Indiċi 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
PDF 1339k
L-Erbgħa, 9 ta' Lulju 2008 - Strasburgu Edizzjoni riveduta
1. Ftuħ tas-seduta
 2. Rapport annwali tal-BĊE għall-2007 (dibattitu)
 3. Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet għall-applikazzjoni - Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: Anness XI - Estensjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 u tar-Regolament (KE) Nru […] għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom (dibattitu)
 4. Deċiżjoni għal proċedura ta' urġenza
 5. Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1. Deċiżjonijiet li jistabbilixxu Programmi Annwali ta' Azzjoni għall-2008 għall-Brażil u l-Arġentina (B6-0336/2008) (votazzjoni)
  5.2. Il-prijoritajiet ta' l-UE għat-63 Sessjoni ta' l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (A6-0265/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (votazzjoni)
  5.3. Emendar tad-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà ferrovjarja fil-Komunità (A6-0223/2008, Paolo Costa) (votazzjoni)
  5.4. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (A6-0210/2008, Paolo Costa) (votazzjoni)
  5.5. Regoli komuni għall-operat ta' servizzi ta' l-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) (A6-0264/2008, Arūnas Degutis) (votazzjoni)
  5.6. Programm għall-Modernizzazzjoni ta' l-Istatistika Ewropea ta' l-Intrapriża u l-Kummerċ (MEETS) (A6-0240/2008, Christoph Konrad) (votazzjoni)
  5.7. Batteriji u akkumulaturi u l-iskart tagħhom (A6-0244/2008, Johannes Blokland) (votazzjoni)
  5.8. Restrizzjoni dwar il-marketing u l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (A6-0135/2008, Miroslav Ouzký) (votazzjoni)
  5.9. Kondizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali (A6-0253/2008, Atanas Paparizov) (votazzjoni)
  5.10. Suq intern fil-gass naturali (A6-0257/2008, Romano Maria La Russa) (votazzjoni)
  5.11. Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet għall-applikazzjoni (A6-0251/2008, Jean Lambert) (votazzjoni)
  5.12. Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: Anness XI (A6-0229/2008, Emine Bozkurt) (votazzjoni)
  5.13. Estensjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 u tar-Regolament (KE) Nru […] għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom (A6-0209/2008, Jean Lambert) (votazzjoni)
  5.14. Emenda ta' l-Artikolu 29 tar-Regoli ta' Proċedura - It-twaqqif ta' gruppi politiċi (A6-0206/2008, Richard Corbett) (votazzjoni)
  5.15. L-irwol ta' l-imħallef nazzjonali fis-sistema ġudizzjarja Ewropea (A6-0224/2008, Diana Wallis) (votazzjoni)
  5.16. Tilwim Airbus/Boeing quddiem il-WTO (votazzjoni)
  5.17. Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija (A6-0255/2008, Jerzy Buzek) (votazzjoni)
  5.18. It-tweġiba ta' l-UE quddiem l-isfida tal-fondi ta' investimenti sovrani (votazzjoni)
  5.19. Lejn kultura ġdida għall-mobiltà urbana (A6-0252/2008, Reinhard Rack) (votazzjoni)
  5.20. Rapport annwali tal-BĊE għall-2007 (A6-0241/2008, Olle Schmidt) (votazzjoni)
 6. Deċiżjoni sabiex l-2011 tiġi dikjarata “Is-Sena Ewropea għall-Volontarjat” (dikjarazzjoni bil-miktub): ara l-Minuti
 7. Spegazzjonijiet tal-vot
 8. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 9. Programmi Ewropej tar-radionavigazzjoni bis-satellita (EGNOS u Galileo) (iffirmar ta' l-att)
 10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 11. Is-sitwazzjoni fiċ-Ċina wara t-terremot u lejliet il-Logħob Olimpiku (dibattitu)
 12. Dokument ta' strateġija tal-Kummissjoni dwar it-tkabbir ta' l-2007 (dibattitu)
 13. Merħba
 14. Dokument ta' strateġija tal-Kummissjoni dwar it-tkabbir ta' l-2007 (tkomplija tad-dibattitu)
 15. Priġunieri Palestinjani f'Iżrael (dibattitu)
 16. Sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (dibattitu)
 17. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)
 18. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet : ara l-Minuti
 19. Talba għat-tneħħija ta' l-Immunità Parlamentari: ara l-Minuti
 20. Spazju u Sigurtà (dibattitu)
 21. Opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja provduti fil-ftehim ta' sħubija KE/Il-Mawritanja fil-qasam tas-sajd (dibattitu)
 22. Istruzzjonijiet konsulari komuni: elementi ta' identifikazzjoni bijometriċi u applikazzjonijiet għal viża (dibattitu)
 23. Flotot tas-sajd ta' l-UE affettwati mill-kriżi ekonomika (dibattitu)
 24. L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 25. Għeluq tas-seduta


  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 
1. Ftuħ tas-seduta
  

(Die Sitzung wird um 9.05 Uhr eröffnet.)

 

2. Rapport annwali tal-BĊE għall-2007 (dibattitu)
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt der Bericht von Olle Schmidt im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über den Jahresbericht der EZB für 2007 (2008/2107(INI) (A6-0241/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt, föredragande. − Herr talman! Herr Trichet! Herr Juncker! Europeiska centralbanken har allas ögon på sig. Dagens osäkra ekonomiska läge med finansiell oro sätter ECB under stor press. Jag är övertygad om att förra veckans räntehöjning var ett riktigt beslut. Inflation är en styggelse som omfördelar tillgångar på ett orättvist sätt. Europas politiska ledare ska vara tacksamma över att de har en oberoende centralbank som är beredd att agera för att hindra Europa från att hamna i stagflation, låg tillväxt och ökande inflation.

Tio år efter införandet är euron en världsvaluta. Den säkerhet och stabilitet som euron tillfört euroområdet och unionen i stort, inklusive mitt eget land, och även den globala ekonomin hade ingen kunnat drömma om. Irlands ”nej” i folkomröstningen gav ingen reaktion i eurons styrka. En asymmetrisk utveckling av ekonomin mellan euroländerna kan utgöra en risk men avhjälps genom att hålla fast vid stabilitetspaktens krav på sunda statsfinanser och fortsatt strukturomvandling i medlemsstaterna.

Samtidigt finns det en poäng i att efter tio år se över hur ECB arbetar; insyn, öppenhet, beslutsfattande och eurons internationella roll skulle kunna förbättras. Därför föreslår utskottet att ECB bör lägga fram ett nytt förslag till hur beslutsfattandet ska bli tydligare och effektivare när eurogruppen växer. ECB bör förklara diskussionen mellan styrelsemedlemmarna vid beslut om styrräntan för att öka öppenheten och ytterligare poängtera förutsägbarheten. Rollen som ordförande för eurogruppen bör stärkas för att bättre reflektera eurons betydelse även i internationella sammanhang.

Att ge marknaden bättre information om ECB:s räntebeslut har länge varit en central fråga för parlamentet liksom offentliggörande av protokollen och röstresultatet. ECB har dock vägrat detta med hänvisning till att det skulle skapa nationell splittring inom ECB:s ledning.

Herr Trichet, vi har lyssnat på era synpunkter, och utskottet för nu fram ett ändrat förslag. ECB:s ledning ska bli tydligare i den information som ges efter räntebeslutet, dvs. om enighet uppnåddes utan diskussion eller om det varit svårigheter att nå en gemensam ståndpunkt. Detta skulle vara ett viktigt steg för att förbättra dialogen mellan marknaden, oss politiker och ECB.

Inflationen är rekordhög och ligger nu på omkring fyra procent, vilket är betydligt högre än inflationsmålet på omkring två procent på medellång sikt. Inte bara dollarn utan även andra valutor har försvagats avsevärt mot euron, vilket har återupplivat diskussionen om växelkursen. Euroområdets utvidgning ger det monetära området mer tyngd, men leder samtidigt till fler utmaningar, eftersom beslutsfattandet blir mer ohanterligt och skillnaderna i ekonomisk utveckling mellan medlemmarna ökar.

Krisen på bolånemarknaden har visat att finansiell stabilitet är en global fråga, eftersom kriserna inte längre begränsas till ett land eller en region. De samordnade insatserna med Federal Reserve och Bank of England har i stor utsträckning bidragit till att hålla det finansiella systemet flytande men har inte löst krisen. Detta har också tydliggjort behovet av bättre samarbete mellan centralbanker och andra institutioner. Det faktum att ECB och Fed båda varnade för att underskatta risken för krisen på bolånemarknaden utan någon större framgång visar den ökande sårbarheten inom världens finansmarknader. Här finns anledning att agera, vilket nu också bland annat parlamentet gör, bland annat genom uppföljningen av Lamfalussyprocessen för att modernisera den europeiska tillsynsstrukturen.

Den gemensamma penningpolitiken och ECB står inför stora utmaningar de närmaste åren. Jag är övertygad om att EU:s ledare och ECB kommer att visa sig testet mogna. Då måste emellertid också samtliga EU:s ledare förstå att prisstabilitet och sunda statsfinanser är grundpelare för tillväxt och nya jobb. Det är därför anmärkningsvärt att den franske presidenten, inte minst i sin nuvarande roll som rådets ordförande, ifrågasätter ECB:s stabilitetsmål. Enligt min mening borde Europas ledare i stället förklara i en öppen dialog med medborgarna penningpolitikens syften och mål. Rusande priser och kompenserande löneförhöjningar är välståndets värsta fiende.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Trichet, Président de la Banque centrale européenne. − Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement européen, c'est pour moi un honneur de vous présenter, comme le prévoit le traité, le rapport annuel 2007 de la Banque centrale européenne. Nos relations vont bien au–delà des obligations imposées par le traité, et la Banque centrale européenne se félicite des rapports très étroits que nous entretenons avec le Parlement.

C'est la quatrième fois, cette année, que j'interviens devant vous. Mes collègues du directoire ont été aussi en contact étroit avec le Parlement européen, particulièrement sur des sujets tels que l'élargissement de la zone euro, les systèmes de paiement et le dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire.

Ich werde Ihnen zunächst einen kurzen Überblick über die wirtschaftlichen Entwicklungen in den Jahren 2007/2008 geben und die geldpolitischen Maßnahmen der EZB erläutern. Danach möchte ich einige Anmerkungen zu Punkten und Vorschlägen machen, die Sie in Ihrem Entwurf einer Entschließung zum Jahresbericht 2007 der EZB vorgebracht haben.

In 2007 the ECB operated in a challenging environment with rising and volatile commodity prices and, since the second half of 2007, heightened uncertainty stemming from the ongoing correction in financial markets across the world that was mentioned by the rapporteur. Despite these developments, the euro-area economy continued to expand at solid rates in 2007, with annual real GDP growing by 2.7%.

In the first half of 2008, moderate ongoing growth in real GDP has continued, although the quarter-on-quarter profile is likely to show significant volatility owing to temporary, in part weather-related, factors. It is thus important to focus on the medium-term trend when assessing growth developments.

Looking ahead, on the external side, growth in emerging countries should remain robust, supporting euro-area foreign demand. On the domestic side, the economic fundamentals of the euro area remain sound and the euro area does not suffer from major imbalances. Unemployment rates and labour force participation have increased significantly in recent years, and unemployment rates have fallen to levels not seen for 25 years.

That being said, the uncertainty surrounding this outlook for growth remains high, with downside risks mainly relating to further unanticipated increases in commodity prices, possible further spillovers from continuing tensions in financial markets to the real economy and increasing protectionist tendencies.

Turning to price developments, in 2007 average annual HICP inflation in the euro area was 2.1%, slightly above the ECB’s definition of price stability. However, at the end of the year, substantial increases in international oil and food prices brought inflation to levels well above 2%. Since then, inflation in the euro area has risen further and, in the wake of renewed sharp commodity price increases, arrived at the worrying level of around 4% in mid-2008. Looking ahead, the annual HICP inflation rate is likely to remain well above the level consistent with price stability for some time, moderating only gradually in 2009.

Risks to price stability over the medium term remain clearly on the upside in 2007 and have intensified over recent months. These risks include possible further rises in commodity prices and unanticipated increases in indirect taxes and administered prices. In addition the Governing Council is strongly concerned that price and wage-setting behaviour could add to inflationary pressure through broadly-based second-round effects. First signs are already emerging in some regions of the euro area. In this context, indexation schemes for nominal wages are of particular concern and should be avoided.

As in 2007, the monetary analysis in the first half of 2008 has continued to confirm the prevailing upside risks to price stability at medium to longer horizons. In line with our monetary policy strategy, we take the view that the sustained underlying strength of monetary and credit expansion in the euro area over the past few years has created upside risks to price stability.

To contain prevailing upside risks to price stability over the medium term, the Governing Council further adjusted the monetary policy stance in March and June 2007. After a period of unusually high uncertainty in the context of the financial-market correction, in July 2008 the Governing Council has brought the minimum bid rate in the euro system’s main refinancing operations to 4.25%. This action underlines the Governing Council’s strong determination to prevent second-round effects and maintain longer-term inflation expectations firmly anchored in line with price stability. This is the contribution of the ECB’s monetary policy to preserving purchasing power over the medium term and supporting sustainable growth and employment in the euro area.

Following last week’s decision to raise rates, in the Governing Council’s current assessment the monetary policy stance will contribute to achieving price stability over the medium term. We will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.

In the draft resolution you raise a number of issues of relevance for the ECB. I would like to assure you that we will consider the remarks which have just been made and all the remarks that are in the resolution with great care and we will report back to you accordingly.

Let me perhaps very briefly elaborate on some of these points. On the monetary policy strategy, I would like to start by welcoming the positive assessment made by the Committee on Economic and Monetary Affairs on the ECB monetary policy strategy. Our two-pillar framework ensures that all information relevant for the assessment of risks to price stability is taken into account in a consistent and systematic manner when taking monetary policy decisions.

In 2007 the Governing Council launched within the euro system a research agenda to enhance further its monetary analysis, as is also proposed in the draft resolution to continue to improve the ECB’s analytical infrastructure.

On transparency, I would also like to welcome the Committee’s recognition that making the minutes of the ECB Governing Council’s meeting available to the public would not necessarily be advisable. Such a measure would draw attention to individual positions when, in a euro area of 15 and very soon 16 countries, what counts is the position of the collegial decision-maker, the Governing Council, the college. It could also lead to pressures on Governing Council members to abandon their necessarily euro-area perspective when taking monetary policy decisions.

As already emphasised on previous occasions, I see the introductory statement I present on behalf of the Governing Council at the monthly press conference as an equivalent to what other central banks call ‘summary minutes’. Together with the ensuing question-and-answer session, the introductory statement provides in real time a comprehensive overview on the part of the Governing Council of the current monetary policy stance. This communication instrument has served us well in guiding financial-market expectations.

As regards fiscal policies, the ECB shares the view expressed that all Member States must fully respect the Stability and Growth Pact. A renewed increase in the euro-area aggregate fiscal deficit ratio is projected for 2008. There is a clear risk that some countries will not comply with the provisions of the preventive arm of the Stability and Growth Pact. Achieving sound and sustainable budgetary positions and on this basis allowing the free operation of automatic stabilisers is the best contribution we trust fiscal policy can make to macroeconomic stability.

The draft resolution also refers to the risks posed by economic differentials across euro-area countries, which to some extent reflect structural rigidities and/or inappropriate national policies. It goes without saying that economic divergences across euro-area countries cannot be addressed by monetary policy.

In order to avoid a protracted period of either low growth and high unemployment or overheating, as a country response to asymmetric shocks, reforms to enhance the resilience to such shocks should be undertaken at the national level. These include well-designed structural reforms to enhance competition, increase productivity and foster labour-market flexibility.

Let me emphasise again that there is a need for lucid monitoring of national competitiveness developments – including unit labour costs – as recouping ex post loss of competitiveness is a difficult exercise. In this regard we support Parliament’s call for responsible wages and price policies.

Let me now turn to the issues highlighted by the financial-market correction for crisis prevention and crisis management, which also figure prominently in Parliament’s analysis.

As regards crisis prevention, the market correction highlighted issues for both supervisors and central banks. Supervisors should make further efforts to reinforce cooperation and exchange of information on a cross-border basis. It is of crucial importance to further exploit the potential of the Lamfalussy framework. The Ecofin Council has agreed on certain measures to that end, and attention should now shift towards implementing those orientations.

The market correction, in our view, has not provided any convincing evidence for an overhaul of the current supervisory framework, for instance through the setting-up of a new authority for EU supervision. Central banks, including the ECB, have to a great extent been effective in identifying the weaknesses and risks to the financial system that materialised as the turmoil unfolded. I will not elaborate on that.

Looking for the lessons for crisis management, the main issue that emerged during the turmoil concerns the need for a smooth flow of information between central banks and supervisors during the unfolding of a crisis. Central banks may need supervisory information for the effective performance of their functions in the management of the crisis. This applies to the Eurosystem as it applies to all central banks. Supervisors from their side may benefit from central bank information. Therefore, the envisaged reinforcement of the EU legal basis for information exchange between central banks and supervisors is very strongly supported by the ECB.

Let me conclude with some remarks concerning the integration of Europe’s payment systems. We noted with satisfaction the positive assessments in the draft resolution about SEPA and TARGET2. Concerning the Eurosystem’s TARGET2-Securities initiative, the Governing Council will in the coming weeks decide on the continuation of the T2S project. It is important to note that all major CSDs have responded positively to our initiative.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Juncker, Président de l'Eurogroupe et membre du Conseil européen. − Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais d'abord rendre hommage à votre rapporteur pour la qualité de son travail. C'est un rapport qui est d'une haute tenue, dont le contenu reflète l'essentiel de ce qu'il fallait dire.

Je note avec satisfaction que se dégage des travaux de votre commission et du rapport de votre rapporteur, une large identité de vues entre ce que pense votre Parlement et les opinions émises de nombreuses fois par l'Eurogroupe, que j'ai l'honneur de présider. Cette identité de vues, cette large convergence d'opinions concernent notamment l'activité et les activités de la Banque centrale qui, comme toujours, croule sous les compliments de votre Assemblée et des gouvernements que je représente ici.

Cette remarque a toute son importance lorsque nous songeons aux nombreuses critiques dont fut l'objet la Banque centrale pendant les semaines, les mois derniers, lorsqu'il s'agissait de mettre en place tout un arsenal dans le cadre de la crise financière qui, alors, s'abattait sur le monde entier. Critiquée d'abord pour avoir été hyperactive, la Banque centrale européenne a pu constater avec satisfaction que toutes les autres autorités monétaires d'importance avaient suivi et les instruments et les méthodes employés par la Banque centrale.

Nous sommes d'accord également avec le rapporteur lorsqu'il nous incite, l'Eurogroupe, le Conseil ECOFIN d'une façon générale, et notre Banque, à tirer les bonnes conséquences financières des crises auxquelles nous avons assisté, notamment en ce qui concerne la surveillance des marchés et la transparence qu'il faudra que nous ajoutions aux mécanismes qui sont actuellement les nôtres.

La lutte contre l'inflation est la principale préoccupation de nos concitoyens. À l'heure actuelle, tous les sondages prouvent que la perte du pouvoir d'achat et la crainte de voir se réaliser les risques de la perte du pouvoir d'achat continuent à habiter les esprits et, par conséquent, la Banque est parfaitement dans ses droits et dans ses obligations en faisant tout pour assurer la stabilité des prix, objectif qui est assigné à la Banque centrale par le traité fondateur de Maastricht.

Je voudrais ajouter qu'il ne faudrait pas que nous penchions vers cette idée simple qui consisterait à estimer que la Banque centrale, qui est l'Autorité monétaire, serait la seule à être en charge de la stabilité des prix et de la lutte contre l'inflation. L'inflation et la lutte contre l'inflation sont une préoccupation et une obligation également pour les gouvernements de la zone euro qui, eux aussi, en complétant la partie des politiques monétaires menée par la Banque centrale doivent mettre en place les bonnes politiques, propres à sous-tendre la stabilité des prix.

Ainsi, les gouvernements de l'Eurogroupe se sont engagés d'abord à tout faire pour que, dans le cadre de la modération salariale dont nous avons besoin, nous ne dérapions pas aux niveaux des salaires et des secteurs publics. Ainsi, sommes-nous fermement déterminés à tout faire pour éviter des relèvements non nécessaires de la fiscalité indirecte; cette remarque vaut autant pour la TVA que pour les accises. Nous nous sommes fermement engagés à tout faire pour ne plus accepter que les prix administrés se dégagent du terrain qui est celui du sens commun.

Qui dit inflation et stabilité des prix ne peut pas ne pas parler de l'indépendance de la Banque centrale, comme votre rapporteur l'a fait et dans son rapport écrit et dans son rapport oral.

Je voulais noter une fois de plus que l'indépendance de la Banque centrale est un principe fondateur de l'Union économique et monétaire, que l'indépendance de la Banque centrale fait partie du Pacte fondateur de l'Union économique et monétaire, qu'aucun gouvernement pendant les travaux qui ont conduit au traité constitutionnel et, par la suite, au traité réformateur de Lisbonne, n'a proposé, ne fût-ce qu'un changement mineur au mandat général qui est celui de la Banque centrale et qui est concentré sur la stabilité des prix. Par conséquent, je crois qu'il faudra qu'un jour nous mettions un terme à un débat stérile, futile, qui n'a rien à voir avec la réalité des choses vécues. Cela n'exclut pas que, les uns et les autres, nous puissions avoir le droit de critiquer la Banque, d'entourer de bienveillance et de conseils l'action vertueuse qu'elle mène, mais il n'est pas question de toucher à l'indépendance de la Banque centrale.

Pour le reste, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas que nous surchargions de responsabilités la politique monétaire. Le traité assigne l'objectif de stabilité des prix à la Banque centrale; nous ne devons pas ajouter des objectifs économiques multiples au mandat de la Banque centrale mais respecter la règle de cohérence, qui nous oblige à ne pas vouloir voir la Banque s'engager dans la poursuite d'un trop grand nombre d'objectifs politiques. Elle a un instrument pour agir, c'est la politique monétaire; elle le fait avec élégance et détermination.

En ce qui concerne la politique de change, Monsieur le Président, j'ai noté comme une légère ambiguïté dans le rapport de M. Schmidt, parce qu'il donne l'impression que la politique de change serait de la responsabilité unique, sinon exclusive, de la Banque centrale. Moi je veux bien que la Banque centrale ait un rôle moteur dans tout ce qui relève des changes, mais je voudrais tout de même insister auprès de vous sur les dispositions du traité qui attribuent une compétence partagée à la Banque et aux gouvernements, s'agissant de la politique de change. Pour le reste, et sur la politique de change, et sur la politique monétaire, et sur les politiques structurelles, nous entretenons avec la Banque un dialogue suivi, riche, nourri par les apports des uns et des autres.

Ainsi, dans le cadre de ce dialogue si souvent renouvelé, le Président Trichet et moi-même, nous sous sommes rendus en Chine en novembre dernier pour parler de politique de change avec les autorités chinoises et nous répéterons cet exercice au cours du deuxième semestre de l'année en cours.

Une légère ambiguïté que j'ai notée dans le rapport de votre commission concerne la représentation extérieure de la zone euro; là encore, et contrairement à ce que le rapport laisse entrevoir, la Banque centrale n'est pas seule compétente pour prendre les mesures nécessaires afin de renforcer la présence internationale de la zone euro; là encore, nous sommes dans le domaine des compétences partagées.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Bienvenus les deux Jean-Claude, les Présidents Trichet et Juncker!

Am 2. Juni gab es bei uns in Frankfurt am Main, der Stadt der Einführung der D-Mark und des Euro, eine große Feierstunde — zehn Jahre Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Es ist das Verdienst der EZB, dass sich der Euro international etabliert hat und dass von der Preisstabilität als oberstem Ziel zu keiner Zeit abgewichen wurde. Es war konsequent, dass die EZB vor wenigen Tagen ihre schärfste Waffe nutzte, den Leitzins zu beeinflussen und ihn um ein Viertelprozent anzuheben. Das Ziel war und ist, Inflationsgefahren einzudämmen, die durch hohe Lebenshaltungskosten entstanden sind, durch explodierende Preise bei Benzin und Öl.

Diesmal kündigte die EZB ihre Maßnahmen bereits Wochen vorher an. Anders handelte sie im Vorjahr, innerhalb von wenigen Stunden massiv und effektiv. Das Vorgehen wurde im Bericht von Olle Schmidt — einem vorzüglichen Bericht, bei dem wir gut zusammengearbeitet haben — ausdrücklich begrüßt. In der zweiten Jahreshälfte 2007 brach der Immobilienmarkt zusammen, durch die Subprime-Krise gerieten Banken und Versicherungen, die sich verzockt hatten, in eine Schieflage. In kürzester Zeit stellte die EZB ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung und verhinderte damit einen grenzüberschreitenden Zusammenbruch.

Diese Schnelligkeit und Wirksamkeit sind ein Beweis für Handlungsstärke, die auf Kompetenz und auf gewachsenem Vertrauen in ihrem Gremium beruht. Generell halte ich die Entscheidungen der EZB für transparent, basierend auf gutem Informationsfluss und offenen Zielsetzungen. Im monetären Dialog legt die EZB vor uns, dem Wirtschafts- und Währungsausschuss, regelmäßig Rechenschaft über finanzpolitische Beschlüsse ab.

Die oft geforderte Veröffentlichung von Protokollen der Präsidiumssitzungen halte ich für wenig zielführend. Nationale Einflussnahmen müssen verhindert werden. Die uneingeschränkte Unabhängigkeit muss gesichert werden. Normalerweise, Herr Präsident, haben wir Abgeordnete viel Gelegenheit zu kritisieren, heute darf ich einmal denen ausgesprochen viel Lob aussprechen, bei denen die Unternehmen und die Bürger in guten Händen sind, zum einen Präsident Trichet und Ihrem Haus, der EZB in Frankfurt am Main, und zum anderen natürlich dem exzellenten Jean-Claude Juncker.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel António dos Santos, em nome do Grupo PSE. – Senhor Presidente, Senhor Juncker, Senhor Trichet, antes de mais gostaria de afirmar que o primeiro objectivo deste relatório era o de analisar a actividade do Banco Central Europeu durante o ano de 2007, mas é óbvio que a discussão feita na Comissão dos Assuntos Monetários à volta desta matéria não podia excluir-se de analisar os desafios futuros que se põem à política monetária da União Europeia e aos seus reguladores.

No quadro das competências que os Tratados atribuem ao Banco Central Europeu, temos de reconhecer o trabalho feito em 2007, que se não evitou as turbulências monetárias e a consequente crise de crescimento económico que estamos a viver, permitiu atenuar muitas das consequências negativas da actual conjuntura. A questão principal continua no entanto a ser, a meu ver, a de saber se com as actuais políticas e os instrumentos à disposição da União Europeia, estamos ou não em condições de vencer definitivamente a grave crise da economia mundial e as suas consequências na Europa.

É certo que uma crise não é necessariamente uma catástrofe. Mas uma crise só não é uma catástrofe se houver uma visão de futuro correcta, liberta de ortodoxias ultrapassadas e centrada na nova natureza dos fenómenos que temos de encarar e vencer. Não é aceitável defender o incumprimento das regras em vigor, mas temos de ver, de colocar no actual quadro político propostas que visem alterar a situação actual.

O relatório do Deputado Olle Schmidt apresenta alguns caminhos e aponta alguns caminhos. Desde logo, uma maior cooperação dos bancos centrais e das autoridades de controlo na luta contra a desregulamentação e a regulação financeira, a criação de um quadro global de supervisão financeira do qual o BCE seja responsável, uma maior coordenação das políticas económicas ao nível do Eurogrupo, da Comissão e do Banco Central, uma maior transparência das decisões e sobretudo a criação de uma corrente que torne compreensíveis para a opinião pública as medidas tomadas pelo Banco Central Europeu, a reforma estrutural da governação do próprio banco, mas sobretudo a necessidade de que toda a acção sobre as taxas de juro seja feita de maneira muito cuidadosa, evitando intervenções especulativas e descontos inadequados dos mercados, de forma a não colocar em perigo a política de investimento, a criação de emprego, as reformas estruturais e o crescimento económico. Mas, independentemente de tudo isto, que já é muito, é necessário também encarar que estamos perante uma crise económica e social difícil, cujo desenvolvimento não apreendemos em toda a sua extensão e cujo desenvolvimento está ainda muito longe de ter atingido a parte mais alta.

Não tenhamos ilusões, os remédios que conhecemos vão ser incapazes de resolver os problemas actuais. Reconhecer esta situação não é recuar, mas revelar sensatez. Provavelmente estamos no limiar das soluções políticas para resolver os problemas, o que não será seguramente o fim do mundo e muito menos o fim da História. Ao BCE só podemos solicitar cooperação, competência, transparência e flexibilidade no respeito das suas competências e nunca para lá do exercício dessas competências.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident! Meine Herren Präsidenten, liebe Kollegen! Ich darf mich dem Kompliment meiner Vorredner anschließen. Die EZB hat in der Tat schon zu Beginn der Finanzkrise schnell und kompetent gehandelt, und ohne diese Entschlossenheit wäre die Finanzkrise wahrscheinlich sehr viel schlimmer ausgefallen. Noch ist sie nicht vorüber, aber durch ihre Entschlossenheit hat sie nicht nur ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis gestellt, sondern sie ist zu einer Art Vorbild für kompetentes Zentralbankhandeln geworden und zu einer Art Leitbild für andere Zentralbanken.

Die schwierigste Phase, fürchte ich, liegt aber noch vor der Zentralbank. Die nächsten achtzehn Monate werden der wirklich kritische Test werden, ob die Bank ihre Glaubwürdigkeit auch dann noch bewahren kann. Ich hoffe es! Wir haben galoppierende Öl- und Rohstoffpreise, wir haben ausufernde Lebensmittelpreisentwicklungen und wir haben eine Inflation. Präsident Trichet hat von 4 % im Euroraum gesprochen, in manchen Mitgliedsländern sind es sogar fast 6 %, und wir haben einen unglaublich starken Euro.

Die Gefahr einer Stagflation ist deshalb sehr real. Es geht darum, sicherzustellen, dass wir hier tatsächlich diese Gefahr schon frühzeitig bannen. Deshalb und vor diesem Hintergrund begrüße ich, dass die Zentralbank durch ihre Zinsentscheidungen der letzten Woche unter Beweis gestellt hat: Jawohl, die Inflation zu bekämpfen, ist und bleibt unsere Hauptaufgabe.

Als Deutschland sich vor mehreren Jahrzehnten in der Stagflation befand, hat der damalige Kanzler Schmidt gesagt: Mir sind 5 % Inflation lieber als 5 % Arbeitslosigkeit. Er stand damit im direkten Gegensatz zur Bundesbank. Es hat sich herausgestellt, dass die Politik der Bundesbank richtig war, die Inflation sofort und entschieden zu bekämpfen. Und Deutschland ist früher aus der Stagflation herausgekommen als viele andere Länder.

Ich habe der Zentralbank keine Ratschläge zu erteilen. Sie weiß selbst am besten, was sie zu tun hat. Ich habe drei Wünsche. Auf zwei davon ist schon eingegangen worden. Ich würde mir wünschen, dass der Dialog zwischen der Zentralbank und der Eurogruppe und dem Präsidenten der Eurogruppe, Herrn Juncker, unverkrampft vor sich geht. Ich glaube, das ist inzwischen der Fall. Ich würde mir wünschen, dass die Zusammenarbeit nicht nur zwischen den Zentralbanken, sondern auch zwischen der Zentralbank und den Aufsichtsbehörden vertieft wird. Auch das ist schon angedeutet worden.

Schließlich würde ich mir wünschen – da habe ich leider eine negative Antwort von Präsident Trichet –, dass wir mehr Informationen über die Entscheidungsfindung erhalten. Wir wollen keine Namen wissen, aber wir wollen wissen, ob es eine knappe Entscheidung war, ob es eine eindeutige Entscheidung war und ob es viele Diskussionen gegeben hat oder wenige.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, je ne suis pas un grand expert des questions monétaires, mais j'essaie de comprendre ce qui se cache derrière la crise énergétique et alimentaire qui sévit en ce moment, et mon analyse, c'est que nous entrons dans une autre ère.

Nous entrons dans une ère où les ressources de la planète sont rares. Pourquoi? Parce que nous avons un modèle économique dominant, datant du XXe siècle, qui a été conçu et vécu par un milliard de citoyens issus des classes moyennes en Europe, aux États–Unis, au Japon, et par des petites élites dans le reste du monde. Cela, c'était le monde du XXe siècle.

Le monde du XXIe siècle, c'est un monde où les classes moyennes vont regrouper des centaines de millions d'individus de plus, en Chine, en Inde, en Indonésie, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Mexique, au Brésil, et dans d'autres pays. Nous vivons donc actuellement dans un modèle économique dominant qui connaît un problème de système. C'est un système qui n'a pas intégré l'idée que les ressources étaient limitées. Où trouverons-nous du poisson quand les Chinois mangeront autant de poisson que les Japonais? Où trouverons-nous du pétrole quand les Indiens rouleront tous en Tatamobile? Où trouverons-nous du charbon pour alimenter les aciéries mondiales si les pays émergents se développent sur la base des technologies existantes? C'est cela la crise profonde.

J'ai donc trois questions concrètes. Premièrement: la spéculation. La spéculation n'est pas, bien sûr, le mouvement de fond. Mais que faire pour les citoyens qui croulent sous les prix qui augmentent, tandis que les actionnaires de Total, d'Eon et d'autres spéculateurs croulent, eux, sous les bénéfices? Monsieur Juncker, vous avez lancé l'idée d'une taxe sur la spéculation. Est–ce que l'on avance sur cette idée? Parce que je crois que les citoyens veulent que nous, en tant que politiques, nous agissions.

Deuxième question: comment faire pour que, rapidement, nous fassions de l'économie européenne une économie moins dépendante, notamment vis-à-vis des importations de pétrole et de gaz, et de leur prix? Est–ce nous ne pourrions pas envisager un grand programme d'investissement, avec l'aide de la Banque européenne d'investissement, en faveur de la rénovation des bâtiments, des transports publics et aussi, par exemple, de l'installation de moteurs électriques et d'autres dispositifs dans les petites et moyennes entreprises? Je pense que c'est le seul moyen de réduire la consommation, car nous ne maîtrisons pas les prix.

Ma troisième remarque concerne le système d'indexation des salaires. Monsieur Trichet, vous et moi, nous avons des salaires suffisamment élevés pour ne pas être très affectés par les prix de l'énergie et de l'alimentation. Votre salaire est sûrement beaucoup plus élevé que le mien. Mais vous dites en même temps qu'il faudrait supprimer les systèmes d'indexation nationale tels que nous les connaissons à Luxembourg et en Belgique. Est–ce que ce n'est pas le seul moyen, Monsieur Juncker, qui reste à la population de disposer de revenus supplémentaires à un moment où les prix flambent? Je ne comprends pas très bien votre acharnement contre les systèmes d'indexation.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie. – Dank u wel, mijnheer de Voorzitter. Ik wil graag ook een welkom toeroepen aan de heer Trichet, president van de Europese Centrale Bank, en de heer Juncker.

Ik wil allereerst de heer Trichet gelukwensen met de presentatie van zijn jaarverslag. De vooruitzichten voor de Eurozone zijn ongunstig, laten wij er geen doekjes om winden. Ik vrees dat de komende jaren veel bezwaren die tegen de invoering van de euro werden ingebracht, uit zullen komen. Na een aantal jaren van voorspoed zal nu moeten blijken of de Europese Centrale Bank in staat is te zorgen voor een lage inflatie.

De Eurozone kent één monetair beleid, maar straks zestien landen met een eigen economisch beleid. Zestien landen met een eigen inflatiecijfer en een eigen beleid om werkgelegenheid te stimuleren. De laatste renteverhoging die de Europese Centrale Bank heeft doorgevoerd leidt bij een inflatie in de Eurozone van 4% tot een reële rente van 0,25%. Maar niet in elke lidstaat is deze rentestand een afdoende middel om de stijgende inflatie en een dreigende recessie te bestrijden.

Ik hoor graag van de heer Trichet of hij voor de komende jaren een inschatting kan maken van de toereikendheid van de beschikbare instrumenten.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). – Podporujem názor, že zavedenie eura, jeho postupné rozširovanie, ale aj uplatňovanie pravidiel konzistentnej hospodárskej politiky spolu s obozretným prístupom Európskej centrálnej banky viedli v doterajšom období k relatívne stabilnému ekonomickému vývoju v krajinách Európskej únie.

Je tiež nesporné, že vzhľadom na dynamický rast v početnosti a rozmanitosti operácií na finančných trhoch narastá ich neprehľadnosť. Tým narastá aj miera rizík, ktoré môžu viesť k poškodeniu nielen skupín poskytovateľov a spotrebiteľov, ale môžu poškodiť aj ekonomiky celých štátnych útvarov. To zvýrazňuje potrebu vytvoriť širší rámec Európskej únie pre finančný dohľad a zabezpečiť predpoklady pre užšie zapojenie Európskej centrálnej banky do systému dohľadu ako súčasti systémového riešenia problému.

Súhlasím so spravodajcom pánom Schmidtom, že bude nevyhnutné prehĺbenie spolupráce medzi centrálnymi bankami a národnými útvarmi dohľadu. Cieľom je udržiavanie stability na finančných trhoch pri zohľadnení čoraz väčšej integrácie finančných systémov. V oblasti finančných trhov v dnešnej dobe platí to isté čo v ekológii. Bez zapojenia ďalších väčších hráčov, ako sú Spojené štáty, Rusko, Japonsko, Čína, India a ďalších, nebude možné dosiahnuť úspešný výsledok v celosvetovom kontexte.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). – Señor Presidente, señor Gobernador, señor Presidente del Eurogrupo, los dos han coincidido en que, durante diez años, ha habido un consenso no alterado sobre el papel relativo de las distintas políticas. Al Banco Central y a la política monetaria les corresponde asegurar la estabilidad de los precios, las cuentas públicas deben equilibrarse en el término medio y a las otras políticas corresponde hacer crecer las economías y hacer crecer el empleo.

Cuando las cosas van mal, se empieza a cuestionar este modelo. Se empieza a intentar desplazar las responsabilidades propias hacia las instituciones europeas. Para unos, la culpa la tiene el señor Trichet y, para otros, el señor Juncker. Si las cosas siguen yendo mal, la culpa la acabará teniendo el señor Poettering.

En este momento, por tanto, me parece importante —y el señor Trichet es un buen navegante— mantener el rumbo, mantener el modelo que nos ha permitido llegar hasta aquí.

En materia de precios, voy a añadir unas palabras. Es verdad, como dice el señor Juncker, que todos tienen responsabilidad en este tema y que los Gobiernos deben hacer algo en esta materia, y eso habrá que abordarlo al abordar la flexibilidad de los mercados, cuando diseñemos la estrategia post-Lisboa.

Pero hay un aspecto en el que le incumbe al Banco Central un protagonismo especial. Se dice —no sé en qué cuantía— que un cierto componente del aumento de los precios se debe a la especulación financiera; el desplazamiento del dinero de las subprimes y de la renta variable a los futuros es responsable, en parte, de esta situación, y algo tendríamos que hacer todos en este tema.

En materia de arquitectura institucional, coincido con el ponente, el señor Schmidt, en que, probablemente, la publicación íntegra de las actas no sería una buena idea en este momento. Me parece, sin embargo, que sería buena una publicación de las actas resumidas y me parece que sería todavía más importante que el Banco Central nos dijese cuál ha sido el peso relativo de los dos pilares sobre los que basa su estrategia en cada una de las decisiones para aumentar la transparencia y el conocimiento de los mercados.

Me parece también que el aumento de la gobernanza económica supondría un contrapunto, un equilibrio; pero de eso, evidentemente, no tiene la culpa el señor Trichet. La tenemos nosotros, por no haber aprobado todavía el Tratado de Lisboa, y eso intento que se corrija.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – Monsieur le Président, Messieurs les présidents, je veux d'abord remercier notre rapporteur pour la qualité de son travail. Je crois que la contribution des uns et des autres aboutit à un résultat où chacun peut y retrouver ses petits; le message est peut-être un peu plus flou mais il y a, je crois, des éléments utiles.

Monsieur le Président de la Banque centrale européenne, chacun a salué la qualité de vos interventions au cours de l'été 2007. Nous vous remercions d'en avoir immédiatement rendu compte devant la commission économique et monétaire. Mais, aujourd'hui, vous avez augmenté les taux dans un contexte où chacun mesure que la crise n'est pas derrière nous et que les mauvaises nouvelles, y compris celles émises par les principales banques intervenant à l'échelle européenne, sont pour demain.

Lorsque nous vous avions vu en décembre dernier, vous nous aviez dit : "Au fond, en 2008, nous anticipons, il y aura une inflation de 3 % et puis les choses se calmeront". Aujourd'hui, l'inflation est de 4 % et vous nous dites: "J'ai augmenté les taux d'un quart de point et c'est tout". Mais avec une inflation importée, est-ce que, si votre stratégie est effectivement de rester si vigilant sur la question de la stabilité des prix, vous pourrez tenir cette ligne sur le court et le moyen termes, avec les risques que nous savons pour la croissance, et donc pour l'emploi?

Le phénomène que Claude Turmes a décrit, que nous pourrions qualifier comme étant celui de l'entrée de l'Union européenne dans la deuxième ère de la globalisation, nous conduit, me semble-t-il, à réévaluer les outils dont nous avons disposé pour faire face à la première ère de la globalisation. Cette première ère était favorable à une stabilité des prix, ou en tout cas à une réduction des prix des biens de consommation liée, notamment, aux phénomènes de délocalisation.

Aujourd'hui, dans cette nouvelle ère, nous sommes dans un nouvel équilibre et dans un nouveau modèle où ces pays qui, hier, étaient émergents, ont aujourd'hui pleinement pignon sur rue, y compris dans leur accès aux matières premières, avec les conséquences que nous savons sur les prix.

Alors, dans ce contexte – et là je m'adresse aux deux Jean-Claude puisque que, Monsieur Juncker, vous aviez raison de rappeler les compétences de l'Eurogroupe et de l'ECOFIN dans ce domaine, mais ceux-ci ne sont jamais présents dans cette commission et dans ce Parlement –, est-ce que la question fondamentale, à présent, n'est pas la question du rapport des taux de change, la question de l'achat des fournitures pétrolières en euros et la question de la capacité de l'Union européenne, notamment de sa zone euro, à s'exprimer d'une voix pour que, dix ans après le passage à l'euro, nous puissions enfin contribuer à un dialogue articulé et responsable entre les principales monnaies du monde pour obtenir le taux de change le plus favorable à notre croissance?

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – Norėčiau pažymėti, kad mūsų kadencijos metu Europos centrinis bankas savo solidžiu darbu iš vieno iš centrinių pasaulio bankų tapo centrinės bankininkystės lyderiu pasaulyje. Ir dabar jo laukia naujas iššūkis įvertinti savo vaidmenį, padidėjusį vaidmenį, globaliame pasaulyje.

Mes norėtume, kad bankas sustiprintų prognozavimo ir makroekonominio bei finansinio stabilumo valdymo funkciją, todėl, kad daugumos krizių šaknys dabar yra trečiose šalyse, reiktų tiesą pasakyti, kad Europos centrinis bankas nelabai tiksliai įvertino tos krizės dydį ir galimybes. Ką tuo tikslu reiktų padaryti? Na, visų pirma sustiprinti koordinavimą tarp ekonominės politikos ir pinigų politikos. Dabar trečias pasaulis įžengia į periodą – kainų liberalizavimo, kurį aš kaip Lietuvos atstovė pergyvenusi šį periodą, labai gerai žinau. Jis gali trukti ilgiau, ir mums bus didelis spaudimas Europai, Europos kainoms, mes galime šitą spaudimą įveikti savo pinigų politika, kas bus skausmingiau mūsų ekonomikai arba galima padėti trečio pasaulio šalim greičiau sutvarkyti savo mokesčių politiką ir stabilizuoti kainas. Tą mes galėtume, Junkeri, padaryti per aktyvesnį savo dalyvavimą Tarptautiniame valiutos fonde ar Pasaulio banke. Tai viena iš priemonių, kuri padėtų stabilizuoti infliaciją trečiose pasaulio šalyse ir kartu palengvintų naštą Europos centriniam bankui nustatant pinigų politiką.

Dar vieną aspektą norėčiau pasakyti, kas mane labai jaudina, – ne iki galo sutvarkyta Europos atsiskaitymų sistema, nors Europos centrinis bankas daro daug įgyvendindamas SEPA, plėtodamas Target 2 security sistemą, tačiau ta problema yra daug sudėtingesnė.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – Panie Przewodniczący! Roczny raport Europejskiego Banku Centralnego nie ukazuje, jak się wydaje, pewnej tendencji, która zarysowała się w ostatnich latach. O ile dotąd mogliśmy mówić o realnej niezależności Eurobanku z siedzibą we Frankfurcie, o tyle w ostatnim czasie obserwujemy dążenia największych państw Unii Europejskiej do wywierania swoistej presji i wpływania na decyzje EBC.

Jest to tendencja niepokojąca, ponieważ w praktyce oznacza ona podział Unii na kraje równe i równiejsze. Może to prowadzić do podwójnych standardów. Gdy przyznaje się prawo do wywierania nacisków państwom takim jak Francja czy Niemcy, ale wobec państw mniejszych kategorycznie przestrzega się zasady autonomii niezależności Europejskiego Banku Centralnego od rządów państw członkowskich Unii Europejskiej. Mówię o tym, ponieważ jest to rzecz niepokojąca.

Wreszcie nie można powiedzieć, że Europa ma gotowy i stabilny system finansowy. On się dopiero tworzy. Przykładem tego jest paradoks, że najważniejszym centrum finansowym Unii Europejskiej jest Londyn, stolica kraju będącego poza strefą euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – Signor Presidente, onorevole colleghi, la zona euro è afflitta da prezzi energetici che né la BCE, né l'Unione né i governi sono in grado di controllare. Lo ha detto a lei, signor Trichet, il ministro delle Finanze tedesco, Steinbruck, e in questo contesto la BCE ha annunciato che intende sostenere le banche in difficoltà. Beh, mi chiedo quando la BCE annuncerà che invece vuole sostenere i cittadini che non arrivano a fine mese, magari tagliando il costo del denaro e imponendo alle banche tassi per mutui non da usura quali quelli che sono vigenti?

Mantenere la crescita è più importante che mantenere alta la valuta. Questa è la politica del dollaro alla quale la BCE non risponde efficacemente. Il collega Schmidt auspica rafforzato il ruolo e l'autorità della BCE mentre io sono tra coloro che persistono nel mettere in discussione l'indipendenza della BCE. Certo, dei benefici dall'introduzione dell'euro ci sono stati: alcuni di quelli che cita Schmidt sono indubbi, ma neanche una parola sugli effetti negativi tangibili per ciascun cittadino dell'area euro, che hanno subito un'inflazione reale ben maggiore di quella formale, a causa delle diffuse speculazioni che hanno accompagnato l'introduzione della moneta e sulle quali troppo poco hanno vigilato BCE e istituzioni.

Come scrive Schmidt, la BCE deve la sua accettazione presso l'opinione pubblica agli obiettivi di difesa, della stabilità dei prezzi e di crescita economica e per questo ritiene accessoria la trasparenza e propone inoltre di abbandonare il principio di parità degli Stati membri e vorrebbe conferire maggiori poteri al Comitato esecutivo. Insomma, il collega teme il rischio che i governi esercitino pressioni sul governatore della Banca centrale, cioè teme il primato della politica sulla finanza. Io credo proprio nell'opposto.

Caro collega Schmidt, egregio signor Trichet, non posso assolutamente aderire a queste proposte.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Mr President, I should like to thank Mr Schmidt for a very good report.

Let me say at the outset that some Member States are in, or near to, recession, and we must ask ourselves what is the most important thing we can do in those circumstances. I believe the most important thing we can do in those circumstances is to protect jobs and promote the creation of jobs. Let us look at the situation between 1990 and 1998 when, in what is now the euro area, five million jobs were created. But what happened in the 10 years between 1998 and 2008, when the euro was in situ and Mr Trichet and his predecessors were pursuing their policies, was that almost 16 million jobs were created.

Therefore, we have to reflect on this. This is a success story, and the contribution that the policies being pursued by the Central Bank made to this have to be acknowledged. We must give credit where credit is due.

But is this story being sold? The reasons for the success clearly are low interest rates in the main, but in particular low inflation, and I think Mr Trichet’s constant refrain about that holds true.

But do we need continued increase in interest rates? It is time now to examine this more deeply. Current economic conditions call for calm and sensible action. That is why we have an independent Central Bank.

However, I would like to make a comment on the strength of the euro. This is negatively impacting exporting economies. The euro exchange rate with the dollar and sterling is not softening and not likely to soften with the divergence between the US and euro interest rates. The rate rise, while targeting inflation, may present further risks to the euro exchange rate and impede economic growth potential in a time of economic uncertainty.

In the moments that are left to me, let me say that last year I was rapporteur for the Report on the ECB annual report and I pointed out then that there were EUR 223 billion in EUR 500 denominations – that is 446 million notes! I asked that it be examined, particularly because it seems to me that it is likely to be used for criminal purposes. Perhaps Mr Trichet would say in his reply what has been done about the concerns I raised then.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE). – Mr President, I would like to join in the compliments and congratulations given to the ECB for what it did last year in the financial crisis. The ECB’s role as liquidity provider of last resort and market maker of last resort has been emphasised in the report and I share this view. I think it also achieved this.

Linked to this, Mr Trichet, I think it is correct that you emphasised the necessity of better information access and exchange of information, where I think the ECB could take a leading role. This is also what we presented in a report for Parliament in the Committee on Economic and Monetary Affairs, which we will discuss next week, about the reform of the supervisory system. I think it is very important that we have a better link between the micro-prudential information that market and banking prudential supervisors have and the ECB information, and I think the ECB can take a leading role there.

You have said that you do not want to overhaul the supervisory systems – that is not what we proposed – but I think it should also be in your interest not to be too dependent on the voluntary cooperation of Member States and Member States’ supervisory authorities in this exchange of information. Therefore, it is important that there will be more independent players in this area and there will be a stronger system and a stronger structure at European level.

Another element is the payment and settlement systems. I am happy to hear that the Target 2-Securities proposal, which is elaborated by the ECB and other central banks, has now been received positively by the CSDs. I think this could be an important basis for further improvement of that system. I would also like to ask your opinion about what happens now, also from the market, in the sphere of derivatives and the over-the-counter market in order to create more central counterparties and a better system of supervision there.

My last remark is a parallel with the Bernanki speech yesterday, but I will not go into detail about it.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dăianu (ALDE). – Madam President, I wish to commend the rapporteur on his work.

An annual report can speak volumes about achievements and also about policy intricacies and trade-offs. The current inflation rates in Europe are tormenting policymakers and citizens. The European Central Bank has built up its credibility through consistent policies. This performance has been enhanced by this inflation import on the wave of globalisation and the Asian economic rise.

Unfortunately, a reverse situation is under way nowadays because of huge energy and food price rises which reflect the increasing scarcity of available resources. The cost-push pressure is straining markets worldwide. The inflation rate in the euro area is at its highest level for 10 years. This is very worrying, and stagflation also seems to be around the corner.

Moreover, the financial crisis has complicated the European Central Bank’s task enormously. The ECB has to fight inflation tenaciously, and anchoring inflation expectations is key in this regard. But the risks are high. It is not clear how long the exogenous cost-push will last. It is critical that a wage price spiral be averted. As we used to talk about inflation moderation in the past decade, so we should strive to achieve moderation of price and wage dynamics in the period to come.

More economic divergence in the euro area, which would not foster a good climate for the European Central Bank’s moves. In addition, when markets are increasingly global, what the European Central Bank does has to be examined in relation to what other major counterparts do. Here it is about interest-rate differentials and overall policy stances.

A final note. The grave systemic risks financial markets carry nowadays demand better supervision frameworks, better coordination among the ECB, the Fed and other major central banks. The dangers of too-easy-money policies are to be underlined in this regard.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – Frau Präsidentin, meine Herren Präsidenten, meine Damen und Herren! Ich habe die große Hoffnung, dass die Hauptbotschaften dieser Debatte die Bürgerinnen und Bürger Europas erreichen. Die erste Hauptbotschaft dieser Debatte ist für mich, dass die EZB und der Euro nicht die Ursachen für die Sorgen und Probleme sind, die wir haben, sondern ein Teil der Lösung. Die zweite Hauptbotschaft ist: Der Euro nützt und schützt. Er nützt den Bürgerinnen und Bürgern der gesamten Europäischen Union, nicht nur der Eurozone, dem politischen Projekt der Europäischen Union und der Wachstums- und Beschäftigungspolitik der Europäischen Union.

Der Euro ist neben dem Binnenmarkt die erfolgreichste Antwort auf die Globalisierung. Der Euro und die Europäische Zentralbank machen uns von globalen Einflüssen zwar nicht unabhängig, aber sie machen uns gegenüber diesen handlungsfähiger.

Ich möchte mich daher bei der Europäischen Zentralbank für die Politik der ruhigen Hand und der Besonnenheit bedanken, weil sie in Zeiten des Vertrauensverlustes zweifelsohne zu den Gewinnern an Vertrauen gehört.

Aus aktuellem Anlass möchte ich aber auch allen Staats- und Regierungschefs sagen: Finger weg vom Stabilitäts- und Wachstumspakt, Finger weg von der Europäischen Zentralbank! Wenn man interne Probleme hat und Hausaufgaben nicht macht, ist es zu einfach zu sagen, andere seien Schuld. Und aus diesem Grund müssen wir alles tun, um das Bewusstsein zu verbessern und die Informationsdefizite zu beseitigen. Es gibt kein allgemeines Bewusstsein über den Zusammenhang von Inflation, Zinsraten und Preisstabilität. Danke Jean-Claude Juncker, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass man die indirekten Steuern nicht erhöhen darf, sondern wenn möglich senken sollte.

Wir müssen kommunizieren, dass nicht der Euro an den gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen Schuld ist. Ich möchte mich auch dafür bedanken, dass die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank, der Kommission und der Finanzdienstleistungsbranche zum erfolgreichen Start von SEPA, dem grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr beigetragen hat. Nutzen wir die Sensibilität, auch die berechtigten Sorgen und Ängste der Menschen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, Antworten zu geben und aufzuklären und schwingen wir hier nicht nur Lobesreden!

 
  
MPphoto
 
 

  Benoît Hamon (PSE). – Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'euro est une monnaie de plus en plus chère par rapport à celle de nos principaux partenaires et concurrents. C'est particulièrement vrai par rapport au dollar. Bien entendu, la politique de relèvement systématique des taux directeurs de la Banque centrale européenne conjuguée à la politique en sens inverse de la FED ne fait qu'amplifier le phénomène. Cette orientation de change qui pénalise la compétitivité de l'économie européenne fait l'objet de nombreux commentaires, notamment de leaders européens très en vue.

