON

ZÁPISNICA - Utorok, 13. júla 2021

09-11-2021 ECON_PV(2021)07-13-1 PE699.324v01-00 ECON

ZÁPISNICA - Štvrtok, 14. októbra 2021

09-11-2021 ECON_PV(2021)10-14-1 PE699.336v01-00 ECON

ZÁPISNICA - Pondelok, 11. októbra 2021

04-11-2021 ECON_PV(2021)10-11-1 PE699.216v01-00 ECON

ZÁPISNICA - Štvrtok, 30. septembra 2021

03-11-2021 ECON_PV(2021)09-30-1 PE699.218v01-00 ECON

ZÁPISNICA - Pondelok, 27. septembra 2021

03-11-2021 ECON_PV(2021)09-27-1 PE699.229v01-00 ECON

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES

29-10-2021 ECON_AD(2021)693929 PE693.929v02-00 ECON
Mikuláš PEKSA

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora (akt o digitálnych trhoch)

28-10-2021 ECON_AD(2021)693930 PE693.930v02-00 ECON
Stéphanie YON-COURTIN

BUDGET AMENDMENTS 2022 Budget EN

28-10-2021 ECON_AB(2021)696514 PE696.514v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 214 - Návrh správy Vplyv vnútroštátnych daňových reforiem na hospodárstvo EÚ

28-10-2021 ECON_AM(2021)697827 PE697.827v01-00 ECON
Markus FERBER

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 160 - Návrh správy Vykonávanie šiestej smernice o DPH: čo chýba na zníženie rozdielu v DPH v Únii?

21-10-2021 ECON_AM(2021)697828 PE697.828v01-00 ECON
Olivier CHASTEL

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES, pokiaľ ide o používanie dokumentov s kľúčovými informáciami správcovskými spoločnosťami podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)

14-10-2021 ECON_PR(2021)697633 PE697.633v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ

Nonpublic meetings of members of the ECB’s Executive Board with bank representatives EN

14-10-2021 ECON_QZ(2021)697706 PE697.706v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami

14-10-2021 CJ29_PR(2021)697852 PE697.852v01-00 ECON JURI
Evelyn REGNER Ibán GARCÍA DEL BLANCO

The ECB’s Chief Economist’s engagements EN

14-10-2021 ECON_QZ(2021)698949 PE698.949v01-00 ECON
Chris MACMANUS

NÁVRH SPRÁVY o Európskom rámci pre zrážkovú daň

13-10-2021 ECON_PR(2021)695241 PE695.241v01-00 ECON
Pedro MARQUES
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-11-2021

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 357 - Návrh správy Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2021

12-10-2021 ECON_AM(2021)699009 PE699.009v01-00 ECON
Dimitrios PAPADIMOULIS

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1286/2014, pokiaľ ide o predĺženie prechodného mechanizmu pre správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti a osoby poskytujúce poradenstvo súvisiace s podielovými listami podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a iných subjektov ako PKIPCP alebo predávajúce tieto podielové listy

07-10-2021 ECON_PR(2021)697630 PE697.630v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ

NÁVRH SPRÁVY s odporúčaniami pre Komisiu o spravodlivom a jednoduchšom zdaňovaní na podporu stratégie obnovy (dokument EP nadväzujúci na júlový akčný plán Komisie a jej 25 iniciatív v oblasti DPH, zdaňovania podnikov a fyzických osôb)

28-09-2021 ECON_PR(2021)662076 PE662.076v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-11-2021

NÁVRH SPRÁVY o vplyve vnútroštátnych daňových reforiem na hospodárstvo EÚ

13-09-2021 ECON_PR(2021)695102 PE695.102v01-00 ECON
Markus FERBER
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-10-2021

Is “responding to customers’ demand” within the scope of the ECB´s mandate? EN

13-09-2021 ECON_QZ(2021)696511 PE696.511v01-00 ECON
Gunnar BECK

NÁVRH SPRÁVY o Európskej centrálnej banke – výročnej správe za rok 2021

09-09-2021 ECON_PR(2021)693753 PE693.753v01-00 ECON
Dimitrios PAPADIMOULIS
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-10-2021