L'opinion dominante, notamment dans cette enceinte, voudrait que l'évolution des taux de change relève de la compétence exclusive et souveraine de la BCE. Quant à la BCE elle-même, elle refuse, par la voix de son président, de s'exprimer sur ce sujet au-delà de quelques vagues déclarations internationales. Cette situation est non seulement peu transparente et peu démocratique, mais surtout contraire au traité. Selon l'article 111 du traité, je cite: "En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou plusieurs monnaies non communautaires, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, soit sur recommandation de la BCE, peut formuler des orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies", je répète: "peut formuler des orientations générales de politique de change".

En d'autres termes, la zone euro s'est bel et bien donné les moyens de débattre, de décider démocratiquement de sa politique de change. Ma question est simple et elle s'adresse aux chefs d'État et de gouvernement, plutôt que de gémir, qu'attendent les gouvernements de l'Union pour agir?

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser (PPE-DE). – Allereerst wil ik collega Olle Schmidt feliciteren met het tot stand brengen van dit verslag. Voor de vertegenwoordiger van een niet-euroland, Zweden, is het een heel goed en duidelijk verslag geworden. Wat mij betreft heeft hij namens Zweden de criteria voor de toetreding gehaald.

Vorige week heeft de Europese Centrale Bank de rente verhoogd. Het is duidelijk dat de Europese Centrale Bank en de president, de heer Trichet, het mandaat van de Bank en de criteria van Maastricht serieus nemen. Ik ben blij met deze onafhankelijke positie van de ECB. De ECB dient te worden beschermd tegen politieke bemoeienis, bijvoorbeeld door nationale overheden, en ik ben ook blij dat dit door de heer Juncker namens de Eurogroep is bevestigd.

De Europese Centrale Bank heeft ook goed gehandeld naar aanleiding van de financiële crisis. Op het juiste moment heeft de ECB liquiditeit gewaarborgd voor de markten. Hierdoor zijn op de korte termijn de rentes gestabiliseerd. De crisis in de bankensector heeft ons wakker geschud. De ondoorzichtigheid van de financiële risico's bij de instellingen leiden tot mogelijk grote verliezen. Er is in het Europees Parlement dan ook een discussie gaande over het financieel toezicht. De Europese Centrale Bank kan hierin een cruciale rol spelen, omdat zij goed geïnformeerd wordt door de nationale centrale banken.

Echter, in het Verdrag is hierover niets opgenomen. Ik ben van mening dat er een nauwere samenwerking moet komen tussen de centrale banken en de Europese Centrale Bank, de financiële markten en regelgevende instanties. De Europese Centrale Bank zou een grotere rol bij het toezicht moeten spelen. Zij is in staat om grensoverschrijdend informatie-uitwisseling te organiseren, zeker wanneer het gaat over de financiële stabiliteit. De ECB heeft haar bestaansrecht bewezen. Wij moeten gebruikmaken van haar gezag om het financieel toezicht te versterken.

 
  
MPphoto
 
 

  Christoph Konrad (PPE-DE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit Blick auf die aktuelle Debatte kann man sagen, dass die EZB so eine Art Fels in der Brandung ist. Das ist erfreulich. Das Thema Preisstabilität hat natürlich bei der wirtschaftlichen Rangordnung auf Platz eins zu stehen. Wenn dies, Herr Präsident, in der Zukunft auch so bleibt, kann das nur positiv sein.

Wir haben die durchschnittlichen Inflationsraten von 4 % im Euroraum zur Kenntnis genommen, in einigen Ländern der Eurozone liegen sie, wie mit 5,8 % in Belgien und 5,1 % in Spanien, noch höher. Das sind schlechte Nachrichten. Deshalb war das Signal – die Entscheidung der Europäischen Zentralbank –, das in dieser Woche ausgestrahlt wurde, wichtig. Wir müssen einfach mal zur Kenntnis nehmen, auch hier im Haus, dass die EZB natürlich nichts gegen inflationäre Ölpreise ausrichten kann. Aber die Zweitrundeneffekte, die im Euroraum entstehen werden, etwa über höhere Löhne – das sind die Forderungen der Gewerkschaften – und gleichzeitig höhere Preise – was dann über die Unternehmen läuft –, bergen eine Gefahr und führen letztendlich zu einem Teufelskreis.

Lassen Sie mich noch zwei Bemerkungen zu dem Thema Politisierung der Europäischen Zentralbank machen. Wir erleben das immer wieder im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, und auch bei dieser Debatte ist es deutlich geworden. Die Frage z. B. nach der Transparenz der Entscheidungsprozesse ist ja schon ein Signal in diese Richtung, das Bestreben, immer mehr zu erfahren und auch immer stärker auf die Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen. Mehr Transparenz – da bin ich mal vorsichtig. Ich glaube, dass die Bank für sich entscheiden muss und dies natürlich auch im Dialog mit dem Parlament und mit den Vertretern des Euroraums tut. Aber eine Begründung für Entscheidungen – das geht zu weit.

Wir sollten – und das wird sicherlich bei der nächsten Runde eine Rolle spielen – bei der Erweiterung des Euroraums noch einmal sehr deutlich darüber nachdenken, ob wir diese Politik so fortführen können. Die Slowakei war für mich ein warnendes Signal. Wir sollten in Zukunft doch weniger Politik machen und mehr auf die Kriterien achten.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Dámy a pánové, nečekaným a nemilým dárkem k desátým narozeninám EMU byl dopad americké finanční krize na světové hospodářství. Dalším problematickým dárečkem je růst inflace. ECB dokonale zvládla neklid na světových finančních trzích, ECB poskytla likviditu ve výši devadesát pět miliard EUR a provedla další doladění tak, že zajistila stabilizaci krátkodobých úrokových sazeb na trhu. Potvrdila tak opět, že společná měnová politika Evropské unie přináší značný užitek evropskému hospodářství i jednotlivým občanům v době nestability. Podle článku 105 Smlouvy má ECB také podporovat obecné politiky Evropské unie. Nyní ECB musí čelit jak nerovnoměrnému vyššímu růstu inflace na jedné straně, tak i zpomalování růstu na druhé. To je nejen výzva, ale i zatěžkávací test nezávislosti ECB i evropského systému centrálních bank.

Lisabonská smlouva má dát Evropské bance právní subjektivitu s vymezeným nezávislým statutem. Na druhou stranu pokračující integrace finančních systémů vyžaduje intenzivnější spolupráci s centrálními bankami členských států. Ozývají se hlasy, které varují, že nezávislost ECB je ohrožena, mimo jiné i proto, že neformální schůzky ministrů financí eurozóny získají Lisabonskou smlouvou oficiální statut. Spor se již nyní vede o to, zda mohou polemizovat o tom, zda je inflační cíl nastaven správně.

Považuji za nadmíru důležité odlišovat odbornou i politickou polemiku, která patří do demokracie, od skutečného zasahování do měnové politiky Evropské centrální banky. Vzhledem k novým porodním bolestem Lisabonské smlouvy to bude na výsost důležitý úkol pro nás zde a samozřejmě pro média. Myslím to odlišování. Závěrem chci poděkovat zpravodajům za vyváženou a vysoce profesionální zprávu hodnotící výroční zprávu předloženou Evropskou centrální bankou.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, άκουσα με μεγάλη προσοχή τόσο την ομιλία του Προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας όσο και του Jean-Claude Juncker τον οποίο ιδιαίτερα εκτιμώ.

Βρισκόμαστε αναμφισβήτητα μπροστά σε μία μεγάλη οικονομική κρίση, που όμοιά της δεν είδαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Η τρομακτική αύξηση των τιμών του πετρελαίου και πολλών άλλων προϊόντων, η υψηλή ανεργία, η φτώχεια η οποία επικρατεί και οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης συνθέτουν αυτή τη θλιβερή εικόνα.

Πολύς λόγος έγινε για επικρίσεις που διατυπώθηκαν. Πιστεύω ότι οι κριτικές που έγιναν και μάλιστα από επίσημα χείλη ένα στόχο είχαν, την επισήμανση της σοβαρότητας της καταστάσεως. Άλλωστε, εμείς οι πολιτικοί πρέπει να επιδιώκουμε τις επικρίσεις, διότι μόνον έτσι γινόμαστε καλύτεροι, μόνον έτσι βλέπουμε καθαρότερα τα προβλήματα, μόνον έτσι οδηγούμεθα σε λύσεις προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την πράγματι εκπληκτικά καλή έκθεσή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – Senhora Presidente, está claro neste debate que a pretensa luta contra a inflação é, tão só, uma luta contra o aumento dos salários. Os principais responsáveis da política monetária da União Europeia, para justificar o nono aumento da taxa de juro de referência do BCE em dois anos e pouco, apenas falam da necessidade de moderação salarial e esquecem os aumentos escandalosos dos lucros das grandes empresas, dos grupos económicos e financeiros, que se situam em geral em valores que rondam ou superam os 30% anuais, enquanto as actualizações salariais em vários países nem sequer conseguem atingir a taxa de inflação. É o caso de Portugal, onde há perdas graves de poder de compra para a maior parte dos trabalhadores e reformados, cujos salários e reformas são dos mais baixos da União Europeia.

A total insensibilidade social destas políticas monetárias, com altas taxas de juro e sobrevalorização do euro, está a agravar as desigualdades sociais e territoriais, a contribuir para o aumento da pobreza, para a dificuldade crescente de micro e pequenos empresários, para dificultar o crescimento económico, sobretudo dos países com economias mais débeis. Por isso, esta política deve ser alterada para fazer exactamente o contrário, para dar prioridade ao crescimento económico, ao emprego e à erradicação da pobreza, a um maior progresso e desenvolvimento social.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE). – Banca Centrală Europeană îşi desfăşoară activitatea de asigurare a stabilităţii preţurilor în condiţii de mari incertitudini şi presiuni inflaţioniste.

Nu ştim încă dacă actualul nivel al preţurilor la energie şi alimente este cel pe care se va aşeza întreaga structură a preţurilor, nu ştim, de asemenea, care sunt măsurile de politică publică pe care statele membre le vor lua pentru a facilita procesul de ajustare a afacerilor şi economiilor şi gospodăriilor populaţiei la noua structură de preţuri. De asemenea, criza financiară este încă departe de a-şi spune ultimul cuvânt.

Apreciez ca membru al Parlamentului European competenţa şi integritatea politicilor monetare ale Băncii Centrale Europene şi determinarea preşedintelui acesteia de a rămâne pe ţinta de inflaţie care caracterizează măsura stabilităţii preţurilor.

Îmi exprim încrederea în judecata bună a Băncii Centrale Europene, în integritatea şi independenţa Băncii Centrale Europene şi în reţinerea politicienilor de a interveni în deciziile acestei bănci.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, το Eurogroup κάνει οικονομική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει νομισματική πολιτική και εμείς εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνουμε απλώς πολιτική, χωρίς ιδιαίτερους επιθετικούς προσδιορισμούς, πράγμα που μας αναγκάζει να λογοδοτούμε για όλο το εύρος των αποφάσεων που λαμβάνονται στην ευρωζώνη.

Όντας πολύ νέος στην πολιτική και σεβόμενος πλήρως την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, πιστεύω ότι δεν είμαι σε θέση να δώσω συμβουλές. Αλλά ο εισαγόμενος πληθωρισμός, που είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα, δεν πιστεύω ότι αντιμετωπίζεται συνολικά με όπλο τα επιτόκια.

Χρειαζόμαστε δράση στις αιτίες που τον παράγουν. Χρειαζόμαστε μάχη κατά των καρτέλ του πετρελαίου, χρειαζόμαστε μάχη κατά των κερδοσκόπων στις πρώτες ύλες, χρειαζόμαστε περισσότερα τρόφιμα στην αγορά και, αν δεν δράσουμε στη ρίζα του κακού, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε τέτοιες ανάλογες συζητήσεις, που θα χαρακτηρίζονται από λογική βρυξελλική ή στρασβουργική αλλά θα πάσχουν από έλλειψη πολιτικής δικαιολόγησης στην κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – Madam President, I think it is absolutely amazing how the ECB has delivered the main point of the mandate: price stability. If we look at the D-mark period of 1948 to 1998, the price stability track record of the ECB is actually better than that of the D-mark, which used to be the global benchmark. I think you have delivered a very good result on that front. But I am also equally happy that you, President Trichet, referred to financial stability. This is also in the Treaty mandate of the ECB, and I think that the ECB’s role in financial supervision should be strengthened.

Tommaso Padoa-Schioppa’s ‘twin peaks’ model is very enchanting, and I think that it is now up to the Member States and the Council to take this model, to have more of a role in the ECB for financial stability supervision. In the European Parliament the Van den Burg-Dăianu report about this is currently being drawn up. It has a lot of good points which you can also use in your work when we try to deliver better financial stability supervision in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Funkcjonowanie unii gospodarczo-walutowej tworzy istotną stabilizację rozwojową. Podstawową rolę odgrywa tu Europejski Bank Centralny kreujący politykę monetarną jako swój podstawowy cel działania. Państwa członkowskie i ich rządy odpowiadają za politykę gospodarczą, za tworzenie miejsc pracy.

Jednak pytanie o racje EBC i jego oddziaływanie na przebieg procesów gospodarczych nasuwa się. Czy Bank Centralny powinien wykazywać tu pewną aktywność, jak w przypadku USA, czy nie? W obliczu globalnego kryzysu żywnościowego, wzrostu cen energii i paliw nasuwa się szereg pytań. Po pierwsze, jakie należy podjąć działania, aby ograniczyć dalsze pogłębianie się tego kryzysu. Po drugie, jak wspierać rozwój w krajach biednych. Po trzecie, jak monitorować działania rynków finansowych, aby nie powtórzyła się sytuacja kryzysowa z rynków hipotecznych.

Wreszcie przy tej okazji musimy jasno powiedzieć, że przestrzeganie kryteriów paktu stabilizacji i wzrostu musi być zasadą w jednakowym stopniu obowiązującą wszystkie państwa członkowskie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Trichet, President of the European Central Bank. − Madam President, I appreciate enormously the remarks that have been made both in the remarkable report of the rapporteur and in the very large number of interventions which echo the independence of the Central Bank, as mentioned very clearly by Mr Jean-Claude Juncker himself. I think it is extremely important and I have to say that it is not questioned anywhere. It is an essential part of the credibility of the institution and it is because we have this very visible independence and this primary mandate – which is clear on price stability – that we have been successful up until now in anchoring inflation expectations.

I strongly emphasised the point that anchoring inflation expectations is absolutely decisive, because it permits us to continue to have, in the medium- and long-term market rates, the incorporation of these inflation expectations over the medium and long run. Some governments in Europe are borrowing on a 50-year basis. They are borrowing on a 50-year basis at rates which incorporate the credibility of the Central Bank to deliver price stability, not only over two, or five or ten or twenty years, but even much longer. It is because we are entirely aiming at anchoring, preserving the solid anchoring of inflation expectations, that we have taken the decision which has been mentioned.

In the understanding of the ECB Governing Council – and I take it, in the decision which has been taken by the European democracies in creating the ECB, the euro system and the euro area – there is no contradiction between price stability, and solid anchoring of expectations of price stability, and growth and job creation.

I have to say that it is very much considered now at global level that the appropriate way of looking at things is that through price stability and credible price stability over time you are paving the way for sustainable growth and job creation. The mention of the almost 16 million jobs which were created since the setting-up of the euro is an illustration of what I just said.

Having said that, I would also echo what was said by a large number of Members on the fact that in order to get price stability we had to get some cooperation from other decision-makers, authorities and the private sector. That is the reason why we are so clear in our own messages, fully recognising that we are independent and that those who are taking those decisions are independent. But we always insist on the Stability and Growth Pact because over-burdening of monetary policies through a lax fiscal policy is always a danger.

We are also calling on the price-setters in general – corporate businesses, the production sector, retail businesses – to incorporate the fact that we will deliver price stability over the medium term so that we do not have second-round effects in this domain.

I mentioned price-setters. I also mention of course social partners and that is the reason why we are calling strongly not only on price-setters, but also on social partners to incorporate in their decisions the fact that we will deliver price stability in line with our definition in the medium run.

The situation is obviously difficult because of the price of oil, the price of commodities or the scarcity of raw materials, which are pushing up prices. We should recall what happened in 1973-1974. It is absolutely clear that those economies which let the second-round effects gallop and had inflation on a lasting basis had both inflation and very low growth, and it was the start, in a large number of economies in Europe, of mass unemployment that we are still fighting and on our way to eliminating. Therefore, there is much at stake here in this domain and that is important.

I would also like to mention here, because it seems to me an extremely important element, that it is the most vulnerable and the poorest of our fellow citizens who suffer the most in times of lasting high-level inflation. Therefore, when we are aiming at delivering price stability in the medium run, not only do we respect the Treaty, not only do we respect the mandate – which we did not create ourselves but which was given to us by the democracies of Europe – but we are doing what is best for the most vulnerable of our fellow citizens.

On the question of the price of oil, commodities and energy and the price of food and more generally all those prices that are rising, I think that there is a triangle. As was very eloquently said by a number of Members, we certainly have the demand-driven phenomenon; the big emerging economies are introducing at global level a new element of buoyant demand and that has to be fully recognised.

We have, undoubtedly, a second side to the triangle, which is certainly the supply, and on the supply side we have a lot of responsibilities. Cartels are not good, and it is clear that we have cartels operating in a number of domains. Apart from the cartels, a number of countries and economies are also creating scarcity by preventing drilling, preventing exploration, preventing the construction of refineries. So I draw your attention to that point too. We have to see, on the supply side, whether we are doing all that we can.

As for the demand side, all economy, all energy savings are absolutely essential and are part of the mastering of the demand side; as well as recognising the real price and not having artificial prices for oil and energy, which would continue to permit the demand to be buoyant.

There is the case of the third side of the triangle, which is the reallocation of capital at a global level in the direction of commodities. That is not exactly the same in the case of oil, other energies or raw materials of all kinds. But there is such a phenomenon and that phenomenon obviously plays a role, and we have to recognise that. We have to call for markets to be as transparent as possible, to function in a fully transparent way. That is the way I will present that phenomenon and I would say that, as is the case with certain diseases where you have to treat the disease on a multidimensional basis, you have to make all possible efforts on the three sides of the triangle.

Many Members mentioned prudential supervision and the necessity to improve the situation, I would certainly echo what many Members have said. We have a situation which must be improved – that is absolutely clear. Since the setting-up of the ECB we said that we would call on all authorities to cooperate as intimately as possible. We also said that we were in favour of a very close relationship between the central banks and the supervisory authorities. Recent events since the turbulence that started in August 2007 have proven that this doctrine was right: a very close relationship between central banks and supervisory authorities is necessary.

I would say at this stage that we fully support the orientation that has been retained by the Committee on Economic and Monetary Affairs on a consensus basis. We think that there are a lot of workshops and that we have to proceed as rapidly and expeditiously as possible in this direction. I know that Parliament is reflecting on perhaps bolder initiatives. I would say that we, ourselves, would like all that has already been decided to be implemented – for nobody to take the pretext of a second stage, not to do what has been already decided. Then, I think we have to look very carefully at the proposals before us, because we believe that the more intimately we cooperate – and more intimately than is the case today – the better, certainly, for Europe. What I say for Europe is, in our opinion, valid for all other systemic parts in the global finance.

My last point concerns the exchange rate, which a number of Members mentioned. I think that the Governing Council of the ECB is in favour of the full implementation of the Treaty as it is. It seems to me that when we are in China, as Jean-Claude Juncker said, or when we are in the G7, where Jean-Claude and I are signing the communiqué of the G7, we are doing what is appropriate and if I am myself cautious – because it was mentioned that I am very prudent and very cautious when I speak on exchange rates – it is because we are in a domain which is extraordinarily touchy and a domain where, in my opinion, one has to fully respect the orientation which we have agreed upon. That is the reason why I would say that, again, at this stage we agree with all the partners of the G7 on the message for China. There is absolutely no ambiguity there. We made that very clear in the last G7 communiqué. We also consider it important that we look very carefully at the possible adverse effects of excessive fluctuations on both financial stability and growth.

I should also mention that it is very important that the US authorities repeat that a strong dollar is in the interests of the United States of America.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Juncker, Président de l'Eurogroupe et membre du Conseil européen. − Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je ne vais pas revenir sur les remarques formulées au cours de nos débats par le président de la Banque centrale. Mieux vaut ne pas répéter ce qu'il a dit, puisque tout était exact, et les propos que je pourrais tenir à ce sujet pourraient être perçus comme voulant nuancer ce qui a été dit, ce qui n'a pas lieu d'être.

Frau Präsidentin! Ich spreche Deutsch, um Herrn Trichet zu zeigen, dass ich dieser Sprache auch mächtig bin, wie er inzwischen auch. Ja, man muss einen Franzosen, der mehr als überbeschäftigt ist, sehr loben, dass er sich die Zeit nimmt, weil er in Frankfurt wohnt, die Sprache der Menschen zu lernen, mit denen er zusammenlebt. Das tun nicht alle Franzosen.

(Beifall)

Damit er mich besser versteht, werde ich Deutsch sprechen. Ich möchte gern zwei oder drei Schlussbemerkungen machen, weil sich doch manchmal durch die Debatte hier im Hause so etwas wie Nostalgie der 70er und 80er Jahre zieht. Man fordert die Eurogruppe auf, die Wirtschaftspolitik der Euromitgliedstaaten besser zu koordinieren. Wir geben uns alle Mühe, dies zu tun, und wir haben uns inzwischen in vielen Bereichen der praktischen Wirtschaftspolitik einen Verhaltenskodex an die Hand gegeben, an den zu halten wir uns bemühen. Man kann aber nicht einerseits Koordinierung der Wirtschaftspolitik einklagen und andererseits bedauern, wenn diese derart koordinierte Wirtschaftspolitik dann auch zum praktischen Vollzug gebracht wird.

Ich gebe einige Beispiele: Wir haben den Stabilitäts- und Wachstumspakt im Jahre 2005 reformiert. Substanzteil der Reformvorschläge von 2005 war es, den präventiven Arm des Stabilitätspakts zu stärken, da er unterentwickelt und schwach war. Zu dieser Stärkung des präventiven Teils des Stabilitätspaktes gehört es zwingend, dass Regierungen an der Haushaltskonsolidierung festhalten und ihre Konsolidierungsbemühungen verdoppeln, wenn es der Wirtschaft gut geht, um so Rücklagen für schlechtere Jahre zu bilden, die in der normalen zyklischen Entwicklung unserer Wirtschaftssysteme immer wieder auftreten werden.

Jetzt sind wir in schlechteren Zeiten. Wir sind nicht mehr in guten Zeiten. Die Regierungen, die konsolidiert haben, verfügen über Haushaltsmargen in genügender Breite, um die automatischen Stabilisatoren in einem Moment rückläufiger Staatseinnahmen wirken zu lassen. Die Regierungen, die in guten Zeiten konsolidierungsschwach waren, sind natürlich auch reaktionslos in schlechten Zeiten.

Wenn wir uns in der Eurogruppe darauf verständigen, dass die Mitgliedstaaten, die ihr mittelfristiges Finanzziel erreicht haben, jetzt auch angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Rückentwicklung und gestiegener Öl- und Lebensmittelpreise handeln können, dann können sie dies nur, weil sie sich in der Vergangenheit die Haushaltsmargen erarbeitet haben, die man braucht, um in Krisenzeiten nicht geschwächt und reaktionslos dazustehen.

Wir haben keinen Lohnstopp dekretiert, weder Zentralbank noch Eurogruppe haben jemals einen Lohnstopp in der Eurozone dekretiert. Was wir sagen, dass die Löhne nicht automatisch mit der Inflation anwachsen dürfen, sondern dass die Lohnentwicklung Rücksicht nehmen muss auf die Produktivitätsgewinne, die in der Wirtschaft erzielt werden und die Löhne dementsprechend auch inflationslos angehoben werden können.

Wir haben ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass wir es überhaupt nicht mögen, die arbeitenden Menschen in Europa dauernd zur Lohnmäßigung aufrufen, während Manager und andere Kapitaleigner überzogene und maßlose Löhne und Gehälter beziehen. Das haben wir mehrfach zum Ausdruck gebracht.

(Beifall)

Das, was in einzelnen Chefetagen europäischer Betriebe — auch und vor allem im Finanzsektor — gezahlt wird, hat mit den Produktivitätsgewinnen, die dort erzielt werden, überhaupt nichts zu tun. Es wird nur abkassiert und nicht wirtschaftskonform und sozialverträglich agiert.

(Beifall)

Wir haben — weil wir keinen Lohnstopp verfügt haben, weil ich mehr als andere vielleicht auch sehr darum bemüht bin, die Sozialverträglichkeit europäischen Tuns immer wieder im Blick zu haben — doch sehr darauf gedrängt, dass, anstatt die Betriebe zahlen zu lassen, man angesichts gestiegener Rohstoff- und Ölpreise überlegen muss, was denn die Staaten im Bereich der sozialen Begleitung und infolge abgeschwächter Kaufkraft für die weniger bemittelten Teile der Bevölkerung tun könnten.

Es ist doch einfach so, dass die Staaten, die ihre Haushaltslage konsolidiert haben, jetzt über die erforderlichen Haushaltsmittel verfügen, um soziale Begleitprogramme für die einkommensschwächeren Kategorien in unserer Bevölkerung finanzieren zu können. Es gibt doch Staaten, die Teuerungszulagen eingeführt haben die Heizkostenzuschüsse und Mietzuschüsse eingeführt haben, und die sich dies auch aufgrund vergangener Konsolidierungsleistungen erlauben können. Es gibt auch Staaten, die ihre Steuersysteme systematisch so umstellen, dass die weniger bemittelten Teile der Bevölkerung Nettogewinne aus Steuersenkungen erzielen können, anstatt dass Steuersenkungen nur denjenigen zum Nutzen geraten, die zu den einkommensstärkeren Teilen der Bevölkerung zählen.

Insofern finde ich die Gesamtpolitik wenn nicht fehlerfrei, so doch schlüssig. Wir wollen und wir dürfen die Fehler der 70er und 80er Jahre nicht wiederholen, auch wenn dies kurzfristig etwas einfacher wäre. Wir müssen gegen Inflationsexpansion antreten. Wir haben in den 70er und 80er Jahren die Inflation galoppieren lassen. Wir haben in den 70er und 80er Jahren akzeptiert, dass die staatliche Verschuldung sich dauernd nach oben bewegt. Wir haben in den 70er und 80er Jahren öffentliche Defizite akzeptiert, indem wir ihre Auswirkungen verniedlicht haben. Resultat davon war: Wir hatten eine Massenarbeitslosigkeit in Europa, die wir mit und dank des Euro jetzt auf 7,2 % zurückgeführt haben.

Resultat davon war, dass wir überzogene Sozialabgaben in fast allen unseren Ländern haben, die vielen von uns noch immer zu hoch erscheinen, und dies hat nichts mit einer Absage an soziale Solidarität zu tun, sondern mit vernünftiger Finanzierung unserer Sozialsysteme. Wir hatten doch eine Überbesteuerung des Faktors Arbeit und eine Unterbesteuerung des Faktors Kapital. Das waren die Ergebnisse der falschen Politik der 70er und 80er Jahre.

Wir sind gegen Inflation, weil wir gegen Arbeitslosigkeit sind und weil wir für Wachstum sind. Es ist kein antonymisches Paar, das Paar Wachstum und Inflationsbekämpfung. Wir brauchen inflationsfreies Wachstum, damit es den Menschen morgen besser geht. Heute Geschenke austeilen, den Menschen vermeintlich Gutes tun und sich dafür feiern lassen, dass man sich von der sozialen Seite her sehr gönnerhaft benimmt, ist die falsche Politik. Wer heute Erfolg haben möchte, muss an die Generationen von morgen denken, und nicht umgekehrt.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt, föredragande. − Fru talman! Jag vill tacka för en utomordentligt intressant och stimulerande debatt. Den visar att det finns ett stort stöd för de tankegångar och de slutsatser som vi drar i betänkandet. Jag vill också tacka Juncker och Trichet för de goda svar som ni har gett. Ni replikerar på ett sätt som gör att ni också kommer att ta till er de synpunkter och åsikter som vi här har framfört.

Får jag till sist lägga mina egna erfarenheter som politiker i det något mindre landet Sverige uppe i norr. Jag var ledamot av den svenska riksdagen och dess finansutskott under 90-talet, då Sverige gick in i den ekonomiska väggen. Erfarenheter i politiken är av godo, mina vänner. Ni som tror att inflation och en instabil penningpolitik hjälper de människor som behöver vårt stöd som mest har fel. Ni har fel! Som politiker i finansutskottet fick jag vara med om att se den svenska räntan nå höjder som ingen kunde ana på 500 procent. Vi fick på 90-talet, precis som Juncker säger, en massarbetslöshet, en stigande inflation, en stagflation. Dessa erfarenheter har jag med mig, och de erfarenheterna har gjort att jag hoppas att mitt eget land Sverige kommer att gå in i euroområdet och delta fullt ut i det europeiska samarbetet.

Som vår kollega Kauppi sa, och som Trichet brukar upprepa, trodde ingen att euron skulle bli den succé som den har blivit. Jag tycker att det visar på det goda europeiska samarbetet.

Herr Juncker, ni sa att ECB ska hantera sin beslutsamhet med elegans. Jag tycker att det var ett bra uttryck. Jag ber att få tacka för en bra debatt. Jag vill även tacka för att jag som står utanför eurosamarbetet fick ta ansvar för detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), in writing. – As regards economic developments, the fundamentals of the euro-area economy remain sound due to investment growth and improved employment rates and labour-force participation. While moderating, growth in the world economy is expected to remain resilient, benefiting in particular from continued robust growth in emerging economies. With regard to price developments, annual HICP inflation has remained well above the level consistent with price stability since last autumn, reaching 3.7% in May 2008 and – according to Eurostat’s flash estimate – 4.0% in June. This worrying level of inflation rates results largely from sharp increases in energy and food prices at the global level in recent months. The uncertainty surrounding this outlook for economic activity remains high and downside risks prevail. In particular, risks stem from the dampening impact on consumption and investment of further unanticipated increases in energy and food prices. Moreover, downside risks continue to relate to the potential for the ongoing financial market tensions to affect the real economy more adversely than anticipated. In these circumstances the decision taken by the ECB to raise by 25 basis points to 4.25% the minimum bid rate on the main refinancing operations of the Eurosystem is welcome and should be congratulated!

 

3. Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet għall-applikazzjoni - Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: Anness XI - Estensjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 u tar-Regolament (KE) Nru […] għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom (dibattitu)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση

- της έκθεσης της Jean Lambert, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)) (A6-0251/2008),

- της έκθεσης της Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και καθορίζει το περιεχόμενο του παραρτήματος XI (COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)) (A6-0229/2008), και

- της έκθεσης της Jean Lambert, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)) (A6-0209/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, všechny čtyři posuzované legislativní návrhy spadají do oblasti, která má přímý dopad na každodenní život evropských občanů. Právo na ochranu systémů sociálního zabezpečení pro osoby, které se pohybují v rámci Evropy, je neoddělitelné od svobody volného pohybu v Unii.

Návrhy Komise mají jeden společný cíl: modernizovat a zjednodušit koordinaci vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení.

Jde o definování mechanismů spolupráce mezi institucemi a postupů, které by usnadnily a urychlily výpočet a výplatu dávek sociálního zabezpečení jejich příjemcům. Hovoříme o rodinných dávkách, důchodech, podpoře v nezaměstnanosti apod., tedy o řadě sociálních dávek, které jsou pro život osob v Unii velmi důležité.

Rád bych poslancům a zpravodajům poděkoval za nemalou práci, která byla ve věci těchto důležitých textů v posledních měsících odvedena.

Návrh prováděcího nařízení definuje postupy nezbytné pro provádění nařízení (ES) č. 883/2004, které nazýváme základním nařízením. Toto nařízení se vztahuje na všechny, kdo využívají koordinace vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení: na občany, instituce sociálního zabezpečení členských států, poskytovatele zdravotní péče a zaměstnavatele.

Jeho cílem je co nejjasněji vymezit postupy, na základě kterých obdrží pojištěnci nacházející se v přeshraniční situaci dávky sociálního zabezpečení. Na koho se mám obrátit pro získání rodinných dávek? Jaké kroky musí můj zaměstnavatel učinit, chce-li mne dočasně vyslat do jiného členského státu? Má pracovní kariéra končí, pracoval jsem v několika členských státech, jak získám výpočet svého důchodu a jak si zajistím jeho výplatu?

Právě tyto postupy, jež dané nařízení definuje, mají uživatelům díky spolupráci mezi institucemi v oblasti sociálního zabezpečení umožnit získat příslušné odpovědi.

Efektivita této spolupráce jakož i snaha co nejrychleji vyhovět potřebám občanů nás přivedla k myšlence, že je třeba klást důraz na používání elektronických způsobů zpracovávání a výměny informací mezi institucemi různých členských států.

Síť EESSI (elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení) umožní rychlou a bezpečnou výměnu údajů, čímž dojde ke zkrácení doby, kterou instituce sociálního zabezpečení potřebují pro poskytnutí odpovědi a zpracování přeshraniční situace.

Bude-li prováděcí nařízení přijato v co nejkratší době, budou občané moci využít pokroku, jenž byl dosažen díky koordinaci ve věci zjednodušování a modernizace, ale též budou moci využít nových práv, která jsou obsažena v základním nařízení, avšak doposud nemohla být uplatňována. Přínos nově pojaté koordinace pro evropské občany se ve skutečnosti bude moci projevovat až po přijetí nařízení a nařízení doplňujících přílohy nařízení 883/04.

Další dva návrhy se týkají nařízení 883/04 a jeho příloh a jejich cílem je doplnit základní nařízení tak, aby zohledňovalo změny v právních předpisech členských států, a to především těch, které k Unii přistoupily po 29. dubnu 2004, kdy bylo základní nařízení přijato.

Tyto návrhy rovněž doplňují přílohy nařízení 883/04, které byly při přijetí základního nařízení ponechány prázdné.

Přes technický charakter těchto textů zůstává jejich cíl stejný: zajistit transparentnost mechanismů a postupů, které se budou uplatňovat v případě osob pohybujících se v rámci Evropské unie. Příloha XI například obsahuje zvláštní ustanovení zohledňující specifičnost vnitrostátních právních předpisů. Přílohy jsou tudíž nezbytné k zajištění transparentnosti a právní jistoty již u vnitrostátních předpisů, které jsou rovněž velmi obsáhlé.

Koordinace vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení, k níž ve své úloze spoluzákonodárce přispíváte, evropským občanům, kteří využívají své svobody volného pohybu, co nejhmatatelnějším způsobem zajistí uplatňování dvou základních zásad – rovné zacházení a nediskriminace.

Návrh nařízení rovněž počítá s rozšířením ustanovení nařízení 883/2004 a jeho prováděcího nařízení na občany třetích zemí, na něž se dotyčná ustanovení na základě jejich státní příslušnosti dosud nevztahují. Cílem tohoto návrhu je zajistit, aby modernizovaný a zjednodušený systém koordinace sociálního zabezpečení mohli využívat státní příslušníci třetích zemí, kteří legálně pobývají v Evropské unii a kteří se nacházejí v přeshraniční situaci.

Uplatňování jediného a stejného pravidla koordinace, pokud jde o správu a zjednodušení, je ve skutečnosti nezbytné.

Shoda v otázce těchto návrhů bude významným pokrokem pro všechny, kteří nařízení využívají, a zajistí, aby bylo lépe vyhověno osobám přemísťujícím se v rámci Unie.

Prokáže se tak, že nařízení o koordinaci v oblasti sociálního zabezpečení jsou připravena na nové výzvy 21. století, které souvisejí s mobilitou. Rád bych dodal, že tato práce je výsledkem příkladné spolupráce mezi členskými státy, kdy vůle nalézt pro občany řešení pomáhá překonat rozdílnost jednotlivých systémů a složitost této oblasti.

Dámy a pánové, dovolte mi abych konstatoval, že Komise výslovně podporuje návrhy č. 2 a 161, které umožňují používat elektronický systém zpracování dat, což je mimořádně významné pro fungování elektronického registru dat a elektronického zpracování přeshraničních případů. Komise také podporuje zvláště pozměňovací návrh 90, který se zabývá poskytováním dávek v nemoci a dávek pro dlouhodobou péči. Tyto dva pozměňovací návrhy velmi posilují pozici občanů v rámci celého systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, rapporteur. − Madam President, I want to bring together my two reports in the luxurious amount of time I have for my introduction in this House.

Firstly, I would like to start by thanking colleagues, the Council and the Commission for the good cooperation so far on what appears a very complex dossier – but it always is when you try to set down in writing what you do in practice, in a way that you think will at least be clear for practitioners and those needing to understand the system.

As the Commissioner has said, the basic Regulation ((EC) No 883/2004) concerns the coordination, but not the harmonisation – and I want to make that clear – of social security systems between Member States for people who are living or working in another Member State or even simply travelling there. It cannot come into force until this implementing regulation has been agreed between Parliament and the Council in a codecision procedure requiring unanimity in the Council – not the least of the complexities.

The implementing regulation sets out the administrative architecture for how this should work. It sets out the rules on how each Member State, each competent authority, will deal with the various dimensions of social security in respect to cross-border issues. Central to the new basic regulation and the implementing regulation is this exchange of electronic data, with a view to providing greater speed and also greater accuracy of communication.

Hopefully, amongst other things, this will see an end to the situation – or at least a reduction in the time required – where thousands of pieces of paper land on an official’s desk: prescriptions filled out in the always of course totally legible handwriting of numerous doctors, and other claims relating to cross-border healthcare. By trying to simplify and clarify that, hopefully we can also reduce the amount of fraud currently in the system. For example, people exploit the current resulting inertia by manipulating the reimbursement system for cross-border care. Equally, it could also ensure that more providers and individuals make claims as they feel there is a hope of being paid, rather than it being passed to their inheritors.

Articles 78 and 79 of the basic regulation set out the role for the Commission in terms of supporting the development of the exchange of electronic data, including potential financing, so I am a bit surprised and disappointed at the move to delete Amendments 2 and 161, which relate to implementing this essential development. When we were discussing the issue of data exchange, the committee felt that Parliament should make very explicit the safeguards and the need for proportionate collection of data. Thus we have reinforced the requirements concerning data protection in our proposals.

The basic regulation also deals with aspects of access to benefits in kind for healthcare for people staying in another Member State – for example on holiday – or for whom scheduled treatment becomes necessary on medical grounds, not simply from choice. The recent publication of the directive on the application of patients’ rights in cross-border healthcare has links to this basic regulation. Parliament will have to ensure that there is no conflict between the two pieces of legislation.

The committee has also anticipated the proposed extension of the Equalities Directives and has proposed two measures particularly relating to people with disabilities – one a cross-cutting measure to ensure that Member States take the needs of people with particular disabilities into account when they are communicating with them and, secondly, in terms of providing for payment for the expenses of someone to accompany a disabled person who needs urgent medical treatment abroad. We are aware that this is an issue requiring further discussion with the Council.

The implementing regulation also concerns a number of deadlines. I know that there are varying opinions on that, which will be reflected in certain of the amendments that we discuss today. The committee also chose to support a revised schedule concerning the assessment and payment of long-term care cash benefits and the additional clarity relating to frontier workers who become unemployed. I would hope that the House will be able to support those amendments from the committee.

In terms of the other report concerning the rights of third-country nationals when they travel within the European Union, there is already a regulation in existence which links those who are legally resident and in a cross-border situation with the coordination of social security systems. This now needs to be updated: because we are updating the overarching regulation, we also need to update the linking one.

The new proposal is substantially the same as the existing one. Again it clarifies the scope and maintains the rights people already have. It introduces no new rights and it will become even more important as the European Union develops its common immigration policy. The so-called blue card proposal will also benefit from this update of the regulation. Again I hope that the House can support the committee amendments on this. We want a clear statement of principle and that is why I am recommending – as indeed the committee did – that we do not support the amendments concerning the addition of annexes.

(Applause)

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME MARTINE ROURE
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt, Rapporteur. − Waarde collega's, vandaag stemmen wij over een verheldering en versoepeling van de Europese coördinatie van de sociale zekerheid en zo ook voor een verduidelijking van de bijlage.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben zich samen ervoor ingezet om het voorstel zo te vereenvoudigen dat de Europese burgers meer inzicht krijgen in de complexe regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid.

Ik wil allereerst graag de schaduwrapporteurs bedanken met wie ik de afgelopen maanden en jaren goed aan dit document heb mogen samenwerken. Uiteraard Jean Lambert, die schaduwrapporteur was voor de Groenen voor mijn verslag, zoals ik schaduwrapporteur was voor haar verslag, Ria Oomen-Ruijten vanuit de PPE-DE-Fractie, mevrouw Bilyana Raeva vanuit de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis vanuit de GUE/NGL-Fractie en Eva Tomaszewska van de UEN-Fractie, en alle andere collega's die een waardevolle bijdrage aan de discussie hebben geleverd.

Vervolgens wil ik benadrukken dat de onderhandelingen met de Commissie en de Raad zeer voorspoedig zijn verlopen. Mijn dank gaat speciaal uit naar Hélène Michard en Rob Cornelissen van de Europese Commissie. Wat betreft de samenwerking met de Raad hebben wij veel verschillende voorzitterschappen langs zien komen. Aangezien de afstemming over de coördinatie van de sociale zekerheid enige jaren duurde hebben wij al van de samenwerking met Finland, Duitsland, Portugal, Slovenië en Frankrijk mogen genieten.

Beste collega's, het is inderdaad een lang proces, maar zeker ook een geslaagd proces geweest. Voor ons ligt nu een mooi compromis, waar alle lidstaten en alle Europese instellingen, waaronder het Europees Parlement, mee verder kunnen. Leidraad bij het beoordelen van de amendementen is altijd de overtuiging geweest dat wijzigingen in het huidige coördinatiesysteem in geen geval tot minder rechten voor de burger zouden mogen leiden.

Eén heel belangrijk voorbeeld waaruit dit blijkt is het schrappen van bijlage III, aangezien bijlage III lidstaten de mogelijkheid laat de rechten van hun burgers te beperken. Met dit verslag hebben wij ons ingezet voor een Europa dat meer rechten aan zijn burgers geeft op zo veel mogelijke terreinen. Het mooie van Europese samenwerking is dat het de Europese landen in staat stelt samen zorg te dragen voor hun burgers. Sociale rechtvaardigheid is daarvan een belangrijk onderdeel en dat houdt niet op bij de grens. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun sociale rechten gewaarborgd blijven, ook over de grenzen van hun land heen.

De interne markt maakt het de burgers mogelijk zich vrij door de Europese Unie te bewegen. Dat willen wij ook graag stimuleren. Dan moeten burgers er wel op kunnen rekenen dat ook hun sociale zekerheid meereist, dat hun pensioen geregeld is, waar zij ook wonen of werken, en dat goede zorg gegarandeerd is, overal in Europa en niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun familieleden. Dat is Europese samenwerking zoals het hoort.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová, Navrhovatelka Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. − Dámy a pánové, jako zpravodajka stanoviska ke zprávě lituji, že garanční výbor nepřevzal klíčové návrhy z mého stanoviska. Opět tak promarnil možnost zajistit jednoznačná pravidla pro sociální zabezpečení všech členů rodin při pohybu po všech členských zemích, pokud jde o náhrady za neakutní zdravotní péči v souladu s rozsudky Soudního dvora. Naším dluhem tak zůstává vyjasnit, že výše náhrady za plánovanou péči v zahraničí by měla odpovídat minimálně takové částce, kolik by obdobná péče stála v zemi, kde je pacient pojištěn. V případě plánované nemocniční péče musí občan předem o povolení požádat, ale je-li jeho žádost zamítnuta, má právo se odvolat. Ambulantní péči nemusí předem hlásit. Občané budou teď čekat, zda bude přijata nová směrnice o přes hraničních zdravotních službách, ačkoliv náhrady za péči patří do tohoto nařízení. Směrnice navíc nebude moci mnoho přinést s ohledem na subsidiaritu v oblasti zdravotnictví, ale zdrží to přijetí této věci možná na léta. Škoda, že sociální výbor toto hledisko podcenil, jinak je zpráva velmi kvalitní a já ji podpořím.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ich möchte etwas sagen zum Bericht Lambert über die Durchführung der Verordnung, in dem es um die Einzelheiten der Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme geht.

Diese Verordnung dient – so hat die Berichterstatterin gesagt – der Koordinierung, nicht der Harmonisierung, für die wir in der EU auch gar keine Rechtsgrundlage hätten. Im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten sind aber leider einige Änderungsanträge verabschiedet worden, die über die Koordinierung hinausgehen und neue Zuständigkeiten und Leistungen begründen. So ist es unseres Erachtens für eine Koordinierung nicht notwendig, dass die Kommission die Befugnis erhält, eine eigene, neutrale, zentrale Datenbank einzurichten und selbstständig zu verwalten, um eine schnelle Leistungsauszahlung an die Bürger zu gewährleisten. Das ist eine originäre Aufgabe der Mitgliedstaaten, die diese auch bisher schon wahrgenommen haben, und die zudem jetzt eine Verbindungsstelle dafür benennen müssen. Auch für den Rat suchenden Bürger ist es sach- und ortsnäher, sich an die Behörden seines Mitgliedstaates zu wenden und nicht an eine weit entfernte anonyme Datenbank der Kommission. Ich möchte also ausdrücklich dem Herrn Kommissar in diesem Punkt widersprechen.

Wir halten es auch nicht für sachgerecht, dass jede behinderte versicherte Person Anspruch auf Reise- und Aufenthaltskosten für eine Begleitperson haben soll. Die Übernahme der Reisekosten für eine Begleitperson soll vielmehr an den Begriff der Schwerbehinderung anknüpfen, der in den Mitgliedstaaten überwiegend rechtlich auch einwandfrei definiert ist.

Wir sind auch der Meinung, dass ein Arbeitsloser, der im Beschäftigungsland Pflichten verletzt hat, insbesondere nicht alle dort vorgeschriebenen Schritte zur Arbeitssuche unternommen hat, im Wohnsitzland keine Leistungen in Anspruch nehmen können soll, so als hätte er sich immer rechtstreu verhalten. Das ist nicht richtig.

Die restlichen drei Änderungsanträge meiner Fraktion beschäftigen sich mit Fristen, die wir mit einheitlich sechs Monaten für ausreichend halten. Sie sollten nicht zwischen 12 und 18 Monaten variieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Cremers, namens de PSE-Fractie. – Namens de PSE-Fractie een woord van dank aan de rapporteurs, de diensten van de Commissie en het Sloveense voorzitterschap.

Dit dossier kent een lange voorgeschiedenis. Immers, de vroegere Verordening nr. 1408/71 behoort tot de eerste regelgeving die is opgesteld ten behoeve van het vrije verkeer van werknemers in Europa. De thans geplande vereenvoudiging moet leiden tot de snellere dienstverlening aan de Europese burger die aanspraken doet gelden en tegelijkertijd tot een betere controle op het rechtmatige karakter van die aanspraken. Van groot belang zijn daarbij de samenwerking tussen de uitkeringsinstanties en de verbetering van de uitwisseling van gegevens. Ook dienen de uitvoeringsbepalingen een breuk voor de grensarbeider en de andere uitkeringsgerechtigden te voorkomen.

In de tweede lezing blijven voor onze fractie drie aandachtspunten overeind, waar wij mogelijk op terug zullen komen. Allereerst moet worden geconstateerd dat twee gescheiden regelingen overeind blijven die bepalen of iemand werknemer of zelfstandige zonder personeel is. Op het terrein van de sociale zekerheid wordt uitgegaan van de definitie in het land van herkomst, op het terrein van de arbeidsvoorwaarden geldt in geval van detachering van werknemers de definitie van het land waar gewerkt wordt. Zolang wij er niet in slagen een eenduidige Europese definitie van zelfstandige te ontwikkelen, dient dit thema in dit Parlement terug te komen.

Een tweede aandachtspunt is de informatie aan de rechthebbende. In de door de Commissie opgestelde tekst, die onderwerp van amendering is geweest, staat nog te veel verspreid over verschillende artikelen vermeld in welk stadium en ten aanzien van welke thematiek de rechthebbende informatie van de verantwoordelijke instanties zal ontvangen. Een op een centrale plaats in deze regelgeving opgenomen heldere opsomming van het informatierecht kan de duidelijkheid voor de rechthebbende aanmerkelijk vergroten.

Een derde punt van zorg betreft de controle op de naleving. Van de vorige verordening weten wij dat de registratie in de lidstaten en de samenwerking en afstemming tussen de bevoegde instanties soms zeer slecht functioneerden. Het is zeer wenselijk dat dit Parlement over de verdere implementatie op dit terrein wordt geïnformeerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė, ALDE frakcijos vardu. – Sveikinu pranešėją p. Lambert ir dėkoju už bendradarbiavimą rengiant šį dokumentą.

Reglamentas apibrėžia tvarką ir sprendžia konkrečias, kasdieniškas žmonių problemas. Juo nesiekiama suvienodinti socialinės apsaugos sistemų. Tai įgyvendinimo tvarka, kuri netrukdo turėti šalyse narėse skirtingas apsaugos sistemas. Tačiau kartu neleidžia, kad dėl jų skirtumų nukentėtų žmogus.

Prezidentas N.Sarkozy, kalbėdamas šioje salėje po rinkimų prieš metus sakė - prancūzai manė, jog Europa jais nesirūpina ir nesuteikia socialinės apsaugos. Airiai turbūt irgi nesupranta, ko jie gali tikėtis iš Europos.

Šiandien Prancūzija ir mes visi turime šansą parodyti savo žmonėms, kad jų kasdienės problemos sprendžiamos ir Bendrijos lygiu.

Deja, mano žiniomis, Taryboje ne visi nori pritarti Komisijos siūlomiems laikotarpiams tarp šalių narių spręsti suderinimus. Dokumento rengėja taip pat siūlo neskubėti.

Mano grupė pasiūlymus ir pataisas, kurios įpareigoja šalis nares išspręsti tarpusavio suderinimo ir atsiskaitymo klausimus per pusę, o ne vilkinti pusantrų metų. Žmogus neturi nukentėti dėl institucijų neveiklumo ar sprendimų vilkinimo.

Siekiant piliečių pasitikėjimo Europa, jos institucijomis, šis reglamentas gali būti geriausiu pavyzdžiu.

Todėl kviečiu jus, kolegos, balsuoti už šias pataisas. Tai konkreti ir suprantama pagalba kiekvienam mūsų piliečiui. Esame išrinkti atstovauti ne vyriausybėms, ne institucijoms, o savo žmonėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska, w imieniu grupy UEN. – Pani Przewodnicząca! Każde z państw Unii Europejskiej ma własny, odmienny od innych system zabezpieczenia społecznego, zależny od często wieloletniej tradycji, jak i od możliwości finansowych kraju. Systemy te nie podlegają harmonizacji. Prawo do swobody przemieszczania się i podejmowania zatrudnienia w różnych krajach generuje konieczność koordynowania systemów zabezpieczenia społecznego. Istniejące przepisy w tym zakresie wymagają uproszczeń.

Elektroniczna wymiana danych w polskim systemie emerytalnym wielokrotnie obniżyła liczbę błędów w przekazywanych między instytucjami danych ubezpieczeniowych.

Istnieje też potrzeba zabezpieczenia obywateli przed uszczupleniem ich praw ubezpieczeniowych. Pracownik powinien mieć szansę zrozumienia, według którego z systemów będą określane jego uprawnienia. Ma prawo wiedzieć, jak będą naliczane jego składki i jaki będzie zakres uzyskanych świadczeń. Dlatego tak ważne jest, by przepisy i procedury dotyczące koordynacji systemów, ze swej istoty dość skomplikowane, w miarę możliwości upraszczać i by nie działały one wstecz, wbrew interesom ubezpieczonych.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες Jean Lambert και Emine Bozkurt για την λεπτομερή και κοπιαστική δουλειά τους, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαν με όλους τους σκιώδεις εισηγητές και για την προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τις προτάσεις μας και τη συμβολή μας.

Πρόκειται για εκθέσεις εξαιρετικά δύσκολες με πολλές πολύπλοκες τεχνικές λεπτομέρειες αλλά εξαιρετικά χρήσιμες για τους Eυρωπαίους πολίτες.

Οι πολίτες, με κάθε ευκαιρία, πρόσφατα και στο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, διαμαρτύρονται για το μεγάλο κοινωνικό έλλειμμα που χαρακτηρίζει τις πολιτικές του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ζητούν μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να φροντίζει τα δικαιώματά τους και εδώ συζητούμε για τον κανονισμό 883/2004, ο οποίος βρίσκεται με ευθύνη του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και όχι του Κοινοβουλίου, σε κατάσταση εκκρεμότητας εδώ και χρόνια, μέχρις ότου εγκριθούν οι εφαρμοστικοί κανονισμοί για τα παραρτήματα.

Το αποτέλεσμα είναι γραφειοκρατία, έλλειψη πληροφόρησης, σύγχυση, παραβίαση βασικών ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, που στο μεταξύ κινούνται· μια Ευρώπη αλά καρτ, όπως τη θέλουν οι νεοφιλελεύθεροι και οι μεγάλες επιχειρήσεις, με ενιαίο νόμισμα αλλά χωρίς συντονισμό και εναρμόνιση των κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και μέσα σ’ αυτή τη νομοθετική τρύπα έρχεται η Επιτροπή με την πρότασή της για μία «οδηγία Bolkestein από την πίσω πόρτα» για τις υπηρεσίες υγείας.

Αυτές οι εκθέσεις δείχνουν έναν άλλο δρόμο. Δεν χρειαζόμαστε μία οδηγία Bolkestein για τις υπηρεσίες υγείας, χρειαζόμαστε έναν βελτιωμένο κανονισμό 883/2004, μέσω του οποίου, σύμφωνα με τις εκθέσεις, μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν διασφαλίζοντας και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των οικογενειών τους και στηρίζοντας την αναγκαία κινητικότητα.

Επομένως, κύριε Špidla, αφήστε τα πειράματα Bolkestein στις υπηρεσίες υγείας και προχωρήστε μαζί με το Συμβούλιο γρήγορα στις διαδικασίες για την επεξεργασία των υπόλοιπων κεφαλαίων και παραρτημάτων του κανονισμού 883/2004, έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

Προτρέπω τους συναδέλφους να μην υπερψηφίσουν τροπολογίες που αποδυναμώνουν το περιεχόμενο των εκθέσεων Jean Lambert και Emine Bozkurt.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, on behalf of the IND/DEM Group. – Madam President, in A6-0251/2008, Amendment 4 mentioned ‘mobility for the unemployed’. Does that mean bussing unemployed around the EU looking for work – at taxpayers’ expense? A Member State is liable for social security payments for someone who worked there but moved to another Member State and then became unemployed.

Amendment 148 suggests that the taxpayer should pay for travel for a medical examination in another Member State with a reimbursement system between Member States, no doubt using a complex EU formula. Member States may make decisions on invalidity which are binding on another Member State, although complicated by the degree of invalidity, but they may have rules against overlapping of benefits.

The rules will concern all EU citizens moving within the EU for any reason whatever. This includes legally resident third-country nationals who have worked in more than one Member State as well as, soon, stateless persons and refugees. In several places these reports claim to simplify regulations and modernise existing legislation for social security authorities, employers and citizens, while being very inclusive. There will be, apparently, no implication for the Community budget. It says that financial and administrative burdens will be reduced by the rules for coordination – which can only be done at Community level – but that this is not harmonisation. How can one have reimbursement, EU-determined formulae, a rule covering all movement and rules for coordination, without it being harmonisation? All in all, these reports are a mass of conflicting statements. If they are adopted, they will need a great deal of administrative effort, costing money which the report says is not needed.

Finally, the family here has an identity crisis. Birth and adoption allowances are, evidently, not family benefits. So when is a family not a family, and an adopted child is – well, what exactly?

I too would like to avoid an identity crisis. A ‘frontier worker’ is a person working in one Member State but residing in another providing they return home once a week. Well, this is France and I am going home tomorrow. Am I a frontier worker, even though I live right in the middle of England?

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Madam President, mobility of labour is supposed to be a key feature of the EU and of the Lisbon Strategy, yet as an MEP – like other MEPs – I regularly get complaints about lack of health-care cover, inadequate social cover and – perhaps most frustrating of all – conflicting advice from different state agencies.

It is not uncommon for an employee from one Member State to be working in another at the behest of a company which exists in a third Member State, and that is where the real issue for many seems to lie, causing issues about where and how they are covered. Within our midst we have this very problem affecting parliamentary assistants and, despite the struggle of the Parliamentary Assistants’ Association, this problem persists. I have to say it is scandalous that we cannot even get our own house in order in this regard, yet here we are legislating for others.

My primary concern is for usefully employed individuals, not benefit tourists. I want to see any loopholes which help benefit tourists well and truly sealed in this legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE). – Mag ik alle rapporteurs danken voor het zeer goede werk dat zij hebben verricht, want het was niet simpel. Voorzitter, voor het vrije verkeer van werknemers in Europa zijn er goede regelingen nodig, die ervoor zorgen dat werknemers die van dat vrije verkeer gebruik maken, niet tussen wal en schip raken. Dat wordt nu in de nieuwe coördinatieverordening neergelegd. Die coördinatieverordening was nodig omdat de oude niet meer voldeed en de coördinatie kon worden vereenvoudigd.

Ik vraag mij af of wij met het resultaat tevreden kunnen zijn. Is een en ander nu werkelijk eenvoudiger geworden? Ik heb daar mijn twijfels over. Wij coördineren de sociale zekerheid, maar wat wij niet coördineren is de fiscaliteit, terwijl steeds meer gefiscaliseerd wordt. Ik zou willen dat daarover eens wordt nagedacht.

Een ander punt is dat de coördinatie toch altijd achteraf plaatsvindt. Nationale wetgevers zouden zich veel meer rekenschap moeten geven van de consequenties van stelselwijzigingen voor de mensen die mobiel zijn, dus mensen die werken in het ene land en wonen in het andere land.

Verder zou ik nog aandacht willen vragen voor een wijziging van de bijlage. Die wijziging is heel goed voor Nederlandse gepensioneerden die in Nederland hun zorgbijdragen blijven betalen, echter wonen in het buitenland, maar tot op dit moment geen recht hadden om ook in Nederland die zorg te krijgen ondanks het feit dat zij daar betaald hebben. Dus Nederlanders die in België of Duitsland wonen, maar ook verderaf, in Frankrijk, het schone Frankrijk, of in Spanje, krijgen straks het recht op behandeling. Ik dank daarvoor tevens de minister van Volksgezondheid, die dat allemaal goed gevonden heeft.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – Fru talman! Herr kommissionsledamot! Jag vill tacka föredragandena. Jean Lambert har ju arbetat med dessa frågor så länge jag minns och har en stor erfarenhet. Emine Bozkurt kom in lite senare, men båda två har gjort ett fantastiskt bra arbete och framför allt samarbetat oerhört bra tillsammans med skuggföredragandena från de olika partierna.

Lite allmänt först, eftersom det tål att upprepas. Detta handlar inte om någon harmonisering. Vi vet att socialförsäkringssystemen inom EU skiljer sig. Det handlar om medborgarna och medborgarnas rätt att kunna utnyttja den inre marknaden för att kunna söka jobb, för att kunna vistas på andra ställen på den inre marknaden. Då är det av yttersta vikt att vi har en samordning av socialförsäkringssystemen. Det handlar om samordning av pensionsrättigheter. Det handlar om möjligheten för arbetslösa att utnyttja den inre marknaden. Det handlar om sjuka människor som kan söka vård i andra länder. Detta är oundgängligt för den inre marknaden. Utan denna samordning skulle den inre marknaden inte fungera på ett tillfredsställande sätt.

Vi har haft denna samordning tidigare. Den har haft sina brister. Nu sker förbättringar dels genom att det blir fler personer, inte bara yrkesverksamma, dels genom att fler sakområden kommer in, till exempel förtida pensioner, vilket vi ser positivt på.

Jag vill peka på några saker som våra föredragande har tagit upp. Jean Lambert har tagit upp det elektroniska utbytet och är positiv till det, eftersom det ju ger många förbättringar. Det handlar emellertid också om skyddet för individen när man har ett sådant utbyte. Därför går vi på samma linje som datatillsynsmannen.

När det gäller tredjelandsmedborgarna är det viktigt att denna fråga följer med, inte minst med anledning av att det blå kortet kommer. Det blir än mer angeläget att vi har en likabehandlingsprincip. När det gäller Emine Bozkurts betänkande vill jag bara säga att det inte ska bli färre rättigheter genom den nya förordningen utan fler. Det är viktigt. Jag tackar återigen föredragandena och hoppas att vi kan nå en uppgörelse inom en snar framtid.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). – Lugupeetud proua president, volinik, kolleegid. Tänan raportööre ja komisjoni, kes on teinud tänuväärset tööd seniste kohmakate määruste lihtsustamisel ja ajakohastamisel. Teema, mida täna arutame, on meie kodanike otseses huviorbiidis. Mis on tähtis kodanikule – määruste subjektile? Esiteks, et kodanikuõigused oleksid tagatud - ja arvestades tänast tööjõu vaba liikumist - oleks talle kindlustatud sotsiaalkaitse kõikjal. Teiseks, et dokument oleks talle arusaadav. Kolmandaks, et hüvitusmehhanism toimiks mõistliku aja jooksul.

Mida me oleme määrustega saavutamas? Meie kodanike esimene huvi - õigus sotsiaalkindlustusele - on väga hästi tagatud. Teine huvi - üldarusaadavus - pole meil siiski veel täielikult õnnestunud. Ma ei heida kellelegi midagi ette, teema on keeruline, küllaltki tehniline, ega ole ilukirjanduslik. Kolmas huvi: ajapikkus, mis kulub kodanikul hüvitise kättesaamiseks, sõltub meie täna eelseisvast hääletusest.

Sotsiaalkindlustuse hüvitis ei ole võrreldav ettevõtja kasumi või pangadividendidega. Hüvitist taotleb inimene, kes on raskustes ja kellele see on üldjuhul ainuke sissetulek. Sellest tulenevalt kutsun teid toetama ettepanekuid, mis pakuvad kodanikule kuuekuulist hüvitusperioodi. Tagamaks kodaniku õiguste realiseerimise ja kaitse, peaks ka liikmesriikide vastavate institutsioonidevaheline clearing-periood olema sama, st kuus kuud. Seda enam, et rakendatav on elektrooniline menetlus. 18-kuuline hüvitise töötlemise periood ei ole 21. sajandil asjakohane.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). – Pani Przewodnicząca! Powstanie skoordynowanego systemu zabezpieczenia społecznego jest trudnym zadaniem. Dlatego też sprawozdawcy należą się gratulacje. Chciałbym jednak przy okazji tej debaty zwrócić uwagę na kwestię zasiłków socjalnych wypłacanych rodzinom imigrantów przybyłym z terytorium pozaeuropejskiego. Oczywiście należy wspierać osoby przebywające legalnie czy też dostarczać pomocy humanitarnej nielegalnym imigrantów, ale bezgraniczne wspieranie pomocą socjalną rodzin, dla których jest to z założenia stałe i wyłączne źródło utrzymania, jest nieporozumieniem. Obecnie wiele rodzin zadowala się szeroką gamą zasiłków i nie zamierza podejmować pracy, określając swój standard życia jako wystarczający. Jest to dla gospodarki tradycji i kultury pracy w Europie bardzo demoralizujące. Zwłaszcza sposób życia tych rodzin utrwala tendencję braku identyfikacji tej ludności z kulturą i tradycją kraju osiedlenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση της κυρίας Lambert θεωρούμε ότι είναι από τεχνικής άποψης θετική, καθώς αποτελεί πρόοδο στον τομέα του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης. Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συναθροίζουν τις περιόδους που έχουν ζήσει ή εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος, δυνάμει του εκάστοτε συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, για να υπολογίσουν τη σύνταξή τους από το Δημόσιο ή να κατοχυρώσουν άλλα δικαιώματα. Με αυτό τον τρόπο βοηθά στην ευκολότερη και ομαλότερη κυκλοφορία πολιτών μέσα στην Ένωση.

Πρέπει όμως να σημειώσω ότι δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι, έστω και με κάποιες παραστάσεις που κάνει η έκθεση, θα γίνεται ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων, κάτι που δεν μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους.

Αυτό που θέλω να τονίσω με την παρέμβασή μου είναι μια άλλη ανάγκη, την οποία τείνουμε να παραβλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Το σημαντικό δεν είναι να ληφθούν μέτρα που βοηθούν στην κυκλοφορία απλώς και μόνο για να ληφθούν. Οι εργαζόμενοι δεν θέτουν αυτό ως προτεραιότητα αλλά ζητούν και απαιτούν τα βασικά τους δικαιώματα να γίνονται σεβαστά. Κοινωνική ανάγκη δεν είναι οι μεταβάσεις από μια χώρα σε άλλη λόγω έλλειψης εργασίας ή λόγω κακών συνθηκών εργασίας στη χώρα καταγωγής. Κοινωνική ανάγκη είναι να εξασφαλίζεται η βεβαιότητα και η ασφάλεια στην εργασιακή και κατ’ επέκταση στην οικογενειακή ζωή του κάθε πολίτη. Η μετανάστευση για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους δεν πρέπει να είναι ο στόχος, κάθε άλλο.

Η πορεία που επιλέγεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέτει την ελευθερία διακίνησης του κεφαλαίου υπεράνω των αυτονόητων εργασιακών δικαιωμάτων, όπως βλέπουμε σε σειρά περιπτώσεων που επιδικάζει το ΔΕΚ, δείχνει ότι δεν μπορεί να αρκούμαστε στο δικαίωμα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, για να δείξουμε εικονικά ότι κατοχυρώνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων.

Χρειάζεται να διεκδικήσουμε πλήρη απασχόληση με ολοκληρωμένη κοινωνική ασφάλιση σε αντιδιαστολή με τις τρέχουσες πρακτικές, που με πρόφαση το δημογραφικό πρόβλημα σπρώχνουν προς λογικές αβέβαιης εργασίας και υποβάθμισης τη σημασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη μια ή την άλλη χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer (PPE-DE). – Chcem sa predovšetkým poďakovať za vynikajúcu a náročnú prácu spravodajkýň pani Lambert a pani Bozkurt.

Vďaka spojenému úsiliu ich, nás a Rady vrátane Komisie dnes konečne máme pred sebou dlho očakávané nové nariadenie, ktoré umožní implementovať nariadenie 883 z roku 2004, ktoré nahrádza ťažkopádne nariadenie 1408. Tieto dokumenty spolu umožňujú zjednodušenie prístupu občanov k dávkam a službám, ako o tom hovorili mnohí kolegovia, aj pán komisár. Tieto dávky a služby, ktoré poskytujú jednotlivé členské štáty cez svoje sociálne systémy, boli doteraz veľmi ťažkopádne dostupné pre oprávnené osoby v iných členských štátoch. Je nepochybné, že tieto dokumenty spolu prispejú aj k zjednodušeniu pohybu pracovníkov cez hranice, a teda prispejú k lepšiemu využívaniu a fungovaniu jednotného pracovného trhu.

Ako tieňová spravodajkyňa pre druhú správu pani Lambert chcela by som vyzdvihnúť ďalšie uplatnenie princípu rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie v rozšírení ustanovení nariadenia na občanov tretích štátov. Ako aj diskusia ukazuje, myslím si, že nie je možné predpokladať, že táto legislatíva vyrieši všetky naše problémy. Nerieši ani všetky existujúce problémy a už vonkoncom nerieši naše budúce problémy.

Je jasné, že bude potrebné urobiť veľa krokov a veľa práce pre udržateľnosť a prispôsobenie novým výzvam vrátane ďalšej koordinácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE). – Am vorbit deseori de caracterul pur tehnic al acestui regulament. De fapt, era o viziune greşită care ocultează un aspect profund politic. Avem în Uniunea Europeană piaţă unică, dar 27 de sisteme de asigurări sociale diferite. Milioane de cetăţeni muncesc în alte ţări decât cea proprie şi trebuie să beneficieze de drepturile sociale legale, cuvenite lor şi familiilor lor. Instituţiile trebuie să gestioneze această situaţie, iar prestatorii să-şi deconteze serviciile.

Regulile pe baza cărora se soluţionează astăzi problemele sunt dinaintea erei internetului, când Uniunea avea şase state membre locuite de cetăţeni sedentari. Astăzi sunt 27, locuite de cetăţeni care tind să devină migratori. Modernizarea, simplificarea şi adaptarea acestor reguli la noua realitate erau absolut necesare. Este scopul regulamentului 883/ 2004, inaplicabil însă fără proceduri.

Suntem în 2008, patru ani de întârziere defavorabile, atât angajaţilor care-şi revendică drepturile lor, cât şi eficienţei firmelor şi instituţiilor implicate.

Un proverb spune că „diavolul se ascunde în detalii”. Astăzi trebuie să felicităm raportoarele Jean Lambert şi Emine Bozkurt pentru că, soluţionând problema detaliilor, ne aşteptăm la o fluidizare a fluxului de informaţii, în condiţii de securitate a datelor şi de coordonare mai eficientă.

Noua agendă socială ne propune în aceste zile ameliorări minore pe fondul unor lipsuri majore. Aplicarea regulamentului 883 este o veste bună. Ea atenuează doar puţin senzaţia că în ultimii ani agenda socială europeană reprezintă o stagnare.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – Pani Przewodnicząca! Rozporządzenie nr 883/2004 dotyczy nie tylko pracowników i ich rodzin, ale także wszystkich osób objętych systemami zabezpieczenia społecznego. Rozszerza ono koordynację systemów, a także ma inne istotne znaczenie, m.in. dla obliczenia emerytur, rent i innych uprawnień. To, jak skuteczna będzie ta koordynacja, zależeć będzie od treści nowego rozporządzenia wykonawczego, sprawności w wymianie danych w formie elektronicznej i poprawności komunikacji. Dobrze też stało się, że jest rozporządzenie dotyczące krajów trzecich i że trwają prace zmierzające do jego udoskonalenia.

Z uznaniem należy odnieść się do pracy i propozycji sprawozdawczyni. Trudno wymagać od niej więcej, skoro Rada i Komisja nie zakończyły swoich prac i nie przedłożyły ostatecznej zawartości załączników. Prace więc trwają, ale trwa także oczekiwanie świadczeniobiorców sfrustrowanych brakiem pełni świadczeń, biurokracją i długim oczekiwaniem na zwrot.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για κανονισμούς που επιβεβαιώνουν τον γενικό ευρωπαϊκό προσανατολισμό και αφορούν στη λύση πρακτικών προβλημάτων κοινωνικής ασφάλισης των Eυρωπαίων πολιτών αλλά και όλων όσων διαβιούν και εργάζονται σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όταν θα ισχύσουν, μετά την ψήφιση και του κανονισμού εφαρμογής που βρίσκεται υπό εξέταση στο πλαίσιο της συναπόφασης, θα ενισχύσουν την κινητικότητα των εργαζομένων και θα διευκολύνουν τη ζωή των οικογενειών τους κατά την ενεργό περίοδο και κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης.

Οι αρχές απλοποίησης των κανονισμών, σύμφωνα και με τις εισηγήτριες, τις οποίες συγχαίρω, θα αλλάξουν το ισχύον σύστημα συντονισμού, χωρίς να οδηγούν σε λιγότερα δικαιώματα για τους πολίτες, πράγμα που θα συνέβαινε με μία εναρμόνιση.

Η ανάγκη για αποτελεσματικότητα και σύντομες χρονικά λύσεις ικανοποιείται με την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την επίλυση διοικητικών διακρατικών προβλημάτων. Είναι βασικό μέτρο τα κράτη μέλη να ορίσουν αρχές συνεργασίας και τους ειδικούς οργανισμούς σύνδεσης, ώστε να καλυφθούν οι ποικίλες διαστάσεις της κοινωνικής ασφάλισης κατά τις διασυνοριακές σχέσεις.

Μια από αυτές είναι και η μακροχρόνια φροντίδα, η οποία είναι ένα θέμα που λύνεται με πολύ πολύπλοκο τρόπο κατά την πρόταση του Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί ένας ευκολότερος τρόπος κάλυψης του χρόνιου προβλήματος της γηράσκουσας Ευρώπης.

Τα συστήματα πληρωμών, ο διακανονισμός των διαφωνιών, η ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών, η δυσκολία των πολιτών να συναθροίσουν τα δικαιώματα από περιόδους εργασίας σε άλλο κράτος μέλος είναι μεγάλα εμπόδια σήμερα, που ελπίζεται ότι θα ξεπεραστούν εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος με το συντονισμό που πρόκειται να αποκαταστήσει ο νέος βασικός κανονισμός αλλά και ο κανονισμός εφαρμογής.

Με τις ειδικές διατάξεις για την εφαρμογή των εθνικών νομοθεσιών στο παράρτημα ΧΙ θα ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Mε τον κανονισμό θα καλυφθούν επίσης τα δικαιώματα των ξένων εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). – Madam President, we never fail to get remarks from the Far Right when we are debating this issue – remarks such as ‘benefit tourists’. We never hear them talking about ‘tax tourists’ or ‘state aid tourists’. It is always the poor and the less well-off who are attacked in this way.

I want to congratulate the two rapporteurs on these reports. Unfortunately, their positive work is unlikely to attract much attention in the Member State media, which is generally more interested in negative stories. These are complex resolutions seeking to coordinate Member States’ social security systems, which are also in themselves complex because they seek to address a variety of individual circumstances. The regulations are essential to our citizens and residents, particularly those living in border areas who, not unusually, work in one Member State while living in another. It is important to ensure that people who do work and live in this way are covered for unforeseen unemployment, sickness and accidents and, indeed, eventual retirement. They need security if we are to ensure free movement in the European Union.

However, I want to raise one particular issue which is not covered by these regulations and is not generally covered in the Member States either. That is the freedom of movement of people with disabilities, who often need personal assistance in order to move freely.

(The President cut off the speaker.)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – Regulile privind coordonarea sistemelor de securitate socială sunt strâns legate de principiul liberei circulaţii a persoanelor şi ar trebui să îmbunătăţească standardul de viaţă şi condiţiile de angajare ale cetăţenilor care locuiesc într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Regulamentul prezent în varianta amendată de raportori realizează o simplificare a tuturor acestor proceduri şi extinde aria de aplicare la toate categoriile de cetăţeni, atât cei în activitate, cât şi cei fără un loc de muncă.

Cetăţenii europeni trebuie să poată beneficia de drepturile la pensie în cuantumul total corespunzător vechimii în muncă. Odată cu stabilirea într-un alt stat al Uniunii Europene, cetăţenii trebuie să regăsească un sistem administrativ capabil să colecteze întreaga informaţie referitoare la angajările trecute, precum şi drepturile financiare ce decurg din activitatea profesională.

De aceea mi-aş fi dorit ca propunerea Comisiei să includă soluţii cât mai exacte pentru modul în care statele membre pot transfera în mod eficient informaţia

legată de drepturile sociale. Mai mult, consider că regulamentul prezent este fundamental pentru mobilitatea europeană a muncii.

Un sondaj Eurobarometru arată că mai bine de 50% din cetăţeni se arată descurajaţi de insecuritatea socială la care se aşteaptă ca rezultat al schimbării locului de muncă într-un alt stat membru. Prin urmare, doar 2% dintre cetăţenii europeni locuiesc în momentul de faţă într-un alt stat membru decât cel de cetăţenie.

Dacă ne dorim ca mobilitatea să fie într-adevăr un motor al economiei europene, trebuie să eliminăm toate piedicile administrative ce privesc portabilitatea drepturilor sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE). – Comissário Špidla, caros Colegas, é necessário coordenar a segurança social no plano europeu. Daí a oportunidade deste debate conjunto. Após saudar o trabalho das relatoras Emine Bozkurt e Jean Lambert, gostaria de sublinhar os seguintes pontos: a necessidade absoluta de garantir a flexibilidade da passagem de um sistema nacional para outro, não só na vertente pública como, amanhã, nos sistemas privados e mutualistas. Essa flexibilidade contribuirá para a maior mobilidade e possibilidade de circulação dos trabalhadores em toda a Europa.

Presidente, neste contexto, é importante avançar no sentido da agregação das verbas descontadas nos diferentes Estados-Membros, como é importante a garantia de que o sistema de coordenação da segurança social nunca conduza a uma redução dos direitos dos cidadãos, mas sim ao seu reforço. Além disso, a simplificação das normas é imprescindível para que os cidadãos sintam que as instituições da União Europeia se aproximam cada vez mais deles, nos princípios e na linguagem, para que sintam a Europa como uma coisa sua.

Sabemos que não é fácil gerir sistemas de segurança social, mas é essencial que as cidadãs e os cidadãos da Europa entendam os critérios pelos quais nos orientamos. Diria ainda que esta coordenação irá certamente a par com o mais aprofundado conhecimento mútuo dos diferentes sistemas de segurança social, porque o que queremos é caminhar para uma melhor segurança social para todos os europeus, para uma segurança social que tire partido do que de melhor se faz nos vários países, hoje para uma coordenação, amanhã, quem sabe, a caminho de uma harmonização.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Vnútorný trh so štyrmi slobodami je základným výdobytkom Európskej únie. Prijatie smernice o službách, voľný pohyb osôb prinášajú občanom Únie výhody.

Na druhej strane sa občania na nás obracajú s problémami, ktoré im vznikajú v prípade nutnosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Systémy sociálneho zabezpečenia sú v jednotlivých členských štátoch špecifické. Som presvedčená, že koordinácia systémov, transparentnosť, odstránenie byrokracie, elektronický systém výmeny informácií bude prínosné pre všetkých občanov EÚ.

Ďakujem všetkým kolegom za dnešnú veľmi zaujímavú diskusiu a spravodajcom za ich náročnú prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Dámy a pánové, děkuji za podrobnou debatu, ze které, myslím, znovu jasně vyplynula vynikající úroveň zprávy, která je předkládána. V současné době jsme s přípravou nového nařízení dosáhli určité etapy. Tato etapa jistě nevyřešila všechny problémy, ale jistě, a to z debaty také vyplynulo, je to pokrok, a to ve všech ohledech. Evropský systém koordinuje systémy sociálního pojištění, to znamená, že nezakládá nová práva, na této úrovni nezakládáme nová práva, ale to, co zlepšujeme, je praktický přístup k právům, praktický přístup k právům pro občany, kteří se pohybují na úrovni Evropské unie, a to jsou desítky milionů lidí, desítky milionů případů. Dovolte mi tedy ještě jednou, abych zdůraznil význam tohoto jednání, který je mimořádně praktický a týká se prakticky jednoho každého občana v Evropské unii, a dovolte mi také, abych zdůraznil, že technické návrhy, které jsou předkládány, mají samozřejmě svůj základní politický obsah, protože svoboda pohybu a přístup k právům jsou podle mého názoru velmi podstatné prvky konstrukce Evropské unie.

Dámy a pánové, dovolte mi ještě, abych na okraj reagoval na poznámku, která se týkala nových direktiv, které budou předkládány ve věci pohybu pacientů. Chci zdůraznit, že se nejedná o volný pohyb služeb, čili jakékoliv paralely ke kterékoli předchozí direktivě nejsou odpovídající, a myslím si také, že po důkladné debatě v Parlamentu se prokáže, že tyto návrhy znamenají pokrok pro občany Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, rapporteur. − Madam President, I would like to thank all those Members who have contributed to the debate.

It is clear that some people lead what appear to be complicated lives. In fact the situation may be very straightforward if the border is within maybe 10 km of their homes and they are looking for work or indeed other things.

It is certainly clear from some speeches we have heard in this House that the current system is not well understood either in some Member States’ administrations or in this House itself. Coordination of social security systems already exists – this is not new. What this is doing is updating, implementing and simplifying. All of you who have a European health insurance card with you – which, of course, you all will have – will know that even under the existing system we can simplify.

I recommend Amendment 30 to Article 11(1) to the individual who was not sure whether or not he was frontier worker.

This implementing regulation is also trying to set out clearly the rights that people have. That is the aim of Amendment 34, and of Amendment 125, which is a clarification and does not give new rights to somebody who is seeking work in two Member States.

I would once again urge people to support the committee text concerning the database. If this is not up and running effectively – and it is something that Member States’ administrations want as well – then it becomes very difficult to meet whatever deadlines this House decides to put in place today.

I recommend the committee position for both the reports to the House and look forward to the vote in a few minutes.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt, Rapporteur. − Ik heb niet meer zo heel veel te zeggen. Ik wil alle mensen die hebben bijgedragen aan het debat enorm bedanken, ook voor hun steun, en ik kijk uit naar de stemming zo direct.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE). – Madame la Présidente, nous nous sommes tous félicités, lundi soir, de la présence du ministre Jouyet et de l'importance que la Présidence française semblait accorder aux travaux de ce Parlement.

Or, aujourd'hui, alors que nous débattons de la sécurité sociale, le banc de la présidence est resté désespérément vide. J'espère que cela ne dénote pas un désintérêt de la Présidence française de l'Union pour ce sujet important qu'est la sécurité sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu immédiatement.

 
  
  

IN THE CHAIR: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 

4. Deċiżjoni għal proċedura ta' urġenza
  

Proposal for a Council regulation instituting a temporary specific action aiming to promote the restructuring of the European Union fishing fleets affected by the economic crisis (COM(2008)0454 - C6-0270 /2008 -2008/0144(CNS))

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon, Président de la commission PECH. – Mes chers collègues, nous avons effectivement été saisis de cette demande d'urgence, et celle-ci a pu être examinée par la commission de la pêche à l'occasion de la réunion exceptionnelle qui nous a rassemblés ici–même à 10 heures. Je signale que la commission de la pêche s'est prononcée à l'unanimité en faveur de l'adoption de cette procédure d'urgence, et je la remercie d'ailleurs pour la diligence avec laquelle elle a pris en compte les problèmes.

 
  
  

(Parliament agreed to urgent procedure.)(1)

 
  

(1)See minutes for further details.


5. Ħin tal-votazzjonijiet
MPphoto
 
 

  President. − The next item is the vote.

(For the results and other details on the vote: see minutes.)

 

5.1. Deċiżjonijiet li jistabbilixxu Programmi Annwali ta' Azzjoni għall-2008 għall-Brażil u l-Arġentina (B6-0336/2008) (votazzjoni)

5.2. Il-prijoritajiet ta' l-UE għat-63 Sessjoni ta' l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (A6-0265/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (votazzjoni)

5.3. Emendar tad-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà ferrovjarja fil-Komunità (A6-0223/2008, Paolo Costa) (votazzjoni)

5.4. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (A6-0210/2008, Paolo Costa) (votazzjoni)

5.5. Regoli komuni għall-operat ta' servizzi ta' l-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) (A6-0264/2008, Arūnas Degutis) (votazzjoni)

5.6. Programm għall-Modernizzazzjoni ta' l-Istatistika Ewropea ta' l-Intrapriża u l-Kummerċ (MEETS) (A6-0240/2008, Christoph Konrad) (votazzjoni)
  

− Before the vote:

 
  
MPphoto
 
 

  Christoph Konrad, Berichterstatter. − Herr Präsident! Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich einige wenige Bemerkungen zu diesem Bericht machen, der letztlich natürlich auch ein Beitrag zum Prozess der Deregulierung und Entbürokratisierung ist.

In diesem Bericht ist eine Berichtspflicht der Kommission gegenüber dem Parlament mit vorgesehen, eine Berichtspflicht, die jährlich sicherstellen soll, dass eine Erfolgsmeldung, hoffentlich eine Erfolgsmeldung, gegeben wird, wie dieser Prozess der Entbürokratisierung und Deregulierung voranschreitet. Aber wir können uns als Parlament noch sehr viel stärker an diesem Prozess beteiligen. Deswegen hoffe und wünsche ich, dass wir uns neben dieser Berichtspflicht der Kommission selbst auch ganz aktiv und sehr viel stärker etwa im Bereich der Ausschussarbeit, an diesem Prozess beteiligen. Insbesondere der Wirtschaftsausschuss kann hier federführend eine Rolle übernehmen, auch im Dialog mit Kommissar Verheugen und mit der Stoiber-Gruppe.

Deswegen haben wir als Parlament hier noch unsere Hausarbeiten zu machen, und ich möchte dies zum Anlass nehmen, dies an dieser Stelle auch zu unterstreichen.

 

5.7. Batteriji u akkumulaturi u l-iskart tagħhom (A6-0244/2008, Johannes Blokland) (votazzjoni)

5.8. Restrizzjoni dwar il-marketing u l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (A6-0135/2008, Miroslav Ouzký) (votazzjoni)

5.9. Kondizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali (A6-0253/2008, Atanas Paparizov) (votazzjoni)

5.10. Suq intern fil-gass naturali (A6-0257/2008, Romano Maria La Russa) (votazzjoni)
  

− Before the vote:

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri il tempo limitato non mi ha permesso, come avrei voluto, ringraziare tutti coloro che hanno collaborato. È stata una direttiva difficile, una discussione molto lunga ma alla fine siamo arrivati, credo, ad una buona conclusione.

Grazie, soprattutto alla collaborazione di tutti i miei colleghi della commissione ITRE, in particolare degli shadow, di Reul, Swoboda, Manders, Turmes, Seppänen, naturalmente del Commissario Pielbalgs, spero di non dimenticare nessuno, e la collaborazione di Vidal-Quadras. Naturalmente i ringraziamenti vanno a tutto il segretariato, vanno al mio staff e ai miei collaboratori.

Solo tre secondi. Questa è una direttiva che interessa ed è importantissima. È una direttiva – lasciatemi parlare tre secondi. È una direttiva – perdiamo tanto di quel tempo in questo Parlamento! – che riguarda credo tutti gli europei; è una direttiva che interessa gli operatori, purtroppo spesso monopolisti, così come i consumatori.

Io credo che in questo lavoro che abbiamo fatto di non aver voluto penalizzare né produttori, né consumatori ma aver voluto lavorare – grazie per gli applausi ma continuo – di avere voluto lavorare per tutti i cittadini europei nella direzione..... Va bene, avete fretta, concludiamo molto velocemente. Questa, vi ringrazio, ma è una bellissima espressione di democrazia parlamentare in Europa.

(Applausi)

 

5.11. Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet għall-applikazzjoni (A6-0251/2008, Jean Lambert) (votazzjoni)
  

− Before the vote on Amendment 79:

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Cremers (PSE). – Mr President, I would like to propose reversing the order of the vote. Amendment 79 is broader and Amendment 163 restricts Amendment 79, so Amendment 79 is the most far-reaching. Therefore we would like to have that first.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − The reason it has been placed in this order is the addition of the word ‘severe’ in Amendment 163.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, rapporteur. − Mr President, I am happy to support the reversal that is proposed by the PSE Group.

 

5.12. Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: Anness XI (A6-0229/2008, Emine Bozkurt) (votazzjoni)

5.13. Estensjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 u tar-Regolament (KE) Nru […] għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom (A6-0209/2008, Jean Lambert) (votazzjoni)

5.14. Emenda ta' l-Artikolu 29 tar-Regoli ta' Proċedura - It-twaqqif ta' gruppi politiċi (A6-0206/2008, Richard Corbett) (votazzjoni)
  

− Before the vote:

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Monsieur le Président, plutôt que d'invoquer l'article 151 de notre règlement sur la recevabilité des amendements, puisqu'il semble en effet qu'un amendement n'ait qu'un rapport lointain avec le texte initial du rapport, je souhaiterais proposer à notre Assemblée le renvoi de ce texte en commission.

En effet, mes chers collègues, je justifierai cette proposition très brièvement. Le rapport Corbett, de l'avis même de son auteur, M. Corbett, a essentiellement pour but d'empêcher les députés qui partagent les convictions favorables à la défense des identités nationales, des souverainetés et des indépendances, de pouvoir former un groupe.

Cependant, je souhaiterais attirer votre attention sur les effets pervers de ce rapport. Lors de la prochaine mandature, il se pourrait qu'il en résulte un très grand nombre de députés non inscrits et que ceux-ci, découvrant les affinités qui existent entre eux, décident de former un groupe politiquement incorrect, certes, mais qui, en réalité, compterait encore plus de députés que ce que vous craignez.

Alors, je me situe dans la logique tout à fait antidémocratique, partisane et sectaire, qui est celle de M. Corbett et des auteurs de ce projet, et j'attire leur attention sur les effets pervers de ce genre de texte. Je vous suggère de réfléchir en commission aux conséquences qu'une telle disposition peut avoir.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Mr Gollnisch, I was in the chair when your group was dissolved.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – Mr President, the worst possible reason to change the Rules is to aim it at one particular person or one particular group of people. That is the difference between the rule of law and arbitrary rule. In any case, I think this report, in the state that it now stands, is illegal because it was voted against in its original form in committee. The amended version now before the House bears such little resemblance to the original one, which was defeated in committee, so I think that, if we duly follow our own procedures, we have no option but to refer it either back to committee or to the legal services for arbitration.

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen, Président de la commission AFCO. – Herr Präsident! Es gibt keinen einzigen Grund, der dafür spricht, diesen Bericht zurückzuverweisen. Wenn Herr Gollnisch seine Argumente hätte vorbringen wollen, hätte er in den Ausschuss kommen können, aber er war nicht da.

Wir haben das alles diskutiert, und ich möchte die Kolleginnen und Kollegen darauf hinweisen, dass dieses Parlament nach der großen Erweiterung von 626 Mitgliedern auf jetzt 785 und demnächst 732 bis 751 anwächst und bei der Reform des Parlaments natürlich auch die Größe der Fraktionen angepasst werden muss. Das haben wir in der Vergangenheit immer gemacht, und das machen wir jetzt auch. Die Änderungsanträge, die hier vorliegen, sind ja auch Kompromissanträge.

Deshalb, Herr Präsident, bin ich dafür, dass wir heute abstimmen und die Debatte nicht noch einmal zurückverweisen. Es wird nichts Besseres dabei herauskommen.

 
  
  

(The request for referral back to committee was rejected.)

- Before the vote on Amendment 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl, for IND/DEM-Gruppen. – Hr. formand! Jeg vil kort begrunde mit mundtlige ændringsforslag, og det vedrører faktisk både Corbett og Jo Lienen, som har nævnt størrelsen af Parlamentet som argument for denne ændring. Og dette mundtlige ændringsforslag, som jeg fremsætter på vegne af min gruppe, ligger i naturlig forlængelse af de ændringer, der med Corbett som ordfører blev vedtaget i 2002. Jeg følger altså hans argumentation præcist, og den tog højde for udvidelsen af EU fra 15 til 25 lande. Hvis man anvender de samme forholdstal, nu hvor EU består af 27 lande, vil man komme frem til en procentsats på 3 %, der skal repræsentere en femtedel af nationerne, og det vil altså give en nedre grænse for antallet af medlemmer på 22. Jeg håber, at man ser mit forslag som det, det er, nemlig en kompromistekst. I går under forhandlingen blev der opfordret til, at vi søgte et kompromis, men en kompromistekst, der helt følger logikken i Corbetts argumentation fra 2002. Og det mundtlige ændringsforslag kommer til at lyde som følger. Jeg læser det på engelsk, for jeg har det kun i den engelske version, der har cirkuleret blandt medlemmerne i dag.

‘A political group shall comprise Members elected in at least one fifth of the Member States. The minimum number of Members required to form a political group shall be 3% of the total number of Members.’

Jeg vil indtrængende opfordre til, at man stemmer for, fordi det vil være et kompromis, hvori vi som modstandere af det oprindelige forslag rent faktisk følger Corbetts logik.

 
  
  

(The oral amendment was not accepted.)

 

5.15. L-irwol ta' l-imħallef nazzjonali fis-sistema ġudizzjarja Ewropea (A6-0224/2008, Diana Wallis) (votazzjoni)

5.16. Tilwim Airbus/Boeing quddiem il-WTO (votazzjoni)

5.17. Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija (A6-0255/2008, Jerzy Buzek) (votazzjoni)

5.18. It-tweġiba ta' l-UE quddiem l-isfida tal-fondi ta' investimenti sovrani (votazzjoni)

5.19. Lejn kultura ġdida għall-mobiltà urbana (A6-0252/2008, Reinhard Rack) (votazzjoni)

5.20. Rapport annwali tal-BĊE għall-2007 (A6-0241/2008, Olle Schmidt) (votazzjoni)

6. Deċiżjoni sabiex l-2011 tiġi dikjarata “Is-Sena Ewropea għall-Volontarjat” (dikjarazzjoni bil-miktub): ara l-Minuti

7. Spegazzjonijiet tal-vot
  

Oral explanations of vote

 
  
  

- Recommendation for second reading: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Šiandien Europos Parlamente po antrojo svarstymo pritarėme dokumentui dėl bendrų taisyklių tiekiant oro susisiekimo paslaugas Europos Sąjungoje.

Mes taisome nuo 1992 m. galiojantį reglamentą, ir aš noriu dar kartą pabrėžti pataisas, kurios yra labai svarbios mūsų piliečiams, visų pirma keleiviams ir lėktuvų įguloms. Kalbu apie numatomas priemones, kurios leis ne tik padidinti skrydžių kainų skaidrumą, bet ir efektyviai kovoti su klaidinančia reklama ir nesąžininga konkurencija susisiekimo paslaugų srityje.

Labai svarbūs ir tie pakeitimai, kurie turėtų užtikrinti geresnį skrydžių saugos standartų laikymąsi, taip pat lėktuvų įgulų socialines garantijas. Atrodo, kad nesutarimų su Komisija ir Taryba nebeliko, taigi reglamentas turėtų įsigalioti metų pabaigoje.

Belieka tikėtis, kad pataisytas reglamentas bus tinkamai įgyvendintas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová, (PPE-DE). Dámy a pánové, po šestnácti letech jsme dnes dali definitivně zelenou zjednodušení, sjednocení a současně i zpřísnění udělování a odnímání licencí pro letecké služby a doufám, že nařízení nepovede ke zrušení malých sportovních společností. Nařízení jsem podpořila. Umožní totiž, respektive věřím, že nařízení skutečně umožní odnímání licencí společnostem, které klamou zákazníky, když neuvádějí celkovou cenu letenek, ale své tarify bez daní, poplatků či příplatků za benzín. Doufám, že se agentura pro dohled zaměří i na cenovou diskriminaci kvůli místu pobytu. Věřím, že v pozměněné podobě nařízení lépe ochrání i bezpečnost provozu zejména sjednocením podmínek pronájmu letadel s posádkou v EU, ale i ze třetích zemí.

 
  
  

- Report: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). – Köszönöm szépen, elnök úr! Szocialista témafelelősként támogattam a Miroslav Ouzký által kialkudott kompromisszumos javaslatokat. A Parlament és egyben a szocialista csoport sikerének tartom, hogy a Tanács is elfogadta, hogy a két glikol oldószert szélesebb körben korlátozzuk, így védve polgáraink egészségét.

A DEGME nevű anyag bőrön keresztül felszívódva károsítja az egészséget. Ismert, hogy a szaporodási képességet is korlátozza, ezért komoly siker, hogy nemcsak festékekben, hanem tisztítószerekben, padlóápoló szerekben is betiltottuk a használatát. A Bizottság eredetileg csak festékben tiltotta volna be a DEGME-t, de összpárti összefogással elértük, hogy tisztítószerekben is korlátozzák.

A DEGME nevű oldószer belélegezve káros az emberi egészségre. Az Európai Bizottság előterjesztése szerint csak festékszóró sprayekből tiltották volna ki, ám szintén a szocialisták javaslatára aeroszolos tisztítószerekben is korlátozásra került. Mivel plenáris vita nem volt, ezért kívántam így elmondani a kompromisszumos javaslatok lényegét.

 
  
  

- Report: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). – Huwa importanti li l-Parlament Ewropew ikun jaf x’qiegħed jiġri f’pajjiżi dwar il-prezzijiet ta’ l-ilma u d-dawl u l-effett ta’ dan li għaddejna llum, iġifieri dwar il-każ. Għalhekk qiegħed nispjega dan il-vot. Il-Gvern mindu għola ż-żejt, għolla l-kont tal-konsumatur billi impona surcharge. Dan ix-xahar ħabbar li din se tgħola għal 96%. Dan se jikkrea faqar ġdid, faqar li se jkun magħruf bħala l-faqar fl-enerġija. Fl-istess ħin il-gvern mhux qed iressaq ebda soluzzjoni kemm għal futur immedjat kif ukoll għal futur imbiegħed. Il-politika ta’ l-enerġija alternattiva hija ineżistenti minkejja li f’pajjiżi għandna ħafna xemx kif ukoll riħ, anke ma’ dak li għandu x’jaqsam ma’ l-enerġija aktar nadifa bħall-użu tal-gass tant li l-Gvern għadu lanqas beda jaħseb fuqu. Għalhekk ivvotajt b’dan il-mod u għalhekk dan li għamilna llum huwa importanti jemm mhux storiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi vysvětlit mé hlasování k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 55 z roku 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem. Klíčová část této směrnice se nepochybně týká návrhu na oddělení vlastnictví, které by výsledně bránilo vertikálně integrovaným společnostem v držbě majetkového podílu na dodávkách a přepravě plynu. Při hlasování jsem podpořil pozměněný kompromisní návrh, a to zejména z toho důvodu, že jsem přesvědčen, že je třeba zohlednit obavy států, jež se vyslovily proti plnému vlastnickému oddělení. Souhlasím s tvrzením Komise, že evropský trh se zemním plynem trpí nedostatkem investic do přenosové infrastruktury a nízkou mírou koordinace mezi jednotlivými provozovateli přenosových soustav. Vzhledem ke strukturální různorodosti trhu se zemním plynem a trhu s elektrickou energií však podle mého názoru nelze tedy přistupovat k oběma odvětvím totožně. Trh s plynem je žádoucí liberalizovat postupně, symetricky. Je třeba se soustředit zejména na harmonizaci míry otevřenosti vnitrostátních trhů.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – Signor Presidente, mi sono astenuto al voto finale e ho votato contro la proposta di cosiddetta "terza via" nella separazione tra la fornitura e le reti nel mercato del gas, perché abbiamo perso un'occasione importante di affermare il principio della libera concorrenza nel mercato del gas. Avremmo dovuto seguire quanto fatto per il mercato dell'elettricità; qui invece, questa terza via, in realtà, garantisce soprattutto monopolisti ed ex monopolisti in Europa; mantiene la disomogeneità dei nostri mercati nazionali e quindi allontana ancora di più la prospettiva di un vero e proprio mercato europeo dell'energia.

Peggio ancora di questo è il fatto che questa ambigua terza via in realtà fa sì che gli ex monopolisti saranno ancora più incitati e favoriti ad avere accordi tipo quelli con il gigante russo del gas, Gasprom.

 
  
  

- Report: Jean Lambert (A6-0251/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – Herr Präsident! Wir haben, wie Sie alle wissen, seit 2004 eine EU-Verordnung zur Harmonisierung der europäischen Sozialsysteme, aber leider keine Durchführungsverordnung. Mit dem Beschluss des Europäischen Parlaments haben wir endlich auch Durchführungsbestimmungen zur Verfügung, das heißt, wir haben ein Instrument, das die Mobilität in der Europäischen Union fördert, ohne dass soziale Sicherheit verloren geht.

Wir haben durch die Einrichtung von Verbindungsstellen auch die Möglichkeit, denen praktische Hilfestellungen zu geben, die über die Grenzen hinweg arbeiten, etwa Fragen zu beantworten, wie und wo eine Rente beantragt wird. Das heißt, damit haben wir konkrete Hilfestellungen in sozialen Angelegenheiten durch das Europäische Parlament sichergestellt.

 
  
  

- Report: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – Ik heb mij van stemming over het verslag-Bozkurt onthouden, hoewel ik in principe niet tegen een beperkte vorm van coördinatie van de diverse socialezekerheidsstelsels tussen de lidstaten van de Europese Unie ben, zeker niet wanneer dit tot voordeel strekt voor Europese burgers die in andere lidstaten dan de hunne verblijven.

Ik wil echter opnieuw waarschuwen tegen harmonisatie, of nog slechter, tegen eenvormigheid van de diverse stelsels van sociale zekerheid in de verschillende lidstaten. Als Vlaming ben ik er bij wijze van spreken een bevoorrechte getuige van hoe een eenvormige Belgische sociale zekerheid voor slechts twee volkeren, Vlamingen en Walen, totaal onwerkbaar is en tot grote misbruiken leidt. Laat elke lidstaat dus in godsnaam zijn eigen sociale zekerheid organiseren en ook zelf financieren, anders komt er hoe dan ook een slechter, duurder en minder efficiënt systeem met grote misbruiken en uiteindelijk zal dat leiden tot minder solidariteit, in plaats van tot meer solidariteit tussen de Europese volkeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich wollte hier auch erklären, dass ich für diesen Bericht gestimmt habe, weil hier eine neue Verordnung die alte Verordnung ersetzt und damit Systeme der sozialen Sicherheit besser als bisher durch die neue Verordnung koordiniert werden können, weil diese Rechtsvorschriften vereinfacht und modifiziert werden und wir damit auch im Zusammenhang mit dem Bericht Lambert das erreichen, was wir wollen, nämlich einen weiteren Beitrag zur Erhöhung der Mobilität in der Europäischen Union und zur Möglichkeit der Mitnahme sozialer Leistungen bei Arbeiten über die Grenzen hinweg.

Das ist ein Beitrag zur sozialen Sicherheit in der Europäischen Union.

 
  
  

- Report: Richard Corbett (A6-0206/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – Dank u Voorzitter, daarmee zijn wij vandaag dus toe aan het tweede schuifje van de inspanningen van rapporteur Corbett om het Parlement nog beter te stroomlijnen als het schoothondje van de politiek correcte eurocratenkaste.

Gisteren werd beslist dat wij als parlementsleden nog nauwelijks parlementaire vragen mogen stellen, inclusief een systeem van zelfcensuur door de Voorzitter van dit Parlement. Vandaag wordt het moeilijker gemaakt om fracties te vormen, waarbij de rapporteur trouwens nadrukkelijk, en in zekere vorm eerlijk, erkent dat deze maatregel er vooral komt om de eurokritische rechterzijde in dit Parlement te treffen. Daarmee is dan de cirkel rond. De eurokritische stem in dit Parlement, zeker van de rechterzijde, moet monddood worden gemaakt. De eurokritische stem bij volksraadplegingen als in Ierland, Nederland en Frankrijk wordt, zoals wij gewend zijn, gewoon genegeerd alsof zij niet bestaat. Dit is een soort Mugabe-democratie in euroversie. Een mooie democratie is dat!

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Monsieur le Président, en effet, le rapporteur, M. Corbett, s'est exprimé en des termes d'ailleurs insultants, en dehors de la commission, sur la famille politique dont je suis ici l'un des représentants, ce qui met évidemment en cause son impartialité.

Le rapport est extrêmement contestable et il avait été amputé en commission; il n'en restait plus que des modalités destinées à assurer la survie des groupes politiquement corrects qui seraient en dessous du minimum requis, et on y a glissé un amendement destiné précisément à empêcher notre famille politique de constituer un groupe. Les motifs qui sont avancés sont totalement fallacieux; il suffit de se reporter à l'annexe du rapport pour vérifier qu'il n'y a aucun parlement des États membres qui aille au-delà de vingt députés pour constituer un groupe. Souvent d'ailleurs, ils sont beaucoup moins nombreux: 15, 10, 8, et quelquefois une seule personne suffit pour constituer un groupe politique.

Le rapport Corbett est donc une atteinte à la démocratie et tout simplement aux règles élémentaires du fairplay.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – Dit verslag-Corbett heeft maar één bedoeling en dat is het monddood maken van de rechtse nationale krachten in het Europees Parlement. De fractievoorzitter van mijnheer Corbett maakt daar trouwens geen geheim van. Toen de ITS-Fractie in januari 2007 werd opgericht, heeft hij openlijk gezegd dat het Reglement speciaal zou worden aangepast om de vorming van een rechtse fractie in de toekomst onmogelijk te maken.

Ongetwijfeld zullen andere fracties collaterale schade oplopen, maar daar ligt de heer Corbett niet wakker van. Waarschijnlijk treft zijn voorstel een eurosceptische fractie. De socialisten in dit Parlement kunnen blijkbaar niet verdragen dat alle politieke strekkingen over dezelfde middelen en dezelfde politieke rechten beschikken. Deze Mugabe-filosofie maakt integraal deel uit van het democratische tekort in Europa, net zoals men weigert rekening te houden met het democratische oordeel van de kiezers in Frankrijk, in Nederland en in Ierland. Wees gerust, mijnheer de Voorzitter, dat wij daar in Vlaanderen volgend jaar een verkiezingsthema van zullen maken.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – Mr President, the fact that we voted at all on this today seems to me a breach of this Parliament’s Rules of Procedure. The committee voted down the report because I think the chairman of the committee had miscalculated who was in the room, at which point he simply tore up the rule book and proceeded on an amended version of it.

Why have we gone to such lengths? What is it that is so important that it requires us to tear up our rules like this? Well, the answer of course as we know – and the rapporteur has been clear about it – is to prevent Eurosceptics from forming a group.

But why are you so frightened? What is it that makes you so nervous? We are only 50, maybe 60 people maximum, out of 785 MEPs. Could it be that the people you are really worried about are your own voters and that you are sublimating and projecting on to us the contempt and fear you feel for the electorates of Europe who vote ‘no’ whenever given an opportunity, that you take out on us, their visible spokesmen in this Chamber, what you dare not express about the people who return you to this place.

If I am wrong, prove me wrong: hold the referendums that you once promised. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Pęk (UEN). – Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciwko raportowi Corbetta, gdyż uważam, że jest to przejaw niesłychanej dyskryminacji jądra, podobno demokratycznego, Parlamentu Europejskiego, które metodami administracyjnymi usiłuje uniemożliwić powstawanie grup politycznych, które nie myślą i nie czynią tak jak zbiorowa większość w myśl poprawności politycznej. Ta dyskryminacja jest podwójna, bo oto działa się metodami administracyjnymi, aby uniemożliwić powstanie grupy, a jednocześnie wspiera się znacznie intensywniej finansowo właśnie zorganizowane grupy polityczne, dając im dodatkową przewagę. Taka dyskryminacja przeczy podstawom Unii Europejskiej i fundamentowi, na jakim Unia Europejska ma być budowana. Zdecydowanie przeciwko temu protestuję i nie łudźcie się Państwo: nawet jeżeli Wam się to uda zrobić, to nie uda Wam się tego zrobić z narodami Europy, które zdecydowanie zaprotestują.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Mr President, I have rarely heard such nonsense as I have just heard from the Vlaams Blok, the Front national and Dan Hannan. This report does not censor anybody, nor would this rule change lead to anyone losing their vote, their right to speak and their right to act as Members of the European Parliament.

What this rule change is about is: at what threshold do you set the figure to enable Members to create a group and thereby access extra taxpayers’ money and extra resources to pursue political activities? Every national parliament that has a group system sets a threshold. We had a particularly low one – lower as a percentage than almost any national parliament. It is quite right that we stand back and examine it.

I notice that in the end almost all groups supported the compromise – large groups and small groups. I notice that the speaker for the Independence/Democracy Group itself – the Eurosceptic IND/DEM Group – proposed an alternative figure of 3%: 22 MEPs. So they themselves recognise that our current figure needs to be raised, that it is currently too low. Frankly, is the difference between their figure of 22 and the figure of 25 that has been adopted really an attack on democracy? Oh, come off it!

 
  
  

- Report: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – Panie Przewodniczący! Sprawozdanie pana Buzka ujmuje kompleksowo wszystkie strategiczne działania w zakresie technologii energetycznych. Niestety brak środków na pełne finansowanie wszystkich badań przy gwałtownym wzroście cen gazu i ropy zmusza nas do selektywnego ukierunkowania badań na tematy związane z ograniczeniem ich zużycia do celów energetycznych. Ten priorytet przy okazji zmniejszy emisję CO2 i powinien być w strategii uwzględniony. Widzę potrzebę promowania badań związanych z budową nowoczesnych i bezpiecznych elektrowni nuklearnych oraz budową najnowszych elektrowni opartych na syntezie helu i wodoru, a także badań nad biopaliwami trzeciej generacji, które mogą być wytwarzane w gminach, łagodząc napięty bilans paliw. W głosowaniu popierałem poprawki podkreślające te priorytety.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Szanowni Państwo! Przyjęliśmy ważny raport przygotowany przez prof. Buzka. Rosnąca zależność Unii Europejskiej od importu energii, która w 2030 roku ma osiągnąć poziom 65% uzależnienia zmusza nas do podjęcia działań przyczyniających się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych w oparciu o zasadę solidarności. Należy stworzyć także instrumenty, które będą niwelowały zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich w związku z dalszą liberalizacją sektora energetycznego. W celu osiągnięcia unijnych celów związanych z energią odnawialną i redukcją gazów cieplarnianych musimy promować rozwój nowych technologii, zwłaszcza technologię wychwytywania i składowania związków węgla. Ważne jest, aby wspierać technologie czystego spalania węgla i zintensyfikować działania w zakresie biopaliw drugiej i trzeciej generacji oraz wzmocnić badania w dziedzinie energetyki jądrowej. Szczególnego znaczenia nabierają prace nad poprawą wydajności i oszczędności energetycznej.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
  

- Motion for a resolution (B6-0336/2008) – Annual action programmes for Brazil and Argentina (2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Presidente, voto a favore di questa risoluzione. Sono relatore della commissione per lo sviluppo per il programma Erasmus Mundus e la mia relazione è stata di recente approvata all'unanimità. Spero che potremo licenziare il testo finale in Plenaria a settembre, per far sì che il nuovo programma possa iniziare a gennaio 2009.