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 111 – 300 - Návrh stanoviska Súťažeschopné a spravodlivé trhy digitálneho sektora (akt o digitálnych trhoch)

09-09-2021 ECON_AM(2021)696537 PE696.537v01-00 ECON
Stéphanie YON-COURTIN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 301 – 586 - Návrh stanoviska Súťažeschopné a spravodlivé trhy digitálneho sektora (akt o digitálnych trhoch)

09-09-2021 ECON_AM(2021)696538 PE696.538v01-00 ECON
Stéphanie YON-COURTIN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 587 – 819 - Návrh stanoviska Súťažeschopné a spravodlivé trhy digitálneho sektora (akt o digitálnych trhoch)

09-09-2021 ECON_AM(2021)696540 PE696.540v01-00 ECON
Stéphanie YON-COURTIN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 130 – 302 - Návrh stanoviska Jednotný trh s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a zmena smernice 2000/31/ES

09-09-2021 ECON_AM(2021)696545 PE696.545v01-00 ECON
Mikuláš PEKSA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 303 – 655 - Návrh stanoviska Jednotný trh s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a zmena smernice 2000/31/ES

09-09-2021 ECON_AM(2021)696546 PE696.546v01-00 ECON
Mikuláš PEKSA

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022

08-09-2021 ECON_AD(2021)693910 PE693.910v03-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

NÁVRH SPRÁVY o vykonávaní šiestej smernice o DPH: čo chýba na zníženie rozdielu v DPH v Únii?

06-09-2021 ECON_PR(2021)662096 PE662.096v01-00 ECON
Olivier CHASTEL
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 19-10-2021

Woke ECB EN

27-07-2021 ECON_QZ(2021)696310 PE696.310v01-00 ECON
Gunnar BECK

Buying RRF bonds and the future of German Constitutional Court review EN

27-07-2021 ECON_QZ(2021)696311 PE696.311v01-00 ECON
Gunnar BECK

Κίνδυνοι που συνοδεύουν τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα EN

27-07-2021 ECON_QZ(2021)696317 PE696.317v01-00 ECON
Dimitrios PAPADIMOULIS

ZÁPISNICA - Štvrtok, 1. júla 2021

26-07-2021 ECON_PV(2021)07-01-1 PE695.330v02-00 ECON

WORKING DOCUMENT on the draft general budget of the European Union for the financial year 2022 EN

26-07-2021 ECON_DT(2021)696325 PE696.325v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

Impact on prices and inflation of the ‘Fit for 55’ climate package EN

22-07-2021 ECON_QZ(2021)696296 PE696.296v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

Risk that bond purchasing programmes may lead to interest rate changes EN

22-07-2021 ECON_QZ(2021)696297 PE696.297v01-00 ECON
Engin EROGLU

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 54 - Návrh stanoviska Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – Všeobecný úvod – Celkové výdavky – Všeobecný výkaz príjmov – Výkaz príjmov a výdavkov podľa oddielov

20-07-2021 ECON_AM(2021)696300 PE696.300v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 295 - Návrh správy Hospodárske politiky eurozóny v roku 2021

15-07-2021 ECON_AM(2021)695307 PE695.307v01-00 ECON
Sirpa PIETIKÄINEN

Funding for Canadian fossil fuel projects EN

13-07-2021 ECON_QZ(2021)695036 PE695.036v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES

08-07-2021 ECON_PA(2021)693929 PE693.929v01-00 ECON
Mikuláš PEKSA
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-09-2021

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora (akt o digitálnych trhoch)

07-07-2021 ECON_PA(2021)693930 PE693.930v01-00 ECON
Stéphanie YON-COURTIN
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2021

ZÁPISNICA - Pondelok, 14. júna 2021

01-07-2021 CJ16_PV(2021)06-14-1 PE694.958v01-00 BUDG ECON

ZÁPISNICA - Pondelok, 21. júna 2021

30-06-2021 ECON_PV(2021)06-21-1 PE695.016v02-00 ECON

ZÁPISNICA - Štvrtok, 4. marca 2021

28-06-2021 CJ29_PV(2021)03-04-1 PE691.082v01-00 ECON JURI