L'obiettivo è di esportare l'eccellenza del nostro sistema universitario fuori dai confini dell'Unione, coinvolgendo studenti stranieri in un percorso di studi nei nostri Atenei. Ma anche dare l'opportunità, attraverso un sostegno, agli studenti UE, di effettuare una esperienza in un Paese terzo. Credo che Erasmus Mundus sia uno strumento essenziale per lo sviluppo durevole in quanto, come ribadito nella mia relazione, dovrà favorire il ritorno degli studenti nei propri paesi e contribuire grazie al bagaglio di idee, conoscenze e contatti internazionali acquisiti, alla crescita delle economie di provenienza.

Una parte conspicua dei fondi, relativa all'azione 2, viene prelevata dagli stanziamenti destinati allo sviluppo. Ritengo indispensabile vigilare affinché le dotazioni finanziarie dei programmi annuali 2008 per Argentina e Brasile, specificamente destinati alla promozione dello sviluppo economico e del benessere, siano effettivamente utilizzati sia per l'istruzione sia per interventi concreti sul territorio e che forniscano infrastrutture e mezzi di produzione per uno sviluppo duraturo.

 
  
  

- Report: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Não sendo possível assinalar todos os importantes aspectos contidos neste relatório, sublinho que depois do rotundo NÃO do povo irlandês ao tratado "de Lisboa" este parlamento continua a fingir e a actuar como se nada se tivesse passado.

Aliás, bem pelo contrário, como bem revela a sua descarada ambição contida neste relatório. A maioria do PE, entre outros aspectos, considera:

- Que as posições de cada país, isto é, as suas políticas externas deverão ser vinculadas a uma plataforma política estabelecida na UE;

- Que a UE deverá ponderar a reorganização e a expansão dos seus gabinetes na ONU, dado "o aumento dos poderes e das responsabilidades" que os seus "representantes exercerão na perspectiva da ratificação do Tratado de Lisboa";

- Que deverá definir-se, "o mais rapidamente possível, a natureza operacional do "estatuto de observador" da UE nas Nações Unidas";

- Que os Estados-Membros deverão acordar "numa posição mais coerente sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU, isto é, uma que - embora mantendo o objectivo final de conseguir um lugar permanente para a UE no seio de uma ONU reformada - tenha como objectivo, entretanto, aumentar o peso da UE".

O federalismo, sob o domínio das grandes potências, com a Alemanha à cabeça, numa das suas ambiciosas e claras expressões...

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), in writing. − The European Parliamentary Labour Party welcomes this report and in particular welcomes the strong calls on EU Member States to concentrate and strengthen their commitment towards the Millennium Development Goals. We strongly agree that the focus must be on meeting the promises made and scaling up the existing procedures.

 

Labour Euro MPs, however, do not agree with the recommendation for a single EU seat on the UN Security Council and cannot support this recommendation. We do not believe this would be a good thing for the scale of European representation. Under Article 19, European members of the UNSC do not explicitly present EU positions in the Council. Furthermore, the UN Charter itself stipulates that this cannot be the case. However there is a healthy informal co-ordination process both in New York and more widely, and it is this which should be encouraged.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), per iscritto. − Da sempre il Gruppo dei Verdi/Alleanza Libera Europea sostiene la necessità di un seggio permanente per l'Unione europea in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come indicato nella relazione Lambsdorff. Il nostro gruppo non riconosce invece lo statuto "prioritario" accordato all'iniziativa conosciuta come "overarching process" che prevede un aumento dei membri permanenti a titolo nazionale e che per noi deve essere considerata solo come un'iniziativa tra le altre.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome Mr Lambsdorff's report setting out the EU priorities for the 63rd Session of the UN General Assembly. I particularly support the need to continue to push for an ambitious commitment to the Millennium Development Goals (MDG) at the Summit. The EU MDG Agenda should set a global example and we should be pushing for this example to be followed by the rest of the international community at the UN General Assembly in September. I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), in writing. − Today the proposal of Mr. Lambsdorff for a European Parliament recommendation to the Council on the EU priorities for the 63rd Session of the UN General Assembly was adopted without a vote in plenary. Not only is this practice – that is enabled by ‘rule 90’ – very dubious, it also gives the false impression that the whole EP agrees with the content of the report, which is certainly not the case. We strongly reject the recommendation that the current status of the Lisbon Treaty would call for a ‘reorganisation and expansion of the offices of the Council and the Commission in New York and Geneva in view of the increased powers and responsibilities that the EU’s representatives will be expected to exercise with a view to ratification of the Lisbon Treaty.’ Not only is this an insult to the Irish voters that rejected the Lisbon Treaty by a wide majority during the referendum, it is also an attempt to interpret the Lisbon Treaty in such a way that it would ‘confer legal personality upon the EU’, thus making it a superstate.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), per iscritto. − La relazione Lambsdorff (e relativa raccomandazione) costituisce un importante segnale politico a favore del rafforzamento in seno alle Nazioni Unite del profilo dell'Unione europea che, tra i paesi membri e Commissione, fornisce all'ONU oltre il 40% dei finanziamenti, senza aver ancora acquisito un peso politico ed una capacità d'influenza corrispondente.

Il testo, tuttavia, contiene una parte fuorviante e pregiudizievole per le discussioni in corso a New York sulla riforma del Consiglio di Sicurezza. Nel ribadire l'obiettivo ultimo di un seggio permanente per l'UE in quanto tale, la raccomandazione cita, infatti, tra le diverse iniziative negoziali in corso, solo il cd. "overarching process", esercizio animato dai paesi impegnati a sostenere una sola delle diverse proposte sul tappeto , ovvero quella di un aumento dei membri permanenti a titolo nazionale. Tale proposta, che ha raccolto il consenso di meno di un terzo della membership, è apparsa dall'inizio divisiva e sbilanciata, come rilevato dallo stesso Presidente dell'Assemblea generale.

Nel ribadire il convinto apprezzamento per il segnale di attenzione e indirizzo politico che il Parlamento europeo esprime per il rafforzamento complessivo del profilo dell'Unione europea alle Nazioni Unite, riteniamo pertanto necessario far figurare agli atti la nostra riserva e obiezione alla parte della raccomandazione sull'"overarching process".

 
  
MPphoto
 
 

  Pasqualina Napoletano (PSE), per iscritto. − Signor Presidente, esprimo un giudizio favorevole sulla relazione Lambsdorff, che ancora una volta marca l'impegno del Parlamento europeo per il rafforzamento in seno alle Nazioni Unite del profilo dell’Unione europea.

Tendo tuttavia a sottolineare che, sulla questione della riforma del Consiglio di Sicurezza, la relazione esprime un apprezzamento di merito, in modo pregiudizievole, sulle discussioni ancora in corso a New York.

In particolare, tra le diverse opzioni di riforma in campo, si menziona il cosiddetto “overarching process” (par. Q), che consiste nella proposta di un aumento dei membri permanenti nel Consiglio di Sicurezza a titolo nazionale.

Tale proposta fino ad ora ha raccolto il consenso di meno di un terzo degli Stati membri dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La pregherei pertanto far figurare agli atti la mia riserva su questo passaggio della raccomandazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni Pittella (PSE), per iscritto. − La Relazione Lambsdorff costituisce un importante segnale politico a favore del rafforzamento in seno alle Nazioni Unite del profilo dell’Unione europea che, tra Paesi membri e Commissione, fornisce all’ONU oltre il 40% dei finanziamenti, senza aver ancora acquisito un peso politico ed una capacità d’influenza corrispondente.

Il testo contiene una parte fuorviante e pregiudizievole per le discussioni in corso sulla riforma del Consiglio di Sicurezza. Nel ribadire l’obiettivo ultimo di un seggio permanente per l’UE in quanto tale, la raccomandazione cita, infatti, tra le diverse iniziative negoziali in corso, solo il cd. “overarching process”, sostenuto dai Paesi che vorrebbero una sola delle diverse proposte sul tappeto, ovvero quella di un aumento dei membri permanenti a titolo nazionale. Tale proposta, che ha raccolto il consenso di meno di un terzo della membership, è apparsa dall’inizio divisiva e sbilanciata, come rilevato dallo stesso Presidente dell’Assemblea Generale.

Nel ribadire il convinto apprezzamento per il segnale di attenzione e indirizzo politico che il Parlamento Europeo esprime per il rafforzamento complessivo del profilo dell’Unione Europea alle Nazioni Unite, ritengo pertanto necessario far figurare agli atti la mia riserva e obiezione alla parte della raccomandazione sull’“overarching process”.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O tema da reforma das Nações Unidas é preocupantemente recorrente. Há vários anos que se reconhece a necessidade de proceder a reformas, mas há igualmente vários anos que se verifica a impossibilidade de o fazer. Ora, este impasse é duplamente grave. Por um lado, porque agrava os factores de insucesso da organização, e eles são vários; por outro lado, favorece o surgimento de um discurso sustentado e justificado sobre a necessidade de alternativas.

Sendo certo que uma cooperação reforçada entre democracias é uma ideia a promover - mesmo que tal não implique a adesão integral ao projecto da Liga das Democracias - ainda assim o realismo é igualmente bom conselheiro. E, por essa razão, a adequação da UN aos poderes factuais é necessária, não tanto por uma questão de legitimidade, mas sobretudo por uma questão de viabilidade.

Quanto ao papel da União Europeia, o facto de nenhum dos países com assento no CS, ou com possibilidade de o vir a ter, defender a sua substituição por um lugar único para a UE é eloquente e deve ser registado.

Finalmente, registe-se que o novo Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas está longe de ter conseguido superar as deficiências do seu predecessor.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE), por escrito. − En relación con la Resolución sobre el 63º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará a partir del mes de septiembre en Nueva York, el artículo 90, apartado 4, del Reglamento establece que una Recomendación en el marco de la PESC, votada en comisión, se considera aprobada al figurar en el orden del día del Pleno sin necesidad de ratificar dicho texto por el Pleno de la Cámara, sin procedimiento tampoco de debates y enmiendas.

Por ello, y como el texto nos satisface en su práctica totalidad, salvo en un apartado, mi Grupo quiere salvaguardar su opinión al respecto del párrafo que hace referencia al concepto de los servicios de salud sexual y reproductiva. Dicho concepto, demasiado ambiguo, incorpora cuestiones que pertenecen en buena medida a la conciencia individual y a la moral, y creemos que NO han de ser objeto de pronunciamientos por este Parlamento, y mucho menos en relación con el nuevo período anual de sesiones de las Naciones Únicas. Nuestro Grupo pidió una votación por separado en el seno de la Comisión AFET y se posicionó en contra por las razones anteriormente expuestas.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), in writing. − The Lambsdorff report and recommendation are of high political importance in as much as they promote a reinforcement of the European Union inside the United Nations. It may be useful to remember that though the Commission and the Member States provide more than 40% of the UN budget, the EU impact and influence in the United Nations is still much weaker than it should be.

However, the text of the report contains a misleading part about the discussions which are currently taking place in New York on the reform of the Security Council. While confirming the long-term target of a permanent seat for the EU, the recommendation quotes among many others only one of the various proposals on the floor, the so-called ‘overarching process’. It is well known that this proposal has turned out to be highly divisive and has obtained the consensus of less than one third of the UN members, as noted by the President of the General Assembly.

Therefore, while expressing a strong appreciation for the overall content and structure of this European Parliament recommendation, I consider it necessary to stress our explicit reservation and objection on the part mentioning the ‘overarching process’.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcello Vernola (PPE-DE), per iscritto. − La Relazione Lambsdorff (e relativa raccomandazione) costituisce un importante segnale politico a favore del rafforzamento in seno alle Nazioni Unite del profilo dell’Unione Europea che, tra Paesi membri e Commissione, fornisce all’ONU oltre il 40% dei finanziamenti, senza aver ancora acquisito un peso politico ed una capacità d’influenza corrispondente.

Il testo tuttavia contiene una parte fuorviante e pregiudizievole per le discussioni in corso a New York sulla riforma del Consiglio di Sicurezza. Nel ribadire l’obiettivo ultimo di un seggio permanente per l’UE in quanto tale, la raccomandazione cita, infatti, tra le diverse iniziative negoziali in corso, solo il cd. “overarching process”, esercizio animato dai Paesi impegnati a sostenere una sola delle diverse proposte sul tappeto, ovvero quella di un aumento dei membri permanenti a titolo nazionale. Tale proposta, che ha raccolto il consenso di meno di un terzo della membership, è apparsa dall’inizio divisiva e sbilanciata, come rilevato dallo stesso Presidente dell’Assemblea Generale.

Nel ribadire il convinto apprezzamento per il segnale di attenzione e indirizzo politico che il Parlamento Europeo esprime per il rafforzamento complessivo del profilo dell’Unione Europea alle Nazioni Unite, ritengo pertanto necessario far figurare agli atti la mia riserva e obiezione alla parte della raccomandazione sull’“overarching process”.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), na piśmie. − Cieszę się, że Parlament Europejski zajmuje się dziś sprawą priorytetów Unii Europejskiej na nadchodzącą sesję Zgromadzenia ONZ. Projekt sprawozdania podkreśla, że ONZ czeka „utworzenie nowych organów, radykalna reorganizacja innych, zmiana zarządzania jej podstawowymi operacjami, reorganizacja dostaw pomocy oraz gruntowna reforma Sekretariatu”. To niezwykle ważne.

Ale nie można zapominać, że celem tych wszystkich działań jest człowiek i wynikające z ludzkiej godności prawa człowieka. Mówił o tym przed laty na forum ONZ papież Jan Paweł II: „Pierwszy rodzaj systematycznego zagrożenia praw człowieka wiąże się z rozległą dziedziną podziału dóbr materialnych, który bywa często niesprawiedliwy. (...) Drugi rodzaj zagrożenia to różne formy niesprawiedliwości i krzywdy wyrządzane duchowi ludzkiemu. Można bowiem ranić człowieka w jego wewnętrznym stosunku do prawdy, w jego sumieniu, w sferze tak zwanych swobód obywatelskich, o których stanowi równouprawnienie wszystkich bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie, rasę, płeć, przynależność narodową, wyznaniową, przekonania polityczne.” Moim zdaniem te słowa powinny być wyznacznikiem działania ONZ.

 
  
  

- Recommendation for second reading: Paolo Costa (A6-0223/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A presente proposta integra um pacote (conjuntamente com as propostas de directivas sobre a interoperabilidade e sobre a Agência Ferroviária Europeia) que visa "facilitar a circulação das locomotivas na Comunidade", enquadrando-se na prossecução da liberalização do transporte ferroviário ao nível da UE.

Deste modo, e antes de qualquer outra consideração, será de sublinhar que o primeiro objectivo desta directiva será o de eliminar qualquer obstáculo à liberalização do transporte ferroviário pela via da possível existência de normas diferenciadas quanto à segurança neste sector em cada país, através da sua harmonização.

Sem dúvida que deverão ser salvaguardas e aplicadas as normas mais avançadas que garantam condições de segurança no transporte ferroviário em cada país. No entanto, deverá recordar-se que foi precisamente através da liberalização e privatização dos caminhos-de-ferro em alguns países - nomeadamente na Grã-Bretanha - que estas foram colocadas em causa, com a deterioração dos serviços prestados às populações e as graves situações que ocorreram, com a consequente marcha atrás, que depois se verificou, no ataque a este serviço público.

Será de salientar que a adopção de regras harmonizadas ao nível comunitário relativas à segurança dos caminhos-de-ferro, nunca deverá pôr em causa normas mais avançadas já estabelecidas em cada país, nem alienar a prerrogativa de cada um destes de as estabelecer.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für den Bericht von Paolo Costa zur Änderung der Richtlinie 2004/49/EG über die Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft .

Die Sicherheit auf den europäischen Schienen kann nur über gemeinsame Maßnahmen und Ziele gewährleistet werden, weshalb ich das Eisenbahnpaket sehr begrüße. Ein zentraler Aspekt hierbei ist das Zulassungsverfahren für Triebfahrzeuge, hier sind die Anforderungen der zuständigen Behörden laut Hersteller und Eisenbahnunternehmen aus technischer Sicht kaum zu rechtfertigen. Auch die Richtlinien über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems müssen konsolidiert und zusammengeführt werden.

Positiv ist weiters, dass die Verantwortlichkeit für die Instandhaltung von Fahrzeugen mit dem neuen Gesetzesvorschlag klar geregelt ist. Der nächste Schritt ist somit eine Festlegung auf ein verbindliches Regelungssystem für die Instandhaltung seitens der Kommission.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I voted in support of Mr Costa's report "Safety on the Community's railways". The rapporteur's recommendations will help streamline legislation and facilitate free movement of trains across the EU. These recommendations will cut red tape and should boost the development of rail transport in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A necessidade de harmonizar os procedimentos nacionais relativos às diversas medidas de segurança existentes nos Estados-Membros é fundamental. Esta questão é também mais um exemplo do quanto é necessário insistirmos no investimento no transporte ferroviário – é que, se desejamos uma realidade de transportes na Europa que se desenvolva de forma sustentada, respeitando as metas e os compromissos assumidos nos últimos anos, com os cidadãos e ainda a nível internacional, temos que investir no caminho-de-ferro e garantir que a interoperabilidade do sistema ferroviário europeu se concretize.

As medidas de simplificação e a introdução do princípio de reconhecimento mútuo são os pontos fundamentais deste relatório. Ainda de grande importância é o aumento do rigor das medidas de formação e certificação para todas as partes interessadas e responsáveis do mercado ferroviário na Comunidade, desde as empresas ferroviárias aos gestores das infra-estruturas.

Considero assim que este relatório é mais um passo positivo face à nossa aposta na co-modalidade enquanto eixo principal da política de transportes europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), in writing. − I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive. This continues to reflect my appreciation of the very special case which these companies represent. Had those companies had to comply with the terms of this directive it would have meant a crippling series of costs on largely volunteer/subscription organisations. Such railways as the Romney, Hythe and Dymchurch Railway and the Kent and East Sussex Light Railway (of which I am a life member) are part of the historic fabric of the tourist industry in the South East of England and across the EU. It is a shame that some in this House who purport to be ‘nationalistic’ in leaning could not support this exemption.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), na piśmie. − Utworzenie jednolitego rynku kolejowych usług transportowych wymaga zmiany dotychczasowych uregulowań. Państwa członkowskie rozwinęły „własne normy bezpieczeństwa, głównie dla tras krajowych, w oparciu o narodowe koncepcje techniczno-operacyjne”. Konieczne staje się stworzenie w państwach członkowskich zharmonizowanych struktur regulacyjnych, spójnej treści przepisów bezpieczeństwa, jednolitych certyfikacji bezpieczeństwa dla przedsięwzięć kolejowych, zbliżonych zadań i kompetencji władz bezpieczeństwa i procedury wyjaśniania wypadków kolejowych.

W każdym z państw członkowskich powinny powstać niezależne organy dla regulacji i nadzoru bezpieczeństwa kolei. Dla zapewnienia właściwej współpracy pomiędzy nimi na szczeblu Wspólnoty powinny one otrzymać ten sam minimalny zakres zadań i odpowiedzialności.

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienia spokoju w środkach komunikacji kolejowej, przeznaczonych do powszechnego korzystania, powinna być jednym z podstawowych zadań należących do UE.

 
  
  

- Recommendation for second reading: Paolo Costa (A6-0210/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − I supported all the amendments to the Committee on Transport and Tourism’s report on the amendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency.

In the United Kingdom we have seen a growth of more than a fifth in the number of passengers on the train. In the short term this has led to enormous difficulties as over-crowded trains have led to enormous congestion and as passengers in certain regions – including my own, the South West of England – have resented and protested at the movement of rolling stock around the country. At the same time campaigns are moving to re-open long closed stations and lines to cope with demand and the need to reduce carbon emissions, such as the campaign in Radstock, Somerset.

In the longer term, new orders for rolling stock will alleviate the crisis but, if Europe’s railways are to continue to flourish, we need some strategic thinking that hopefully a strengthened European Railway Agency can provide.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A presente proposta integra um pacote (conjuntamente com as propostas de directivas sobre a interoperabilidade e sobre a segurança dos caminhos-de-ferro) que se enquadra na prossecução da liberalização do transporte ferroviário ao nível da UE, no qual a "agência" assume um papel central de "regulador".

Tal política promove a progressiva degradação do serviço público de transporte ferroviário e a entrega aos grandes interesses económicos privados das linhas (mais rentáveis), através da privatização da sua exploração, à custa do erário público (nomeadamente, através das parcerias público-privadas), independentemente dos interesses e necessidades de cada país e das suas populações.

Em Portugal, como a realidade demonstra, a concretização desta política tem agravado as condições do serviço público prestado às populações, as suas condições de mobilidade e as tarifas de transporte; tem significado a supressão de centenas de quilómetros de rede ferroviária, o encerramento de estações, a redução do número de passageiros e da qualidade dos serviços; assim como a diminuição do número de trabalhadores no sector ferroviário e o ataque às suas remunerações e direitos laborais.

O sector ferroviário é estratégico para o desenvolvimento socioeconómico. O que se impõe é uma política que promova o desenvolvimento e a melhoria dos sistemas de transportes públicos ferroviários nos diferentes países.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für den Bericht von Paolo Costa zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2004 zur Errichtung einer Europäischen Eisenbahnagentur.

Die Verbesserung des technischen Rechtsrahmens für die Eisenbahn im Zuge des dritten Eisenbahnpakets ist eine notwendige und begrüßenswerte Entwicklung, die auch eine Stärkung der Europäischen Eisenbahnagentur mit einbezieht. Die Agentur muss als zentrale Stelle für eine europaweit einheitliche Linie sorgen. Wichtig ist hierbei besonders die Weiterentwicklung des European Railway Transport Management Systems, dessen Interoperabilität und Kompatibilität unbedingt gewährleistet sein muss.

Die Schaffung von EG-Prüfverfahren ist ein geeignetes Mittel dafür, dessen Effektivität eine funktionierende und starke Europäische Eisenbahnagentur voraussetzt. Deshalb bin ich für eine Weiterentwicklung der Agentur wie vom Berichterstatter vorgeschlagen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − Paulo Costa's report on the establishment of a European Railway Agency notably supports the call for a European Railway Traffic Management System, consisting of the most advanced rail safety technology. I support this initiative which, in tandem with the "Safety on the Community Railways" report, will allow for a more cohesive European rail network. I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), par écrit. – La question de l'interopérabilité ferroviaire est capitale pour le développement et le succès des chemins de fer européens. Je me félicite donc que l'on ait pu aboutir à un compromis pour faire progresser la législation communautaire dans ce domaine. Si j'ai voté en faveur des propositions du rapporteur, Paolo Costa, je n'en suis pas moins conscient des limites de ce compromis. Dix ans pour arriver à la certification de tous les types de véhicules ferroviaires, c'est bien long. Quant au rôle de l'Agence Ferroviaire, il aurait pu être bien plus étendu, notamment en ce qui concerne le développement et la mise en service de l'ERTMS. Les États-membres en ont décidé autrement, par crainte de voir les Agences et autres organismes nationaux - récemment créés, il est vrai - condamnés à l'obsolescence. Mais si on en est arrivés là, c'est qu'en 2004, déjà, ils n'avaient pas eu le courage de donner un élan véritablement européen au rail. Ainsi va la construction européenne : par à-coups et par petits pas. Mais à ce petit jeu, on risque fort de laisser passer certaines opportunités, c'est pourquoi j'espère que les États-membres joueront le jeu en appliquant avec rigueur ce qu'ils ont eux-mêmes proposé.

 
  
  

- Recommendation for second reading: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Reafirmando a crítica ao seu objectivo central, a prossecução da liberalização do transporte aéreo - de um serviço público - ao nível da UE, recordamos o que sublinhámos há um ano, isto é, que se procura:

- Escamotear que a liberalização teve efeitos negativos na qualidade do emprego e das condições de trabalho, devendo ser realizada uma avaliação dos efeitos desta na segurança e manutenção de frotas de qualidade;

- Não salvaguardar o pleno respeito pelos direitos dos trabalhadores, não explicitando que:

a) O contrato e as condições de trabalho das tripulações aéreas serão regidos pela legislação, acordos colectivos e todos os direitos correlatos do país em que o trabalhador desempenha habitualmente as suas funções ou em que o trabalhador dá início ao seu trabalho e a que regressa uma vez concluída a sua actividade, mesmo que o referido trabalhador se encontre temporariamente colocado noutro país;

b) Será aplicada a legislação social, bem como dos acordos colectivos, no que diz respeito aos empregados de uma transportadora aérea "comunitária" que explora serviços aéreos a partir de uma base operacional situada fora do território do Estado-Membro no qual essa transportadora aérea tem o seu estabelecimento principal;

c) Será garantida a participação das organizações representativas dos trabalhadores nas decisões quanto ao sector do transporte aéreo.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. − Przyjęte przez Parlament Europejski rozporządzenie przekształca przepisy regulujące realizację usług lotniczych na terenie Wspólnoty, z korzyścią zarówno dla przewoźników lotniczych, jak i pasażerów. Rozporządzenie jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Tworzy bardziej konkurencyjne otoczenie dla działalności europejskich przewoźników lotniczych, mogących zmierzyć się ze swoimi międzynarodowymi konkurentami.

Za jego pośrednictwem stworzone zostaną równe warunki w dziedzinie wydawania i cofania koncesji, co powinno wyeliminować obecne na rynku zakłócenia konkurencji powodowane m.in. rozbieżnymi przepisami w zakresie wymagań dotyczących koncesji, dyskryminacją niektórych przewoźników UE ze względu na ich przynależność państwową, czy też dyskryminację w obsłudze tras do państw trzecich.

Jednak najważniejszym beneficjentem wprowadzanych zmian powinien być konsument. Poprzez konieczność zawarcia w taryfach lotniczych wszystkich podatków i opłat dodatkowych wzmocniona zostanie przejrzystość cenowa i zasady dobrowolności dodatkowych opłat uzupełniających. Tym samym wyeliminuje to narażanie konsumentów na płacenie wyższych taryf oraz spowoduje bardziej świadome podejmowanie decyzji przez konsumentów. Ponadto brak możliwości kontynuacji działalności przez niepewne finansowo linie lotnicze wyeliminuje zagrożenie ryzyka finansowego dla pasażerów w przypadku upadłości przewoźnika lotniczego.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für den Bericht von Arunas Degutis über Gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft.

Die Stärkung und Verbesserung der bestehenden Rechtsvorschriften ist zu befürworten, besonders die Preistransparenz bei Flugtickets ist hervorzuheben. Die Passagiere haben das Recht auf eine umfassende Aufschlüsselung des Flugpreises. Mit der neuen Vorschrift werden die Preise transparenter und nachvollziehbarer. Somit tritt die Europäische Union falschen Lockangeboten entgegen und schafft gleiche Wettbewerbsbedingungen, welche auf Qualität aufgebaut sind, nicht auf scheinbar günstigen Angeboten, besonders über das Internet.

Auch die Sicherstellung der Einhaltung der Sozialvorschriften ist eine Verbesserung durch die neue Vorschrift. Die Beschäftigten erhalten somit eine bessere Absicherung und einheitlichere Arbeitsbedingungen. Die Gemeinsamen Vorschriften sichern Rechte von Konsumenten und Angestellten und garantieren die notwendige Transparenz und Information in den Luftverkehrsdiensten der Gemeinschaft.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. − Popieram pogląd sprawozdawcy dotyczący przyjęcia wspólnego stanowiska Rady bez wprowadzania poprawek. Uważam również, iż niniejsze rozporządzenie wzmacnia i ulepsza obowiązujące przepisy prawne w kwestii nadzoru nad koncesjami, leasingu statków powietrznych, rozdziału ruchu lotniczego i przejrzystości cenowej.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − Arūnas Degutis’ report on the rules for the operation of air services in the Community will ensure that the price you see for flights is the actual price you pay. Final prices for flights must now include fares, taxes, airport charges and other charges. This is a positive move towards greater transparency in the aviation sector and consumer protection. Workers in the air services sector will also experience greater social protection under the report’s proposals. I therefore voted in favour of the report’s recommendations.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), in writing. − I fully support this report, which will put an end to the unfair practice of airlines advertising fares that exclude taxes, charges and a wide range of other extra fees. The present situation allows airlines to get away with advertising misleading fares that, very simply, prove to be false.

As a result, there is a serious lack of price transparency regarding airfares, which is distorting competition and affecting the consumer's ability to make informed choices. In many cases, people end up paying a lot more than they originally expected, as the advertised fare bears little resemblance to the final cost.

The Commission and Parliament have worked together to ensure that this will change. This report will mean that airfares must be advertised simply and clearly, inclusive of all taxes and extra charges. The European Union's ‘crackdown’ on this practice is great news for the consumer.

 
  
  

- Report: Christoph Konrad (A6-0240/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. − Statystyki są powszechnie używane, nie tylko przez przedsiębiorstwa czy instytucje zajmujące się gospodarką. Ich rola w planowaniu oraz śledzeniu trendów rynkowych jest ogromna. Dlatego tak ważne jest, aby wskaźniki używane do ich tworzenia były wiarygodne oraz w odpowiedni sposób odzwierciedlały rzeczywistość oraz zmiany rynkowe. Przeglądu wymagają istniejące wskaźniki, ale rozważenia wymagają także nowe obszary gromadzenia danych.

Potrzeba modernizacji statystyk wynika także z istnienia różnych systemów oraz praktyk statystycznych w państwach członkowskich, co niejednokrotnie utrudnia porównywanie danych w całej Unii Europejskiej.

Oczywiście zmiany w tym obszarze nie mogą iść w kierunku zwiększania obciążeń związanych z raportowaniem dla przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Kompleksowe podejście uwzględnione w programie modernizacji europejskiej statystyki powinno przyczynić się do racjonalizacji oraz koordynacji metod uzyskiwania statystyk z różnych źródeł – a co najważniejsze – spowoduje, iż przedsiębiorstwa nie będą zobowiązane do dostarczania tych samych danych różnym instytucjom zajmującym się ich gromadzeniem.

Wierzę, iż program modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu jest dobrym krokiem w kierunku zmniejszenia obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw, który pomoże osiągnąć założony przez Komisję Europejską cel ich redukcji o 25% do 2012 roku.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I support Mr Konrad’s report on the programme for the modernisation of the European enterprise and trade statistics. The report seeks to provide investment to improve the efficiency of statistical production so that new demands can be met while business burdens are reduced. I voted in favour of the report.

 
  
  

- Report: Johannes Blokland (A6-0244/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), na piśmie. − Jestem za przyjęciem sprawozdania. Baterie i akumulatory nie spełniające wymagań dyrektywy 2006/66/WE powinny być wycofane z rynku i nie powinny być dopuszczane do obrotu handlowego. Komisja zadecydowała, że baterie wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rynek Wspólnoty Europejskiej do 26 września 2008 roku nie będą wycofywane z obrotu. Uważam to za bardzo racjonalne rozwiązanie.

Wycofanie z rynku tych nośników energii niespełniających wymogów spowoduje wzrost liczby odpadów. Myślę, że najprostszym i najlepszym wyjściem z sytuacji jest oznaczenie baterii i akumulatorów naklejkami, które stwierdzałyby, że produkt jest niezgodny z przepisami unijnymi.

 
  
  

- Report: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − With Mr Ouzky’s report the use of two substances 2-(2-methoxyethoxy) ethanol (DEGME) and 2-(2-butoxyethoxy) ethanol (DEGBE) will be greatly restricted and in some cases banned in products marketed to the general public. The report’s recommendations bolster consumer protection and I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), na piśmie. − Substancje toksyczne zawarte w środkach do czyszczenia, płukania i odkażania oraz w farbach i rozpuszczalnikach mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia człowieka w postaci podrażnienia dróg oddechowych, oczu oraz uczuleń.

Ograniczenie dostępu do rynku produktów nie spełniających określonych kryteriów bezpieczeństwa może w znacznym stopniu pomóc w ochronie zdrowia i środowiska. Większość z tych produktów może nam zaszkodzić w trakcie używania wywołując różne nieprzyjemne dla organizmu objawy. Mogą także niszczyć środowisko po dostaniu się do ekosystemu. W przypadku gdy zanieczyszczą glebę lub źródło wody, skutki ich działania są często niemożliwe do przewidzenia.

Ograniczenie zawartości MEE, BEE w różnego rodzaju detergentach czy też środkach czyszczących jest rozwiązaniem bardzo korzystnym, dlatego uważam, że Unia Europejska powinna dołożyć wszelkich starań oraz z całym zaangażowaniem pozbyć się niezdrowych substancji z naszego życia i środowiska.

 
  
  

- Report : Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos contra este relatório por ele ser mais uma peça do pacote da liberalização do mercado do gás, constituindo um apoio expresso ao requisito de conclusão do mercado interno com a maior rapidez possível, mesmo que não subscreva, na sua globalidade, os instrumentos e as normas que a Comissão Europeia propõe no projecto de regulamento.

Há, até, algumas interessantes observações críticas, de que destaco, em particular: a avaliação de impacto proposta; a falta de respeito, nalguns aspectos, do princípio da subsidiariedade e a delimitação inconsequente de competências entre as estruturas europeias.

Mas a linha de orientação do relatório é facilitar às empresas condições de acesso às redes de transporte de gás natural, ou seja, facilitar a privatização do que ainda é público para o colocar ao serviço da estratégia dos grupos económicos que quiserem entrar no mercado.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − Atanas Paparizov’s report on conditions for access to the natural gas transmission networks will facilitate the integration of the EU internal gas market. The report tackles cross-border issues between Member States and will increase regulatory oversight at European level. It is important for the EU to work towards an internal market in gas and I voted in support of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. Este Relatório merece o meu voto a favor.

O meu e o de todos os nossos colegas que acreditarem que a consistência do Terceiro Pacote da Energia depende de uma regulação efectiva, e não meramente aparente, do comércio de gás natural.

Desta feita,

Saúdo a vontade em criar condições para aumentar o nível de investimento nas redes de gás que, por si só, permite um aumento potencial da competitividade e concorrência no sector.

Saúdo os esforços tendentes à efectiva liberalização dos mercados nacionais do gás e bem assim o acesso de terceiros à rede, aumentando, assim, o nível de transparência.

Saúdo, enfim, a vontade abstracta e inerente a este documento de concretizar o desejo dos nossos concidadãos europeus de ver um mercado da energia mais transparente e não monopolizado.

O Terceiro Pacote da Energia precisa da aprovação deste Relatório; os nossos concidadãos europeus também.

 
  
  

- Report: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), in writing. − The position I have taken reflects my opinion regarding the importance of natural gas and its availability for consumers at the lowest possible price. A gas pipeline is going to unite Libya and Sicily. This will pass in the vicinity of Malta so that, in order for my country to benefit, it will have to either join the pipeline or, as has been proposed, there will have to be a pipeline from Sicily to Malta. My country does not have a large domestic market and its consumption varies between 16 to 18 million units annually. Should the use of natural gas become more widespread, it will no doubt change the policy on energy in both Malta and Gozo. This can take place if gas is used in the production of energy itself. I drew the attention of the then Nationalist Government to the importance of having gas-powered stations some 15 years ago.

The government did not pay any heed and eventually installed only one small gas-powered station as an extension. Also, as distances in Malta are small, it is feasible to use gas for the propulsion of private and commercial vehicles. The conversion of vehicle engines is not a problem. Also gas is much cheaper and much cleaner than petrol or diesel. But the government and its agency, EneMalta, have not even considered the infrastructure needed regarding its distribution.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H πρόταση οδηγίας για την εσωτερική αγορά αερίου εντάσσεται στην ονομαζόμενη "τρίτη ενεργειακή δέσμη", που ολοκληρώνει την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών παροχής φυσικού αερίου.

H πρόταση οδηγίας και η έκθεση επιδιώκουν να ξεπερασθεί ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης που εξακολουθεί σε διάφορες χώρες, ώστε να ολοκληρωθεί η διείσδυση των ευρωενωσιακών μονοπωλίων στην αγορά, με αποτέλεσμα την ταχύτερη εφαρμογή της απελευθέρωσης και μάλιστα με επιβολή κυρώσεων στα κράτη μέλη που δεν την έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως.

Δύο είναι τα κρίσιμα στοιχεία της δέσμης: O διαχωρισμός ιδιοκτησίας ανάμεσα στις δραστηριότητες εφοδιασμού και στις δραστηριότητες μεταφοράς και αποθήκευσης αερίου, ώστε το κεφάλαιο να μπορεί ουσιαστικά να χρησιμοποιεί όσες δημόσιες υποδομές παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς αερίου έχουν απομείνει στα κράτη μέλη. H ενίσχυση των δήθεν ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, με στόχο να αφαιρεθεί οποιαδήποτε δυνατότητα εθνικών ρυθμίσεων ή κρατικών παρεμβάσεων από τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει την πλήρη ασυδοσία των επιχειρηματικών ομίλων που θα λυμαίνονται τον τομέα του αερίου.

H πολιτική αυτή της ΕΕ θα έχει για τους εργαζόμενους τα ίδια οδυνηρά αποτελέσματα με αυτά της ιδιωτικοποίησης των άλλων τομέων ενέργειας: αυξήσεις τιμών, χειροτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών. H πάλη ενάντια στα συμφέροντα των μονοπωλίων για την ανατροπή αυτής της πολιτικής είναι ο μόνος δρόμος για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της λαϊκής οικογένειας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. Esta medida demonstra, inequivocamente, a vontade real, partilhada por todos, de efectivamente atingirmos a meta de liberalização do mercado da energia. Por isso voto a favor.

Estou em crer que a separação patrimonial ao nível da produção e transmissão do gás natural é uma condição necessária, para o efeito, mas per se não uma condição suficiente.

Daí a preocupação em criar as condições necessárias para o incentivo ao investimento transnacional na rede ao nível das infra-estruturas;

Daí a preocupação em exigir igualdade de tratamento para os países terceiros que pretendam investir no mercado energético europeu; e, por fim,

Daí, igualmente, a preocupação em promover uma maior articulação na actuação dos reguladores nacionais do sector energético.

Esta medida culminará na abertura do mercado à concorrência e, consequentemente, no favorecimento do consumidor que sairá beneficiado pelas novas regras de um mercado da energia mais livre, saudável e transparente.

 
  
  

- Report: Jean Lambert (A6-0251/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Jag röstar för detta betänkande, eftersom det kommer att underlätta för medborgare som flyttar och reser mellan medlemsländerna utan att makt förflyttas till EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), în scris. − Am votat raportul Lambert deoarece raportul este un răspuns la nevoile cetăţenilor. Trăim intr-o lume a globalizării unde mii de oameni lucrează în alta ţară decât ţara de rezidenţă, avem nevoie de o coordonare a sistemelor de securitate socială pentru toate persoanele care îşi exercită dreptul de a munci în alte state, pentru a garanta şi a sprijini mobilitatea care este un drept fundamental în Uniunea Europeană.

Europa ne permite să circulăm liber, dar totodată trebuie să ne acorde mai multe drepturi sociale, care nu trebuie să se oprească la frontierele naţionale.

În speranţa că cetăţenii europeni vor putea beneficia din punct de vedere al securităţii sociale de tratament egal si nediscriminare susţin iniţiativa de a facilita libertatea de mişcare a muncitorilor. Trebuie eliminate toate barierele care îngreunează mobilitatea.

 
  
  

- Report: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Jag röstar emot detta betänkande, eftersom det innehåller förslag till detaljerad reglering på EU-nivå av bl.a. utbetalning av svensk föräldrapenning, vilket kommer att försvåra för individuella bedömningar och ger EU för mycket makt.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Dokument ten ma za zadanie ulepszyć i usprawnić reguły wspólnotowe w zakresie koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych poszczególnych państw członkowskich. Przepisy w nim zawarte zdecydowanie ułatwią życie przeciętnemu obywatelowi Unii, który korzysta ze swobody swobodnego poruszania się na obszarze Unii Europejskiej. Nieważne, czy są to pracownicy, urzędnicy administracji, studenci, emeryci czy przedsiębiorcy, wszyscy obywatele będą mogli utrzymać swoje prawa do świadczeń socjalnych po zmianie kraju zamieszkania. Zdecydowanie popieram położenie kresu jeszcze istniejącym przeszkodom dla swobodnego przepływu ludzi w UE, a dokument ten jest kolejnym ważnym krokiem w tym kierunku.

 
  
  

- Report: Jean Lambert (A6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – J'ai deux remarques sur le rapport Lambert, et le règlement qu'il amende.

1. Bien que le rapporteur s'en défende, le projet de règlement anticipe sur la libre circulation, et la liberté d'installation et d'accès au marché du travail des ressortissants des pays tiers sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, toutes choses, faut-il le rappeler, qui ne sont pas encore, heureusement, devenues des réalités. Il participe un peu plus du dépouillement des États membres de leurs prérogatives en matière de politique d'immigration, c'est-à-dire de leur droit souverain de choisir et de contrôler l'entrée, la résidence, et l'étendue des droits des étrangers sur leur territoire.

2. Il semble normal de faire bénéficier les citoyens des États membres de l'UE d'une coordination des systèmes de sécurité sociale, et de garantir que la protection sociale qu'ils sont en droit d'attendre (en raison de leur travail et de leurs cotisations) ne souffre pas de la mobilité "internationale" à laquelle on les incite. Mais vouloir à tout prix instaurer en la matière une totale égalité de traitement entre les citoyens européens et les autres, sans jamais se préoccuper de réciprocité, ne fait que renforcer l'incitation à l'immigration que représente déjà l'immense, aveugle et suicidaire générosité de nos systèmes sociaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Das Vertrauen der Menschen in die EU hängt unter anderem stark vom Vertrauen in die soziale Stabilität Europas ab. Und gerade da hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel geändert: In der Realität bleibt den europäischen Arbeitnehmern dank Teilzeitarbeit und neuen Arbeitsverhältnissen (Mac Jobs) oft unter dem Strich nicht viel mehr als manchem Arbeitslosen. Die Kehrseite ungebremsten Wirtschaftswachstums und kontinuierlicher Einsparungen in sozialen Systemen sind verstärkte Armut und soziale Ausgrenzung.

In der Europäischen Union, einem der reichsten Teile der Erde, lebten 2005 16 % unter der Armutsgrenze. Mit den gestiegenen Öl- und Lebensmittelpreisen sind nun noch mehr Menschen unter oder an die Armutsgrenze gerutscht. Die EU muss sich dringend der Armutsbekämpfung unter der eigenen Bevölkerung annehmen und soziale Systeme müssen in erster Linie für Europäer zur Verfügung stehen.

 
  
  

- Report: Richard Corbett (A6-0206/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), par écrit. – J'ai apporté aujourd'hui mon soutien au rapport CORBETT sur la modification de l'article 29 du règlement du Parlement européen sur la constitution des groupes politiques, à savoir la nécessité de représenter au moins 1/4 des États membres (au lieu d'1/5 actuellement) et de réunir au moins 25 membres (au lieu de 20), et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, parce que je considère qu'il s'agit d'une réforme indispensable pour permettre un meilleur fonctionnement de notre institution et en finir avec la fragmentation qu'elle subit fortement, avec des règles qui sont restées inchangées malgré les élargissements successifs et la taille accrue de notre Assemblée depuis 2004.

Par ailleurs, la solution proposée par mon collègue socialiste, qui a jusqu'au bout permis de parvenir à un compromis avec la majorité des groupes politiques, me paraît très raisonnable par rapport à ce qui se pratique au niveau national au sein de l'Union européenne.

En outre, étant donnés les moyens, tant humains que financiers, mis à la disposition des groupes politiques par l'institution, une représentativité claire me paraît suffire à justifier également ce changement.

Enfin, il s'agit ni plus ni moins de promouvoir une certaine cohérence des forces politiques au niveau européen; notre démocratie ne pourra qu'en sortir renforcée.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), na piśmie. − Ten dokument jest kolejną próbą zawłaszczenia władzy przez większość kosztem mniejszości. Arogancja największych grup politycznych w PE osiąga kolejne szczyty. Założeniem tego dokumentu jest zwiększenie minimalnej ilości posłów, którzy mogą stworzyć grupę polityczną z 21 do 30. Małe grupy takie jak np. IND/DEM są poważnie zagrożone takim warunkiem. Zagłosowałem oczywiście przeciwko temu dokumentowi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Duff (ALDE), in writing. − The ALDE Group voted against a reform of Rule 29 for the following reasons:

– the existence of the current seven groups causes no real problems of efficiency;

– minority opinions have just as much right to be organised professionally as majority opinions;

– a decent European Parliament must reflect the wider diversity of political opinion that we find in the Union: we need not copy exactly national parliaments whose job is to supply a government;

– closing down smaller groups would either force reluctant deputies to join larger groups, adding to their incoherence, or inflate the ranks of the non-attached, adding to inefficiency;

– the size of the Parliament is in any event set to fall from 785 to 751 (Lisbon) or 736 (Nice).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O nosso voto contra este relatório e o respectivo compromisso é um voto de coerência na defesa do pluralismo, da democracia, do respeito pela diferença. É inaceitável que, através deste relatório, tenham mudado as regras de formação dos grupos políticos, tenham imposto maiores dificuldades para a formação de grupos políticos no Parlamento Europeu que resultar das próximas eleições.

Até agora, bastavam 20 deputados de seis Estados-Membros diferentes para formar um grupo político.

A proposta agora aprovada exige 25 deputados de sete Estados-Membros. Isto significa que vai ser mais difícil a formação de pequenos grupos políticos no PE, o que é mais um obstáculo à possibilidade de afirmação das posições que são diferentes da ideologia dominante desta União Europeia cada vez mais neoliberal, militarista e federalista.

Uma referência final ao processo seguido pelos grupos maioritários - PPE e PSE. Começaram por apresentar uma proposta de exigência de 30 membros para a formação de um grupo político. Usaram, depois, um processo de chantagem sobre alguns grupos políticos mais pequenos para os levar a subscrever uma dita proposta de compromisso, aquela que acabou por ser aprovada. Pela nossa parte, deputados do PCP, mantivemos, desde o início, uma posição de coerência contra qualquer dificuldade adicional na formação de grupos políticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), por escrito. − Mi abstención en este informe se debe a que, si bien es cierto que hay que poner reglas pragmáticas para la creación de grupos parlamentarios, considero que se ha puesto un número de escaños y de Estados miembros demasiado elevado. Si este Parlamento defiende la pluralidad y diversidad, es mejor que dichas sensibilidades se hallen en un grupo político y no que engrosen las filas de un grupo de no inscritos que puede ser cada vez más heterogéneo y poco funcional.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), kirjallinen. − Suurimmat ryhmät esittivät aluksi, että ryhmän muodostamiseen tarvittaisiin jopa 30 jäsentä seitsemästä jäsenmaasta. Hanke onneksi torpattiin perussopimusvaliokunnan tiukassa äänestyksessä toukokuussa äänin 15-14.

Äänestin myös nyt ehdotettua muutosta vastaan, sillä pienet ryhmät jäävät päätöksenteossa usein sivustaseuraajiksi. On väärin, että moniäänisyyttä rajoitetaan eli pienten ryhmien toimintaa vaikeutetaan nyt entisestään.

Se on outoa myös siinä valossa, että usein suurimmat näkemyserot löytyvät ryhmien sisältä. Suurin ryhmä konservatiivit on hajaantunut monissa suurissa kysymyksissä kahtia, jopa kolmia.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), in writing. − Conservative MEPs have voted against both of Mr Corbett’s proposed amendments to raise the threshold for the establishment of political groups in the European Parliament. The balance between the efficient operation of the Parliament and the need to recognise the plurality of voices and opinions within the Parliament must be struck with care. This would be better achieved by retaining the thresholds for the constitution of a political group as they currently are. Although we recognise there is a fair case for increasing the number of Members required to form a group, any increase in the requirement of the number of Member States would unfairly and unnecessarily disadvantage smaller groups and delegations. Accordingly, after consideration of Mr Corbett’s report, the Constitutional Affairs Committee did not recommend any changes to the thresholds set out in Rule 29.

Conservative MEPs did however vote in favour of the one amendment, originally tabled by Mr Kirkhope, that had been approved by the Constitutional Affairs Committee. This amendment provides for a more pragmatic and reasonable approach to the circumstances in which a political group may fall below the required thresholds.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I support Richard Corbett’s report amending the Rules of Procedure regarding the formation of political groups. With 27 Member States the EU’s rules on this issue need to be updated. The European Parliament cannot justify using millions of euros of taxpayers’ money to fund groupings of parties, especially fascists, who come together for nothing other than financial gain.

The European Parliament has the lowest threshold of almost any parliament for constituting groups. There is no threat to any existing group – nor is the rule change an attempt to squash Eurosceptics, who have more than the new minimum number. Consequently, I voted in favour of Mr Corbett’s report.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. − De twee grootste fracties zien liefst een tweepartijenstelsel. Hoofdkenmerk van zo'n stelsel is dat beide partijen één gemeenschappelijk belang hebben, namelijk dat een tweede, derde en vierde partij geen toegang krijgen tot de politieke besluitvorming, en dat ze voor de kiezers volstrekt irrelevant blijven. Alleen de grootste fracties tellen; het protest en het alternatief moeten worden buitengesloten. In het geval dat anderen desondanks bij uitzondering in het parlement doordringen wijst men die het liefst een zo onaantrekkelijk mogelijke plaats toe, als individuen met beperkte rechten.

Sommige leden van dit parlement behoren niet tot een fractie. Dat is veelal het resultaat van door anderen opgelegde dwang. Door diezelfde dwang worden andere leden genoodzaakt tot aansluiting bij een fractie waarmee zij het gedeeltelijk oneens zijn. Fracties laten uit eigenbelang leden toe waarvan ze weten dat die op belangrijke onderdelen afwijkende opvattingen hebben. De reden is dat je hier met minder dan 20 min of meer gelijkgezinden geen eigen fractie mag vormen. Voor een democratische inbreng van alle binnen de samenleving bestaande opinies is het beter dat die drempel verdwijnt, in plaats van hem te verhogen naar 25 of 30 en starre regels tegen dissidenten in te voeren. Ik wijs dat volstrekt af.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Für die Anhebung der Mindestzahl von MdEP für die Bildung einer Fraktion, besteht meiner Meinung nach kein plausibler Grund. Die vom Berichterstatter ins Treffen geführten Argumente gehen bei näherer Betrachtung ins Leere, insbesondere sein Hinweis auf die angeblich höheren Schwellen zur Bildung einer Fraktion in den Parlamenten der Mitgliedstaaten. Dabei sind nämlich, wenn man einen korrekten Vergleich mit dem Europäischen Parlament herstellen will, nur die direkt gewählten Kammern heranzuziehen, da ja auch das Europäische Parlament direkt von den Unionsbürgern gewählt wird. Die zweiten Kammern werden in der Regel von den Bundesländern oder Regionen beschickt, weshalb sie für den Vergleich nicht heranziehbar sind. Der von den direkt gewählten nationalen Kammern praktizierte Durchschnittswert zur Bildung einer Fraktion ist mit dem Schwellenwert des Europäischen Parlaments nahezu ident.

Der wahre Hintergrund zur Anhebung der Schlüsselzahl zur Bildung von Fraktionen ist offenbar ohnehin ein anderer. So hat der Berichterstatter im Ausschuss auf den negativen Umstand der Bildung der Fraktion „Identität–Tradition–Souveränität“ (ITS) hingewiesen und betont, dass es gilt, dies in Zukunft zu verhindern. Wegen dieses Anschlages auf Demokratie und Meinungsfreiheit sowie auf die in der Geschäftsordnung des Parlaments und im Vertrag festgeschriebene Gleichheit der MdEP habe ich natürlich gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H έκθεση, όπως ψηφίστηκε, προστίθεται στον απαράδεκτο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου, που αποσκοπεί στον έλεγχο και τον ασφυκτικό περιορισμό όσων δυνάμεων δεν στοιχίζονται απόλυτα με την ΕΕ. Πρόκειται για νέα αντιδημοκρατική και αυταρχική απόφαση, που θέτει ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες στη συγκρότηση πολιτικών ομάδων. O πολιτικός στόχος είναι προφανής: Θέλουν να αποκλείσουν τις ριζοσπαστικές, ιδιαίτερα τις κομμουνιστικές δυνάμεις, να φιμώσουν κάθε αντίθετη φωνή και έκφραση που αμφισβητεί την ΕΕ και της πολιτικής της.

H αντιδημοκρατική αυτή επιχείρηση, συνοδεύτηκε από έναν υποτιθέμενο πολιτικό εκβιασμό του συνασπισμού του Λαϊκού Kόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών, να σύρουν στην αποδοχή της αύξησης αυτής και άλλες πολιτικές δυνάμεις, με την απειλή ότι αν δεν τον δεχτούν θα υπερψηφίσουν πρόταση για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των απαιτούμενων ευρωβουλευτών σε 30. H εξέλιξη της ψηφοφορίας δείχνει ότι πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι των δυνάμεων του ευρωμονόδρομου, για να εξασφαλίσουν άλλοθι για την αντιδημοκρατική τους απόφαση.

Oι ευρωβουλευτές της NΔ, του ΠAΣOK και ο ευρωβουλευτής του ΣΥN υπερψήφισαν την επαίσχυντη αυτή τροπολογία και την απόφαση στο σύνολό της, αποδεικνύοντας ότι στα κρίσιμα ζητήματα οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου ακολουθούν κοινή πορεία

Oι Ευρωβουλευτές του KKΕ καταψηφίσαμε και την αύξηση του αριθμού σε 25 και την έκθεση στο σύνολο της, καταγγέλλοντας τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και τα πολιτικά παιχνίδια.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. Limitar em excesso e criar dificuldades à constituição de grupos políticos num qualquer parlamento nunca é um bom caminho. Além de poder ser considerado como violando direitos fundamentais, frequentemente surte os efeitos exactamente contrários aos pretendidos pelos seus promotores. Por isso, esta reforma é má.

O Parlamento Europeu deve afirmar-se como um referente fundamental da democracia quer no quadro da União Europeia, quer no mundo – e, assim, não o consegue, antes se afastando de uma posição exemplar. Não estou de acordo com este tipo de derivas.

Além disso, a Europa precisa de gerar em permanência a confiança dos cidadãos, de todos os cidadãos, nas suas instituições. Hoje, aliás, mais do que nunca. Todos os europeus devem sentir-se representados, independentemente das suas posições políticas. Por isso, esta reforma, além de má, é inoportuna. Votei contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag motsätter mig alla försök att minska demokrati och mångfald i åsikter i parlamentet genom att bland annat ändra antalet ledamöter och medlemsländer för att ha rätt att bilda politiska grupper. Trots denna uppfattning, röstade jag för Corbettbetänkandets kompromissändringsförslag. Skälet är pragmatiskt – det var det enda sättet att rösta för att inte riskera ett ur demokratisk synpunkt ännu sämre beslut som ytterligare skulle försvåra möjligheten att bilda en politisk grupp.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Parlament Europejski przyjął dziś poprawki do Regulaminu wewnętrznego, w wyniku których zmienią się zasady tworzenia grup politycznych. Po wyborach w czerwcu 2009 r. grupy polityczne w PE będą musiały składać się z minimum 25 posłów reprezentujących co najmniej 7 państw członkowskich.

Wyrażam pełne poparcie dla podwyższenia progu dla grup politycznych w Parlamencie Europejskim, gdyż pozwoli to uniknąć nadmiernego podziału Parlamentu oraz poprawi jego efektywność. Spójność i skuteczność Parlamentu cierpi bowiem na skutek zbyt dużej liczby małych grup w swojej Izbie. Natomiast dla wzmocnienia demokracji mniejsze ugrupowania polityczne muszą być chronione przed tymczasowymi spadkami liczby członków poniżej wyznaczonego progu.

 
  
  

- Report: Diana Wallis (A6-0224/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi röstade för betänkandet då ett bättre samarbete och mer öppenhet mellan nationella domstolar/domare och EG-domstolen är av yttersta vikt för ett fungerande europeiskt rättssystem. Detta måste tydligt klargöras och sedermera verkställas genom förbättrad utbildning samt möjlighet till nätverkande och kunskapsutbyte. Vi anser dock att diskussionen i punkterna 26 och 27 om EG-domstolens behörighet på vissa områden är en fördragsfråga som Europaparlamentet redan har yttrat sig om.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O nosso voto contra este relatório resulta da inadmissível pressão que pretendem exercer sobre os Estados-Membros, incluindo sobre os juízes nacionais, que são a pedra angular do sistema judicial de cada País soberano.

Através deste relatório, fica claro o que pretendiam com a dita Constituição europeia e o defunto Tratado de Lisboa, que querem retomar de forma verdadeiramente anti-democrática. O próprio relatório afirma que pretendem criar uma ordem jurídica única europeia. Para isso, querem começar por "um maior envolvimento e uma maior responsabilização dos juízes nacionais na aplicação do direito comunitário".

É certo que é essencial o papel dos juízes nacionais como garantes do cumprimento do direito, incluindo do direito comunitário. Mas o princípio da subsidiariedade e as questões constitucionais de cada Estado-Membro não podem ser postos em causa em nome "do primado do direito comunitário, da aplicabilidade directa, da uniformidade de interpretação e da responsabilidade do Estado pelas violações do direito comunitário", como pretendem a Comissão e a maioria do Parlamento Europeu. É inadmissível continuarem nesta pressão, apesar de o Tratado ter sido rejeitado.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Ce rapport ne nous prend pas en traître. Dès son paragraphe 1, il fixe son but: la création d'un ordre unique européen.

En effet ce rapport, véritable pamphlet en faveur du droit communautaire, sollicite une participation plus étroite et une responsabilisation plus grande des juges nationaux dans la mise en œuvre du droit communautaire. Ainsi, il est suggéré que la législation communautaire et la jurisprudence apparentée soient intégrées au plus vite dans les codes nationaux.

La fusion des ordres juridiques nationaux et communautaire est ainsi poursuivie sans qu'à aucun moment on ne se pose la question de l'excès de normes communautaires, de leur rédaction confuse, de leur fréquent manque de cohérence.

Que l'on s'oriente vers la simplification et la codification de la législation communautaire est certes une bonne chose. Il en va de même de l'adoption de règlements garantissant la sécurité juridique; je pense notamment à ceux relatifs à l'harmonisation de la gestion des conflits de lois. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de Justice se révèle souvent dangereuse pour le respect des droits nationaux qui se voient imposer de façon contraignante ses principes et ses dogmes et ce, même s'ils s'avèrent contraires aux traditions juridiques les mieux établies des États membres.

 
  
  

- Motion for a resolution: Airbus/Boeing disputes (B6-0334/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. "Amigos, amigos, negócios à parte"...

Isto a propósito de, mais uma, contradição entre a UE e os EUA, desta feita no sector aeronáutico, onde apesar dos acordos firmados (ajudas públicas, 1992), cada um trata de defender os seus interesses, pois a concorrência capitalista assim o obriga...

Queixa-se o PE que "a UE respeitou sempre o espírito e a letra do Acordo de 1992 e tem apresentado regularmente provas documentadas desse facto" e que, pelo contrário, "os EUA ignoraram amplamente as suas obrigações", anunciaram "a sua intenção de se retirarem do acordo unilateral" e apresentaram "à OMC um recurso contra a UE, citando financiamentos europeus reembolsáveis que respeitavam o Acordo de 1992 e que são semelhantes aos de que beneficia a Boeing".

Ao mesmo tempo, face "às reacções adversas da Boeing e do Congresso dos EUA" ao contrato adjudicado à Northrop Grumman Corporation EADS para o programa de aeronaves de abastecimento de combustíveis da Força Aérea dos EUA, o PE procura "pôr água na fervura", apontando a necessidade de "alcançar um equilíbrio pragmático entre o apoio civil europeu e o complexo militar-industrial dos EUA".

Afinal, a soberania é só para alguns e o "comércio livre" é só para os outros...

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. − I will be voting in favour of this report, not because I enjoy WTO disputes or have a paranoia about the United States, but because I am fed up with the protectionist actions of the United States over many years, particularly in the area of civil aviation.

The Americans have perfected the art of whinging and complaining about other countries and their lack of free trade, when they themselves have adopted measures which allow bankrupt airlines to carry on trading, and have allegedly sifted millions of dollars of aid into Boeing.

The International Trade Committee is right to support the EU in its case against the United States at the WTO.

What we all should be aiming for here is fair and open competition between aircraft manufacturers with a freedom of choice for airlines to choose the best aircraft to suit their needs at the best price.

The official motto of the USA is ‘In God we Trust.’ Perhaps that should change to ‘Don’t do as I do. Do as I say.’

 
  
  

- Report: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (PSE), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater har röstat för Buzeks betänkande om den europeiska strategiska planen för energiteknik.

Vi har ställt oss försiktigt positiva till avskiljning och lagring av koldioxid men ställer oss frågande till om det är nödvändigt att ge stöd till t.ex. gasifiering av kol för att vidareutveckla denna teknik. Vi är även positiva till forskning och utveckling av nya energikällor med låga eller inga koldioxidutsläpp.

Vi stöder att unionen medfinansierar denna forskning, men anser inte att vi ska föregripa budgetarbetet genom att redan på förhand uppmana kommissionen att avsätta bestämda summor. Vi har därför valt att lägga ned våra röster på dessa två punkter.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I am voting against the second part of Paragraph 26 because I do not support Nuclear being one of the priority initiatives. However I will vote in favour of the report because its objective is to accelerate innovation in cutting edge European low carbon technologies. It is crucial that Europe has an energy research plan to support its ambitious energy policy and climate change goals.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. − Uważam za słuszny pogląd posła Buzka dotyczący kwestii wdrażania nowych technologii energetycznych w świetle wyzwań stojących przed Unia Europejską tj. ochrony środowiska naturalnego, gwarancji bezpieczeństwa dostaw energii, utrzymania wysokiego poziomu konkurencyjności Unii Europejskiej.

Zgadzam się z uwagą sprawozdawcy dotyczącą niewystarczających środków przeznaczonych na nowe technologie energetyczne w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Musimy pamiętać, że sukces w dziedzinie nowych technologii energetycznych powinien zostać osiągnięty przy współpracy sektora publicznego i prywatnego.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die von der EU anvisierte Vergrößerung des Biosprit-Anteils hat ja leider recht rasch negative Auswirkungen nach sich gezogen. Monokulturen, Abholzung von Regenwäldern und Konkurrenz zur Futter- und Lebensmittelproduktion, was auch zur aktuellen Lebensmittelkrise beigetragen hat, haben nun die EU-Minister anscheinend doch zu einem Umdenken bewegt und das fixierte Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrssektor bis 2020 auf 10 % zu erhöhen, ins Schwanken gebracht.

Zwar ist zu begrüßen, wenn die Biosprit-Erzeugung nicht länger aus Lebensmitteln stattfinden soll und man auf Biokraftstoffe der zweiten Generation – etwa aus Abfällen – warten möchte, dies darf jedoch keineswegs zu einem Nachlassen der EU-Bemühungen im Bereich erneuerbarer Energien führen. Die dramatischen Ölpreisentwicklungen machen eine Förderung erneuerbarer Energie wichtiger denn je. Jene Milliarden, die für die problematische Atomstrom-Erzeugung ausgegeben werden, sind in erneuerbare Energien zu stecken.

 
  
  

- Motion for a resolution (B6-0304/2008) - Sovereign Wealth Funds

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Les fonds souverains, ces fonds d'État qui s'investissent partout dans le monde, sont-ils une bonne ou une mauvaise chose ? Plutôt une bonne chose, si l'on en croit cette résolution. Mais il est vrai qu'une Europe économiquement en panne à cause de ses propres politiques économiques et monétaires ne peut se permettre de dédaigner les milliers de milliards d'euros d'investissements potentiels qu'ils représentent.

C'est vrai, pour l'instant, les fonds souverains ne perturbent pas les marchés financiers (ils sont même venus au secours du système bancaire américain) et seraient plutôt orientés vers des investissements de long terme. Mais cela peut changer. Chacun connaît l'opacité de la plupart de ces fonds quant au montant de leurs ressources, la répartition de leurs actifs, leurs structures dirigeantes, leurs stratégies d'investissement qui vont de l'investissement éthique à la recherche de hauts rendements, de positions de contrôle et peut-être demain de capacité de nuisance. Les États détenteurs de ces fonds ne sont pas, loin de là, tous des amis de l'Europe. L'un d'eux a déjà brandi la menace de "l'arme nucléaire financière".

Cependant, nous nous abstenons sur ce texte au lieu de voter contre parce que, bien qu'il soutienne la libre circulation des capitaux au niveau mondial, il demande avec prudence une certaine surveillance et protection contre ces fonds.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − This resolution covers an important subject. Sovereign Wealth Funds are playing an increasingly important role in global trade and investment. Some of this is positive but that is not always the case as the unaccountable administrations make decisions that maximise short-term profits at the expense of countries, communities and families. We must look at ways of increasing transparency and accountability to these resources that often outweigh those available to nation states.

 
  
  

- Report: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. − Arvoisa puhemies, äänestämämme Rackin mietintö uudesta ajattelusta kaupunkiliikenteeseen on tärkeä osa komission energia- ja ilmastopaketin uutta kattavaa lähestymistapaa: Euroopassa merkittäviä päästövähennyksiä voidaan saada aikaan järkevän ja tehokkaan yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun avulla.

On kuitenkin otettava huomioon se, että jäsenvaltiot ovat maantieteellisen sijaintinsa ja elinolosuhteittensa puolesta erilaisia. Juuri tästä syystä äänestin ryhmämme tarkistuksen 2 puolesta. Tulen pitkien välimatkojen ja verraten pienten kaupunkien maasta. On aivan selvä, että mahdollisuudet vähentää yksityisautoilua ovat huomattavasti heikommat esimerkiksi harvaan asutuissa pohjoisen Suomen kaupunkiyhdyskunnissa kuin Keski-Euroopan tiiviydessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für den Bericht von Reinhard Rack über eine neue Kultur der Mobilität in der Stadt. Der Berichtsentwurf für das Grünbuch stellt einen wichtigen Beitrag zum Thema Urbanität dar. Die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt und ihre Zugänglichkeit bedingen eine bessere Mobilität, die allerdings nicht auf Kosten der Bevölkerung und der Umwelt gehen darf.

Daher müssten in diesem Entwurf die sozialen Aspekte bzw. die Beschäftigungspolitik mehr beachtet werden. Es muss einem weiters bewusst sein, dass eine einheitliche europaweite Lösung auf Grund der Verschiedenheit der Länder nicht möglich sein wird und daher das Subsidiaritätsprinzip weiterhin streng einzuhalten ist. Auch müsste meiner Meinung nach in den Ländern, in welchen bereits Liberalisierung stattgefunden hat, eine Evaluierung der Liberalisierungsauswirkungen auf die Beschäftigten stattfinden. Des Weiteren fordere ich ein Zertifizierungssystem für Nachrüstsysteme bei Partikelfiltern für PKW, LKW und Off-Road-Fahrzeuge.

Das Grünbuch zeigt die Probleme, welche heute in der städtischen Mobilität aufscheinen, zwar weitgehend auf und stellt auch neue und innovative Lösungsansätze vor, jedoch beinhaltet es bei weitem nicht alle notwendigen Aspekte und darf daher erst den Anfang der Diskussion darstellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. − Wykazanie obszarów, w jakich powinna uczestniczyć Unii Europejska odnośnie zagadnień związanych z transportem miejskim, jest najważniejszym aspektem, który zostaje poruszony przez sprawozdawcę.

Sprawozdawca we właściwy sposób dostrzega, iż transport miejski w obrębie Unii Europejskiej napotyka na podobne problemy, jednak nie można w sposób ogólny wypracować jednolitego sposobu przeciwdziałania im. W tym miejscu pogląd sprawozdawcy dotyczący możliwości wyboru przez miasta i gminy sposobu osiągnięcia wytyczonych celów jest słuszny i wyrażam dla niego swoje poparcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. − Steden zijn dichtbevolkt, hebben weinig buitenruimte en kennen grote vervoersstromen over relatief korte afstanden. In die schaarse ruimte past geen druk autoverkeer, en ook de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging zijn reden om te streven naar zo weinig mogelijk auto's in de stad. Natuurlijk moet ook de stad toegankelijk zijn voor brandweer, politie, ziekenwagens, verhuizers en vervoer voor mensen met een beperkte mobiliteit, maar de schaarse buitenruimte moet vooral beschikbaar zijn voor voetgangers, fietsers, de tram, spelende kinderen en groen. Alleen dan is de stad leefbaar.

De tekst waarover vandaag wordt gestemd, maakt die duidelijke keuze niet, maar probeert alleen tegenstrijdige belangen en ideeën te verzoenen. Gelukkig is de EU over dit onderwerp niet bevoegd. Het enige dat de EU kan doen is bijdragen tot de overdracht van best practices, goede ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met verbeteringen. Die verbeteringen zijn niet alleen van belang voor de stad waar deze reeds zijn toegepast maar ook als voorbeeld voor anderen. Voorbeelden daarvan zijn de selectieve toegang van auto's tot het centrum van Londen, de nieuwe tramnetten van Straatsburg en Bordeaux of de reeds lang autoluw ingerichte binnenstad van Groningen. Op grond van dit verslag zal de EU daaraan helaas nauwelijks kunnen bijdragen.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), schriftlich. Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, weil die EU für diesen Bereich nicht zuständig ist. Es dient nicht der Rechtsklarheit und macht Europa auch nicht bürgernäher, wenn das Parlament sich in Initiativberichten zu Materien äußert, die nicht in die Regelungskompetenz der EU fallen.

 
  
  

- Report: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi röstade för Olle Schmidts betänkande om ECB:s årsrapport. Vi vill emellertid påpeka, med avseende på texten i betänkandets motiveringsdel där det talas om nödvändigheten av ett svenskt införande av euron, att vi respekterar det svenska folkomröstningsresultatet från 2003 då det beslutades att Sverige behåller kronan som valuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos contra este relatório dado que ele reafirma o apoio ao trabalho do Banco Central Europeu, não critica as sucessivas subidas da taxa de juro de referência, mesmo quando esta já atinge 4,25%, ou seja, muito acima da taxa de referência da própria Reserva Federal dos EUA.

Além disso, o relatório ignora que esta actuação do BCE é um novo factor de penalização para os trabalhadores, as populações e os micro, pequenos e médios empresários. Apenas serve as pretensões de concentração e acumulação capitalista dos grandes grupos económicos e do capital financeiro, mesmo quando penalizam as economias mais frágeis e dependentes, como é o caso da portuguesa.

Por exemplo, em Portugal, onde o nível de endividamento atinge já hoje 114% do PIB, esta subida, aliada à sobrevalorização do euro, coloca novos garrotes às micro e PME, agrava o défice da balança comercial e a dependência do País. Será mais difícil fazer face ao desemprego, à precariedade, aos baixos salários e à subida generalizada dos preços, tendo em conta que o nível de endividamento atinge, já hoje, 129% do rendimento disponível das famílias portuguesas.

Por isso, reafirmamos a necessária ruptura com esta política de direita e com a falsa autonomia do BCE, que apenas serve para ocultar o facto de estar ao serviço do grande capital.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Le rapport Schmidt est le satisfecit annuel octroyé par ce Parlement à l'action bienfaitrice de la Banque centrale européenne.

Et comme d'habitude, il semble passer à côté de l'essentiel: le redoutable effet de ciseau qui broie le pouvoir d'achat des Européens et dont la responsabilité incombe en partie à la BCE et à l'Union européenne. Personne ne peut croire que les chiffres officiels de l'inflation (3% pour 2008 selon le rapport), qui ne sont que des indices composites, reflètent la réalité de la hausse du coût de la vie pour les citoyens, notamment pour les produits de base, l'énergie, le logement. Et chacun a en mémoire les déclarations des autorités de la Banque, mettant en garde contre les effets inflationnistes des hausses salariales, comme si les salaires de ces mêmes Européens ne subissaient pas plutôt une pression permanente à la baisse, à cause de la concurrence mondiale déloyale et de la politique d'immigration encouragées par l'Union européenne.

Quant au taux de change très surévalué de l'euro, c'est vrai qu'il nous évite le pire face à l'augmentation des prix du pétrole. Mais il menace la compétitivité de nombre d'industries, tentées de délocaliser, comme Airbus, vers la zone dollar.

Nous ne pouvons donc souscrire à cet aimable consensus.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. − Sprawozdawca rocznego raportu Europejskiego Banku Centralnego skupił się na wyzwaniach stojących przez EBC. Ostatnie miesiące pełne są niepokojących informacji dla gospodarek europejskich i niestety jest ich o wiele więcej niż miało to miejsce w 2007r. Kryzys na rynkach finansowych, pędzący wzrost cen ropy naftowej oraz cen żywności przyczyniają się do spowolnienia wzrostu gospodarczego oraz wzrostu wskaźników inflacji, rodzą obawy o wzrost wskaźników bezrobocia. EBC będzie jedną z wiodących instytucji, której przyjdzie się zmierzyć z tymi wyzwaniami.

Działania podjęte w sierpniu 2007r. dostarczyły rynkom finansowym płynności, lecz nie rozwiązały kryzysu. Zwiększa się także liczba państw przyjmujących wspólna walutę. Słowacja będzie pierwszym krajem Europy środkowowschodniej, który zdecydował się na ten krok. Ale Słowacja nie jest z pewnością ostatnia. Przyjęcie euro przez pozostałe nowe kraje członkowskie Unii wydaje się być kwestią czasu. Doświadczenia Słowacji w tym zakresie będą z pewnością uważnie obserwowane przez kraje regionu, które także rozważają przyjęcie wspólnej waluty.

Sprawozdawca słusznie zauważa, iż różny poziom rozwoju gospodarczego, wskaźników wzrostu czy dojrzałości gospodarek mogą rodzić problemy z podejmowaniem decyzji na forum EBC. Dlatego za słuszny uważam postulat podjęcia przeglądu możliwości dokonania zmian w zakresie podejmowania decyzji. Przegląd ten powinien uwzględniać nie tylko obecnych członków strefy euro, ale także przyszłych i potencjalnych członków.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome Olle Schmidt’s report on the ECB annual report. I join the rapporteur in calling for the ECB to continue to improve its relationship with other central banks and relevant institutions. Indeed, I would also echo Mr Schmidt’s recommendation that caution should be taken regarding further interest rate rises so as not to endanger economic growth. I voted in support of the rapporteur’s evaluation.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Tο ψήφισμα που οι ευρωβουλευτές του KKΕ καταψηφίσαμε επιχειρεί να εμφανίσει προκλητικά σαν μεγάλη "επιτυχία" τη 10χρονη εφαρμογή της ONΕ και της καθιέρωσης του ευρώ, την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα των χωρών της Ευρωένωσης, μαζί και της Ελλάδας, βιώνουν τις οδυνηρές συνέπειές τους, όπως η ακρίβεια, η καθήλωση των μισθών και συντάξεων, η ανεργία, η άγρια φορολόγηση των εργαζόμενων και φτωχών αυτοαπασχολουμένων, η αφαίρεση εργατικών, κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων. H όποια "επιτυχία" τους, αφορά αποκλειστικά τα κέρδη και υπερκέρδη της ευρωπαϊκής πλουτοκρατίας και είναι σε ευθεία αντίθεση με τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα. H Ευρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα, ως γνήσιο όργανο του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, καλείται να διαδραματίσει έναν πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση, με αντιλαϊκά μέτρα όπως η αύξηση των επιτοκίων κλπ.

Oι επισημάνσεις και ανησυχίες ωστόσο του ψηφίσματος για τη νομισματική "αναταραχή" και τα προβλήματα "συνοχής" της Ευρωένωσης που συνεχίζονται και διευρύνονται, επιβεβαιώνουν την εκτίμησή μας για τις συνεχείς και αναπόφευκτες κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος και του ανισόμετρου τρόπου που αναπτύσσεται και για την ανάγκη ανατροπής και αντικατάστασής του από σύστημα σχεδιασμένης λαïκής οικονομίας, με το λαό στην εξουσία, την ανάγκη ρήξης και αποδέσμευσης από την ιμπεριαλιστική ΕΕ. Φιλολαϊκός δρόμος ανάπτυξης στα πλαίσιά της δεν μπορεί να υπάρξει.

 

8. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
  

(The sitting was suspended at 13.15 and resumed at 15.00.)

 
  
  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 

9. Programmi Ewropej tar-radionavigazzjoni bis-satellita (EGNOS u Galileo) (iffirmar ta' l-att)
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Herr Präsident des Rates, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der öffentlichen Unterzeichnung des Rechtstextes zum Galileo-Programm unterstreichen wir die Bedeutung, die wir den europäischen Satellitennavigationsprogrammen EGNOS und GALILEO beimessen. Die heute unterzeichnete Verordnung ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass vieles nur gemeinsam im Rahmen der Europäischen Union erreicht werden kann und nicht allein von einzelnen Mitgliedstaaten. Mit EGNOS und GALILEO kann und wird die Europäische Union eine europäische Alternative und Ergänzung zu anderen Systemen aufbauen. Gleichzeitig stärken wir damit die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie in wichtigen Zukunftstechnologien.

GALILEO soll aus einem Netz von dreißig Satelliten und einer Bodenkontrollinfrastruktur bestehen. Der Verordnungstext, den wir heute unterzeichnen, ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen den europäischen Institutionen, die in erster Lesung zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden konnten.

Die Institutionen fanden Lösungen, die die Errichtung eines solch hochkomplexen technischen Systems ermöglichen, vor allem auch durch eine Gemeinschaftsfinanzierung in Höhe von 3,4 Milliarden Euro. Damit kann spätestens ab 2013 die Nutzung von GALILEO starten.

Als Präsident des Europäischen Parlaments möchte ich mich ganz besonders sowohl bei der Vorsitzenden des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, Angelika Niebler, und bei der Berichterstatterin des Europäischen Parlaments, Etelka Barsi-Pataky, für ihre erfolgreiche Arbeit als auch bei der slowenischen Präsidentschaft für ihren bedeutenden Einsatz bei diesem für die Zukunft so wichtigen Dossier sehr herzlich bedanken.

(Beifall)

Mit dieser öffentlichen Unterzeichnung möchte ich auch unterstreichen, dass wir weiter hart und engagiert arbeiten werden, um konkrete Ergebnisse für unsere Bürgerinnen und Bürger zu erzielen. Vielen Dank, dass Sie dabei sind, und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ich darf jetzt Herrn Jean-Pierre Jouyet bitten, als Vertreter des Rates zu uns zu sprechen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, cher Hans–Gert Pöttering, Madame la Commissaire, chère Benita, Mesdames et Messieurs les députés, connaître sa position dans l'espace et dans le temps sera désormais possible avec le système de radionavigation par satellite lancé par l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne. Et je tiens, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, à rendre hommage à la Présidence slovène, qui a brillamment conclu cet accord difficile. Je tiens également à rendre hommage à Mme Niebler, la présidente de la commission, à votre rapporteur, et aux responsables du Parlement européen qui ont permis l'adoption de ce règlement.

C'est en effet une étape très importante qui est franchie aujourd'hui avec l'adoption de ce règlement Galileo. Il va permettre le déploiement, sur fonds publics, du système de positionnement global par satellite. Comme l'a indiqué le Président Pöttering, ce système repose sur une constellation de trente satellites et de stations terrestres, et il permettra de fournir des informations concernant leur positionnement à des usagers dans de nombreux secteurs. C'est donc l'illustration de l'Europe au concret pour nombre de nos concitoyens.

Il permet non seulement d'assurer notre indépendance en fournissant un signal qui pourra se substituer au signal GPS américain, notamment en cas d'interruption, mais il va aussi bien plus loin, car il permettra de disposer de services que le GPS ne peut offrir aujourd'hui: la localisation de personnes en détresse; cela aussi est très important pour le rôle que l'Europe doit jouer auprès de nos concitoyens, ou la mise en place d'un système de sauvegarde de la vie, particulièrement adapté à la navigation aérienne. Galileo apportera donc des résultats très concrets dans la vie quotidienne de nos concitoyens.

La Commission européenne, Madame la Commissaire, et l'Agence spatiale européenne ont lancé le processus de sélection des entreprises qui participeront au déploiement des différents lots attribués pour mettre en œuvre ce système, et la mise en place de Galileo est bien évidemment d'une importance majeure également pour la compétitivité de l'industrie européenne.

Au total, la gestion de ce programme Galileo sera placée sous le contrôle politique de votre Parlement et du Conseil. La Présidence française, soyez–en persuadés, est déterminée à travailler très étroitement avec le Parlement européen et propose que le groupe interinstitutionnel "Galileo", le GIP, qui associe les trois institutions européennes – la Commission, le Parlement et le Conseil – se réunisse au plus vite afin de se pencher sur les conditions de réalisation de ce programme très important pour l'ensemble de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Herzlichen Dank, Herr Minister Jouyet! Wir werden jetzt gemeinsam, Herr Minister Jouyet und ich, die GALILEO-Verordnung unterzeichnen und ich darf die Kommissarin, Frau Ferrero-Waldner, die Vorsitzende des Industrieausschusses, Angelika Niebler, und die Berichterstatterin, Etelka Barsi-Pataky, bitten, dass sie dann auch hier vorne dabei sind.

(Unterzeichnung der GALILEO-Verordnung)

(Beifall)

 
  
  

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD ONESTA
Vice-président

 

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti

11. Is-sitwazzjoni fiċ-Ċina wara t-terremot u lejliet il-Logħob Olimpiku (dibattitu)
MPphoto
 
 

  Le Président. – L'ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de la Commission sur la situation en Chine après le tremblement de terre et avant les Jeux olympiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs les députés, la Chine est un partenaire stratégique de l'Union européenne. Nos relations sont fortes, en particulier aux plans politique et commercial; je rappelle que l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Chine.

La participation de la Chine à l'échelle internationale, comme la résolution des grandes questions régionales et mondiales, présentent un intérêt fort pour l'Union européenne. L'Union a également pour objectif d'encourager le développement et les réformes en Chine au profit non seulement de ce pays mais aussi, compte tenu de sa taille, de l'ensemble de la planète, et c'est dans ce contexte que nous avons suivi avec une vive préoccupation les conséquences du tremblement de terre qui s'est produit en mai dernier dans la province du Sichuan et mesuré l'ampleur de cette catastrophe, qui a fait plus de 70 000 morts, 18 000 disparus et dont on s'attend à ce que le bilan final dépasse, hélas, 80 000 morts. Plus de 5 millions de personnes sont, par ailleurs, privées de logement. Le séisme et ses sérieuses pertes humaines et matérielles ont mobilisé pendant plusieurs semaines l'ensemble de l'appareil d'État chinois et l'opinion internationale a pris en compte les efforts fournis par la Chine pour répondre à la catastrophe de manière rapide et efficace.

L'Union européenne a réagi rapidement en apportant une aide humanitaire; le mécanisme communautaire de protection civile a été immédiatement activé le 13 mai afin de coordonner les contributions en nature des États membres; une aide d'un montant de 25 millions d'euros fournie par l'Union européenne, y compris les États membres, – dont 2,2 millions d'euros ont été pris en charge par la Commission – a été acheminée par la Croix Rouge.

D'une manière générale, nous estimons que la Chine s'est montrée efficace en ce qui concerne les opérations de secours et que, avec l'aide de la communauté internationale, elle déploie des efforts considérables pour atténuer les conséquences de la catastrophe. Les autorités chinoises ont fait preuve d'une ouverture à l'égard de l'aide étrangère et de la couverture médiatique de cet événement; par conséquent, nous leur rendons hommage pour les efforts exceptionnels qu'elles ont déployés en matière de secours et de reconstruction.

D'un autre côté, comme vous le savez, nous avons tous suivi avec attention et avec préoccupation les événements qui ont eu lieu au Tibet, et restons attentifs à l'évolution de la situation dans la région. Dans la déclaration qu'a faite la Présidence slovène, le 17 mars, au nom de l'Union européenne, celle-ci s'est déclarée profondément préoccupée par les informations qui lui parvenaient sur les troubles au Tibet et a exprimé sa plus profonde sympathie et ses condoléances aux victimes et aux familles de ces victimes. Elle a demandé à toutes les parties en présence de faire preuve de retenue et prié instamment les autorités chinoises de s'abstenir d'utiliser la force mais elle a aussi invité les manifestants à renoncer à la violence.

Dans nos messages adressés aux autorités chinoises, nous avons demandé qu'un dialogue soit instauré avec le dalaï-lama afin d'évoquer des questions essentielles, telles que la préservation de la culture, de la religion et des traditions tibétaines. Nous avons aussi demandé instamment que les informations soient transparentes et que les médias, les diplomates, les touristes et les agences des Nations unies puissent accéder librement au Tibet. Le Tibet est rouvert aux touristes depuis la mi-juin.

Nous avons également accueilli avec satisfaction la réunion informelle qui a eu lieu le 4 mai entre les autorités chinoises et les émissaires du dalaï-lama; nous estimons qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction et nous avons formulé l'espoir que cela débouchera sur un nouveau cycle de dialogue constructif avec le dalaï-lama. Les autorités chinoises et les représentants du dalaï-lama se sont rencontrés à nouveau les 1er, 2 et 3 juillet derniers à Pékin. C'est bien sûr trop tôt pour commenter cette nouvelle session de dialogue, mais nous espérons que les deux parties progresseront ensemble de manière constructive.

La partie chinoise a confirmé que le gouvernement central à Pékin et le représentant du dalaï-lama étaient convenus de poursuivre leurs contacts et leurs consultations; elle a également indiqué qu'elle espérait que le Tibet pourrait être ouvert aux journalistes et à d'autres personnes dans un avenir proche, après que l'ordre public aurait été rétabli dans la province.

Pour ce qui est de la présence à la cérémonie d'ouverture, chaque État membre décidera du niveau auquel il sera représenté. Permettez-moi d'indiquer à cet égard que la Chine a souligné à plusieurs occasions qu'elle réserverait un accueil chaleureux à tous les dirigeants de l'Union européenne.

Après avoir consulté l'ensemble de ses homologues du Conseil européen, le Président de la République a annoncé son intention de participer à la cérémonie d'ouverture en sa double qualité de Président de la République française et de Président du Conseil.

Voilà ce que je tenais à vous indiquer comme information aujourd'hui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Commissaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. − Mr President, I am convinced that strategic EU-China relations are vital for the European Union, and I believe they are for China too, as well as for the rest of the world.

Looking back, this spring has been a test for EU-China relations. The unrest in Tibet led to widespread protests in Europe and to the disruption of the Olympic Torch relay in several European capitals. The latter events in turn led to a surge of nationalist feeling in China and to anti-Europe feelings, which translated into boycott campaigns against European interests in China. As a result, concern was rising about the widening gap between Chinese and European public opinions and perceptions of each other.

These developments were, fortunately, rather short-lived. Two events were instrumental in reversing the emerging trend. One was the Commission visit to Beijing on 24-26 April, in which I participated with President Barroso. The other was the consequence of the terrible earthquake which affected the province of Sichuan in May.

Let me take each of those in turn. First, our visit at the end of April focused on sustainable development and climate change but also provided an opportunity to raise EU concerns about the situation in Tibet directly with the Chinese leadership. You will remember that, when I spoke in this House on 26 March, I called for a restart of talks between the representatives of the Dalai Lama and the Chinese Government. During the talks in April, President Hu Jintao announced to us that China would shortly resume talks with the representatives of the Dalai Lama. This had been a key request of the European Union.

This outcome of our visit to Beijing proved that the Commission’s consistent approach of constructive engagement with China brought tangible results and was thus the right approach.

The other event that marked a turning point in China’s relations with the rest of the world was, as has already been said by the President-in-Office of the Council, the earthquake in Sichuan. The scale of the human catastrophe provoked by the earthquake and the suffering of the people were enormous: 70 000 persons were reported killed and up to 10 million were displaced.

This gave rise to an outpouring of international sympathy and support for the victims. More importantly, the Chinese Government reacted in a swift and well-coordinated way on the earthquake, deploying over 130 000 soldiers for the rescue and allowing the press free access to the affected areas. This reaction cast a more positive light on modern China.

The President-in-Office of the Council has already mentioned what we as the European Union as a whole have been donating, and therefore I do not need to say anything about it. Let me immediately go to the situation as it is today.

Three events between now and the end of the year will have a crucial impact on EU-China relations from the Chinese point of view, and I think it is the same for us: the Beijing Olympics, the ASEM summit which will take place in Beijing on 24-25 October, and the EU-China Summit due to take place on 1 December in France. During this time the Chinese leadership will be particularly sensitive to messages coming from abroad. Now, more than ever, we need to avoid any misunderstandings and continue our policy of constructive engagement.

The situation in Tibet will continue to focus attention during these months. Today we can say that we are back to a pre-14 March situation, because the talks between the Chinese Government and the representatives of the Dalai Lama resumed in early May and a new round of talks took place last week; but I agree that we do not yet have a full assessment. We will continue to encourage both sides to continue their talks in a fruitful and result-oriented way.

Last month, on 24 June, China also took a positive step by reopening access for foreign tourists to Tibet. Although controlled visits by diplomats and foreign journalists have been taking place since March, we continue to urge them for full access for foreign journalists.

With regard to the Olympic Games, we all hope that there will be a chance for China and the world to come closer together. We wish China success in this.

The ASEM Summit in October, in which I will participate, will be a good opportunity to underline our relations with China and, in doing this, to bring forward important global issues.

In conclusion, I hope that, at our next EU-China summit in particular, we can make concrete progress on a number of issues of mutual importance, such as climate change, ongoing negotiations to conclude an EU-China partnership and cooperation agreement, human rights, and economic and trade issues. Those are our goals between now and 1 December. I think it is vital that the EU-China strategic partnership continues to be developed in a steady way, one which also takes into consideration the concerns that exist.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Ratspräsident, verehrte Frau Kommissarin! Zunächst möchte meine Fraktion auf die mit großer Mehrheit angenommene Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Mai dieses Jahres zur Naturkatastrophe in China und zur Lage in Tibet verweisen.

Die EVP-ED-Fraktion begrüßt das große Engagement der chinesischen Regierung beim Wiederaufbau der vom Erdbeben betroffenen Gebiete. Wir erwarten aber auch, dass die chinesische Regierung sicherstellt, dass die neuen Häuser und Gebäude in jedem Fall erdbebensicher errichtet werden, denn wir müssen daran erinnern, dass es leider aufgrund von Baumängeln zum Einsturz vieler Schulen gekommen ist und viele Schüler zu Tode gekommen sind. Wir erwarten, dass diese Frage aufgeklärt wird und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.

Die EVP-ED-Fraktion beobachtet mit großer Sorge, dass die chinesische Regierung bisher die Ausrichtung der Olympischen Spiele nicht dazu genutzt hat, die Wahrung der universellen Menschenrechte in China zu verbessern. Im Gegenteil! Die Einschüchterungen von Bürgern und die Beschränkung von Medienvertretern vor den Olympischen Spielen scheinen noch zuzunehmen.

Daher fordern wir die chinesische Regierung auf, die universellen Bürgerrechte, insbesondere die Pressefreiheit, zu den Olympischen Spielen herzustellen und sie auch danach zu gewährleisten.

(Beifall)

Schließlich appelliert die EVP-ED-Fraktion an die chinesische Regierung, die laufenden Gespräche mit dem Dalai Lama ernsthaft zu führen und zu einem klaren Ergebnis auch für die kulturelle Autonomie Tibets zu führen. Es wäre für uns unakzeptabel, sollte die chinesische Regierung diese Gespräche nur nutzen, um über die Olympischen Spiele hinwegzukommen, um sie anschließend scheitern zu lassen.

Wir erwarten positive Ergebnisse für die kulturelle Autonomie und für die Menschenrechte in Tibet!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček, za skupinu PSE. – Dámy a pánové, dovolte, abych nejprve vyjádřil obdiv nad způsobem, jakým se čínské úřady vypořádaly a vypořádávají s následky ničivého zemětřesení, které postihlo provincii Se-čchuan a jejich téměř 10 milionů postižených občanů. Oceňuji, že Čína okamžitě otevřela hranice pro zahraniční pomoc a za sociálně demokratickou frakci mohu slíbit, že i nadále se budeme zasazovat o to, aby tato pomoc Evropy plynula rychle, účinně a efektivně. Pokud jde o Tibet, vítám obnovení kontaktů a konání dvou kol rozhovorů mezi čínskými úřady a představiteli dalajlamy. Já myslím, že toto je dobrý začátek po březnových událostech a věřím také, že v těchto kontaktech a rozhovorech bude i nadále pokračováno a postupně bude i nalezeno pro obě strany přijatelné řešení. Čína opětovně nedávno otevřela hranice Tibetu nebo Tibet pro zahraniční turisty a podle údajů z deníku The New York Times bylo již propuštěno více než tisíc Tibeťanů zadržených po březnových demonstracích. Přesto však bych chtěl vyzvat čínské úřady, aby rodinám zadržených, těch, kteří jsou doposud zadrženi, byla minimálně dána informace o tom, kde se nacházejí. A pokud jde o olympiádu, přeji jak Číně, tak Mezinárodnímu olympijskému výboru dobré hry, úspěšné hry, protože jsem přesvědčen, že i pořádání a úspěch těchto her napomůže k prohlubování lidských práv v Číně.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nessuno qui mette in discussione l'importanza dei rapporti di ogni tipo con il governo cinese e tanto meno la solidarietà in conseguenza del terremoto. Qui c'è un problema, in particolare nella presentazione che la Presidenza del Consiglio ha fatto. È una presentazione che fa completamente l'economia di quello che è il ruolo che quest'Unione europea può e deve giocare nell'affermazione dei diritti civili e politici di tutte le persone che vivono nel suolo cinese, in Tibet e non solo in Tibet.

(Applausi)

Bisogna dire una parola su questo, perché altrimenti salutare in questo modo il fatto che vengono riammessi i turisti stranieri, senza dire una parola su quanto è accaduto, sulle condanne, i processi pubblici, la militarizzazione di Lhasa, in occasione del passaggio della torcia olimpica, le libertà che continuano a non esserci, le torture che si continuano a fare, questo è un modo parziale di affrontare un problema. Magari questo ruolo parziale poi favorirà una reazione che verrà tacciata di esser ingenua, idealistica, sterile, perché ci sono le persone che pensano alle cose serie, ai buoni rapporti con la Cina, e poi ci sono le persone che pensano alle cose ingenue e inconsistenti, che saremo noi.

Questo è il risultato prodotto da una presentazione come quella che lei ha fatto: non menzionate nemmeno il popolo uighuro, semplicemente perché non dispone di un leader transnazionale della non violenza, come il Dalai Lama, credo che sia grave quando si parla di Cina. E allora che Europa è un'Europa che davanti a tutto questo dice "ciascun capo di Stato decida per conto suo se va e se non va e noi Francia intanto abbiamo consultato i nostri partner e andiamo come Presidenza dell'Unione europea". Ma quale Presidenza? Ma quale Unione europea? Questa è l'Europa delle patrie e giustamente la Cina non considera in nessun modo l'Europa delle patrie come capace di una politica che possa intimidirla nel rispetto dei diritti umani dei cittadini cinesi e non solo.

(Applausi)

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Il est très dur d'arrêter un orateur surtout quand il est enflammé, mais essayez de respecter au maximum votre temps de parole.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Pragnę jeszcze raz zwrócić Państwa uwagę na bezsprzecznie katastrofalną sytuację polityczną w Tybecie. W miarę zbliżania się olimpiady władze Chińskiej Republiki Ludowej zaostrzają politykę wobec tej prowincji. Do stałych praktyk należy wysyłanie armii do tybetańskich zakonów pod pretekstem poszukiwania broni i terrorystów. Wynikiem tych działań jest rekwirowanie zgromadzonych tam dzieł sztuki, czemu towarzyszy niszczenie przedmiotów kultu. Powołując się na niezależne instytucje badawcze i organizacje praw człowieka, zwracam uwagę na ostatnie tego typu zdarzenie, jakie miało miejsce w klasztorze Tsendrok w prowincji Amdo Maima. Do rozpoczęcia igrzysk pozostał mniej niż miesiąc. Każdy upływający dzień potwierdza, że wiara w zmianę chińskiej polityki wewnętrznej, jaką wiązaliśmy z olimpiadą, była płonna. Mam jednak nadzieję, że zainteresowanie Europy tą kwestią nie zgaśnie wraz z płomieniem olimpijskim w Pekinie.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, je vous félicite pour les Jeux olympiques de l'hypocrisie, du mensonge et de la langue de bois. Il y en a assez! Vous vous comportez comme se sont comportés des gouvernements pendant des années face au totalitarisme communiste russe. Et c'est toujours la même histoire, et c'est toujours les mêmes petites histoires que vous nous racontez.

Vous parlez de la situation des négociations. Ces négociations, si vous citez les Tibétains, c'était l'humiliation permanente pendant toutes les négociations, avec le chantage permanent consistant à dire – et en cela ils ont traité le dalaï-lama et ses représentants comme Brejnev avait traité Dubček –, "si vous bougez, on tire dans le tas". Voilà ce qu'on a dit pendant les négociations, et maintenant le Président du Conseil, le Président de la République française, va dire: "bravo les Chinois". Vous montrez ce qu'il faut faire quand quelqu'un bouge. C'est le karcher chinois, dans lequel se reconnaît le karcher de Sarkozy.

Voilà la vérité et, après cela, vous vous dites que l'Europe est une Europe des valeurs. Sur quoi, quand? Alors, maintenant que tout le monde est ici – et c'est le mercredi noir de ce Parlement – je félicite le président du groupe socialiste, le président du groupe PPE, ils sont tous là. Pour dire quoi? Pour dire quoi, aujourd'hui? Tout le monde me dit: "avec les Jeux olympiques, ça va aller mieux".

En 2001, on a dit: "en donnant les Jeux olympiques aux Chinois, ça va aller mieux". Depuis 2001, il n'y a rien qui est arrivé, ça va de pire en pire. Mais qu'est-ce que vous nous dites? En quatre semaines, ça va aller mieux? Mais pourquoi ça irait mieux? Les Chinois sont en train de gagner. Le parti communiste chinois est en train de gagner. Plus ils sont durs, plus vous vous mettez à genoux. Et, plus vous vous mettez à genoux, plus ils sont les vainqueurs.

Pourquoi voulez-vous que ça change? Ils vont tout contrôler aux Jeux olympiques. Ils vont contrôler les radios, ils vont contrôler les télévisions, mais ils ne vont pas contrôler Sarkozy, ça c'est vrai. Ils vont même lui offrir un dîner avec des baguettes. Ça va être très sympa. Ils vont dire: "ah, Monsieur le Président, on vous fait des guili-guili, des câlins-câlins". Et Sarkozy va dire: "ça fait trois centrales nucléaires, ça fait 36 TGV et je ne sais pas quoi". C'est immonde. C'est ignoble, et je crois que, si l'Europe ne se réveille pas, si l'on montre cette figure d'une Europe mercantile, incapable de défendre les droits les plus élémentaires en Europe ou de par le monde, eh bien, ça ne vaut pas le coup de construire l'Europe, et c'est ce qu'il faut dire au Président du Conseil.

(Vifs applaudissements)

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka, za skupinu GUE/NGL. – Děkuji pane předsedající, vždycky je těžší vidět třísku ve vlastním oku než trám ve vlastním zraku. Já bych chtěl především vyjádřit soustrast obětem toho velkého neštěstí a také bych chtěl vyjádřit obdiv, stejně jako kolega Rouček, nad reakcí čínské vlády, která obětem pomohla. Chci poděkovat i Komisi, která neobvykle rychle dala finanční pomoc, a chci vyjádřit přesvědčení, že tato pomoc nebude limitována. Myslím, že vyjádřím mínění většiny z nás, že si přejeme, aby olympijské hry proběhly bezpečně a v duch fair play, a to nejen na stadionech. Máme jistě respekt k historickým a kulturním zvláštnostem Číny. Tyto dvě události nám však otevírají prostor, abychom ještě intenzivněji vedli dialog a měli reálné výsledky při rozhovorech s našimi partnery z Čínské lidové republiky jak v oblasti ekologie, tak v oblasti lidských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie. – Op woensdagmiddag 18 juni zou ik drie eerzame, vreedzame Chinese burgers ontmoeten in een hotel in Peking. Krap een uur voor onze kennismaking vernam ik dat twee van hen door de veiligheidsdienst waren opgepakt en de derde van overheidswege was gemaand af te zien van onze afspraak. Ruim 31 uur later kwamen beide gedetineerden weer vrij. Zij waren volgens de officiële lezing niet gearresteerd en dus ook niet vrijgelaten, maar slechts gecontroleerd.

Hoe het ook zij, de Chinese overheid wenste blijkbaar elk persoonlijk contact tussen een lid van het Europees Parlement en deze drie staatsburgers te voorkomen. Ik begrijp haar verfoeilijke houding echter volkomen. Van drie prominente vertegenwoordigers van de bloeiende protestantse huiskerken kon Peking bepaald geen Olympisch propagandaverhaal verwachten. Juist in de aanloop naar het groots opgezette sportspektakel staan met name de leden van officieel niet geregistreerde protestantse kerken aan steeds heviger geloofsvervolging bloot.

Over de schrijnende details van deze repressie bewaart het vooruitstrevende Chinese leiderschap liever het zwijgen. Logisch. Welke eer valt er immers te behalen aan de dwangarbeid van een eenvoudige voorganger van een huiskerk in Peking? Drie jaar lang moest hij gedurende tien tot twaalf uur per dag voetballen fabriceren voor de komende Olympische spelen. Over de Chinese vorm van dwangarbeid gesproken!

Wat moeten wij bovendien denken van Chinese gezagsdragers die leden van de huiskerken lieten arresteren omdat zij als vrijwilligers de slachtoffers van de verschrikkelijke aardbeving in de provincie Sichuan uit innerlijke overtuiging daadwerkelijk te hulp schoten? Dat mocht dus niet. Mijnheer de voorzitter, ruim voor het begin van de Olympische spelen in eigen land heeft Peking kortom door zijn flagrante schending van de grondrechten de Olympische vlam mijns inziens allang gedoofd!

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE). – Mr President, I wish to begin by expressing my condolences to the relatives of those who lost their lives and those who have suffered from the earthquake.

But I want in particular, if I may, to address my remarks to Mr Jouyet for his declaration today that President Sarkozy, who comes here tomorrow, will attend the opening ceremony of the Olympic Games.

I would like to recall the editorial in today’s local newspaper, Les Dernières Nouvelles d’Alsace: ‘L’Europe a capitulé’ – Europe has capitulated. Not only is President Sarkozy going to the Olympic Games, but also, on 16 June, broadcasts by a group that broadcast into China via Eutelsat, with the permission of the French authorities, were suspended. This has been done before. On this occasion I beg the French Government to allow NDTV to resume their broadcasts.

I am submitting today, to the United Nations rapporteurs on torture and religious freedom, a dossier relating to some of the people I had contact with when I was in Beijing two years ago. Mr Cao Dong continues to be tortured in a prison in north-east China. Mr Niu Jinping was re-arrested on 20 April 2008 and is being tortured. His wife, Ms Zhang Lianying, has been tortured many times and has been imprisoned four times. I am putting on my website a dossier of 50 sorts of torture that she is suffering. Mr Gao Zhisheng, a Christian human rights lawyer, I know was very badly treated earlier this year. He remains under house arrest. Mr Hu Jia was arrested after giving evidence to the European Parliament’s Subcommittee on Human Rights.

This is an arbitrary, brutal and paranoid regime. We should keep politics out of sport; we should keep Mr Sarkozy away from Beijing.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). – Mr President, like many people here, seven years ago when the Olympic Games were awarded to China I had serious reservations. But they were awarded only after a string of assurances had been given by the authorities that minority rights would be respected, that there would be an end to the torture and abuses and that the well-documented human rights violations would be addressed.

Fast forward to today and we know that our worries are as great as ever, if not more so. Others have spoken about the abuses. Mr Cappato was eloquent on Tibet, and Mr Cohn-Bendit and others also spoke. We know about the violations of natural justice. China executes more people every year than all the other countries in the world put together. I think it will be to Europe’s shame next month if President Sarkozy and a line of EU Heads of Governments and Presidents and princes stand there and shake hands with the Chinese leaders, thereby giving them credibility when they do not deserve it and giving them the green light to carry on in the same vein as they have been doing. The Olympic Games should be about the Olympic ideal and what is going on in China at the moment contravenes that.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE). – Als voorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen met China zou ik willen zeggen dat ik het eens ben met mevrouw de commissaris, wanneer zij zegt dat wij met de Chinezen strategische relaties hebben en dat die ook belangrijk zijn voor ons beiden. Wat wij daarmee willen bereiken zijn natuurlijk economische betrekkingen, maar meer dan dat. Ik denk dat wij dat toch elke keer moeten onderstrepen.

Daarenboven wil ik twee dingen noemen die voor mij belangrijk zijn: de individuele mensenrechten en de vrije meningsuiting. Dat zijn dingen die wij, elke keer als wij contact hebben met de delegatie of leden van de delegatie, met onze Chinese collega's, opnieuw te berde brengen en waarover wij van mening verschillen, maar waarover wij ideeën uitwisselen en argumenten proberen uit te wisselen. Dat is moeilijk, dat is soms moeizaam, maar dat is iets dat dit Parlement altijd zal moeten blijven doen.

Hebben wij vooruitgang geboekt? Ik denk te weinig en te traag, maar er is naar mijn gevoel vooruitgang geboekt. Ik zou willen vragen dat het Europees Parlement niet vergeet contact met de Chinezen te blijven houden en elke keer opnieuw de discussie te blijven voeren, hoe moeilijk die ook is, hoe lastig en hoe frustrerend soms. Ik denk echter dat dat de enige weg vooruit is. Want het is niet in deze aula dat over het lot van de Chinezen beslist wordt, het is in China dat hierover beslist wordt en door de Chinezen zelf. En hen moeten wij overtuigen, niet onszelf.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). – Herr Präsident! Weltweit gab es das Mitgefühl mit den Opfern des schweren Erdbebens vom 12. Mai in China. Es gab beachtliche internationale Hilfe von außen, doch im Innern wurden Unterschiede gemacht. Da sollte die Antiseparatismusarbeit Hand in Hand gehen mit der Katastrophenhilfe. Es ist doch völlig egal, ob man Angehöriger einer Mehrheit oder einer Minderheit ist. Man muss doch Hilfe bekommen. Man kann doch keine Unterschiede zelebrieren. Derartige Aufrufe müssen aufhören. China ist gut beraten, sich endlich zu öffnen. Dazu gehört der freie Zugang ausländischer Beobachter und Journalisten zu allen Regionen Chinas. Dem einzigen unzensierten Fernsehsender in China NTDTV muss umgehend die Wiederaufnahme des Sendebetriebs ermöglicht werden.

Noch sind viele Staats- und Regierungschefs der Empfehlung unseres Europäischen Parlaments nicht gefolgt und verzichten auf eine Teilnahme an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Wir unterstützen die Haltung von Angela Merkel aus Deutschland, des britischen Premiers Brown, unseres Präsidenten Pöttering und weiterer Persönlichkeiten, der Zeremonie am 8. August fernzubleiben. Frankreichs Staatspräsident Sarkozy hat gesagt, er will seine Haltung abhängig machen von dem Ergebnis der Verhandlungen zwischen den Chinesen und den Vertretern des Dalai Lama. Es gibt keine Verhandlungserfolge, und das wird so bleiben — konsequenterweise muss er in Paris bleiben.

(Beifall)

Vor den Spielen möchte ich an die Lage der Tibeter erinnern. Mehr als 200 Tote nach den Aufständen vom 14. März, 5 000 in Gefangenschaft, meist ohne gerichtliche Beschlüsse, Tausende Verletzte durch physische Gewalt aufgrund der patriotischen Umerziehung. Das allen, Herr Präsident, ins Stammbuch, die immer noch willens sind, Richtung Peking zu starten!

(Beifall von der Verts/ALE-Fraktion)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE). – Köszönöm a szót, elnök úr! Az olimpia megrendezése minden szempontból kihívás, de egy rendkívüli alkalom is a kínai állampolgárok részére, hogy megmutassák a világnak, megértették az olimpia egyetemes értékeit és szellemét. „Egy világ, egy álom”: a pekingi olimpiai játékok szlogenje teljes mértékben hangsúlyozza és hűen képviseli a játékok alapelveit. Bízom benne, hogy az olimpia egy kiváló alkalmat biztosít arra, hogy elmélyítsük, illetve kiterjesszük együttműködésünket, párbeszédünket Kínával számos területen.

Nem szabad azonban elfelejteni a májusi földrengést, azt a pusztítást, mely több tízezer halottat hátrahagyva milliókat tett földönfutóvá. A nehéz időkben támogatásunkról kell biztosítani az országot, de mindig emlékeztetni kell a vezetést a demokratikus reformok fontosságára, és számos területen építő kritikát kell gyakorolni.

Egyike vagyok azoknak, akik hisznek abban, hogy az Európai Uniónak egy eredményorientált emberjogi párbeszédet kell folytatnia Kínával, de el kell, hogy fogadjuk, hogy az eredmények csak lépésről-lépésre valósulhatnak meg. És igen, az eredmények jönnek: csak néhány napja, hogy újra közvetlen légi összeköttetés van Kína és Tajvan között több évtizedes szünet után. A tárgyalások a dalai lámával ismét megkezdődtek. Itt is eredményorientált, pragmatikus, a tibeti és a kínai értékeket figyelembe vevő, jövőbe mutató párbeszédben vagyunk érdekeltek. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser (PPE-DE). – Voorzitter, op 8.8.08 beginnen de Olympische Spelen in Peking. Acht is een geluksgetal in de Chinese cultuur en wordt in verband gebracht met geluk en voorspoed. Ik hoop dat de Chinese bevolking dit ook zo mag beleven. Op economisch gebied stelt China zich zeer constructief op. "Het geeft niet welke kleur de kat heeft, als het beest maar muizen vangt" zei Deng Xiaoping ooit. Hij stelde het land open voor buitenlandse kapitalistische ondernemingen. Stapje voor stapje wordt de Chinese economie losgelaten. Op dit moment is China een solide partner als het gaat om economische ontwikkeling. Het accepteert bij voorbeeld dat zijn munt niet alleen maar is gekoppeld aan de dollar, maar ook aan de euro en andere munten. China heeft een constructieve rol op economisch gebied.

Op het terrein van de mensenrechten laat het helaas zien dat de verhouding niet goed is, zeker ten aanzien van de mensenrechten van de eigen bevolking. Ik ben teleurgesteld dat bij zo een feestelijke gebeurtenis als de Olympische Spelen in China beperkingen worden opgelegd aan de Chineestalige satellietzender die uitzendt vanuit het westen. Ik hoop dat de Chinese overheid met de Spelen de gelegenheid aangrijpt om de Chinese bevolking te tonen dat spelregels niet alleen gelden op het sportveld of bij sport, maar bovenal als het gaat om de eerbiediging door de overheid van de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE). – Panie Przewodniczący! W wyniku trzęsienia ziemi z 12 maja 2008 r. śmierć poniosło 69 tys. osób, za zaginionych uznano ponad 18 tys. obywateli, a liczba rannych przekroczyła 37 tys.. Wydarzenie to wstrząsnęło nie tylko Chinami, ale i całym światem. Chyba jako jedyny na tej sali miałem okazję wtedy tam być: byłem w Pekinie i w Szanghaju, widziałem solidarność ludzi, Chińczyków, którzy utożsamiali się z ofiarami i z tą tragedią.

Korzystając z okazji, chciałbym wyrazić swój szacunek wobec tysięcy ratowników i wolontariuszy z całego świata, w tym z Tajwanu, Japonii, Australii, a przede wszystkim z Chin, których solidarność i poświęcenie w tych tragicznych okolicznościach zasługują na szczególną pochwałę. Doceniona powinna być także akcja podjęta przez Unię Europejską. Chiński rząd, przy wsparciu władz lokalnych, przeznaczył w sumie 10 mld euro na pomoc ofiarom kataklizmu. Całkowita kwota zagranicznego wsparcia otrzymanego przez Pekin wyniosła 5 mld euro. Większość z tych pieniędzy pochodziło od chińskiej diaspory zamieszkującej różne części świata.

Uważam, że działania ukierunkowane na konkretną pomoc humanitarną przyniosą więcej pożytku, a dialog da więcej niż sloganowe i tendencyjne nawoływanie do bojkotu i protestów.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Mr President, this House must promote statesmanship, which sadly today it is not doing.

Ten million homeless people is an enormous disaster – the worst in the world. We saw a people-concerned, people-centred Chinese Government and leadership in action in an area which has one of the biggest populations, including more than one million Tibetans. Unlike in Burma where the rulers did not and do not care, the Chinese Government demonstrably cares for its own people. This was self-evident to anyone who saw the relief effort.

Human rights in China cannot be decided by other countries, powers, organisations or people in the rest of the world. It can only be decided by the 1.3 billion Chinese population for themselves. We well know that this population can be articulate, can demonstrate and show their anger, and they do show it when something is wrong.

The human rights situation in China is improving and can be improved further. Parliament and my colleagues shouting about it is not going to make any difference. We are, as usual, deluding ourselves about how important we are. It will be the Chinese people who, having been lifted out of poverty, will ask for themselves greater democratic expression. Four hundred million people have been lifted out of poverty – a remarkable achievement. But the Chinese people are afraid. By turning our backs on them as we did over the Olympic Torch, we only infuriate the people of China, not their government. This distinction is important and should be understood.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – Kallid kolleegid. Olümpialiikumine on läbi aegade püüelnud parema maailma poole. Pekingis algav suursündmus on aidanud pöörata tähelepanu Tiibetile ja inimõigustele. Dialoog Pekingi ning dalai-laama vahel peab kahtlemata jätkuma. Andes Hiinale võimaluse võõrustada kogu maailma spordipidu, seadis Rahvusvaheline Olümpiakomitee väga selge tingimuse, et 2008. aastaks peab Hiina asuma inimõigusi järgima. Teame, et seda pole juhtunud.

Olümpiamängud ei ole kunagi olnud kõigest sport. Olümpiamängude harta aluspõhimõtted ühtivad paljus Euroopa Liidu omadega, pean silmas kodaniku põhiõigusi ja inimõigusi, kus ei tehta hinnaalandust. Hartas seisab: „Mänge korraldav riik on kohustatud austama inimväärikust, mitte ahistama kodanikke rahvuslikel või usulistel põhjustel.” Seega lõpetuseks ühinen mõttega, et president Sarkozy koht on Pariisis televiisori ees ja mitte Pekingis olümpiastaadionil.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein (Verts/ALE). – Señor Presidente, con la experiencia de las Olimpiadas en China hemos aprendido una lección: si hay que violar los derechos humanos sistemáticamente, hay que ser un país grande y fuerte económicamente; no hay que ser Zimbabue ni Cuba. ¡No! Tampoco hay que ser Birmania. Hay que ser un país con centenares de empresas occidentales instaladas; hay que ser un país con millones de personas que trabajen en condiciones de esclavitud de mano de obra; hay que ser un país que actúa de forma grande y agresiva, y entonces se arrodilla Europa ante ese país.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE). – Monsieur le Président, je présente mes condoléances aux proches des victimes du tremblement de terre et je tiens à exprimer ma tristesse. Mais il y a d'autres sujets que nous devons évoquer et je m'adresse surtout au Conseil, parce que je me souviens des propos tenus par le Président Sarkozy, il y a quelques mois, lors des incidents au Tibet.

Ce que l'on vient d'écouter, c'est une proposition de transformer le sport en mauvaise politique et la politique en sport ridicule, et cela est inacceptable. Il est inacceptable que le Président Sarkozy aille représenter l'Union européenne à Pékin s'il ne se rend pas dans les prisons pour voir les prisonniers politiques. Il serait honteux que nos dirigeants se rendent à Pékin et ne disent pas un mot sur la dure réalité. Cela serait honteux et ces dirigeants ne pourraient plus alors se présenter dignement devant les institutions européennes. Il faut absolument revenir sur cette question en septembre.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς ένα μήνα πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου η Κίνα ζει ακόμη το δράμα από το τραγικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Χρειάστηκε δυστυχώς ένας σεισμός με χιλιάδες νεκρούς και αστέγους για να γίνει αντιληπτό από την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ότι η αλληλεγγύη των λαών που προσέτρεξαν σε βοήθεια ήταν επιβεβλημένη.

Αυτό όμως υποχρέωσε και την Κίνα να ανοίξει τα σύνορά της, με αποτέλεσμα όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η ανθρωπιστική βοήθεια να βρεθούν εκεί που μέχρι τότε δύσκολα κάποιος έφτανε ακόμη και ως επισκέπτης.

Τα μετά τους σεισμούς στην Κίνα γεγονότα οδήγησαν στην ύφεση, με αποτέλεσμα τα μάτια όλου του κόσμου να στρέφονται τώρα στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Η ολυμπιακή σημαία και η ιερή φλόγα της αρχαίας Ολυμπίας θα πάρουν την ιδανική θέση ανάμεσα σε αυτά που μας χωρίζουν αλλά και, πάνω απ’ όλα, σε εκείνα που μας ενώνουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). – Herr Präsident! Als Präsident Sarkozy nach den Unruhen in Tibet seine Stimme erhoben hat, hatte ich sehr viel Respekt vor Frankreich in seiner Rolle als Schützerin der Menschenrechte. Seither hat sich die Situation enorm verschlimmert, es waren noch nie so viele Menschen eingesperrt.

In Tibet war die Situation noch nie so angespannt. Die Medienzensur war noch nie so rigide wie jetzt. Und die Reaktion des Präsidenten ist aus meiner Sicht ein Schlag ins Gesicht für jeden, der sich für Menschenrechte einsetzt. Wir enttäuschen die Hoffnungen von all jenen in China, die hoffen, dass unser Druck ihnen hilft, Demokratie in China einzuführen.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Mr President, the International Olympic Committee justified their granting of the 2008 Olympic Games to China by claiming that this would help open the country up to improvements in its human rights situation.

However, Chinese authorities have not heeded international calls to stop pursuing their follow-up to the riots of 14 March 2008 in Tibet. Participants in the protest are still being traced, detained and arbitrarily arrested and their families are being given no information as to their whereabouts, although this is required by Chinese law.

I call on China to abide by the public commitments it has made regarding respect for human rights, minority rights, democracy and the rule of law. This was the deal struck with the IOC when it agreed to allow China to host the games in the first place.

This is a historic and unique opportunity for China to demonstrate its willingness to improve its human rights record to the world but in my opinion we are not seeing sufficient progress in this regard.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE). – Mr President, I support the Olympic Games being held in Beijing, but I also urge the European governments and institutions to demand that China abide by its commitments regarding human rights, namely those undertaken in order to have the Olympic Games in Beijing.

This requires that the European representatives who will – or will not – be attending the Olympic Games use this opportunity to draw attention to the situation of human rights in China. It is very serious. There are many people in jail, including Hu Jia, who was jailed after speaking to us here in the European Parliament via a video-conference. We cannot accept that these people will continue to be kept in jail for no account by the Chinese authorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Wiele krajów, ich przywódcy, w tym także europejscy, zabiegają o dobre kontakty z Chinami, aby pozyskać intratne kontrakty czy umowy gospodarcze, nie zwracając w ogóle uwagi na brak demokracji, przestrzegania praw człowieka w Chinach. Opinia światowa, przywódcy państw, instytucje światowe powinny wspólnie żądać, wywierać różne naciski w obronie takich wartości jak wolność, prawa człowieka, demokracja. Jeśli będziemy podzieleni, nie będziemy działać wspólnie, to będziemy mało skuteczni. Olimpiada jest dobrą okazją do tego typu działań. Społeczność międzynarodowa powinna pomóc ludności, która ucierpiała podczas tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, premièrement, ce n'est pas l'Union européenne qui a décidé d'organiser les Jeux olympiques à Pékin, en 2001; c'est le Comité international olympique.

Deuxièmement, il y a, comme vous l'avez dit, des idéaux olympiques, mais enfin, ils ne sont pas politiques, ils sont sportifs, ce que ne cesse de répéter le Comité international olympique.

Troisièmement, je ne sais pas si la meilleure façon de lutter pour les droits de l'homme en Chine et d'avoir un dialogue global avec la télévision, c'est de se donner bonne conscience en disant "Je ne m'y rendrai pas, mais je regarderai quand même la cérémonie d'ouverture à la télévision", comme l'un des honorables parlementaires l'a souligné tout à l'heure. Je ne pense pas que le problème porte vraiment sur cet aspect. Je note d'ailleurs qu'il y a également, par rapport au dialogue que nous devons avoir avec les autorités chinoises, des prises de position d'un certain nombre de parlementaires, de différents bancs et sensibilités, qui se sont exprimés dans votre enceinte.

Quelles que soient les difficultés actuelles, nous devons continuer à tirer parti de la relation de l'Union européenne avec la Chine. Seule une Union solide va permettre aux deux parties de mener des discussions franches – que vous appelez et que nous appelons de nos vœux – sur n'importe quelle question, mêmes celles qui semblent les plus difficiles, et l'Union européenne n'a pas attendu les événements du Tibet pour engager ce dialogue. Nous voulons nouer le dialogue avec la Chine sur un nombre croissant de questions d'intérêt bilatéral et mondial, qui ne se réduisent pas – c'est une caricature – aux questions commerciales. Cela a été souligné également par Mme Ferrero-Waldner. Nous avons besoin d'un dialogue global avec la Chine, tant la place de ce pays dans la communauté internationale est importante et nous devons tout faire – les Jeux olympiques sont également un levier de ce point de vue-là – pour qu'il y ait une meilleure insertion de la Chine dans la communauté internationale.

Au–delà de cela, je souhaite rappeler que nous serons amenés à avoir un dialogue stratégique avec la Chine, notamment dans le cadre du sommet à venir, sous la présidence française. Ce n'est pas la Présidence française qui a choisi la date de ce sommet. Ce sommet a lieu au second semestre de l'année 2008. Il est de notre responsabilité de le préparer dans les meilleures conditions, et ce sommet doit être l'occasion d'étendre le partenariat entre la Chine et l'Union européenne à des thèmes nouveaux, qui sont relatifs notamment à la lutte contre le changement climatique, aux normes environnementales et aux normes sociales – ce que nombre d'entre vous ont souligné.

La volonté de la Chine d'exercer un rôle accru sur la scène internationale doit s'accompagner de responsabilités nouvelles: dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine social, dans le domaine environnemental. Nous le savons et nous voulons agir dans ce sens, et l'Union européenne est sans doute le partenaire le plus apte à encourager la Chine dans cette voie.

De ce point de vue-là, après avoir consulté ses partenaires et ses homologues, et reçu leur accord, le Président Sarkozy, dans son rôle de Président de l'Union européenne, assume les responsabilités d'un dialogue global entre l'Union européenne et la Chine. Si celle-ci souhaite jouer un rôle accru sur la scène mondiale, elle doit assurer les responsabilités qui en découlent. Il y a eu beaucoup de comparaisons qui ont été faites, notamment par M. Cohn-Bendit. J'ai entendu une comparaison avec l'URSS de Brejnev. Est-ce que, véritablement, c'est une confrontation entre les blocs que nous voulons? Est-ce qu'il n'y a pas eu des évolutions dans le dialogue qu'il y a eu également avec ce grand pays? Nous les avons menées et c'est aussi par le dialogue, par les évolutions démocratiques que nous avons fait triompher également nos valeurs sur ce plan-là, comme toujours. Nous devons avoir un dialogue exigeant et sans tabou avec la Chine, l'inciter à s'engager dans tous les domaines: politique, droits de l'homme, social.

Certains parlementaires ont évoqué effectivement la peine de mort. Nous l'évoquons aussi avec la Chine, mais il faut l'évoquer aussi avec tous les autres pays, et je souhaiterais que cela soit fait par les mêmes interlocuteurs conservateurs qui l'ont fait également tout à l'heure. Il y a d'autres pays où la peine de mort est en vigueur qui ont des relations avec l'Union européenne, je souhaite le rappeler, mais il faut effectivement avoir ce dialogue global. Nous devons également faire attention, et je suis pleinement d'accord avec ce qu'a indiqué la Commission au titre du Conseil, à ne pas exacerber les réactions nationalistes en Chine à un moment où elle accueille un événement très important pour l'ensemble de ce pays, qui vise à concrétiser son insertion sur la scène internationale.

C'est dans cet état d'esprit, avec toutes les responsabilités qui sont liées à sa fonction et en ayant pleinement conscience de ce que sont les valeurs européennes, que le Président Sarkozy, dans ses fonctions nouvelles, se rendra à Pékin pour faire valoir ces éléments et pour montrer également que nous croyons à l'évolution positive de ce grand pays en ce qui concerne son insertion sur la scène internationale. Nous avons déjà eu des signes concrets à l'égard de la Birmanie qui nous sont parvenus dans le cadre de résolutions de conflits avec l'Iran, avec la Corée du Nord, où nous avons besoin également de l'assistance de la Chine. Cela dépasse bien évidemment les seuls intérêts commerciaux.

Enfin, je signale à M. Cappato que nous devons également, dans toutes nos relations, que ce soit à l'intérieur de l'Union, à l'égard des minorités, ou dans les relations qu'entretient l'Union avec un certain nombre de ses partenaires, avoir les mêmes exigences et faire attention avant de donner au monde entier des leçons de morale.

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. − Mr President, I shall be very brief because much has been said.

I would just like to reiterate that the relationship with China is a very multifaceted one. That means that we have huge scope in this strategic relationship. Apart from the environment, trade, culture – whatever the various sectoral talks and dialogues that we have – we also take the concerns with regard to human rights that have been particularly expressed here today very seriously. We take them seriously whether they concern human rights defenders or petitioners who are in jail or the application of the death penalty. It is true that very high numbers of people are being executed. We have always mentioned this very clearly, also the alleged cases of torture and ill-treatment.

We have this human rights dialogue. It is true that sometimes it is not satisfactory, but we do not have another instrument. We have to continue having a dialogue with China. We have a saying in German: Steter Tropfen höhlt den Stein (Constant dripping wears the stone). This is what we are trying to do.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. − Para cerrar el debate se han presentado cinco propuestas de resolución(1) de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento.

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana, excepcionalmente, a raíz de la presentación del programa de la Presidencia francesa, a las nueve de la mañana.

Declaraciones por escrito (articulo 142 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. – S blížiacimi sa Olympijskými hrami v Pekingu sa podľa mojich informácií situácia v oblasti ľudských práv v Číne nezlepšila. Skôr naopak, čínsky režim stupňuje zatýkanie, aby zabránil prípadným demonštráciám počas Olympijských hier.

Sloboda médií je veľmi dôležitá, pretože práve nezávislé média poskytujú informácie o situácii ľudských práv v Číne bez cenzúry. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby mohli vysielať aj nezávislé televízne stanice ako napríklad NTD TV. Táto satelitná televízna stanica vysiela 24 hodín denne prostredníctvom družíc nad Áziou, Európou, Austráliou a Severnou Amerikou v čínskom a v anglickom jazyku. Francúzska firma Eutelsat, ktorá sprostredkúva satelitné vysielanie NTD TV náhle, zrejme pod tlakom čínskej komunistickej strany, 16. júna 2008 prerušila vysielanie tejto televízie nad Áziou.

Vážená pani komisárka Ferrero Waldner apelujem na vás v nádeji, že v mene Komisii využijete všetky dostupné prostriedky a vysielanie NTD TV bude nad Áziou opäť obnovené. Taktiež vyzývam francúzske predsedníctvo, aby ste v mene Rady zabránili obmedzovaniu slobody slova v Číne.

Vyzývam čínske úrady, aby dokázali svetu, že pridelenie Olympijských hier Pekingu zlepšilo situáciu v oblasti ľudských práv v Číne. Verím, že otvorenie Tibetu pre turistov, novinárov a médiá bude skutočným otvorením, ktoré umožní podať necenzúrované informácie o situácii v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE), írásban. – A bővítés az EU egyik legsikeresebb politikája, egyben a valaha ismert talán leghatékonyabb külpolitikai eszköz is. Minden eddigi bővítés erősítette az Uniót, stabilizálta és általában felzárkóztatta a csatlakozott országokat. A 2004-es bővítés óta eltelt négy év minden előzetes, alaptalan félelemre és dezinformációra rácáfolt: a bővítés elsöprő siker, amelyből régiek és újak egyaránt nagyon sokat nyertek. Sajnos egyes politikusok tudatosan vagy merő ostobaságból tagadják a bővítés sikerességét, és félrevezetik az állampolgárokat a régi tagállamokban. Ezért kiemelt fontosságú, hogy a bővítés előnyeit, hasznait megismertessük a társadalommal.

A Lisszaboni Szerződés írországi elutasítása valóban komoly gátja az Unió további bővítésének. Továbbra is bízom abban, hogy az EU hamarosan megoldást talál a Lisszaboni Szerződés megmentésére. Horvátország felvétele azonban addig sem válhat tússzá: jogilag lehetséges a horvát csatlakozás Lisszabon életbe lépése nélkül is. Így a csatlakozási tárgyalások előrehaladásától függően akár már 2009 végén, 2010 elején sor kerülhetne a horvát tagfelvételre.

Bonyolult kérdés a bővítési stratégia és az európai szomszédságpolitika viszonya. Alapvetően egyetértek azzal, hogy tagsági perspektívával még nem rendelkező európai szomszédaink mérhető objektív teljesítményüknek megfelelően kerülhessenek át egyik kategóriából a másikba. Ugyanakkor fontos, hogy az Unió megőrizhesse geopolitikai szabad mozgásterét, és integrációs kapacitására tekintettel egyes konkrét esetekben maga dönthesse el, milyen perspektívát ajánl partnereinek.

 
  

(1)Véase el Acta.


12. Dokument ta' strateġija tal-Kummissjoni dwar it-tkabbir ta' l-2007 (dibattitu)
MPphoto
 
 

  El Presidente. − El punto siguiente es el debate del informe de Elmar Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre el Documento de estrategia de la Comisión de 2007 relativo a la ampliación [2007/2271(INI)] (A6-0266/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok, Berichterstatter. − Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar! Wir müssen feststellen, dass die bisherigen Erweiterungen der Europäischen Union große politische und ökonomische Erfolge waren. Dies steht fest. Herr Kommissar, in den Fällen Rumänien und Bulgarien werden wir sicherlich in den nächsten Wochen hier noch separate Diskussionen zu führen haben, aber generell gilt dieses Statement, das ich hier abgegeben habe.

Wir müssen gleichzeitig deutlich machen, dass wir die Versprechen, die wir Ländern gegenüber gegeben haben, mit denen wir Verhandlungen führen, dass nämlich die Verhandlungen weitergeführt werden, dass ein Land, das einen Kandidatenstatus hat, auch wirklich einen Kandidatenstatus hat, einhalten werden. Auch die Versprechen von Thessaloniki müssen eingehalten werden.

Gleichzeitig müssen wir aber deutlich machen, dass in keinem Fall daraus ein Automatismus entsteht, sondern dass jedes einzelne Land die Bedingungen erfüllen muss – die Kopenhagener Kriterien –, die für die Mitgliedschaft notwendig sind, damit es funktioniert, sowohl in den Ländern als auch für die Europäische Union insgesamt.

Gleichzeitig müssen wir aber auch sehen, dass wir mit jetzt 27 Ländern – möglicherweise mit Kroatien bald mit 28 Ländern – überlegen müssen, ob hier nicht auch eine Phase der Konsolidierung notwendig ist, damit die Dinge wirklich innerhalb der Europäischen Union zum Funktionieren gebracht werden. Gerade diejenigen, die sich kritisch mit dem Vertrag von Lissabon auseinandersetzen und gleichzeitig für Erweiterung sind, müssen sehen, dass sie sich hier in einem politischen Widerspruch befinden. Denn der Vertrag von Lissabon war die Bedingung für die letzte Erweiterungsrunde, nicht die Vorbereitung für die nächste. Wer erweitern will und gegen den Vertrag von Lissabon ist, verstößt gegen die Möglichkeit der Erweiterung. Das muss auch sehr deutlich und klar sein.

Vor allen Dingen müssen wir auch das eine sehen: Größe allein macht nicht Stärke aus, sondern die innere Kohärenz, das heißt das Vermeiden von Überdehnung – das wissen wir aus der Geschichte –, ist ein entscheidender Punkt. Wir wollen die Europäische Union nicht als eine Freihandelszone haben, sondern als eine politische handlungsfähige Einheit. Das bedeutet, dass unsere Fähigkeit der internen Reform ebenso Bedingung ist, wie die anderen Länder ihre innere Reform als Bedingung haben, um Mitglieder werden zu können. Vertiefung und Erweiterung ist der klassische Ausdruck dafür.

Gleichzeitig müssen wir auch sehen, dass die europäische Perspektive – beispielsweise auf dem Westbalkan, aber auch gegenüber Ländern wie der Ukraine und anderen – von entscheidender Bedeutung ist, damit der innere Reformprozess in diesen Ländern hin zu mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gelingt, und sie mehr nach Brüssel als in andere Richtungen schauen.

Aber das bedeutet auch, unter den Bedingungen, die ich vorher dargestellt habe, dass dies nicht in allen Fällen morgen zur Vollmitgliedschaft führt, weil diese Länder noch nicht so weit sind und auch die Union noch nicht so weit ist. In vielen Fällen wird das nicht möglich sein.

Aus diesem Grunde brauchen wir neue Instrumente zwischen Vollmitgliedschaft und Nachbarschaftspolitik, damit die Menschen in diesen Ländern die europäische Perspektive nicht nur als Hoffnung haben, sondern konkret jetzt schon Fortschritte sehen: Freihandelszonen, Schengen und anderes. Wir brauchen Instrumente nach dem Beispiel des europäischen Wirtschaftsraumes mit den EFTA-Staaten, in denen die Länder 30, 50 oder 70 % des acquis communautaire mit an Bord nehmen können.

Das heißt, die Verhandlungen über die Vollmitgliedschaft können sehr kurz sein. Schweden, Österreich und Finnland sind diesen Weg gegangen. Länder wie die Schweiz, Island oder Norwegen sind einen anderen Weg gegangen. Aber wer weiß denn heute, dass Norwegen in Schengen ist und dass die Schweiz Beiträge zur Strukturpolitik in den neuen Mitgliedsländern leistet. Das heißt, wir können sehr enge Beziehungen entwickeln, und dann muss in jedem einzelnen Fall festgestellt werden, ob dies nach dem Willen beider Seiten ein Dauerstadium oder eine Zwischenstation auf dem Weg zur Vollmitgliedschaft ist.

Das heißt, auch auf dem Westbalkan – in Kroatien beispielsweise wäre das jedoch völliger Unsinn – könnten Länder, bei denen es länger dauert, wenn sie es wollen, diese Zwischenstation als Instrument wahrnehmen, um es zu nutzen. Es muss ihnen freigestellt sein.

Ich glaube, meine Damen und Herren, dass wir auf dieser Grundlage in der Lage sein sollten, das Instrument der europäischen Perspektive zwischen Mitgliedschaft und Nachbarschaftspolitik zu stärken und auf diese Art und Weise die Zone der Stabilität, des Friedens und der Freiheit in Europa auszudehnen, ohne gleichzeitig die Entwicklungsfähigkeit der Europäischen Union zu gefährden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, le Conseil tient à remercier le Parlement européen et en particulier M. Brok pour son rapport sur le document de stratégie de 2007 de la Commission relatif à l'élargissement et profiter de cette occasion pour saluer le rôle actif et la contribution précieuse du Parlement européen dans le processus d'élargissement.

Le rapport qu'a élaboré Elmar Brok indique que le dernier élargissement a été un succès tant pour l'Union européenne que pour les États membres qui l'ont rejointe.

Nous estimons que l'élargissement a été une réussite pour l'Union et qu'il a permis de surmonter la division de l'Europe et contribué à la paix et à la stabilité sur tout le continent. Il a inspiré des réformes et consolidé les principes communs concernant la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'état de droit ainsi que l'économie de marché.

L'élargissement du marché intérieur et de la coopération économique a renforcé la prospérité et la compétitivité, ce qui a permis à l'Union européenne de mieux répondre au défi de la mondialisation et aussi de faciliter les échanges avec nos partenaires. Incontestablement, l'élargissement a ainsi accru le poids de l'Union européenne dans le monde et en fait un acteur international plus fort.

Notre politique d'élargissement est bien établie et a intégré les leçons tirées des élargissements précédents. En décembre 2007, l'Union est convenue que la future stratégie d'élargissement reposerait sur la consolidation des engagements, sur une conditionnalité équitable et rigoureuse et sur une meilleure communication. Cela reste le fondement de notre approche en matière d'élargissement.

L'Union a conclu que, pour lui permettre de maintenir sa capacité d'intégration, les pays en voie d'adhésion devaient être disposés à assumer pleinement leurs obligations qui découlent de l'adhésion et que l'Union devait pouvoir fonctionner efficacement et aller de l'avant comme l'a souligné dans son intervention M. Elmar Brok.

Ces deux aspects sont essentiels, en effet, si l'on veut gagner le soutien large et durable de l'opinion publique. Ils devraient être mobilisés par une plus grande transparence et une meilleure communication sur ces enjeux et je compte effectivement sur le Parlement européen pour nous y aider.

En ce qui concerne les négociations en cours, l'Union tiendra ses engagements.

En ce qui concerne la Turquie, l'examen analytique, c'est-à-dire la première étape formelle pour chaque chapitre, a été conclu sur 23 chapitres, dont 8 ont été ouverts.

En ce qui concerne la Croatie, 20 chapitres ont été ouverts et 2 d'entre eux ont été provisoirement clôturés.

Des conférences intergouvernementales se sont tenues au niveau ministériel le 17 juin avec la Turquie et la Croatie pour ouvrir le chapitre 6 "Droits des sociétés", le chapitre 7 "Droits à la propriété intellectuelle en ce qui concerne la Turquie", le chapitre 2 "Libre circulation des travailleurs" et le chapitre 19 "Politique sociale et emploi en ce qui concerne la Croatie".

Notre ambition est de faire avancer ces négociations et je rappelle qu'en ce qui concerne nos relations avec la Turquie, nous souhaitons que le processus de réformes se poursuive et s'intensifie. C'est ainsi que seront garanties l'irréversibilité et la pérennité du processus et nous continuerons à veiller à un suivi étroit des progrès accomplis dans tous les domaines, en particulier pour ce qui est du respect des critères de Copenhague.

Bien évidemment, il faut aussi que des progrès soient accomplis sur la voie de la normalisation des relations bilatérales avec la République de Chypre. En ce qui concerne la Croatie, les négociations progressent bien, elles sont entrées cette année dans une phase décisive et l'objectif principal est désormais de continuer à tirer parti des progrès accomplis et d'accélérer le rythme des réformes.

L'Union européenne encourage donc la Croatie à poursuivre ses efforts visant à instaurer des relations de bon voisinage, y compris les travaux destinés à trouver des solutions définitives, acceptables pour les deux parties, ainsi, bien évidemment, qu'à résoudre les questions bilatérales en suspens avec ses voisins.

Mais je souhaitais également profiter de cette intervention, si vous me le permettez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Commissaire Olli Rehn, pour condamner, au nom de la Présidence, avec la plus grande gravité, l'action violente qui s'est produite ce matin, à Istanbul, et qui a provoqué des victimes parmi les forces de l'ordre en fonction devant l'ambassade des États-Unis à Istanbul. Sachez, qu'au nom de la Présidence, nous dénonçons cet attentat tout à fait odieux et que nous sommes proches, bien évidemment, des autorités turques à cet instant.

(Applaudissements.)

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. − Mr President, let me first thank Elmar Brok and the committee for a highly interesting report.

Your debate takes place while the EU is reflecting on the situation created by the Irish ‘no’. At the same time, the course of events in south-eastern Europe reminds us of our immediate responsibility to promote stability and democracy on the European continent.

The EU’s consolidated enlargement agenda covers the Western Balkans and Turkey. I welcome the report’s firm commitment towards their membership perspective. The Commission shares many points of the report, including integration capacity, which is definitely an important issue to be taken into account in EU enlargement.

I note with interest the report’s proposal on a European Economic Area Plus for relations with countries that are not part of the current enlargement agenda. In the face of economic globalisation, it makes sense to extend the European legal and economic space and thus to make the wider Europe stronger in terms of our soft regulatory power.

Yet for the Western Balkans and Turkey, which have a clear membership perspective, the EU must not impose new intermediate stages before candidacy or accession. That would only create doubts about the EU’s commitment, thus weakening the necessary incentive for democratic reform.

The June European Council last month reaffirmed its full support for the European perspective of the Western Balkans. It is a powerful message: the EU keeps its word. This is also a vital message to Turkey. The EU accession process is advancing: two more chapters were opened in mid-June.

With regard to Turkey, last year we kept the process alive together and muddled through very troubled waters. It was a victory that required vision and stamina.

The stage was set for success in 2008, so as to revitalise Turkey’s EU accession process this year. Sadly, we have not seen such revitalisation, for reasons mainly internal to Turkey.

We in the EU want to continue the process according to the terms defined in the negotiating framework. For its part, Turkey now needs to improve the democratic functioning of its state institutions and work towards the necessary compromises to continue EU-related reforms.

I sincerely hope that calm and reason will prevail, so that Turkey can avoid stagnation and instead make progress and continue on its European journey with a clear sense of direction and determination.

I would like to use this opportunity to add a few words concerning today’s events in Turkey and join Minister Jean-Pierre Jouyet in this matter. The Commission strongly condemns the kidnapping of three German tourists in eastern Turkey, and we call for their immediate release. The Commission strongly condemns the violent armed attack in Istanbul this morning. I would like to express my condolences to the family and friends of the policemen who were killed, and I wish the injured policemen a speedy recovery.

To conclude, enlargement was always going to be a long-term effort and one which has to ride out political storms in Ankara, Belgrade, Brussels and many other capitals in Europe. We cannot take any sabbaticals from this work for peace and prosperity that serves the fundamental interest of the European Union and its citizens. I trust I can count on your support in this regard.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu, în numele grupului PPE-DE. – Strategia de extindere a Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe experienţa acumulată până în prezent şi pe situaţia politică şi economică actuală. Extinderile anterioare au adus beneficii atât Uniunii, cât şi statelor membre.

Trebuie să observăm însă că ţările care au aderat, au traversat perioade de timp inegale pentru negocieri, au avut şi au parcursuri diferite în integrarea reală în Uniunea Europeană.

Instituţiile europene au avut dificultăţi în a se adapta la creşterea numărului de state membre. Există argumente pentru continuarea extinderii Uniunii. Cred că ar fi în detrimentul Uniunii ca state precum cele din Balcani sau Republica Moldova să rămână în afara Uniunii.

Ţările din Europa de Est beneficiază de considerente istorice şi geografice pentru a cere să se alăture Uniunii Europene. Există necesităţi economice care nu ne permit sistarea extinderii, de exemplu dosarul energiei. De asemenea, trebuie să facem faţă unor influenţe politice exterioare care pot avea repercusiuni nefavorabile.

Avem nevoie de state vecine care să dezvolte democraţii puternice, economii de piaţă funcţionale şi statul de drept. În acest moment, politica de vecinătate se concretizează în pacte de cooperare sau de asociere, care derulează activităţi similare celor dintr-un proces de negociere, dar la un nivel mult mai puţin consistent. Cred că aceste racorduri ar trebui să cuprindă şi să aplice proceduri identice celor din capitolele de negociere.

Sunt convins că ţările care doresc cu adevărat să facă parte din Uniune ar accepta aceste condiţii, chiar în cazul în care nu au semnat un acord prealabil de ţară candidată, iar beneficiile ar fi foarte mari de ambele părţi. Astfel, momentul extinderii va găsi ţările într-o poziţie care să le permită o integrare rapidă.

Dar, pentru a consolida Uniunea Europeană şi a ajunge la momentul unei noi extinderi, există o condiţie obligatorie: reformarea instituţiilor europene. De aceea, ratificarea Tratatului de la Lisabona este o necesitate care trebuie înţeleasă şi îndeplinită de toate statele membre.

Conţinutul raportului Brok aduce clarificări în legătură cu paşii ce trebuie făcuţi de Uniune în perioada următoare, care trebuie neapărat luate în considerare de către Comisia Europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. − Estimados colegas, notarán ustedes que, cuando damos la palabra a un orador, esperamos a que termine, porque nos han señalado los intérpretes que es necesario que dejemos pasar diez o quince segundos, lo que tarda el reenvío de la intervención, antes de dar la palabra al orador siguiente.

Entiendan ustedes que esto es para permitir que la interpretación llegue a todos de manera correcta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie. – Laat ik namens mijn fractie datgene onderschrijven en ondersteunen wat net door de voorzitter van de Raad en de commissaris over de gebeurtenissen in Turkije is gezegd. Twee, laat ik de rapporteur bedanken voor de goede samenwerking bij de voorbereiding van dit debat en laat mij namens mijn fractie nogmaals benadrukken dat wat ons betreft, en de voorzitter van de Raad zei het ook, de uitbreiding tot nu toe een succes is en een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de grotere Europese Unie.

Wij moeten dat benadrukken aan het begin van mijn bijdrage en ook in het verslag van de heer Brok wordt dat gezegd: wij houden vast – de commissaris zei het al – aan de toezeggingen die zijn gedaan aan Turkije en de landen van de westelijke Balkan als wij praten over de uitbreidingsstrategie. Geen strategiewijziging dus als het om die landen gaat, maar wel meer aandacht voor de manier waarop de toetredingscriteria in het onderhandelingsproces worden toegepast en verwerkt.

Ten tweede, wij zijn het eens met de rapporteur dat er meer aandacht moet zijn voor de integratiecapaciteit van de Unie zelf. Aan de ene kant vragen wij meer van de kandidaatlanden tijdens de voorbereidingen, aan de andere kant is het duidelijk dat de Europese Unie zelf wat meer moet doen om de komst van nieuwe leden in goede banen te leiden. En dat betekent wat ons betreft ook het doorvoeren van de noodzakelijke institutionele hervormingen. Het Verdrag van Nice is niet voldoende om de verdere uitbreiding tot een succes te maken.

Ten derde, en wat mij betreft het belangrijkste: dit verslag kijkt ook, voorbij de huidige uitbreidingsagenda, naar de landen die niet op het lijstje van de mogelijke kandidaten voorkomen. Het nabuurschapsbeleid dat wij kennen is niet voldoende. Dat geldt voor onze zuidelijke buurlanden, waaraan de EU nu het voorstel van een Unie voor de Middellandse Zee heeft voorgelegd, dat geldt zelfs nog sterker voor onze oostelijke buren. Wij zijn duidelijk tot de conclusie gekomen dat de Europese Unie meer moet bieden, iets dat boven het nabuurschapsbeleid uitstijgt. Voor ons moet dat zowel gaan om de relaties tussen die landen en de Unie als om de relaties tussen die landen onderling. De Zwarte Zee zou daarvoor een goed geografisch kader bieden, waarbij ook Rusland en Turkije een rol zouden moeten krijgen. Zonder deze twee landen zijn de belangrijkste uitdagingen en problemen in die regio niet op te lossen. Turkije zou een spilfunctie kunnen hebben tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee en juist op die manier zou Turkije duidelijk kunnen maken welke belangrijke positie het land heeft in Europa en ook welke grote waarde het heeft voor de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronisław Geremek, w imieniu grupy ALDE. – Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym przyłączyć się do stanowiska wyrażonego przez Radę i Komisję wobec dramatycznych wydarzeń w Turcji. Ważny temat jest dzisiaj przedmiotem naszych obrad.

Sprawozdanie Elmara Broka potwierdza trafność strategii rozszerzania Unii Europejskiej. Mówię to jako jeden z obywateli jednego z krajów, który z tej strategii korzystał. To sprawozdanie stwierdza, że nowe akcesje do Unii Europejskiej były sukcesem. To sprawozdanie mówi także o tym, że nadzieje narodów europejskich, które aspirują do uczestnictwa w Unii Europejskiej i gotowe są wypełnić jej kryteria wstępne, znajdą wsparcie ze strony Unii. Pojęcie zdolności integracyjnej, które jest warunkiem decyzji o akcesji, zostało w tym sprawozdaniu trafnie zdefiniowane.

Może trzeba też powiedzieć, że zawiedli się ci, którzy oczekiwali, że Parlament Europejski ogłosi zakończenie rozszerzania Unii i wprowadzi jakieś substytuty pełnej akcesji. Unia rozszerza się, wzmacniając swoją siłę. Z satysfakcją słuchałem pana komisarza Rehna mówiącego o tym, że nie należy wprowadzać jakichś nowych przedpokojów dla krajów, które zmierzają do Unii Europejskiej i potraktować by ją miały jako salon. Natomiast trzeba myśleć o tym, że przyszłe rozszerzenia powinny mieć zrozumienie i poparcie ze strony obywateli europejskich. Jest to niezbędny element zdolności Unii do przyjęcia nowych państw członkowskich, a także czynnik przywrócenia zaufania obywateli europejskich do Europy. Wiemy, że to zaufanie jest w momencie kryzysu. Ale wiemy także, że z tego kryzysu Europa wyjdzie. Należę do tych, którzy wierzą w siłę idei europejskich i instytucji wspólnotowych.

Strategia rozszerzenia, którą Parlament Europejski z uwagą dziś rozpatruje, ma służyć temu, aby Unia wzmacniała swoją siłę wewnętrzną i odpowiadała na nadzieje Europejczyków. Odpowiadała tak, jak odpowiedziała na nadzieje Europy Środkowej w roku 2004.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Mój najpoważniejszy zarzut co do omawianego dzisiaj sprawozdania to brak wyraźnej koncepcji otwarcia się Unii na Wschód. Chciałbym tutaj wskazać na brak konsekwencji w działaniu naszej Izby. W zeszłym roku przyjęliśmy bowiem sprawozdanie autorstwa mojego kolegi Michała Kamińskiego, mówiący o przedstawieniu Ukrainie jasnej perspektywy członkostwa. Tymczasem omawiany obecnie dokument powinien być raczej dzwonkiem alarmowym dla krajów myślących o przystąpieniu do Unii Europejskiej, a w szczególności dla naszego najbliższego sąsiada Ukrainy. Sprawozdanie mówiące o potrzebie „zapewnienia zdolności Unii do przyjęcia nowych państw” jest de facto wyhamowaniem dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej. Naszym naturalnym kandydatom – Ukraińcom, narodowi europejskiemu – proponuje się wątpliwej jakości alternatywę wobec pełnego członkostwa.

Ze względu na nasze geostrategiczne interesy również nam powinno zależeć na jak najściślejszej współpracy z Ukrainą. W tej sytuacji powinniśmy raczej Kijowowi pokazywać otwarte drzwi do Unii Europejskiej, a nie rozmydlać perspektywę członkostwa i wpychać Ukraińców w orbitę wpływów Rosji. Szczególnie teraz, gdy groźby Kremla wobec Ukrainy tak bardzo się nasilają.

 
  
MPphoto
 
 

  Gisela Kallenbach, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich danke auch Elmar Brok, dass er sich bei diesem Bericht auf einen Prozess eingelassen hat. Es gab für mich einen Strategiewechsel zwischen dem Arbeitsdokument und dem jetzigen Bericht, und das ist gut so.

Die bisherigen Erweiterungen waren für die gesamte Gemeinschaft ein Erfolg, auch wenn hier und da Kritik nötig ist. Auch das ist gut so. Dennoch, der Erweiterungsprozess ist nicht abgeschlossen. Wie viele Redner möchte ich auch den westlichen Balkan nennen, der nicht in einem schwarzen Loch, umgeben von Mitgliedstaaten der Union, marginalisiert werden darf. Das liegt in unserem Interesse. Wir brauchen eine eindeutige und nicht sich je nach Situation ändernde Erweiterungsstrategie.

Die EU muss ein verlässlicher und ein vertrauenswürdiger Partner sein. Dazu gehört auch unsere eigene Reformwilligkeit. Wenn diese momentan wieder in Frage gestellt wird, dann ist eine selbstkritische Analyse nötig. Es ist fahrlässig und falsch, wenn jedes Signal von Euroskepsis auf die bisherige Erweiterung und auf Müdigkeit zurückgeführt wird. Wachen wir daher auf! Sorgen wir für eine ausgewogene ökonomische, soziale und ökologische Entwicklung und vermitteln wir, welche ökonomische, kulturelle und historische Bereicherung die Erweiterung mit sich bringt! Sagen wir auch, was es kosten würde, wenn es an unseren Grenzen oder innerhalb Europas wieder brennen würde!

Klare Ziele und deren uneingeschränkte offene Diskussion schaffen Vertrauen. Dazu gehört, dass die Union zu ihren gegebenen Zusagen steht, und das erwarte ich mit der Zustimmung zu diesem Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie. – Voorzitter, na de grote stroom toetreders in 2004 en 2007 stagneert de uitbreiding. Kroatië moet wachten tot 2011, Macedonië komt op zijn vroegst in 2014 binnen en de overige vijf westelijke Balkanstaten volgen nog later. Met Turkije wordt onderhandeld, maar het is onzeker of toetreding al in de komende decennia zal kunnen plaatsvinden.

Nu alle staten binnen zijn die vroeger tot de invloedsfeer van de Sovjetunie behoorden, lijkt de Europese Unie uitbreidingsmoe. Achter de discussie over uitbreiding en nabuurschapsbeleid gaan twee uiteenlopende opvattingen schuil. In de ene opvatting is de Europese Unie een wereldmacht en een superstaat die geleidelijk aan steeds meer beslissingen over de lidstaten naar zich toe trekt. Die superstaat wil de nabije omgeving van zich afhankelijk maken, maar die landen geen invloed geven als gelijkberechtigde partner binnen de Unie. Landen die onvoldoende zijn aangepast of een zwakke economie hebben, worden buiten de Unie gehouden, maar desondanks zonder medezeggenschap wél in haar invloedsfeer getrokken. Mijn fractie wil die kant niet op.

In de andere opvatting gaat het om een samenwerking in verscheidenheid en gelijkwaardigheid. De Unie staat open voor iedere Europese staat die wil toetreden en die voldoet aan de criteria zoals democratie en mensenrechten. Zo een Unie zoekt niet naar middelen om beslissingen op te leggen die geen draagvlak hebben in de publieke opinie in de lidstaten, maar probeert door samenwerking de grensoverschrijdende problemen van haar inwoners op te lossen. Zo een Unie heeft het meeste nut en de beste overlevingskansen op de lange termijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Γεωργίου, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. – Κύριε Πρόεδρε, είναι πράγματι αξιέπαινη η προσπάθεια του κυρίου Brok, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προφορική του παρέμβαση, με την οποία έδωσε πολύ χρήσιμες επεξηγήσεις.

Εντούτοις, ενώ είναι αξιέπαινη η προσπάθεια, είναι ανεξήγητη αυτή η σπουδή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει νέα κράτη για μία ακόμη φορά όπως όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ποια Ένωση; Σε ποια Ευρώπη; Στην Ευρώπη του ακριβού πετρελαίου, των ακριβών τροφίμων, στην Ευρώπη της ανεργίας, στην Ευρώπη της μιζέριας, αν θέλετε; Δηλαδή τι θέλουμε να δημιουργήσουμε; Να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο πλέγμα διηπειρωτικής μιζέριας;

Αυτό δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης. Πιστεύω ότι ενδεχομένως είναι προς το συμφέρον άλλων. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της Ιρλανδίας, που ενδεχομένως δεν θα επέτρεπε τόσο απλοϊκές διευρύνσεις όσο αυτές τις οποίες επιλέξαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – Ďakujem spravodajcovi za spracovanie aktuálnej témy, ktorá sa snaží riešiť túto citlivú otázku dnešnej Európskej únie.

Rozšírenie z roku 2004 o desať nových členských štátov a v roku 2007 o ďalšie dva bolo nepochybne úspešné tak pre Európsku úniu, ako aj spomenuté členské štáty, ktoré sa pridružili. Konkurencieschopnosť Európskej únie a jej význam sa zvyšuje práve vďaka rozširovaniu ľudského, ako aj ekonomického potenciálu. Dnes si dovolím s istotou tvrdiť, že aj napriek uvedenému faktu, posledná dvanástka členských štátov permanentne pociťuje rozdiely medzi nimi a starou pätnástkou. Hovoríme o diskriminácii, táto však je spôsobená nedostatočnou ekonomickou, ako aj sociálnou zrelosťou. Zaráža ma však, že rozširovanie sa spomína ako dôvod, pre ktorý je potrebné prijať Lisabonskú zmluvu.

Vážené dámy, vážení páni, Zmluva z Nice je už mŕtvy, historický dokument a pre politický život je dnes nepoužiteľná. Svoje opodstatnenie ako zmluva starej pätnástky už stratila. Už je nás 27, a preto treba prijať Lisabonskú zmluvu a nie kvôli rozšíreniu. Rozšírenie možno urobiť samostatnou bilaterálnou zmluvou – Európska únia a členský štát.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Mr President, Britain, my country, was one of three countries to join in the first wave of enlargement back in 1973. Since then, my party, the British Conservatives, has actively supported the enlargement process to the current 27 Member States.

Enlargement expands the EU single market, creating more opportunities for economic growth and trade. It creates more jobs and social stability, as well as projecting a greater EU voice on the global stage. Enlargement consolidates the EU’s values of democracy, human rights and the rule of law in those new Member States, as we have witnessed in the past with the former dictatorships of Spain, Greece and Portugal who then joined, and the Warsaw Pact former Communist countries, who have joined more recently.

For those who question the EU’s movement towards ever-closer Union, enlargement should theoretically produce a wider, looser and more flexible Europe and more debate about the EU’s future direction. President Sarkozy, as the President-in-Office, has recently raised the issue of enlargement in the context of the paralysis of the Lisbon Treaty, following its rejection by the Irish referendum. Mr Sarkozy has said that the next foreseen enlargement to Croatia could not happen without the Lisbon Treaty. I believe this is a mistake and it is an attempt to keep the Treaty alive.

I am convinced that a way can be found for Croatia to join the EU without the Lisbon Treaty. Indeed, there are undoubtedly other aspects of the Treaty where attempts will be made to implement them without the documents for ratification. It is now clear that Europeans want less focus on institutional tinkering and more on making the case for the EU by reconnecting with the people.

I personally support future enlargement to the Western Balkans and eventually to Ukraine, Moldova and hopefully a democratic Belarus. It is a tangible example of the good thing that the EU could bring to its peoples.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – Herr Präsident! Zuerst möchte ich dem Kollegen Brok herzlich danken für seine Bereitschaft zur sehr guten Zusammenarbeit. Die Botschaft ist relativ klar: Es gibt keine Unterbrechung der Erweiterung, aber es gibt die Notwendigkeit, dass wir uns alle noch besser vorbereiten – wir, die wir in der Europäischen Union sind, und die, die in die Europäische Union kommen wollen. Besser vorbereiten heißt natürlich auch institutionelle Reformen, heißt Konsolidierung der Europäischen Union. Und bessere Vorbereitung heißt natürlich auch bei den Erweiterungsländern klare Akzeptanz der Kopenhagener Kriterien, die auch durchgeführt und durchgesetzt werden und nicht nur in der Gesetzgebung bestehen.

Ich bin dem Kollegen Brok auch sehr dankbar, dass er unsere Idee der Schwarzmeerunion gemeinsam mit Jan Marinus Wiersma aufgegriffen hat, wenn auch in einer vielleicht etwas vorsichtigeren Form. Aber wir müssen klare Signale an die Ukraine und an die anderen Länder der Schwarzmeerregion senden, die in der Nachbarschaftspolitik vertreten sind. Aber um diesen Ländern zu helfen, ist es auch wichtig, die Türkei und Russland in diese Kooperation mit einzubeziehen. Ich weiß ja die Ideen der französischen Präsidentschaft zu schätzen, was die Mittelmeerunion betrifft, aber wir dürfen die Schwarzmeerregion nicht außen vor lassen. Wir müssen auch dort Flagge zeigen, und die Europäische Union muss entsprechende Kooperationsangebote machen.

Zu den Balkanländern: Kollege Brok macht in seinem Bericht einige Angebote. Er hat heute klar und deutlich unterstrichen: freiwillige Angebote. Niemand sollte von hier aus das Signal bekommen: Wartet noch mit euren Reformen, es ist Zeit genug. Nein, die Reformen müssen vorangebracht werden, sowohl in Kroatien als natürlich auch in den anderen Ländern. Gerade wenn eine neue Regierung, wie jetzt in Serbien, ins Amt kommt, muss das Signal klar sein: Wir wollen euch möglichst bald in der Europäischen Union haben, aber euren Reformprozess können nicht wir ersetzen, den müsst ihr durchführen, ihr müsst eine proeuropäische Strategie fahren.

Ohne die südosteuropäischen Balkanländer ist Europa unvollständig, aber die Arbeit muss in den Ländern selbst geschehen, und das möglichst rasch, damit wir gemeinsam ein neues Europa aufbauen können.

 
  
MPphoto
 
 

  István Szent-Iványi (ALDE). – Az EU eddigi története a folyamatos bővülés története, és ez a bővülés egyben az Európai Unió sikerének és vonzerejének legnyilvánvalóbb bizonyítéka is. Mégis egyre inkább érzékelhető a közvéleményben egyfajta bővítési fáradtság, bővítési apátia. Ez mindannyiunkat arra ösztönöz, hogy realistán foglalkozzunk a bővítés kérdésével.

A realizmus azonban nem jelenthet szkepticizmust. Nem jelentheti a bővítési folyamat leállítását, még kevésbé jelentheti új, teljesíthetetlen felvételi feltételek megfogalmazását, vagy a korábban vállalt kötelezettségek felmondását, hiszen ezzel a szavahihetőségünket is veszélyeztetnénk. Az ír referendum után alapvető, elemi érdekünk azt bizonyítani, hogy az Európai Unió továbbra is működik, és a bővítés továbbra is fontos és létező célkitűzés az Európai Unióban. Ez legalább annyira a tagállamok érdeke, mint a csatlakozni kívánó országoké. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN). – Panie Przewodniczący! W naszej strategii rozszerzenia akademicki żargon zaczyna dominować nad polityką. Teoria zdolności rozszerzeniowej jest jednak tylko zbiorem pretekstów dla całkiem arbitralnej i politycznej decyzji zamykania Unii na świat. To jest kierunek zły i szkodliwy dla Europy, ponieważ to rozszerzenia dały Unii podmiotowość na arenie międzynarodowej, pozwoliły Unii upowszechnić swój model społeczny, polityczny i gospodarczy.

Przyjmując to sprawozdanie, wysyłamy chłodny sygnał do Kijowa i Tbilisi, osłabiamy tamtejsze siły prozachodnie i proeuropejskie. By uzyskać poparcie dla reformy traktatowej, np. w Polsce, mówiono, że to konieczne dla rozszerzenia. Tym bardziej zdumiewający jest postulat, by mimo przyjęcia traktatu z Lizbony pracować nad kolejnymi reformami traktatów w kontekście kolejnych rozszerzeń.

Drogi Elmarze, Twoje wystąpienie było z pewnością lepsze niż sprawozdanie, ale powiedz mi jedną rzecz: ile traktatów reformujących mamy przyjąć, byś uznał, że jesteśmy przygotowani na przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej?

 
  
MPphoto
 
 

  Αδάμος Αδάμου (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, η θέση μας για τη διεύρυνση είναι ότι οι λαοί της Ευρώπης έχουν το δικαίωμα, εφόσον έτσι κρίνουν και εφόσον πληρούν τα κριτήρια που προαπαιτούνται, να επιδιώκουν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή η αρχή καθοδηγεί και τις θέσεις μας στην περίπτωση της Τουρκίας, η ενταξιακή διαδικασία της οποίας επηρεάζει και τη διαδικασία λύσης του κυπριακού προβλήματος. Επιμένουμε όμως ότι η συμμόρφωσή της στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ενταξιακής της πορείας.

Χωρίς να αναιρείται η υποχρέωση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τηρήσει τις δικές της δεσμεύσεις, η Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με τις αρχές της διεθνούς νομιμότητας, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό δίκαιο για την άρση της κατοχής στην Κύπρο, το άνοιγμα των λιμανιών και των αεροδρομίων για τα κυπριακά πλοία και αεροπλάνα και την άρση του βέτο για τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνή φόρα και συμφωνίες.

Ιδιαίτερα σε αυτή τη χρονική στιγμή, μετά από την πρωτοβουλία του νεοεκλεγέντος Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια και τις προσπάθειες που διεξάγουν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων, η Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί και να μην προβάλλει κανένα εμπόδιο στη νέα φάση που διέρχεται το Κυπριακό.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – Mr President, there is an acknowledgement in this report that enlargement has not been an unqualified success. Mr Brok concedes that, without a serious alteration in the current EU policies, the EU’s internal cohesion may be undermined by enlargement.

The EU has let in countries that it knew full well did not meet its own entry criteria, as was the case with Romania and Bulgaria. This may well be repeated with yet more Eastern European states and Turkey.

Tremendous strains are being put on Member States such as the United Kingdom as a result of uncontrolled, unlimited and indiscriminate immigration resulting from continued EU enlargement.

This is just one of the reasons for the growing hostility to the European Union among its citizens. Mr Brok’s solution is to propose a massive propaganda budget to convince people of the benefit of enlargement. The solution for Britain is to leave the European Union and regain control of its borders.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – Daarnet heeft commissaris Rehn nog eens gezegd dat Turkije het perspectief heeft gekregen op volledig lidmaatschap en dat alle andere opties blijkbaar niet voor discussie vatbaar zijn. Ik zou de commissaris de raad willen geven om de Eurobarometerpeilingen eens grondig te bestuderen. Er bestaat geen democratisch draagvlak voor de toetreding van Turkije. De kloof tussen het beleid en de bevolking wordt altijd maar groter, breder en dieper. Men heeft beloofd om de onderhandelingen stil te leggen als Turkije zijn verplichtingen manifest niet zou nakomen. Die belofte wordt niet gehouden. Men heeft beloofd dat het onderhandelingsproces gelijke tred zou houden met het hervormingsproces in Turkije. Ook dat is in de praktijk niet waar. Het hervormingsproces in Turkije is zo goed als stilgevallen en toch werd twee weken geleden beslist om nog maar eens twee nieuwe hoofdstukken in de onderhandelingen te openen. Die spagaat tussen woord en daad wordt de Europese Unie nog eens fataal als er niet radicaal wordt veranderd van beleid en van houding.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Unia już jest duża na dzisiaj, ale jeszcze niekompletna i niepełna. Aby była wspólna, wspólna Europa potrzebuje wspólnych wartości jako bazy, a jednocześnie woli jej obywateli. Aby osiągnąć cele, które sobie stawiamy, jakimi są lepsza gospodarka, siła polityczna na arenie międzynarodowej, lepsza demografia, lepsza jakość życia, trzeba spełnić pewne warunki. W nawiązaniu do tego, co przedstawia kolega Brok, większa integracja wewnętrzna oczywiście jest potrzebna. Dalej nasza, członków Unii, wola, żeby się dalej rozszerzała i oczywiście spełnienie warunków przez kandydatów. Jaka jest strategia tego rozszerzania? No, nic innego jak motywowanie tych kandydatów do wysiłków, współpraca z nimi i wsparcie ich za pomocą różnych instrumentów, a m.in. instrumentów sąsiedztwa.

Ważny jest dla nas wymiar wschodni, bo tam jest duża część Europy, która nie znajduje się we właściwej Europie, a więc w Unii Europejskiej. Nie widzę innej drogi, jak wysiłek poznawania tych wschodnich sąsiadów i przygotowywania gruntów prawnego, gospodarczego i społecznego. Istotna w tym wszystkim jest zbieżność wartości albo przynajmniej taka możliwość. Wydaje mi się; jestem nawet przekonany o tym, że ten największy eksperyment społeczno-polityczny, jaki kiedykolwiek miał miejsce w historii do dzisiaj, a więc wypełnienie Unią Europy, ma szansę na realizację.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE). – Monsieur le Président, il y a un tableau célèbre du peintre belge Magritte qui montre une pipe avec, en dessous, une légende: "ceci n'est pas une pipe". Même merveilleusement peinte, en effet, cette pipe ne permettra jamais de fumer.

C'est un peu la même chose pour le rapport Brok. Malgré son titre, ce n'est pas une stratégie d'élargissement. Car il n'est pas question de stratégie ni de ces interrogations essentielles que se posent les citoyens. Pourquoi élargir l'Union européenne? Dans quelle direction? Avec quels risques ou pour quels avantages? Ce dont parle Brok, c'est d'une méthode de consolidation, d'une tactique défensive. Pour faire simple, l'élargissement, c'est un contrat entre l'Europe et les pays candidats. Ces derniers doivent remplir les critères de Copenhague et l'Europe doit montrer sa capacité d'absorption.

Or, c'est ici que le bât blesse. Coincée dans un traité de Nice trop étroit dont elle ne parvient pas à se dégager, l'Europe n'est pas prête à un nouvel élargissement. La crise institutionnelle européenne devrait donc se traduire par un arrêt de l'élargissement. C'est l'opinion de beaucoup de citoyens européens et, jusqu'à un certain point, cela pourrait aussi être la mienne.

Mais attention, ce slogan tout nu, tout seul, dénué de toute stratégie ambitieuse, est dangereux. Il ouvre une voie royale à tous ceux qui sont prêts à refuser un nouveau traité, au nom d'un repli sur soi, d'un refus de la Turquie ou même des pays des Balkans, à tous les nationalistes qui se méfient des étrangers qui pourraient un jour se déguiser en Européens. Pour ces nationalistes-là, ce slogan n'est qu'une parade. En fait, ils ne veulent ni d'élargissement, ni d'approfondissement.

Nous devons prouver à nos citoyens que les élargissements successifs ont été une chance pour l'Europe, leur répéter que la multiculturalité est une richesse, que l'immigration est notre avenir démocratique. La crise institutionnelle doit être dépassée. Elle ne signe ni une victoire des eurosceptiques, ni celle de la gauche. Mais elle révèle une impuissance peu glorieuse dont chacun risque de pâtir. Le rapport Brok gère bien cette impuissance, intelligemment, et je l'en félicite mais, hélas, il ne va pas plus loin.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN). – Godātie kolēģi! Eiropas Savienības paplašināšanās rezultāti ir pozitīvi, tāpēc ir būtiski radīt nosacījumus to attīstībai. Mūsu institūcijām un valdībām ir sabiedrību godīgi un pilnībā jāinformē gan par paplašināšanās ieguvumiem, gan par riskiem. Pilsoņiem jābūt drošiem, ka pēc paplašināšanās viņiem nebūs jābažījas par iespēju kopt un attīstīt savu valodu, kultūru, ticību un tradīcijas, ka netiks apdraudēta viņu labklājība un vērtības. Ja valstu pamatnācijas jutīsies savā valstī kā mājās, tad būs mazāk baiļu par imigrantu pieplūdumu un pieaugs pozitīvā attieksme pret paplašināšanās procesu kopumā. Pilsoņi ir jāuzklausa, ir jāveido dialogs. Es atbalstu dažādos sadarbības variantus ar eventuālajām dalībvalstīm. Tā ir ne vien godīgāka attieksme pret Eiropas Savienības integrācijas kapacitāti, kura ziņojumā ir veiksmīgi definēta, bet arī skaidra ceļa karte mūsu partneriem. Paldies!

 
  
MPphoto
 
 

  Doris Pack (PPE-DE). – Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Europäische Union kann ihre Aufgabe als verlässlicher und stabiler Partner in der Welt nur ausfüllen, wenn sie handlungsfähig bleibt und eine differenzierte Strategie fährt, die den besonderen Bedürfnissen der jeweiligen Länder gerecht wird. Wir können nicht alle unsere Nachbarn als Mitglieder aufnehmen und sind daher verpflichtet, ihnen schon im eigenen Interesse eine interessante und lohnenswerte Alternative anzubieten.

Wir müssen eine effiziente Nachbarschaftspolitik erarbeiten, die diesen Namen auch verdient. Die Öffnung unserer Bildungs-, Kultur- und Jugendprogramme sowie die Einrichtung eines besonderen Wirtschaftsraumes sind Beispiele dafür. Die Optionen, die im hervorragenden Bericht des Kollegen Brok aufgeführt werden, müssen daher schnellstens durchdacht und mit Leben erfüllt werden. Nur so können in unseren Nachbarländern Stabilität, Frieden, Achtung von Menschenrechten und wirtschaftliche Reformen gefördert werden.

Aber anders sieht es in den Ländern des Westbalkans aus, die seit langem eine klare Beitrittsperspektive haben. Ein Blick auf die Landkarte genügt ja, um klar zu sehen, dass sie mitten in der Europäischen Union liegen, das heißt, sie sind rundum umgeben von EU-Mitgliedstaaten. Unsere Politik dort basiert auf nachvollziehbaren Schritten. Ein Land verhandelt bereits seinen Beitritt zur EU, andere haben das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet, eben alle bis auf das Kosovo. Dort ist unsere Politik der Lackmustest für unsere außenpolitische Glaubwürdigkeit und Garant für dauerhaften Frieden und Stabilität der EU.

Ich finde es nicht gut, wenn die Türkei und Kroatien immer in einem Atemzug genannt werden. Die Voraussetzungen und die Hintergründe sind vollkommen unterschiedlich und darum sollte man darauf auch achten. Kroatien ist das erste der Westbalkanländer, das die Beitrittsverhandlungen im Jahr 2009 abschließen kann. Die EU sollte mit seiner zügigen Aufnahme ein Signal setzen, damit Mazedonien, Albanien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Serbien und das Kosovo sehen, dass sich die notwendigen und oft schmerzhaften Reformen in Gesellschaft, Justiz und Wirtschaft auch lohnen.

Aber die Verantwortung für diesen zukünftigen Beitritt dieser Länder liegt dann vorwiegend auch in den Händen der dortigen Politiker. Und die müssen dann auch von ihrer eigenen Wählerschaft zur Verantwortung gezogen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE). – Dámy a pánové, bylo zde řečeno zpravodajem, Radou i Komisí, že minulá rozšíření byla obecně velkým úspěchem. Já s tímto názorem plně souhlasím. Dám-li příklad své vlastní země, Česká republika těží enormně ze svého členství a mílovými kroky dohání ekonomicky nejvyspělejší země, a přesto se v této zemi najdou lidé, včetně prezidenta Klause, kteří členství neustále zpochybňují, kteří zpochybňují i celý smysl Evropské unie. Podobné jevy však najdeme i v sousední zemi, v Rakousku. Tato osmimilionová země v důsledku rozšíření vytvořila 150 000 volných pracovních míst. A přesto jenom 28 % Rakušanů vidí členství své země v Evropské unii jako něco pozitivního. Z tohoto důvodu bych chtěl vyzvednout jeden aspekt ze zprávy Elmara Broka, a to je nutnost zavést komplexní komunikační strategii vůči veřejnosti, kde bychom vysvětlili smysl rozšíření, výhody, případně i nevýhody dalšího rozšíření. A toto vidím jako nejdůležitější bod, samozřejmě vedle ratifikace Lisabonské smlouvy, vedle dodržení závazků, které jsme dali především zemím západního Balkánu v Soluni v roce 2003.

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – Panie Przewodniczący! W omawianym sprawozdaniu na temat strategii rozszerzenia przywołuje się zapisy traktatu rzymskiego, zgodnie z którymi „każde państwo europejskie może ubiegać się o członkostwo we Wspólnocie”. Z zadowoleniem odnotowujemy sygnały o akceptacji polsko-szwedzkiej inicjatywy partnerstwa wschodniego, obejmującego zacieśnienie współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami, między innymi Ukrainą i Białorusią. Należy podkreślić, że Ukraina czeka na pełne członkostwo. W kontekście priorytetów prezydencji francuskiej koncentrujących się na zbliżeniu z południowymi sąsiadami Unii, należy odpowiednio wzmocnić wschodnie partnerstwo, aby nie doszło do poważnej asymetrii w polityce zewnętrznej. Jednym z instrumentów mogłoby być powołanie zgromadzenia parlamentarnego Unia–Wschód, tzw. Euronest. Umieszczenie tej propozycji na pierwszym miejscu w agendzie wzmocniłoby sygnał wysyłany do naszych wschodnich sąsiadów oraz ich wspólnotowe aspiracje. Należy stanowczo podkreślić, że nie powinny być one tłumione i łączone z klęską traktatu lizbońskiego, jak czynią to niektórzy znaczący politycy w Europie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον Elmar Brok για την έκθεσή του, που περιέχει πάρα πολλές αλήθειες. Προσωπικά εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για τις νέες εντάξεις και για νέα διεύρυνση, στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον, εκτός από την Κροατία. Μας ενδιαφέρει όμως ο κόσμος γύρω μας να διέπεται από σταθερότητα πολιτική και οικονομική. Μας ενδιαφέρει να επικρατεί ειρήνη και ευημερία. Μας ενδιαφέρει να είναι ο κόσμος γύρω μας ζωντανός και πολύ υγιής.

Εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, όπως άλλωστε συνομολογεί και ο Elmar Brok, είναι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Όμως η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας δεν δημιουργεί συνέταιρους σε μια κοινή επιχείρηση. Στηρίζεται στις διμερείς σχέσεις της Ένωσης με καθεμία από τις χώρες αυτές και εκτιμώ ότι αυτό είναι το αδύνατο σημείο της. Γι’ αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι που θα προσφέρει κάτι περισσότερο από μια απλή γειτνίαση και κάτι λιγότερο από κράτος μέλος. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η πρότασή μου για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας: Θα είναι ένα είδος ενισχυμένης συνεργασίας, μια ζώνη κρατών που θα γειτνιάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Έτσι επιτυγχάνεται και ενίσχυση της ασφάλειας και αύξηση του διεθνούς κύρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αποτελέσει το εναλλακτικό εργαλείο στη διεύρυνση, ώστε να επεκτείνουμε την επιρροή μας στους εν λόγω γείτονές μας, όταν οι αντιδράσεις για μια περαιτέρω διεύρυνση είναι ορατές.

Θα ήθελα να συμπληρώσω, τελειώνοντας, ότι ίσως ακούγεται πολύ φιλόδοξη αυτή η πρόταση αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επιτέλους να αυξήσει το κύρος της και την επιρροή της και με αυτό τον τρόπο νομίζω ότι το επιτυγχάνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Severin (PSE). – Mr President, there can be no strategy without a scope of purpose. The ambiguity of the European Union purpose when we come to the enlargement policy is an obstacle which no rapporteur could overcome. This report is a victim of such ambiguity.

Our duty and our ultimate scope is to grant security to our citizens. Our citizens feel unprotected. In order to protect them, the European Union needs power. In order to be powerful in a global world, the European Union needs both enlargement and internal reform. Since we failed to tell our citizens that the rights they have already acquired are not sustainable, they think that they can preserve those rights by opposing both enlargement and reform. Under such circumstances the future of the European Union is in jeopardy.

Enlargement is not a concession made to the candidate countries. Some of them, such as Ukraine, Serbia, Moldova and Turkey, have alternatives – maybe worse, but alternatives. In these cases we are in competition with others. Some of their internal problems could be solved better inside, rather than outside, the European Union. If we do not offer them prospects, we do not offer our citizens security.

It is not the candidate countries or the new Member States that are indigestible: our digestive system is too slow. Either we find a good digestive quickly or we will be obliged to starve for a long time.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE). – Herr talman! Herr kommissionsledamot! Jag tycker att det är bra att vi fastslår att utvidgningen är en framgång. Jag är glad att vi åter bekräftar att länder som vi tidigare har gett klara löften och ett klart EU-perspektiv fortfarande har det. Jag är dock riktigt oroad över att tonen blir allt kallare för varje gång som vi diskuterar utvidgningen. Allt oftare används ord som adekvat, absorptionsförmåga, politisk konsolidering, risker för social och ekonomisk sammanhållning. Det är ord som i mina öron inte låter vare sig som en vision eller som ett mål utan snarare som ett sätt att gardera oss för eventuella framtida utvidgningar. Allt oftare åberopas utvidgningströttheten hos opinionen i våra länder, men det görs inte tillräckligt för att ändra den opinionen.

Det är inte en slump att det var just Tyskland och Frankrike som under århundraden krigade med varandra som också var de som startade hela EU-projektet. Det är inte en slump att det var just Frankrikes och Tysklands ledare som hade en vision om Europas framtid. De förstod att Europeiska unionen främst är ett freds- och säkerhetsprojekt, mycket mer än enbart ett ekonomiskt projekt. Det är denna vision och den typ av ledarskap som jag efterlyser mer och som jag så ofta saknar här. Därför uppskattar jag kommissionsledamot Rehns tydlighet med att vi inte får skapa ett väntrum för länder som aspirerar på att bli medlemmar och att utvidgningen har sin framtid. Det tackar jag kommissionsledamoten särskilt för.

 
  
MPphoto
 
 

  Vural Öger (PSE). – Herr Präsident! Für mich bleibt die europäische Erweiterungspolitik eine große Erfolgsgeschichte. Die EU hat es geschafft, innerhalb von fünfzig Jahren einen Kontinent des Friedens, der Demokratie und des Wohlstands zu schaffen. Auffallend in diesem Bericht zur EU-Erweiterungsstrategie finde ich, dass auch die Beziehungen der EU zu Ländern ohne EU-Beitrittsperspektive ihren Platz finden.

Diese vorgenommene Verwässerung der Erweiterungsstrategie und ihre Vermischung mit der europäischen Nachbarschaftspolitik sind problematisch. Viele Punkte sind inhaltlich zwar sehr interessant und annehmbar, gehören aber nicht in einen Erweiterungsbericht, sondern vielmehr in einen ENP-Bericht. Ich denke da z. B. an das Projekt Union für das Mittelmeer oder Union für das Schwarze Meer. Die Erweiterungspolitik der EU sollte klar von der europäischen Nachbarschaftspolitik getrennt bleiben. Deswegen bedauere ich auch, dass der Bericht in seinen Aussagen teilweise sehr vage, teils sogar verwirrend bleibt und damit Raum für verschiedene Interpretationen lässt.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco José Millán Mon (PPE-DE). – Señor Presidente, el informe Brok se refiere a uno de los éxitos más destacados de la Unión Europea: el proceso de ampliación. Permítanme tres consideraciones.

Primero, la ampliación ha puesto de manifiesto el llamado «poder transformador de la Unión». El deseo de integración ha sido un poderoso estímulo para que muchos países europeos hayan experimentado profundos cambios en los planos político y económico. Se han convertido así en miembros de la Unión, en beneficio de ellos mismos y también de los antiguos Estados miembros. La quinta ampliación es la última prueba de este éxito.

En segundo lugar, comparto los conceptos, manejados por la Comisión, de condicionalidad, consolidación y comunicación, que también respalda el informe Brok. Apoyo, igualmente, el requisito de la capacidad de integración de la Unión. En efecto, las ampliaciones requieren que la Unión sea capaz de asimilarlas y de funcionar adecuadamente. Para ello, debería efectuar, en su caso, reformas institucionales y asegurar, por ejemplo, los recursos financieros. Las ampliaciones no pueden poner en peligro las políticas comunes ni los objetivos de la Unión. Además, como se ha dicho, es necesaria una ambiciosa política de comunicación, de la que hasta ahora la Unión ha carecido. En efecto, no hemos sabido explicar bien los beneficios de la ampliación a los ciudadanos.

Finalmente, el informe Brok recoge la posibilidad de crear un área específica de la Unión con países europeos del este que no tienen todavía perspectivas de integración. Como dice el apartado 19 del informe, esta área o zona se basaría en políticas comunes según diversas materias, desde el Estado de Derecho y la democracia hasta la educación o las migraciones. A mi juicio, muchas de estas políticas comunes no deberían realizarse sólo con los países europeos del este sino que también pueden extenderse a los países de la ribera sur del Mediterráneo. Éstos mantienen con la Unión Europea relaciones muy estrechas desde hace más de cincuenta años. La política europea de vecindad y el llamado Proceso de Barcelona —ahora Unión por el Mediterráneo— tienen que procurar que los países de la ribera sur no se sientan tratados como de segundo nivel.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE). – Señor Presidente, una primera advertencia: en un minuto no caben matices y, por tanto, hablo en nombre propio exclusivamente.

La ampliación no ha sido siempre un éxito. Las élites políticas de cuatro o cinco países de la última ampliación de 2004 no han entendido ni asumido, a mi juicio, la Europa política ni el acervo comunitario. Priorizan las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y se apoyan más en la OTAN que en su proceso de integración cierta y real en la Unión Europea.

No puede procederse a nuevas ampliaciones sin la puesta en vigor del Tratado de Lisboa.

Las negociaciones en curso deben continuar con los países candidatos y no se deben interrumpir, pero, insisto, no cerrarlas hasta que se apruebe el Tratado de Lisboa.

Finalmente, no se debe impedir que los países que quieran avanzar más no puedan hacerlo por el freno de los más euroescépticos, más nacionalistas o más soberanistas.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – Herr Präsident, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen! Das Europäische Parlament hat mit dem Bericht Brok sehr klar aufgezeigt, dass es die Lehren aus der letzten großen Erweiterung um 12 Mitgliedstaaten gezogen hat und dass es verstanden hat, auf der einen Seite die Probleme aufzulisten, die daraus resultierten, aber auf der anderen Seite sehr wohl all die Vorzüge herauszustreichen weiß, die uns die Erweiterung gebracht hat, den neuen wie den alten Mitgliedstaaten.

Aber das Wichtige ist, die Konsequenzen daraus zu ziehen, und dies ist geschehen, insbesondere in zwei Bereichen, die für mich wichtig sind. Erstens werden wir bei künftigen Erweiterungen die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union zu prüfen haben. Und zum Zweiten sind die Voraussetzungen in den Kandidatenländern vor einer Aufnahme tatsächlich zu erfüllen.

Wenn es bei uns um die Diskussion der Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union geht, dann sind mir einige Punkte wichtig wie etwa, dass die Neubeitritte das Projekt der Union nicht gefährden dürfen. Das heißt, die Dynamik der Weiterentwicklung, die Ziele der Union dürfen nicht verfälscht werden, sondern sie müssen mit der Neuaufnahme verstärkt werden können. Der institutionelle Rahmen in der Union muss vorab geschaffen und sichergestellt sein. Wir brauchen eben auch einen Vertrag wie Lissabon oder einen adäquaten Vertrag. Und eine Erweiterung muss für die Europäische Union auch leistbar sein, ansonsten stellen wir das Projekt Union in Frage.

Insgesamt wollen wir eine positive Weiterentwicklung. Spätere Aufnahmen neuer Länder sind nicht auszuschließen, aber alles nach Regeln und unter Bedingungen.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – Consolidarea rolului Uniunii Europene în calitate de actor pe scena internaţională este imposibilă fără adaptarea continuă la contextul global din secolul XXI.

Un element geostrategic în această direcţie îl constituie extinderea, iar extinderile precedente, inclusiv ultima, din 2007, au demonstrat avantajele indiscutabile ale acestui proces. Este, deci, esenţial ca acest proces să continue şi salut reiterarea în raport a angajamentului ferm faţă de ţările Balcanilor de vest.

Nu mai puţin importantă este însă acordarea unei perspective europene clare partenerilor europeni din cadrul politicii de vecinătate, inclusiv Republicii Moldova.

Vă reamintesc că vorbim despre ţări europene care şi-au afirmat obiectivul de a dobândi o perspectivă europeană, iar Tratatul de la Roma stipulează explicit că orice stat european poate solicita să devină membru al Comunităţii, cu condiţia de a satisface criteriile de la Copenhaga.

Solicit Comisiei şi Consiliului să...

(Preşedintele a retras cuvântul vorbitorului.)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – Mr President, the Irish setback to the Lisbon Treaty has provided enlargement sceptics with an unexpected opportunity: The EU has to stop considering new members, because there is simply no room for them. Of course, in strict legal terms, this is true at the moment, but, at the same time, we should make a clear distinction between the Lisbon Treaty and enlargement. Firstly, because the rationale for the Treaty has not been enlargement per se but the adaptation of the EU to a globalised context and, secondly, because enlargement is a political rather than a strictly legal matter.

Enlargement is a power ingredient showing attractiveness and authority as well as the absorption capacity – things we do not miss a chance to claim for our Union. Therefore, strategic planning, actual negotiations and new initiatives in relation to further enlargement should continue in parallel to the efforts to ratify the Lisbon Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Duff (ALDE). – Mr President, could Mr Jouyet explain and justify the extraordinary situation inside the French Parliament about the use of referendums to sanction Turkish accession? Does he not agree that the choice of such a populist device is entirely wrong for the ratification of an international treaty?

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE). – Extinderea s-a dovedit a fi unul dintre cele mai puternice instrumente politice ale Uniunii Europene, servind intereselor strategice ale Uniunii de stabilitate, de securitate şi de prevenire a conflictelor. Aceasta a contribuit la mai multă prosperitate, la oportunităţi de creştere, precum şi la asigurarea unor coridoare de transport şi energetice vitale.

Politica de lărgire a Uniunii Europene a reprezentat o reuşită atât pentru Uniunea Europeană, cât şi pentru Europa în ansamblu. În acest context, este importantă păstrarea politicii uşilor deschise atât pentru statele candidate sau potenţial candidate, cât şi pentru cele cu perspective europene din estul continentului, abordare condiţionată, bineînţeles, de îndeplinirea criteriilor şi angajamentelor necesare de către acestea.

Dar pentru continuarea extinderii avem nevoie de o soluţie fiabilă pentru intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

(Preşedintele a retras cuvântul vorbitorului.)

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (PSE). – Zazneli tu slová ako únava z rozširovania, kríza či potreba konsolidácie. To sú veľmi depresívne výrazy a postoje vypovedajúce skôr o bezmocnosti a elitárstve ako o schopnosti aktívne presadzovať projekt zjednotenej Európy.

Čo sa týka konsolidácie, nie je problémom tých, ktorí pristúpili k Únii pri posledných dvoch rozširovaniach, je to najmä problém starých členských štátov. Otázka je teda: pýtajte sa sami seba, prečo potrebujete konsolidáciu. Čo sa týka únavy z rozširovania, sme to my samotní, ktorí sa zmietame v protichodných názoroch a stanoviskách a nie tie krajiny, ktoré sú pre členstvo v Únii pripravené plniť všetky naše požiadavky a podmienky.

Naše jednanie napríklad vo vzťahu k Turecku vyzerá tragikomicky, pretože sami dnes nevieme ani povedať, či Turecko po splnení kodanských kritérií budeme vôbec ochotní do nášho elitného kruhu prijať, takže otázku alebo všetky otázky, ktoré....

(Predseda rečníčke odobral slovo)

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Mr President, it is reassuring to hear the French Minister stating in essence that, in order for Turkey to prove its wish to proceed with its European aspirations, it must normalise its relations with Cyprus.

It is indeed inconceivable and defies any sense of logic that the EU will continue accession negotiations with a country that continues not to recognise one of its Member States and continues to occupy part of that state. I understand that the carrot-and-stick policy must be used in the case of a country where democracy is constantly under attack by its military, but there are limits to our patience and to our tolerance.

We have been to communal talks in Cyprus. This is a good time for the Commission and Council to strongly impress on Turkey the need to show goodwill – not only to Cyprus but to the EU in general – by urgently removing its occupation troops from the island of Cyprus and by immediately implementing the Ankara Protocol. Such moves will undoubtedly act as a catalyst to finding a solution to the Cyprus problem.

(The President cut off the speaker.)

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. − Me señalan que andamos tremendamente apretados de tiempo y, por lo tanto, no vamos a poder dar la palabra a otros cuantos colegas.

Quiero señalar a quienes habían solicitado el uso de la palabra que pueden presentar su intervención por escrito, con lo cual se encontrará en el Acta de la reunión.

 

13. Merħba
MPphoto
 
 

  El Presidente. − Quiero señalarles, queridos colegas, que está presente en la Tribuna oficial una delegación del Parlamento de la República de Sudáfrica, encabezada por el Sr. D. Obed Bapela, Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, a quien conocemos todos, tanto por su amistad con Europa como por su participación en la lucha contra el apartheid.

(Aplausos)

Quiero transmitirles a nuestros huéspedes la bienvenida, en lo que ha sido la duodécima reunión interparlamentaria Parlamento Europeo/Parlamento Surafricano. Se trata de una visita muy importante. La frecuencia de estas visitas está reforzando el diálogo político, un aspecto fundamental del plan de acción conjunto para la aplicación de la Asociación Estratégica Unión Europea/Sudáfrica que adoptamos en mayo del año pasado.

La profundización de nuestra cooperación para obrar en favor de la seguridad y estabilidad internacionales es, ciertamente, más necesaria que nunca, teniendo en cuenta la situación regional tensa que existe actualmente en el sur de África y, particularmente, la crisis en Zimbabue que tenemos todos presentes.

Bienvenidos, por lo tanto, amigos nuestros de Sudáfrica.

 

14. Dokument ta' strateġija tal-Kummissjoni dwar it-tkabbir ta' l-2007 (tkomplija tad-dibattitu)
MPphoto
 
 

  El Presidente. − Continuamos con el debate del informe de Elmar Brok sobre el Documento de estrategia de la Comisión de 2007 sobre la ampliación.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, trois observations avant d'en venir à ce débat qui a été extrêmement riche et passionnant.

D'abord je voulais, au nom du Conseil également, saluer la délégation sud-africaine, qui est devant votre Parlement, et lui indiquer que nous reverrons prochainement les dirigeants de la République sud-africaine, parce que ce sera le premier sommet de l'Union européenne qui aura lieu à la fin de ce mois de juillet en France.

Deuxièmement, je me joindrai à Olli Rehn en exprimant toute ma compassion à l'égard des touristes allemands qui, selon une dépêche, auraient été enlevés par des rebelles kurdes en Turquie. Au sein du Conseil, nous espérons vraiment que, si cela était confirmé, ces personnes seront retrouvées le plus rapidement possible, véritablement saines et sauves, et nous tenons à exprimer notre solidarité à leur égard.

Troisièmement, je souhaite dire à M. Duff que je le remercie de sa bonne connaissance de la politique française, des positions que je peux avoir à titre personnel. Je tiens à lui dire que je suis bien évidemment à sa disposition pour en parler de manière plus profonde avec lui autour d'un café, mais que je ne suis malheureusement pas là aujourd'hui pour les commenter dans le cadre de ces fonctions.

Alors, s'agissant de notre débat, l'élargissement fait pleinement partie de l'histoire de la construction européenne et, jusqu'à présent, nous avons toujours fait en sorte qu'élargissement et renforcement de l'Union aillent de pair, et il est important que cela continue, comme l'a souligné M. Brok. Tous les débats sont utiles pour sensibiliser nos citoyens aux enjeux de l'élargissement, et donc nous accordons une attention tout à fait particulière aux débats et aux positions du Parlement européen sur ce sujet.

À la suite de ce qu'ont fait de nombreux parlementaires, je voudrais souligner le rôle stabilisateur de l'élargissement. Cela est évident dans le cas des Balkans. Les progrès rapides de la Croatie, que la Présidence française souhaitera accélérer si tous les États membres sont d'accord, montrent que des pays qui ont connu les conflits des années 90 ont une vraie perspective d'adhésion. C'est un message important à l'adresse, notamment, de la Serbie, alors que ce pays vient de se doter d'un gouvernement qui, également, aspire à renforcer ses liens avec l'Union européenne.

Cela est vrai également s'agissant de la Turquie et, à cet égard, je souhaiterais rappeler que l'état actuel des négociations n'est pas lié à la position de tel ou tel État membre de l'Union européenne, mais qu'il est lié à la Turquie elle-même, au rythme des réformes de ces pays, et surtout au respect, par la Turquie, de ses obligations envers tous les États membres de l'Union européenne et, notamment, au respect du Protocole d'Ankara.

La politique d'élargissement ne signifie pas que nous négligeons les autres voisins de l'Union européenne. Le Conseil discute en ce moment de la manière de permettre à l'Ukraine de franchir une étape nouvelle dans sa relation avec l'Union européenne, lors du prochain sommet Union européenne-Ukraine, qui aura lieu à Évian le 9 septembre prochain, et nous souhaitons également faire progresser la relation de l'Union avec la Moldavie, pays dans lequel le Conseil a déjà beaucoup investi.

Et nous soutenons également, en tant que Présidence du Conseil, les processus régionaux qui ont été décrits. J'ai moi-même assisté à la conférence de lancement de la synergie sur la mer Noire et au sommet des pays riverains de la Baltique. Et, bien évidemment, je n'omets pas de mentionner le prochain sommet sur le processus de Barcelone et l'union pour la Méditerranée, qui aura lieu à Paris le 13 juillet.

Pour conclure, comme vous le voyez, le processus d'élargissement n'est pas en panne. Il se poursuit de manière exigeante envers les pays candidats, mais également pour les États membres auxquels il appartient d'expliquer ce processus à leurs citoyens. Et M. Rouček et Mme De Keyser ont parfaitement raison, il y a un véritable effort de pédagogie à faire, avec ou sans Magritte, chère Madame De Keyser. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez souligné, il y a un effort à faire pour les rassurer également.

C'est justement pour permettre la poursuite de ce processus, dont certains d'entre vous, et notamment M. Brok, ont rappelé l'intérêt stratégique, que le traité de Lisbonne prévoit de réformer nos institutions de manière à ce que les nouveaux États membres – il faut être clair – soient accueillis dans les meilleures conditions, sans remettre en cause la capacité d'action de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. − Mr President, I am particularly happy to conclude my part in this debate in the presence of a parliamentary delegation from South Africa, as I started my political activity some decades ago in a campaign to free Nelson Mandela. We are lucky that in this House the only prisoners left seem to be my friend, Elmar Brok, and myself, as publicly announced on the table.

(Laughter)

I would like to thank the Members for a very substantive and responsible debate today. I only want to make one cross-cutting point of a general nature.

I am glad that the Brok report and today’s debate essentially endorse the renewed consensus on EU enlargement, which was achieved in December 2006 – not least because of the events in 2005. The key virtue of this strategy is that it strikes a carefully calibrated balance between the underlying strategic importance of enlargement in extending the zone of peace and prosperity, liberty and democracy on the one hand, and our own capacity to integrate new members with rigorous conditionality and our internal reform on the other.

I cannot help recalling – I have an elephant’s memory – that in the autumn of 2004, after a parliamentary hearing, I was criticised by the Committee on Foreign Affairs for a lack of vision because I did not immediately want to provide an accession perspective for Ukraine. I only said that we should not prejudge the future as regards Ukraine. A year later I was criticised for emphasising absorption capacity and stopping the motion of enlargement. In this light I particularly welcome today’s debate, which strikes the right balance between the strategic importance of enlargement and our own capacity to integrate new members.

This debate and the report find a solid third way by combining both a deepening of political integration with the gradual widening of the European Union. In my view this clearly shows a convincing convergence of the use of the European Parliament and of the Commission, and of the European Union as a whole, and I certainly welcome this phenomenon and the direction towards the renewed consensus on enlargement which has been prevailing since 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. − Quiero señalar a los colegas presentes que esta misma noche, en la reunión de la Mesa del Parlamento, voy a trasladar mi preocupación acerca del procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»), que carece de normas, está dejado exclusivamente al criterio y a la arbitrariedad de la vista del Presidente o del propio Presidente, y creo que es indispensable establecer una normativa, porque la verdad es que se está convirtiendo en un coladero.

Hoy hemos tenido hasta quince peticiones, es verdad, y se está alterando el procedimiento normal en cuanto al tiempo de que dispone cada Grupo para intervenir.

Por lo tanto, quiero dejar esto en la conciencia de los colegas y, en particular, de aquellos que puedan haber estado molestos, porque han sido mucho los que han pedido la palabra y pocos los que han podido intervenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok, Berichterstatter. − Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Ratspräsident! Zuerst möchte ich mich bei der Kommission und bei der Ratspräsidentschaft für die Solidarität bedanken, die sie bezüglich der deutschen Touristen in der Türkei zum Ausdruck gebracht haben.

Wir haben eine ganze Bandbreite von Themen, bei denen wir eine Balance finden müssen, von der Mittelmeerunion – die ein wichtiger Fortschritt ist, wenn sie von der Gemeinschaft als Ganzes getragen wird und nicht eine Priorität bestimmter Länder aus bestimmten Regionen ist –, über den schwedisch-polnischen Vorschlag, bis hin zum Vorschlag einer Schwarzmeerunion. Das sind alles Wege, die wir als Gemeinschaft gemeinsam beschreiten müssen, wo wir aber auch deutlich machen müssen, dass einige dieser Möglichkeiten die Perspektive der Mitgliedschaft beinhalten, andere aber nicht. Die Aussage des polnischen Außenministers Sikorski, die einen seien Nachbarn Europas, die anderen seien europäische Nachbarn, ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass es von gleicher Wichtigkeit ist, dass aber in der Methode und in der Zielsetzung Unterschiede bestehen.

Wenn wir aber den Spielraum haben – bilaterale Beziehungen, Zwischenlösungen multilateraler Art oder auch dauerhafte Lösungen zwischen Nachbarschaftspolitik und Vollmitgliedschaft – und deswegen über einen ganzen Instrumentenkasten verfügen, sollten wir überlegen, wie wir diese Balance, von der der Kommissar sprach, auf Dauer auch politisch und administrativ sichern, um auf diese Art und Weise die Entwicklungsfähigkeit der Europäischen Union wie auch die europäische Perspektive und die Stabilität in solchen Ländern zu erhalten.

Lassen Sie mich einigen Kritikern der Europäischen Union, die hier zu Wort gekommen sind, das eine sagen: Welche Europäische Union ist gemeint? Die Europäische Union, die wir haben und die die größte Erfolgsgeschichte für Frieden, Freiheit und Wohlfahrt in der Geschichte dieses Kontinents ist! Mit diesem Projekt wollen wir fortfahren und es so verbreitern, wie es geht, um diese Balance der Leistungsfähigkeit und dieses Ziel weiter zu erreichen und mehr Länder einzubeziehen. Darum geht es!

Aus diesem Grund müssen wir auch sagen, wenn wir über den Westbalkan reden: Wenn wir gestern oder in dieser Woche in Serbien eine Regierung haben, die sagt „Wir wollen nach Brüssel, nach Europa, blicken“, sollten wir – um in einer Region, von der seit 150 Jahren Unfrieden ausgeht, einen dauerhaft Frieden zu haben – dieses Angebot annehmen und diese Perspektive entwickeln, um unseren Kontinent weiterhin friedlich zu gestalten.

 
  
  

PRZEWODNICZY: MAREK SIWIEC
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). – Mr President, on a point of order, because the debate on Palestinian prisoners held by the Israeli authorities is to start so late – almost an hour late now – I am afraid I have to withdraw my name from the speaker’s list. But I ask that my minute, allocated to me by the PSE Group, be added to Ms De Keyser’s time allocation. She is leading for the PSE Group. I express my deep regret that I have to do this, but unfortunately I have to go to the airport.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek 10 lipca 2008 r.

Oświadczenia pisemne (art. 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE), în scris. – Perspectiva aderării unor ţări sud-est europene la Uniunea Europeană este motorul reformelor pe calea transformării democratice a acestor state. Documentul de strategie al Comisiei privind extinderea din 2007 trebuie să transmită un semnal neechivoc cu privire la angajamentul ferm faţă de ţările cu care au început negocierile de aderare sau faţă de cele care au perspective de aderare. Este cazul, între altele, Serbiei şi Republicii Moldova. Pentru acest din urmă stat, România este o fereastră prin care cetăţenii moldoveni pot întreţine speranţa într-un viitor european, mai democratic şi mai prosper.

O viitoare aderare la Uniunea Europeana este un impuls pentru opoziţia democratică din Republica Moldova de a continua lupta pentru stabilirea unor structuri legislative şi instituţionale democratice, proces pe care UE s-a angajat să îl incurajeze.

Necesitatea unor reforme interne instituţionale în UE, prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, nu poate constitui un motiv prealabil şi un pretext pentru a bloca extinderea Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), în scris. Extinderea U.E. a fost întotdeauna doar o problemă de timp şi de compatibilizare a sistemelor politice şi economice dintre ţările membre. O scurtă evaluare a procesului de extindere din 2004 şi 2007 ne arată o uniune mai puternica şi mai dinamică atât în dimensiunile interne cât şi în cele externe, fapt ce ne demonstrează că procesul de extindere a fost benefic atât Uniunii, cât şi ţărilor nou venite, dar şi că în interiorul Uniunii ne adunăm doar valorile, nu şi problemele. Contextul politic şi economic, european şi mondial, nu este probabil cel mai favorabil pentru o extindere rapidă, dar acest lucru nu trebuie să ne împiedice în pregătirea, dezvoltarea şi chiar reformarea strategiilor şi mecanismelor pentru extindere.

Ţările din Balcanii de Vest, Moldova, Ucraina şi Turcia sunt ţări care şi-au manifestat interesul de aderare la U.E. şi care beneficiază de parteneriate privilegiate cu UE, dar totodată mai au de rezolvat în plan intern conformarea cu standardele europene, democraţia, stabilitatea şi prosperitatea.

În acest context, îl felicit pe domnul Brok pentru echilibrul şi pragmatismul abordat în raportul întocmit şi sper totodată într-o soluţie rapidă pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de către toate statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE), in writing. – The process of enlargement has been an integral part of the development of the EU over the last 50 years. From the six founding members, the EU has enlarged to 27 member states and represents more than 450 million people The European Union is more stable, more secure and has a bigger voice on international issues than before.

We have experienced through the years that enlargement has been at the core of the success and development of the EU. Enlargement has enabled the peaceful reunification of Europe across the Cold War divide. We have to agree that development of the EU has gone hand in hand with enlargement.

But what is the current attitude towards enlargement inside our society? Attitudes towards further enlargement are unenthusiastic, mostly influenced by non-enlargement-related issues and partly related to the lack of information about enlargement.

I am one of those who are convinced that the prospect of eventual EU membership is indispensable to driving further political reform and pushing for democracy. The fear is that if the prospect of EU membership is taken off the political agenda, the Balkans may slip back into instability.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE-DE), írásban. Elnök úr! A bővítési stratégia vitája kapcsán közvetlen szomszédainkat, a Nyugat-Balkánt, Ukrajnát érintő lényeges szempontokra hívnám fel a figyelmet.

A csatlakozás perspektívája, különösen pedig a koppenhágai kritériumoknak való megfelelés kötelezettsége hihetetlen mozgatórugóként hatott a tagjelöltek modernizációját, jogállami kiépülését illetően.

Erre a mozgatórugóra van szüksége a Nyugat-Balkánnak és Ukrajnának. Ha a csatlakozás perspektíváját elvesszük közvetlen szomszédainktól, akikkel osztozunk európai hagyományokban, történelemben, megszűnik a mozgatórugó, amivel teljessé válhat ezen országokban a jogállamiság.

Olyan jelenségek, jogszabályok jelennek meg rögtön, mint a most Ukrajnában indulatokat kiváltó kisebbségellenes oktatási rendeletek, az anyanyelven oktató iskolák megszüntetése, nyelvvesztés és beolvasztás. Abban a pillanatban, ahogy enyhül a követelményrendszer, vagy távolodik a cél, amiért érdemes teljesíteni, távolodnak ezek a rendszerek attól, amit jogállamnak hívunk.

Ezért nagy a felelősségünk. Már most fontos odafigyelnünk, hogy a kritériumok nem csak papíron, de a valóságban is teljesüljenek – következetességre van szükség szomszédaink részéről a felkészülésben és következetességre az Uniónak az ígérgetésben és számonkérésben. Következetes magatartásunk bizalmat szül választóinkban és szomszédainkban egyaránt.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), na pismie. Jako przedstawicielka państwa, które dołączyło do UE w roku 2004 w pełni popieram te wszystkie elementy sprawozdania Elmara Broka, które podkreślają znaczenie kolejnych rozszerzeń i ich pozytywny wpływ na budowanie silnej, zwartej, przyjaznej obywatelowi i dobrze prosperującej Europy. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że już sama uznana perspektywa członkostwa w UE wpływa bardzo pozytywnie na politykę wewnętrzną państw kandydujących, skłaniając je do szybszej przebudowy administracji, reformowania systemów edukacji i szkolnictwa wyższego, większej dbałości o respektowanie praw człowieka, w tym - praw mniejszości, walki z patologiami życia publicznego, słowem - przyswajanie wartości, którymi od dawna kieruje się Unia Europejska. Uważam także, iż sprawozdanie powinno jeszcze silniej podkreślić otwartość Unii Europejskiej i jej gotowość do przyjęcia kolejnych, nowych państw członkowskich.

Jest to szczególnie ważne dla mojego kraju, Polski, zwłaszcza w kontekście oczekiwań i europejskich aspiracji naszych wschodnich sąsiadów, głównie Ukrainy. Byłoby bardzo niedobrze, gdyby nasi sąsiedzi odebrali naszą wschodnią granicę (granica schengenowska dla całej UE) jako nowy mur, który trwale ich od nas oddziela. Pojawiające się niekiedy w tym kontekście głosy, iż dalsze rozszerzenia Unii powinny być uzależnione od jej tzw. "zdolności absorpcyjnej" uważam więc za wysoce nieprzemyślane i - w konsekwencji - groźne dla celów, które stawia przed sobą UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), in writing. – An important start for dealing with further enlargements is a clear understanding that the EU has greatly benefited from all past enlargements. The latter have resulted in a win-win situation for all interested parties. This provides us with a credible basis to believe that the EU will also benefit from coming enlargements.

One can well understand the concern relating to the EU integration capacity. However, the most efficient potential for enhancing integration capacity is still not fully used. This is making full use of the EU’s four fundamental freedoms – liberalising markets, unbundling big companies, providing for transparency. To successfully address the global challenges we need to rely without further hesitations on the fundamental values and principles of the European Community, which has been and still is the biggest success story of European history.

One should welcome the emphasis put by the rapporteur on regional cooperation mechanisms. The recent Polish-Swedish initiative to set up an Eastern Dimension to integrate all Eastern European states into a meaningful cooperation seems to be especially valuable. However, regional cooperation agreements cannot be used as an excuse for excluding certain states in this area from prospects of future full membership.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), na piśmie. – Panie Przewodniczący ! Parlament odnosi się w swej rezolucji do strategii rozszerzenia Unii Europejskiej w czasie, gdy rozszerzenie wspólnoty wyszło z mody. Stało się nawet straszakiem, w rękach eurosceptyków. Dlatego tak ważne jest stwierdzenie, zgodnie z prawdą, iż "poprzednie rozszerzenia były bez wątpienia korzystne", przyczyniając się do umocnienia stabilności, rozwoju i dobrobytu w całej Europie. Trzeba to jednak wyjaśnić obywatelom Unii, by zwiększyć społeczne poparcie dla następnych kroków. Niestety, dotychczasowe wysiłki informacyjne nie przyniosły sukcesu.

Jak zwykle przy okazji debaty rozszerzeniowej, ciekawa jest geografia potencjalnych kandydatów do członkostwa. Wczytując się w projekt rezolucji, można odnieść wrażenie, że drzwi są szeroko otwarte. Jednoznacznie potwierdza się aspiracje krajów bałkańskich. Pada ważna deklaracja, iż wschodnich partnerów polityki sąsiedztwa można jasno określić jako kraje europejskie. Niemniej, kluczowa definicja "zdolności absorpcyjnej" Unii ( paragraf nr 7), studzi nadzieje, a dodatkowe odwołanie się do "wspólnie podzielanych wartości" jest wyraźnie adresowane do Turcji.

Taka treść rezolucji nie jest całkiem zbieżna z polskim stanowiskiem. Polska - kraj, który kiedyś pukał do drzwi Unii - zabiega o szanse członkostwa dla Ukrainy i innych krajów, powstałych po rozpadzie ZSRR. W imię stabilizacji całego kontynentu!

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), în scris. Aş dori în primul rând să felicit raportorul pentru obiectivitatea cu care a exprimat poziţia Parlamentului European referitor la documentul de strategie al Comisiei privind extinderea din 2007. Cu fiecare extindere, comunitatea europeană a devenit mai puternica, procesul de extindere în sine reprezentând un succes de care s-au bucurat toate statele membre.

Uniunea Europeană a înregistrat o evoluţie uimitoare prin instituţiile si politicile pe care le-a dezvoltat atât pe plan intern, cât şi pe cel extern, dar mai ales prin promovarea armonizării în domenii precum cel economic, social şi juridic. Uniunea se confruntă şi cu o serie de probleme care demonstrează necesitatea ca fiecare extindere să fie urmată de o consolidare adecvată şi de o reevaluare a politicilor sale, evitând astfel situaţii în care ţările din centru ar evolua spre o integrare mai aprofundată, în timp ce altele ar rămâne la periferie.

Susţin opinia raportorului privind încurajarea statelor din est prin crearea unui spaţiu bazat pe politici comune care să se concentreze pe chestiuni economice, de comerţ, energie, transport, mediu, statul de drept, justiţie şi securitate.

Încurajând astfel de proiecte, regiunea Marii Negre ar putea deveni un pol de dezvoltare şi creştere economică care ar favoriza nu numai bunăstarea statelor din zona, ci şi stabilitatea şi pacea la graniţa de est a Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), par écrit. – Comme le souligne le rapport, une réforme profonde de la stratégie de l'Union européenne pour l'élargissement est aujourd'hui devenue nécessaire.

D'une part, il est important de doter les pays candidats et candidats potentiels des instruments de préadhésion adaptés aux défis qu'ils auront à relever : consolidation de l'Etat, gouvernance, réformes socio-économiques, etc.

D'autre part, le rapport insiste sur la nécessité de revoir notre approche en ce qui concerne la politique européenne de voisinage, qui ne doit plus être considérée par les pays tiers comme un substitut à l'adhésion ou une étape vers l'adhésion.

La constitution de zones de libre-échange, sur le modèle de l'Espace économique européen étendu (EEE+) par exemple, constitue une première étape vers le développement de relations plus étroites avec ces pays. Cette stratégie favorisera le renforcement des relations économiques et commerciales avec ces pays. Elle permettra également à l'Union européenne de promouvoir dans ces pays ses idéaux en matière de démocratie, d'Etat de droit et de droits humains.

A ce titre, la relance récente du processus de Barcelone, qui vise à mettre en place une Union pour la Méditerranée, est un signal encourageant, et un espoir pour la réalisation de partenariats privilégiés avec nos voisins du Sud.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE), kirjalikult. – Kallid kolleegid, liituda soovivate riikide ees ei tohi panna ust kinni, kui meie alusdokumentides on kirjas, et iga Euroopa riik, kes tahab liituda Euroopa Liiduga, peab seda ka saama.

Varasemad liitumised on olnud väga edukad, see suund peaks igal juhul jätkuma. Ei tohi võtta liituda soovijailt motivatsiooni. See ei ole meie otsustada, kui nad tahavad saada tõeliselt demokraatlikeks riikideks. Ehkki 3 Kopenhaageni kriteeriumit peab olema 100% täidetud.

Pärinedes nn uuest Euroopast, tean isiklikult, kui oluline on see, et meil oli võimalus astuda Euroopa Liitu. Kuidas see innustas läbi viima reforme ja pingutama. Endistelt Nõukogude Liidu liiduvabariikidelt ei tohiks võtta võimalust saada tõeliselt euroopalikeks õigusriikideks. Ennekõike pean silmas meie otseseid naabreid Ukrainat ja Moldovat.

Kaalul on Euroopa usaldusväärsus ja nende riikide tulevik. Oluline on hoida nende riikide Euroopa kurssi. Euroopa Liit peab jääma oma lubaduste juurde ja laienemisprotsessi järjekindlalt jätkama. Hoogu tuleb juurde lisada, mitte paigal seista. Igasugune jutt absorbeerimisest on vaid silmakirjalikkus, millega naiivseid lollitada.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), în scris. – Ca deputat din partea României, recent intrată în Uniunea Europeană, dar şi ca fost Rector al unei universităţi de prestigiu din ţara mea, doresc să subliniez importanţa schimburilor cultural-educaţionale între statele candidate şi statele membre ale Uniunii.

În România, numeroşi tineri care au beneficiat de una din schemele de mobilităţi ale Uniunii Europene (fie că a fost vorba de programe precum Socrates-Erasmus, Marie Curie - pentru cercetare sau Leondardo - pentru practică), s-au întors în ţară şi au avut un rol activ în ceea ce am putea numi "europenizarea" ei. Datorită experienţei de învăţare şi de viaţă, au devenit membri activi în ONG-uri, s-au implicat în activităţi de informare, de voluntariat sau şi-au folosit cunoştinţele în cadrul structurilor legate de integrarea europeană.

Acestea sunt motivele pentru care doresc să atrag atenţia în privinţa importanţei luării unor măsuri pentru creşterea atractivităţii şi promovarea participării la programele UE de educaţie şi cultură, precum stabilirea unui regim special pentru vizele de studiu, creşterea fondurilor destinate mobilităţilor - pentru a acoperi în mod real costul vieţii într-o ţară UE, intensificarea eforturilor de promovare a programelor europene, mai ales în rândul tinerilor, precum şi diseminarea rezultatelor/experienţelor pozitive atât în statele europene, cât şi în statele candidate.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Schmitt (PPE-DE), írásban Tisztelt elnök úr, képviselőtársaim! Az EU–Horvátország közös parlamenti bizottság elnökeként úgy vélem, a jelentés egyik legnagyobb pozitívuma, hogy hitet tesz a már megkezdett csatlakozási tárgyalások folytatása mellett, és európai perspektívát kínál a Balkán országainak. Horvátország a csatlakozási tárgyalások elmúlt három évében már bizonyította elkötelezettségét, és a Parlament kedvező véleményt fogalmazott meg mind a 2006-os, mind a 2007-es országjelentés kapcsán.

Fontosnak tartottam volna, ha Horvátországot, mint az egyetlen, előrehaladott csatlakozási tárgyalásokat folytató országot, explicit módon említette volna a dokumentum, amelyet nyilvánvalóan nagy várakozással olvas most 4 és félmillió horvát ember. Különösen fontosak lennének ezek a pozitív üzenetek az ír népszavazást követően.

Bizalomra adnak okot a Tanács francia elnökségének első nyilatkozatai, amelyek a csatlakozási tárgyalások folytatásáról szólnak. Az EU hitelességét gyors és hatékony megoldások felmutatásával őrizhetjük meg, nincs időnk még egy hároméves „gondolkodási időre”, hiszen 11 hónap múlva egész Európa mond véleményt az EU-ról, az európai választásokon. Köszönöm figyelmüket!

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), na piśmiePerspektywa członkowstwa w Unii jest, więc motorem napędowym zmian w krajach zainteresowanych akcesją. Skłania do przeprowadzania niezbędnych reform tak politycznych, jak i gospodarczych, wypełnienia kryteriów kopenhaskich.

Aby perspektywa członkowstwa była wiarygodna to z jednej strony postępy w negocjacjach uzależnione muszą być od tempa i skali przeprowadzanych reform w kraju kandydującym. Z drugiej zaś potrzebna jest zdolność Unii do przyjęcia tych państw, konieczna jest nam silna i spójna, a przede wszystkim solidarna Wspólnota.

Bardzo istotne jest, aby obywatele naszych państw dostrzegali korzyści płynące z akcesji nowych państw. Rozszerzenie przynosi korzyści, rozwój gospodarczy i społeczny zarówno nowym jak i starym państwom członkowskim.

Kolejne rozszerzenia Unii Europejskiej były jej sukcesem. Sukcesem przystępujących i dotychczasowych państw członkowskim. Sukcesem całej Europy.

Bardzo cieszy mnie, że w raporcie podkreślone zostało, że państwa Europy Wschodniej wciąż mają otwartą drogę do członkowstwa w Unii Europejskiej. To oraz niedawno zaakceptowany program partnerstwa wschodniego powinny zachęcić je do podejmowania wysiłków na rzecz zbliżenia się do europejskich standardów demokratycznych, gospodarczych i administracyjnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. – Poprzednie rozszerzenia Unii Europejskiej były bez wątpienia korzystne zarówno dla samej Unii, jak i państw, które do niej przystąpiły, i przyczyniły się do pobudzenia wzrostu gospodarczego, umocnienia stabilności, rozwoju i dobrobytu w Europie. Bardzo ważnym jest, aby stworzyć warunki konieczne do zapewniania sukcesu także przyszłych rozszerzeń, do podnoszenia ich jakości w oparciu o doświadczenia zdobyte w przeszłości. UE musi być otwarta na nowe kraje, jednak strategia rozszerzenia powinna spełniać postanowienia Traktatu UE i odzwierciedlać podjęte przez nią zobowiązania wobec wszystkich krajów kandydujących oraz krajów, wobec których określono perspektywy członkostwa, zakładając, że warunkiem bezwzględnym jest pełne i rygorystyczne przestrzeganie kryteriów kopenhaskich. Jednocześnie powinniśmy bacznie obserwować postępy tych krajów w dziedzinie budowy rządów prawa, niezależnego sądownictwa oraz przestrzegania praw podstawowych.

Unia musi podjąć działania w celu zwiększenia swej zdolności do przyjęcia nowych państw. Konieczne jest podjęcie niezbędnych reform wewnętrznych mających na celu zwiększenie skuteczności, spójności społecznej i odpowiedzialności demokratycznej. Traktat Lizboński jest odpowiedzią na te postulaty, a bez niego dalsze rozszerzenie Unii staje się bardzo utrudnione. Jednocześnie jednak sukces procesu integracji politycznej UE można osiągnąć jedynie wówczas, kiedy istnieć będzie wyraźne i długotrwałe poparcie społeczne dla członkostwa w UE każdego z krajów kandydujących oraz dla samej Unii jako projektu gospodarczo-politycznego.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE), na piśmie. – Lubimy mówić o tym, że Parlament Europejski jest jedynym rzeczywistym miejscem prezentowania zdania, opinii obywateli Unii. Szkoda, zatem, że tylko na tej sali potrafimy się nawzajem przekonywać, że kolejne rozszerzenia Unii Europejskiej są ogromnym sukcesem. Wina nas wszystkich jest, że takiej samej opinii nie mają wszyscy mieszkańcy wspólnoty. To z kolei powoduję niezrozumienie konieczności reformowania unii. Nie mogę jednak przyjąć argumentu, że brak traktatu lizbońskiego jest głównym powodem zahamowania polityki rozszerzenia. Sam traktat niczego nie załatwia. Potrzebna jest wizja i strategia. Unia Europejska nie będzie tworem politycznie i geograficznie ukończonym dopóki nie znajdą się w niej wszystkie kraje europejskie. Nie jest prawdą, że obywatele państw pragnących przystąpić do Unii oczekują, że stanie się to natychmiast bądź w bardzo krótkim czasie. Potrzebują jednak jednoznacznego sygnału, że jest tu dla nich miejsce. Bez tej deklaracji trudno oczekiwać, że podejmą trud wszechstronnych reform łączących się z wieloma wyrzeczeniami i ciężką pracą.

Nie możemy szczególnie zapominać o europejczykach z krajów bałkańskich i europy wschodniej. Europejska polityka sąsiedztwa jest dobrym instrumentem do regulowania współpracy z krajami sąsiadującymi z naszym kontynentem. Natomiast europejscy sąsiedzi unii maja prawo oczekiwać bardziej jednoznacznej i efektywnej polityki współpracy, polityki niepowodującej kolejnych przedsionków czy poczekalni. Jeśli zatem tyle energii poświęca się utworzeniu unii śródziemnomorskiej szczególnie popieranej przez Francję to przynajmniej tyle samo tej energii powinnyśmy skierować na utworzenie Euronestu.

 

15. Priġunieri Palestinjani f'Iżrael (dibattitu)
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest debata nad:

- pytaniem ustnym do Rady dotyczącym palestyńskich więźniów w izraelskich więzieniach (O-0040/2008 - B6-0166/2008),

- pytaniem ustnym do Komisji dotyczącym palestyńskich więźniów w izraelskich więzieniach (O-0041/2008 - B6-0167/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini, Autore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, a 47 parlamentari di diversi gruppi politici abbiamo posto una domanda semplice: che cosa intendono fare Consiglio e Commissione per la violazione delle convenzioni internazionali da parte delle autorità israeliane nei confronti dei prigionieri palestinesi? La stragrande maggioranza è incarcerata in territorio israeliano, violando l'articolo 76 della Convenzione di Ginevra: arresti arbitrari, rastrellamenti, detenzione amministrativa, torture e abusi durante gli interrogatori nei luoghi di detenzione. Uomini, donne, adolescenti, studenti, parlamentari e sindaci, circa 10.000 persone incarcerate su una popolazione di tre milioni e mezzo di persone; divieto di ricevere visite e così vi sono prigionieri che da anni non possono incontrare fratelli, sorelle, madri, padri, e divieto comunque per chi ha dai 16 ai 35 anni.

Tutto è documentato da organizzazioni internazionali, Amnesty International, Nazioni Unite ed ammirevoli organizzazioni israeliane, come Bet'selem, Hamoked o palestinesi come Addameer, Defence the Children International: eppure non vi sono pressioni sulle autorità israeliane perché rispettino le convenzioni e le regole che essi stessi ratificano e che noi anche ratifichiamo.

Ma vorrei leggere una testimonianza, l'appello di una madre: "Sono la madre del prigioniero Said Al Atabeh, di Nablus. Mio figlio è in carcere dal 77, ho 78 anni, soffro di ipertensione, diabete, sto perdendo la vista e non riesco neanche più a camminare dentro la mia casa. Forse vi stupirete ma il mio unico desiderio in questa vita è di vedere mio figlio e dargli un caldo abbraccio prima di morire. Tutti i miei figli, ragazzi e ragazze, ora sono cresciuti, si sono sposati e hanno lasciato la mia casa. A Said è stato tolto tutto ed io non lo posso vedere, non per vecchiaia o per malattia, ma perché le autorità israeliane mi negano il permesso di visitarlo per motivi di sicurezza, dicono. Said sono riuscita a visitarlo Said solo una volta, trasportata da un'ambulanza israeliana in cooperazione con la Croce rossa e questo otto anni fa dopo 29 anni della sua detenzione. È stata la prima e ultima volta in cui ho abbracciato il mio amato figlio. Mi ha stretto e mi ha detto "Mamma, è come se io nascessi ancora una volta a questa vita". Quei minuti per me e per lui sono stati i più belli, ma l'attimo in cui ci siamo separati l'uno dall'altro è stato il più duro e doloroso". Questa madre fa un appello "Lo voglio rivedere ancora una volta".

Noi possiamo permettere questo? Possiamo permettere che un uomo che è in carcere da 32 anni non possa neppure vedere la madre? Dove stanno le regole internazionali? Dove sta l'umanità, io mi chiedo? Io credo che come Consiglio, come Commissione, come Parlamento, noi dobbiamo dire con molta forza e con molta rettezza che le regole internazionali vanno rispettate, che i prigionieri palestinesi, e sono 10.000, ripeto, devono essere liberi di fare la pace fra palestinesi e israeliani.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chère Benita, Madame la Vice-présidente, Madame Morgantini, Mesdames et Messieurs les députés, vous évoquez les thèmes de l'emprisonnement et de la détention administrative des Palestiniens, y compris des mineurs, par Israël, ainsi que leur traitement dans les territoires occupés et en Israël.

Pour le Conseil, les politiques et pratiques pénales doivent respecter, en toutes circonstances, les principes fondamentaux des droits de l'homme tels qu'ils sont inscrits dans l'ordre juridique international, notamment grâce à la Déclaration universelle des droits de l'homme et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il convient de proscrire toute détention qui pourrait être qualifiée d'arbitraire notamment parce que la personne mise en détention n'a pas été avertie des charges qui pesaient contre elle. Le principe du droit à un procès équitable et public auprès d'un tribunal impartial et indépendant est fondamental dans un État de droit, et nous rappelons que les juridictions d'exception ne peuvent être mises en place que, et seulement, dans des cas bien précis et très limités.

Il est également primordial de respecter l'obligation de traiter correctement les personnes en détention et, bien évidemment, les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants à l'encontre des prisonniers sont à bannir et à réprimer sévèrement.

Le Conseil reconnaît l'état préoccupant de la situation des droits de l'homme au Proche-Orient. À ce titre, le Conseil se félicite néanmoins que le dialogue entre l'Union européenne et Israël aborde toutes les questions, y compris la situation dans les territoires palestiniens. La question des droits de l'homme reste en effet un sujet évoqué à tous les niveaux, de manière permanente, dans les contacts politiques entre l'Union et Israël.

Dans sa déclaration du 16 juin 2008, publiée à l'issue du Conseil d'association avec Israël, l'Union a ainsi demandé la transformation du groupe informel traitant de la question des droits de l'homme en un sous-comité qui soit permanent.

Le Conseil est conscient des faits exposés par les députés au Parlement, notamment la Vice-présidente, et relevés notamment dans le dernier rapport de M. John Dugard, rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens, ainsi que par différentes organisations non gouvernementales.

Le Conseil a eu l'occasion de marquer sa préoccupation et a appelé à plusieurs reprises à la libération des prisonniers palestiniens en plus grand nombre. Il réaffirme, par ailleurs, sa position selon laquelle le processus politique engagé à Annapolis en novembre 2007, qui doit s'accompagner de mesures de confiance sur le terrain, représente le seul moyen de parvenir à une solution négociée entre les parties, qui soit fondée sur la coexistence de deux États, à savoir un État palestinien indépendant démocratique et viable, vivant en paix aux côtés d'un Israël aux frontières sûres et reconnues.

Dans ce cadre et afin de reconstruire la confiance entre les parties, et d'associer les populations civiles au processus politique en cours, le Conseil invite Israël à faire des gestes significatifs, notamment en libérant en priorité les enfants, les femmes et les élus palestiniens emprisonnés ou détenus administrativement.

(Applaudissements.)

S'agissant de l'invocation des instruments du droit international, évoquée par Mme Morgantini, le Conseil maintient sa position qui consiste à défendre et développer le droit international, comme le stipule la stratégie européenne de sécurité, telle qu'adoptée par le Conseil en décembre 2003.

Je tiens à souligner que la Présidence, au nom de l'Union européenne, se félicite de l'accord d'échange entre Israël et le Hezbollah dont nous avons appris la signature lundi. Cet accord prévoit la restitution des corps de combattants du Hezbollah et la libération de prisonniers palestiniens contre la restitution des corps des soldats israéliens Ehud Goldwasser et Eldad Regev capturés en 2006.

Nous espérons que cet échange sera effectué comme convenu, mais ce dossier révèle également, et pour l'avenir, toute la complexité du dossier "prisonniers" dans le conflit du Moyen-Orient et l'importance de la résolution dudit dossier.

Le Conseil rappelle que le processus politique, tel qu'il est défini dans la feuille de route, représente le seul moyen de parvenir à une solution négociée entre les parties et, comme je l'ai indiqué et dans les termes que j'ai indiqués, à la coexistence de deux États.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. − Mr President, first of all to Mrs Morgantini I would like to say that I am very sensitive to the question that you have put to us today. Last February I, too, met with the Palestinian Minister for Prisoners’ Affairs in the company of Mrs Fadwa Barghouti, the wife of Marwan Barghouti, who is in prison. I listened very attentively to them. Their account of the situation of prisoners corresponds to those of the reports the honourable Members, and you personally, quote in their question.

I would like to stress therefore that I am very concerned about human rights violations and I have great sympathy for the suffering of Palestinian prisoners in Israeli jails.

The Commission is very mindful of Israel’s responsibility as an occupying power, and of conflicts with international law these conditions illustrate. We therefore regularly raise, for example, the issue of administrative detentions with our Israeli counterparts, both in informal and in formal settings. The single case that you mentioned today touches me very much and if I could have the documentation I will personally try to do what I can. Maybe there is a chance of getting this mother to see her son again.

The European Union has also called many times for the immediate release of Palestinian legislators detained by Israel. The Commission is also aware of the Palestinian children who are held in Israeli prisons and detention centres. This contravenes the UN Convention on the Rights of the Child that sets the minimum age to 18 years for minors, as well as the Fourth Geneva Convention that requires prisoners to be held within the Occupied Territory. These detained children are particularly vulnerable. We know that. Their treatment must be brought into compliance with international law.

We need to give increased attention to the situation of children affected by this conflict situation. This is why the European Union has added Israel and the Occupied Palestinian Territory to the list of the priority countries for the implementation of the EU Guidelines on Children and Armed conflict.

In line with these guidelines, the European Union also integrates all aspects of the rights and well-being of children affected by the conflict into the political dialogue with Israel. In addition, the European Union also cooperates closely with UN agencies, as well as Israeli and Palestinian NGOs, actively involved in monitoring, reporting and advocating the rights of the child.

The respect for human rights and compliance with international law is one of the fundamental values of the European Union. It is an essential element of our foreign policy. Consequently, protecting human rights is of great importance in our relations with Israel. Our human rights dialogue with the Israeli authorities at different levels bears witness to this.

The Commission, in its meetings with the Israeli authorities, and I personally in my meetings with Israeli decision-makers, will certainly continue to urge Israel to comply fully with international law and conventions. The European Union stated at the last Association Council with Israel very recently its desire to set up a formal subcommittee on human rights. This would then be an important step forward to further formalise a dialogue on these issues.

Article 2 of the EU-Israel Association Agreement will continue to remind both the European Union and Israel that respect for human rights and democratic principles are the basis of our bilateral relations. We believe that dialogue is the most promising means to exert a positive influence on Israel. We do not shy away from raising difficult issues, such as the one the honourable Members have inquired about.

I completely agree with the Presidency when it says that all this has to be seen in the context of the Middle East conflict, and therefore I think a solution to this conflict would in the end also mitigate or even solve the problem of the prisoners.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock, on behalf of the PPE-DE Group. – Mr President, yet again the anti-Israel forces in this Parliament are seeking any opportunity to attack the Jewish State and yet again those of us who seek a balanced debate and a genuine peace in the Middle East are compelled to come to Israel’s defence. After all, Israel is a democratic country, which faces an existential threat from Jihadi terrorists and their cheerleaders, who are the very individuals currently held under administrative detention by Israel.

Concerning the issue of children, sadly children have been dragged into and recruited into the Intifada and even as potential suicide bombers by the terrorists.

I particularly question the need for this motion for a resolution at a time of a truce with Hamas, which has just stopped firing its rockets from Gaza at civilians, and also a prisoner exchange taking place between Israel and Hizbollah, whereby five terrorist prisoners were returned to their homes and families, whereas two Israeli soldiers will be returned in body bags. One of these terrorists – Samir Kuntar – murdered a young Israeli man by drowning him and then took the man’s daughter, smashing her on rocks and beating her skull with a rifle butt. He also killed a policeman. The Palestinian terrorists who hijacked the Achille Lauro – during which time they murdered an elderly Jewish man, throwing his body overboard – demanded Kuntar’s release.

Doing deals with terrorists brings with it a heavy price to pay for any democracy, but this is doubly so in Israel’s case. Samir Kuntar has vowed to resume Jihad against Israel now that he is set free.

I therefore applaud Israel’s courageous decision. I hope that it will ultimately bring positive results, but I fear not, because it is quite apparent that those who wish to destroy Israel as a state are gaining strength from politicians like Mrs Morgantini who table resolutions like this one at this moment in time.

While she is on the topic, she might also wish to examine an allegation in the British press of the torture routinely carried out in Palestinian jails against their own people both by Hamas in Gaza and, perhaps more surprisingly, by the Palestinian Authority itself.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, j'ai assisté récemment à la Conférence de Berlin, où la question centrale était de restaurer l'état de droit dans les territoires occupés. Ce qui vaut pour un État en devenir, la Palestine, vaut a fortiori pour Israël. Et sur ce point, le sort des prisonniers palestiniens est un véritable paradigme. Car c'est du sort de plus de 8 500 prisonniers palestiniens qu'il s'agit, des raisons et des conditions de leur détention.

Et je rappelle que 48 membres élus du Conseil législatif palestinien sont aujourd'hui en prison. C'est inacceptable. Que l'écrasante majorité des détenus ont été transportés dans des prisons israéliennes, ce qui est contraire à la Convention de Genève, qui interdit le transfert de détenus des territoires occupés vers l'occupant; c'est inacceptable. Que le code pénal utilisé dans les territoires occupés ne s'applique qu'aux Palestiniens et pas aux colons. En clair, ce qui est criminel pour les uns ne l'est plus pour les autres. C'est inacceptable. Qu'environ 100 femmes sont emprisonnées et que les femmes enceintes ou celles qui allaitent ne bénéficient pas de soins relatifs à leur état; c'est inacceptable. Que 310 mineurs sont détenus dans les mêmes conditions que les adultes, alors qu'Israël est signataire de la Convention sur les droits de l'enfant. Et qu'on ne vienne pas me dire ce que j'ai déjà entendu: qu'à quinze ans, ces petits Arabes sont déjà des adultes et capables de tout.

À qui la faute, Monsieur Tannock, sinon à l'occupation qui les a privés de leur enfance? Et la liste s'allonge: tortures, mauvais traitements, droits de la défense inexistants, absence de jugement, etc. Ces faits sont documentés par des sources tant israéliennes qu'internationales, je le rappelle. Le Parlement européen, certes, ne peut d'un coup de baguette magique faire cesser le conflit, mais il mettra, je vous l'assure, les droits de l'homme au cœur de la revalorisation du statut d'Israël, qui se discutera tout au long de cette année. Le paragraphe 2 de cet accord le dit clairement: "Les relations entre les parties, ainsi que le contenu de l'accord lui–même, seront basés sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, qui guide leur politique interne et internationale et constitue un élément essentiel de cet accord".

Certes, il faut échanger. Il faut négocier, par exemple l'échange et la libération de prisonniers, comme celle de Gilad Shalit, d'un côté, de Salah Hamouri, de l'autre. Et je me félicite certainement de la signature de l'accord d'échange avec le Hezbollah. Mais je voudrais rappeler à nos partenaires israéliens que les droits de l'homme pour le Parlement européen, c'est du non-négociable. Et à ce titre, je me félicite et je vous remercie, Monsieur le ministre qui représente le Conseil, et Madame la Commissaire, pour la fermeté de vos propos, qui nous confortent dans l'idée que nous formons bien, à trois, une seule Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I am speaking on a personal basis on this issue.

Successive governments in Israel are pursuing a policy of trying to suppress the Palestinian people’s wish to live freely on their land by using the iron fist and the bullet and by arbitrarily arresting, imprisoning, torturing and murdering civilians, including women and children. This they do most unwisely, not realising that the genuine problems of security that Israel is admittedly facing cannot be solved by this type of inhuman response. On the contrary, such brutality can only bring about more violence and can only slowly erode away any international support they might have enjoyed in the past.

The time is long overdue for the EU leadership to boldly warn the governing Jewish politicians that, if they continue to act as Nazi-style military commanders and if they continue to think that the support of the US leadership and those they influence in Europe – not excluding MEPs – will be there for ever, they will sadly but inevitably and with mathematical precision lead their state into non-existence.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Obeida Assida est un étudiant palestinien. Il a été arrêté en 2003, à l'âge de 17 ans. Il est retenu en détention administrative en Israël, sans charges et sans procès. Saed Yassine est un défenseur des droits de l'homme palestinien. Il a 34 ans. Il est retenu en détention administrative en Israël depuis 2006. Pas de charges, rien n'est retenu contre lui, son épouse et ses enfants n'ont pu lui rendre visite qu'à trois reprises. Noura al Hashlamoun est une femme au foyer de 36 ans. Elle est mère de six enfants. Elle est retenue en détention administrative en Israël depuis septembre 2006, sans charges, sans procès. Marouane Barghouti, inspirateur et rédacteur du document des prisonniers, est retenu en Israël depuis avril 2002. Il y a d'ailleurs, je vous le signale chers collègues, un appel qui continue à circuler pour sa libération; je vous invite toujours à le signer.

Tout le monde a bien compris que, si je voulais énumérer la longue liste des milliers de prisonniers palestiniens qui sont retenus aujourd'hui dans les prisons israéliennes, en totale violation du droit international et du droit humanitaire, il me faudrait beaucoup de temps de parole. Chacun d'entre eux, chacune de leur famille mériterait pourtant tout un long discours. Car rien ne leur est épargné: des interrogatoires musclés pouvant aller jusqu'à 188 jours, durant lesquels la torture est avérée, des aveux et des jugements à signer en hébreu, une détention hors de leur territoire en Israël, sans fondement, renouvelable tous les six mois au gré de l'arbitraire, la soumission à une juridiction militaire ad hoc et discriminatoire en dehors de toute justification légale, le non-accès à un avocat pendant les premiers quatre-vingt-dix jours de détention, un droit de visite rendu quasi inexistant.

Voilà exactement, Mme De Keyser a raison, ce que l'UE ne peut pas accepter. Tout ceci est absolument inacceptable. Et vous nous dites que vous allez utiliser ce nouveau cas de dialogue. Qu'est-ce qui nous fait penser que, demain, l'Union européenne, vous, Commission, Conseil, serez plus aptes à imposer le respect des clauses qui sont déjà prévues dans l'accord que nous avons, demain, avec le...

(Le Président retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, στην περασμένη ολομέλειά μας στο Στρασβούργο, στις 16 του περασμένου Ιουνίου, προβήκατε σε μια δήλωση για την κατάσταση στην Παλαιστίνη. Η δήλωσή σας εκείνη αντανακλούσε τα απογοητευτικά πορίσματα της ad hoc επιτροπής, που με δική σας πρωτοβουλία επισκέφθηκε στις αρχές Ιουνίου τα παλαιστινιακά εδάφη και διαπίστωσε τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων τις οποίες επιβάλλει η ισραηλινή κατοχή.

Σήμερα είναι καιρός το Συμβούλιο και η Επιτροπή να δώσουν απαντήσεις για τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύουν να προβούν, προκειμένου να δείξει η κατοχική δύναμη, το κράτος του Ισραήλ, σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά την κατάσταση των Παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

Σήμερα εμείς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαιτούμε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μας δοθούν εξηγήσεις γιατί στις 16 του Ιουνίου προέβηκαν στην αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ, ενώ στις ισραηλινές φυλακές κρατούνται, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, 11.000 κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων 376 παιδιά, 118 γυναίκες και 44 μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου καθώς και 800 διοικητικοί κρατούμενοι.

Σε δύο μήνες θα ξαναεπισκεφθούμε την Παλαιστίνη. Μέχρι τότε ζητούμε από εσάς να απαιτήσετε εκ μέρους όλου του Κοινοβουλίου από τις ισραηλινές αρχές να προβούν στην άμεση απελευθέρωση όλων των παιδιών που κρατούνται στις φυλακές του Ισραήλ, να προβούν στην απελευθέρωση όσων οι υποθέσεις δεν πέρασαν από τις κανονικές νομικές διαδικασίες …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Nickolay Mladenov (PPE-DE). – Mr President, I believe that this House, together with the Commission and the Council and every politician in Europe, is convinced that the protection of an individual’s human rights is much more a fundamental duty in times of war and terrorism than it is in times of peace and security. I believe we share this understanding.

This is the understanding that is also shared by the Israeli Supreme Court. In a number of decisions the Israeli Supreme Court has upheld the rights of both Palestinian prisoners and petitioners against the actions of the Israeli defence forces or Government.

Let me remind you that in 1991, as Israel was expecting an attack with chemical and biological weapons, its Supreme Court upheld a petition that literally said that the power of society to stand up against its enemies is based on its recognition that it is fighting for values that deserve protection. The best partner in defending the rights of Palestinian prisoners in Israel is the Israeli Supreme Court. I believe that this legal system in a democratic country like Israel should be addressed with all concerns that Members here have.

But I ask the Members of this House: Which convention protects the rights of those who have been kidnapped or terrorised or killed in the last number of years? Under what court was Alan Johnson allowed to appeal his kidnapping? What visitation rights were given to Gilad Shalit? What rights did Ophir Rakhum, aged 16, have? What legal protection was he granted?

I urge the Members of this House, I urge them in all honesty and with all my heart, to stand up and support the Commission and the Council in their balanced approach towards this conflict and towards protecting the rights of those whose rights have been infringed. We should not take a side which will undermine the ability of the European Union to stand up and support the peace process in the Middle East as it is now doing.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Mr President, I wish to begin by saying to the President-in-Office that Amnesty International has stated that 8 500 Palestinians from the Occupied Palestinian Territories being detained in Israeli prisons are being held contrary to Article 76 of the Geneva Convention, and for many of these prisoners family visits are impossible due to the restricted travel permits. For those visits that are allowed, even though under international human rights standards Israel is responsible for ensuring that the Palestinian detainees receive these visits, it is the international community, via the International Committee of the Red Cross, which has being shouldering the cost. That is why it is right for us in the European Parliament to ask the European Council to act.

Like Commissioner Ferrero-Waldner, I have met Mrs Barghouti and I thank the Commissioner too for her specific reference to our parliamentary colleagues from the Palestinian Legislative Council who are amongst the imprisoned.

Although I agree with Mr Mladenov and Mr Tannock that the abduction and failure to allow family visits of Israeli nationals is an equal breach of international law, I regret that Mr Tannock sought to portray my co-author, Mrs Morgantini, as someone who is committed to the destruction of Israel, when she and I support human rights and upholding international humanitarian law.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE). – Monsieur le Président, la question extrêmement difficile du maintien de nos valeurs démocratiques dans la lutte contre le terrorisme, telle est en réalité la vraie teneur de notre débat aujourd'hui. Je n'ai malheureusement pas le temps d'aborder tous les points soulevés dans les textes, même s'ils sont reportés, soumis par nos collègues, et je ne répéterai pas les commentaires de mon collègue, M. Mladenov, sur la Cour suprême israélienne.

J'aborderai tout de même la question des mineurs. Oui, il y a des mineurs en prison, pour la plupart des adolescents, que le Hamas manipule et envoie à la mort, armés de grenades ou de ceintures explosives. Vous évoquez, mes collègues évoquent la loi internationale. Celle–ci condamne aussi, me semble–t–il, le recrutement d'enfants soldats. Tout jeune en prison est un échec pour toute société. Israël se doit d'affronter ce défi dans le respect du droit international, mais la vraie tragédie, c'est toute cette génération en Palestine qui est perdue pour la paix.

Un mot à peine, tout juste osé sur Gilad Shalit. Il s'agit d'un prisonnier aussi, me semble–t–il, citoyen israélien et français. Il mérite mieux que l'oubli coupable auquel le condamne l'indignation à géométrie variable de certains de mes collègues. Pas de mention non plus du contexte politique global évoqué par M. le Secrétaire d'État et par Mme la Commissaire.

Je conclus, Monsieur le Président, sur les trêves très fragiles, mais réelles, qui s'installent sur plusieurs fronts. Juste un mot pour dire que, plus généralement, c'est cette obsession de certains à organiser à chaque session le procès ici d'un État démocratique que je veux dénoncer.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas (Verts/ALE). – Mr President, I am losing count of the number of times we stand up in this Chamber to condemn the Israeli authorities for their systematic abuse of the human rights of the Palestinian people.

The occupation, the separation wall, the siege of Gaza – the list goes on. Today we focus on the terrible situation of Palestinian prisoners, including 44 members of the Legislative Council. These are our counterparts, our partners, who still languish in prison without charge and without trial.

My question is this: When is the European Council going to act? How many more violations of international law does it take? How many more Palestinians have to be arrested, imprisoned and tortured before the EU stops just talking about human rights and starts taking action to defend them?

To consider upgrading EU-Israel relations at a time like this demonstrates the most breathtaking disregard for our responsibility to the Palestinian people. To fail to invoke Article 2 of the Association Agreement demonstrates the most deplorable political cowardice.

Our argument is not with the Israeli people, many of whom join us in our condemnation of the Israeli authorities. My argument is right now not even with Israel. It is with the European Council and its grotesque failure of political leadership.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies (ALDE). – Mr President, I agree completely with Caroline Lucas. It is ironic that our next debate is on Zimbabwe. Mugabe did not like the result of an election and has since fixed it; he now arrests parliamentarians to try and achieve a new balance, and does worse. We are going to condemn him utterly.

The comparisons are of course far apart, but two and a half years ago we paid for elections in Palestine. Israel did not like the result, so we refused to recognise the new government. Since then, Israel has arrested more than 40 parliamentarians, people who belong to the wrong party, people who had not used a bullet but who had resorted to the ballot box.

We are not going to apply sanctions. Instead we are seeking closer partnership with Israel. So, Commissioner and Minister, the contradictions are surely evident. You say you have a balanced approach – but where is the evidence that our approach is achieving anything?

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Mr President, I do not let Israel off the hook but it is extremely unhelpful for the European Parliament to single out one party – Israel – in a complex conflict where human rights abuses demand a balanced approach. A debate only on Israeli actions is also very bad timing.

Are we forgetting that our overriding aim is to encourage the parties to achieve a peaceful two-state solution? Only if our criticism is accurate and constructive and non-partisan will we be heard by both parties and have a brighter prospect of influence.

I think Human Rights Watch and the UN’s Martin Scheinin achieved such a standard. The latter points out the significance of decisions of the Israeli Supreme Court – entirely absent from the oral questions. Even John Dugard’s report said he was deeply concerned and condemned violations of human rights by Palestinians upon Palestinians and by Palestinians upon Israelis. No mention of that.

I regret that Israel still relies on emergency regulations of 1945 inherited from the British colonial power but it is worth noting that they have been applied to Jewish terrorists in Hebron as well as to Palestinian people.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE). – Mr President, this is not a question of terrorists arrested, tried, convicted and imprisoned; it is simply a question of individuals seized and held. And it is a question, in particular, of children, not child soldiers – some children have thrown stones and so on, it is true, but children.

Imagine this Chamber full of children. Take half of them, put sacks over their heads, tie their hands behind their backs, take them away without telling their parents where you are taking them, put them into jails, put them into 1.5 m2 rooms with no windows, put on the light, keep them away from medical attention, keep them away from any outside visits and so forth, do not allow them to have changes of clothes. That is what we are talking about. That is what the United Nations Convention on the Rights of the Child should be about.

My plea to Israel is: For goodness’ sake, you are not winning friends by doing this. Please, Israel, my cry to you is: Set the children free!

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – Mr President, it is precisely because some of us believe that Israel is a democracy – a democratic state – and because the European Union treats it as such, that we hold it accountable to the rule of law. If it was not a democratic state, we would not be trying to hold it accountable to the rule of law.

There is no supreme court for those who are out of the whole judicial system. We know what the Supreme Court says, but that applies only to those who can reach the Supreme Court. When you are under administrative detention and you have no access to court whatsoever, there is no Supreme Court ruling which will protect you.

The conflict cannot be used as an argument for such violations. It is not a balanced approach to remain neutral and to treat these individuals as if they did not exist. These individuals are under arrest without any guarantee whatsoever, without any procedure; their families are beside themselves, and their houses and families in many cases are being destroyed and punished for what they have done or what they are accused of, and that deserves a reaction from the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Frieda Brepoels (PPE-DE). – Ik zou toch even aan collega Tannock willen zeggen dat deze vraag niet alleen werd ingediend door mevrouw Morgantini, maar ook door twee ondervoorzitters van het Parlement van de PPE-DE-Fractie, mijnheer McMillan-Scott en mevrouw Kratsa-Tsagaropoulou, door collega Bowis, collega Kasoulides en mijzelf. Voor alle duidelijkheid dit even vooraf. Als lid van de parlementaire delegatie voor de betrekkingen met de Palestijnse autoriteiten heb ik al verschillende keren aan den lijve ondervonden wat het betekent om je democratisch verkozen collega's niet te kunnen ontmoeten, omdat zij gevangen worden gehouden.

Wat inderdaad te zeggen van de vele vrouwen en kinderen die verspreid zitten over verschillende gevangenissen buiten de Palestijnse gebieden, hetgeen het bezoek door advocaten en familie nagenoeg onmogelijk maakt. Iedereen heeft al gewag gemaakt van de dagelijkse levensomstandigheden en het gebrek aan medische verzorging. Hoe lang zullen de internationale gemeenschap en de Europese Unie dit nog tolereren? Ik wens dan ook een dringende oproep te doen aan de Commissie en de Raad om paal en perk te stellen aan deze onaanvaardbare situatie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Lehideux (ALDE). – Monsieur le Président, je souhaiterais simplement formuler deux remarques.

La première: c'est que dans ce Parlement, certains problèmes sont appréhendés assez curieusement; ce sont toujours les mêmes que l'on condamne, ce sont toujours les mêmes dont on parle. Essayez ici de faire condamner Cuba pour la présence de prisonniers politiques dans ses geôles et vous me reparlerez de la façon dont on traite les droits de l'homme au Parlement européen.

Deuxième remarque: il y a une solution pour qu'Israël libère enfin ceux qui doivent être libérés; cesser les attentats, cesser de bombarder les villages israéliens, cesser de tuer les enfants, cesser les attentats à la pelleteuse, cesser d'envoyer des enfants avec de la dynamite plein les poches. Et alors, oui, Israël libèrera les prisonniers!

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE-DE). – Señor Presidente, las palabras de la señora Morgantini nos conmueven y no podemos sino solidarizarnos con aquellos casos, debidamente documentados por ella, de presunta violación de los derechos humanos de prisioneros palestinos. Digo debidamente documentados, porque aquí se han lanzado, por parte de algunos colegas de la izquierda, acusaciones muy serias e intolerables al Estado de Israel. Se les ha acusado de asesinar a niños y mujeres y de tener actitudes nazis. ¿Se ayuda así al proceso de paz?

Señora Morgantini, sé que su iniciativa parte de un caso concreto y conmovedor y que tiene usted buena voluntad. Ahora bien, sus colegas de la izquierda, algunos de ellos, han utilizado esta oportunidad una vez más para intentar aplastar y humillar al pueblo de Israel.

Está claro que tenemos que seguir con la labor de erradicar el antisemitismo soviético que todavía está impregnando la mentalidad de algunos de sus colegas aquí en el Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Commissaire, je serai bref, puisque j'ai dit l'essentiel lors de mon intervention d'ouverture. Mais le débat que nous avons eu a été à certains égards très émouvant et je voulais vous indiquer que le Conseil est conscient et informé des faits mentionnés, et qu'il continuera à marquer sa préoccupation et à invoquer les instruments du droit international.

La Présidence continuera à évoquer cette question dans les contacts politiques entre l'Union européenne et Israël qui se dérouleront durant notre présidence. Nous rappelons également que le processus politique en cours ne pourra se développer que si les mesures de confiance sur le terrain s'accroissent. La poursuite du processus de colonisation, la persistance du terrorisme et de la violence, le sort des détenus palestiniens sont des obstacles aux efforts de paix, tout comme la situation des otages israéliens détenus par des groupes terroristes; je pense notamment à Gilad Shalit.

Pour conclure sur une note d'espoir, ce que je voulais indiquer au Parlement, c'est que l'Union européenne a un rôle clé à jouer dans ce processus en se fondant sur sa qualité de membre du Quartet, sur son statut de premier bailleur et sur ses actions de soutien à l'Autorité palestinienne et, aussi, sur sa qualité de partenaire majeur d'Israël. L'Union européenne a toujours reconnu à Israël le droit de vivre en sécurité, à l'intérieur de frontières reconnues, en coexistant avec la Palestine, comme je l'ai indiqué dans mon introduction.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czasie następnej sesji we wrześniu br.

 

16. Sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (dibattitu)
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady i Komisji w sprawie sytuacji w Zimbabwe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, cher Louis Michel, Mesdames et Messieurs les députés, l'élection présidentielle qui s'est récemment tenue au Zimbabwe a reconduit Robert Mugabe à la présidence de son pays pour cinq années supplémentaires. Le second tour du scrutin a eu lieu après le retrait du seul autre candidat, M.  Morgan Tsvangirai, ce qui a placé M. Mugabe en position d'obtenir 85 % des suffrages exprimés. L'élection a été qualifiée de simulacre de démocratie par un grand nombre de chefs d'État, y compris africains, et par le Secrétaire des Nations unies, l'estimant, pour sa part, non légitime.

Immédiatement après sa prestation de serment, M. Mugabe s'est rendu à Sharm el Sheikh où s'est déroulé le Sommet de l'Union africaine, les 30 juin et 1er juillet derniers. Lors du Sommet, le Nigeria a lancé une discussion animée sur les élections. Une résolution a été adoptée, exprimant la vive préoccupation qu'inspirait la situation au Zimbabwe. Les rapports critiques établis par les observateurs électoraux, que ce soit la SADC, l'Union africaine et le parlement panafricain ainsi que les violences et les pertes en vies humaines ont été soulignés.

La résolution encourage en outre M. Mugabe et M. Tsvangirai à nouer un dialogue dans l'intérêt du peuple du Zimbabwe, à mettre en place un gouvernement d'union nationale et à soutenir la mission de médiation entreprise par la SADC.

Face à ces développements, la communauté internationale se mobilise. Les États-Unis ont présenté une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Celle-ci prévoit l'application de sanctions contre l'autorité du Zimbabwe: embargo sur les armes, gel d'avoirs et interdiction de voyager, et comporte en annexe une liste de 14 individus à sanctionner, dont M. Mugabe et d'autres responsables politiques, dont la plupart sont déjà inscrits sur la liste européenne des sanctions, adoptée en 2002.

Le Canada également a renforcé les mesures qu'il avait prises et le Conseil européen du 20 juin s'est déclaré prêt à prendre de nouvelles mesures qui seront d'ailleurs examinées avec M. le commissaire Louis Michel le 22 juillet. La Présidence de l'Union européenne a fermement condamné le déni de démocratie qu'a représenté le second tour de scrutin dès le lendemain de celui-ci, c'est-à-dire le 29 juin, et la Présidence a souligné, dans une nouvelle déclaration faite au nom de l'Union le 4 juillet, qu'elle n'accepterait pas le fait accompli issu du scrutin faussé du 27 juin et qu'il ne pouvait y avoir d'autre solution qu'une formule de transition reposant sur les résultats du premier tour du scrutin.

Il est, d'autre part, important que l'Afrique ait marqué sa préoccupation face à une crise de dimension régionale et il convient de soutenir les efforts qui sont faits par l'Union africaine, notamment, et la SADC, et de faire en sorte que les principes qui sont inscrits notamment dans la Charte de l'Union africaine soient respectés. Il serait bon que l'Union africaine et l'ONU soient associées à cette démarche, afin de compléter la perspective régionale de la SADC par une perspective africaine et internationale.

Dans sa résolution, l'Union africaine a également engagé les États et les parties à s'abstenir de prendre des mesures susceptibles de nuire au climat du dialogue. Il s'agit d'un signal envoyé notamment à l'Union européenne. L'Union ne s'abstiendra pas pour autant de préparer un élargissement de la liste des personnes responsables de violences faisant l'objet de sanctions ciblées par l'interdiction de visa ou par le gel des avoirs et l'Union, également, devra veiller à obtenir une restriction des exceptions prévues aux interdictions de visa et l'instauration de nouvelles sanctions, notamment économiques et, bien sûr, toute cette panoplie de mesures de rétorsion dépendra des progrès réalisés dans les négociations.

Les négociations entre les deux parties devraient démarrer dès que possible. Je pense que le Commissaire le confirmera, même si leur issue n'est pas fixée. Elles doivent de toute façon reposer à nos yeux sur les résultats du premier tour du 29 mars, qui constitue l'expression la plus fidèle de la volonté du peuple du Zimbabwe, alors que le second tour a été un déni de démocratie. Toute forme de coalition peut constituer une mesure transitoire en vue de nouvelles élections libres, démocratiques et transparentes, comme cela a été indiqué par le candidat face à M. Mugabe.

Enfin, je souhaite mentionner que, lors de leur dernière réunion qui vient de s'achever, les membres du G8 ont envisagé des mesures financières complémentaires visant les personnes responsables de violences à l'occasion des dernières élections. Voilà! Il nous faut donc maintenir inlassablement cette pression pour que cette atteinte inacceptable au droit cesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. − Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous, lors de cet échange de vues, les perspectives d'avenir et les idées relatives au rôle que nous pourrions jouer pour épauler les efforts de tous côtés pour trouver une sortie de crise qui soit agréée par tous les principaux interlocuteurs politiques, et surtout une sortie de crise qui ait des chances de durer et qui puisse ouvrir une nouvelle ère de prospérité pour un pays et un peuple qui le méritent tant.

J'ai eu l'occasion, un peu avant que ne commence cette réunion, de m'entretenir avec M. Ping, le président de la commission de l'Union africaine et j'ai aussi eu l'occasion de m'entretenir, il y a à peu près une demi–heure, assez longuement avec l'opposant, M. Tsvangirai. Donc, j'ai quelques nouvelles fraîches qui, évidemment, ne sont pas encore totalement confirmées, mais enfin je peux peut–être informer de manière plus précise et plus actuelle.

Tout d'abord, évidemment, je veux vous faire part de ma profonde préoccupation sur la situation. J'ai regretté énormément, et je l'ai dit publiquement avant et après, que le deuxième tour des élections présidentielles, comme l'a dit le ministre, ait eu lieu malgré les très nombreux appels de la communauté internationale, y compris d'ailleurs des appels venant des partenaires africains du Zimbabwe, pour son ajournement. L'environnement de violences politiques extrêmes, d'intimidation systématique, a entaché évidemment cette élection et l'a privée de toute légitimité et de toute crédibilité.

J'ai répété publiquement, comme d'ailleurs la Présidence de l'Union européenne, que compte tenu des conditions dans lesquelles ce second tour s'était déroulé, il est absolument hors de question de reconnaître la moindre légitimité au président issu de ce scrutin. C'est une victoire usurpée, il faut le dire et le redire, très loin de l'esprit de renaissance démocratique qui anime l'Afrique aujourd'hui. Le Sommet de l'Union africaine qui s'est tenu en Égypte en présence du Président Mugabe a été l'occasion d'un débat politique très intense et très tendu entre leaders africains, un débat que beaucoup d'ailleurs qualifient de sans précédent.

La résolution de l'Union africaine est critique à son égard et lui demande de rechercher un accord politique avec le leader du MDC, Morgan Tsvangirai, en vue de former un gouvernement d'unité nationale. L'Union africaine a demandé en outre à la SADC de continuer son travail de facilitation en vue d'arriver à un accord politique. Nous pourrions certes considérer cette résolution comme insuffisante. Nous pourrions en particulier critiquer le fait que l'Union africaine s'abstient de se prononcer clairement sur la légitimité ou non du Président Mugabe, mais il faut reconnaître que dans les circonstances actuelles, cette résolution est un résultat substantiel. Évidemment, ce n'est pas fait. Il est important que l'Union africaine et la SADC démontrent concrètement leur engagement à trouver une solution politique.

De ce point de vue–là, l'Union européenne et d'autres acteurs internationaux ont clairement fait entendre leurs attentes. Cet accord politique ne peut se faire que sur la base des résultats du premier tour, qui reflétaient l'expression libre et démocratique du peuple zimbabwéen. Les résultats du second tour ne peuvent pas être considérés comme le point de départ d'une médiation, d'une négociation. En d'autres termes, la solution politique à nos yeux passera par un gouvernement de coalition dirigé par M. Tsvangirai en tant que Premier ministre doté des pouvoirs les plus étendus et s'appuyant d'ailleurs sur la majorité qu'il détient au parlement.

À ce jour, pour l'Union européenne, toutes les options sont sur la table. D'une part, nous sommes disposés à soutenir les efforts de la SADC et de l'Union africaine, et nous attendons des progrès tangibles dans les deux prochaines semaines.

En cas d'un accord politique constructif qui reflèterait les résultats du premier tour, nous sommes évidemment prêts, et nous l'avons dit, à nous réengager progressivement au Zimbabwe. Nous sommes d'ailleurs prêts à démarrer immédiatement. Je rappelle que, dans la programmation du dixième Fonds européen de développement, j'ai veillé à ce que l'on fasse le travail comme s'il y avait eu une normalisation démocratique au Zimbabwe, de manière à éviter de faire sanctionner le peuple zimbabwéen pour la situation dramatique dans laquelle il se trouve.

À présent, en ce qui concerne les deux conversations que je viens d'avoir cet après–midi dans la perspective de la réunion que j'avais au Parlement. D'abord, avec M. Ping. Quel est le problème? Le problème, aujourd'hui, c'est que tout le monde est d'accord, au niveau de l'Union africaine, pour plaider en faveur d'une négociation entre M. Mugabe et M. Tsvangirai, avec évidemment comme principes fondateurs que celui qui doit diriger le gouvernement, c'est le Président de l'opposition, M. Tsvangirai, que ce gouvernement doit être fondé éventuellement sur une coalition dans laquelle le parti de M. Tsvangirai, qui est majoritaire au parlement, aura évidemment la place prépondérante et que ce gouvernement doit avoir les pleins pouvoirs, les pouvoirs les plus investis, les plus étendus en matière de décisions exécutives.

Donc, pour le moment, je pense que vous savez que cette approche semble être contestée. C'est d'autant plus compliqué que M. Tsvangirai émet certains doutes quant au caractère équilibré de la médiation et souhaite manifestement donner à cette médiation un encadrement, un environnement, un accompagnement, disons, qui permette de le garantir en termes d'équilibre. Je ne pose pas de jugement de valeur en disant cela, j'expose simplement la situation. Pour le moment, M. Ping m'a garanti que le travail, je ne dirais pas de médiation, mais le travail, disons, visant à préparer les esprits à cette évolution, était en cours et que, normalement, dans les prochains jours devrait pouvoir se dégager une véritable perspective.

J'ai alors parlé assez longuement avec M. Tsvangirai. Il m'a confirmé qu'il était favorable à un gouvernement, y compris d'union nationale, mais au sein duquel il avait évidemment le pouvoir du dernier mot pour nommer les personnes qui en feraient partie. C'est dans le fond – même s'il ne l'a pas dit en ces termes – un peu un scénario "à la kényane", même si, et je partage ce point de vue, on ne peut pas comparer les deux situations. Elles ne sont pas du tout les mêmes. On fait comme si elles étaient identiques pour des raisons d'opportunité mais, très objectivement, et les hommes et les femmes sont différents, mais la situation est objectivement différente. Donc, c'est un premier élément.

Deuxièmement, il souhaite qu'il y ait un "permanent negotiation team", c'est–à–dire qu'il y ait une équipe pour mener la médiation, ce qui évidemment devrait lui donner des garanties d'équilibre. Il voudrait bien sûr que cette équipe de négociateurs soit placée sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies, comme le ministre l'a signalé. Il m'a l'air raisonnablement optimiste; il croit que les choses sont en mouvement, que les choses bougent. Il mesure, bien entendu, que la question des sanctions est évidemment pertinente, et il a insisté sur le fait – mais je crois que nous en sommes tous convaincus – que s'il y a sanctions, elles doivent toucher des individus et ne doivent pas avoir d'effets directs ou indirects sur les populations, bien entendu.

J'ai le sentiment que l'Union africaine a pris complètement la mesure de sa responsabilité, qu'elle est activement engagée, qu'elle recherche une solution par la médiation qui tienne compte en tout cas, comme le ministre l'a souligné, de cette nécessité de traduire en pouvoir exécutif le résultat du premier tour, parce que c'est le seul résultat qui donne une légitimité à ceux qui en bénéficient.

 
  
  

PRZEWODNICZY: ADAM BIELAN
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident! Die Situation in Simbabwe hat in politischer, wirtschaftlicher und humanitärer Hinsicht einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Die Menschen dort sind Geiseln eines Regimes, das die Macht nicht aus den Händen geben will, weil sich die Clique um Präsident, oberste Militärs und Geheimdienst weiter an den Ressourcen des Landes bereichern will. Hierzu finanzieren sie Milizen und missbrauchen Polizei und Militär, die die Bevölkerung landesweit terrorisieren.

Bereits die Parlamentswahl am 29. März war nach SADC-Standards nicht frei und fair. Der landesweite Einschüchterungsfeldzug seither mit Dutzenden Toten, Tausenden verletzten und verfolgten Menschen machte es dem Sieger des ersten Wahlgangs, Morgan Tsvangirai, unmöglich, seine Wähler in eine Stimmabgabe zu senden, wo sie Angst haben mussten, für ihr Wahlverhalten bestraft zu werden. Der Chef der Wahlbeobachterkommission des Panafrikanischen Parlaments, Marwick Khumalo, und die SADC-Mission bewerten den Vorgang vom 27. Juni wie folgt:

‘The atmosphere prevailing in the country did not give rise to the conduct of free, fair and credible elections. The elections did not represent the will of the people of Zimbabwe.’

Es geht jetzt darum, ein Übergangsszenario zu entwickeln, das zu einer Situation führt, in der eine legitime Regierung und ein legitimer Präsident ins Amt kommen. AU und SADC haben hier eine entscheidende Rolle. Leider hat die stille Diplomatie von Präsident Mbeki über Jahre nichts erreicht. Er hat auch nicht das Vertrauen beider Seiten in dem Konflikt, und er weiß selbst am besten warum.

Aber ich setze darauf, dass die politischen Parteien in Südafrika selbst initiativ werden. Liebe Kollegen aus Südafrika, beschließen Sie in Ihrem Parlament, die Konten und das Eigentum der Profiteure des Mugabe-Regimes in Südafrika einzufrieren. Verweigern Sie Grace Mugabe und anderen die Einreise zum Shopping nach Kapstadt oder Sandton, während die Menschen verhungern. Zeigen Sie Solidarität mit den drei Millionen Simbabwern in Ihrem Land, die nach dem Ende der Mugabe-Herrschaft wieder nach Hause zurückkehren und damit auch Platz machen für Millionen arbeitsloser Südafrikaner. Wir haben erfolgreich Druck auf europäische Firmen ausgeübt, sich aus Simbabwe zurückzuziehen, weil ihre Aktivitäten eine Stabilisierung des Regimes darstellten.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, c'est dans une incroyable violence et avec un mépris scandaleux pour les droits humains les plus fondamentaux que le Président Mugabe a confisqué le pouvoir en prenant en otage une population déjà exsangue.

Les socialistes condamnent ces violences et ne reconnaissent aucune légitimité au pouvoir en place. Mais c'est en tout premier lieu à la population zimbabwéenne que pensent les socialistes européens. La FAO estime notamment que 5 millions de Zimbabwéens risquent de souffrir gravement de la faim d'ici le début de l'année 2009.

On sait, par ailleurs, qu'un tiers de la population du Zimbabwe ne survit déjà que grâce à l'aide internationale. Dès lors, il est absolument indispensable que la Commission européenne, le Conseil, chaque État membre et l'ensemble de la communauté internationale, exercent des pressions maximales sur les autorités zimbabwéennes pour qu'elles permettent l'ouverture complète de l'accès des humanitaires et de l'aide internationale aux populations les plus fragilisées. Nous ne saurions insister suffisamment sur ce point, la position actuelle de Mugabe étant tout simplement criminelle.

Dans le même esprit, si nous demandons que l'Union européenne et la communauté internationale prennent des sanctions fortes à l'égard du Zimbabwe, comme vous en avez évoqué la perspective, Monsieur le Ministre, nous insistons également pour qu'elles ne nuisent pas à la population mais qu'elles ciblent les membres du régime responsables des atteintes portées aux droits de l'homme et de la terreur qui règne actuellement dans ce pays.

Bien sûr, nous devons aussi encourager l'Union européenne et les structures régionales comme la SADC à prendre le leadership avec le Parlement élu et la société civile du Zimbabwe dans la résolution démocratique et rapide de la crise actuelle.

Monsieur le Président, je souhaite évoquer rapidement un dernier point qui concerne les 200 000 Zimbabwéens déplacés. Nous demandons au voisin sud-africain et au Président M'Beki en particulier, de faire preuve de responsabilité en ne renvoyant pas chez eux les réfugiés zimbabwéens venus trouver refuge en Afrique du Sud.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, the people of Zimbabwe have suffered horrendously. After years of intimidation, brutality and economic meltdown, the election came as the final twist of the screw. Since the election, the violence has continued unabated. At least 90 people have been killed since the first round of polling on 29 March and just this Monday residents were attacked and abducted from an IDP camp east of Harare.

We may feel tempted to just wring our hands in despair but I believe there are things that the EU can do towards a solution to the crisis. Firstly, the EU can offer diplomatic support to those seeking to find a way forward via an interim transitional government involving all parties in civil society and respecting the results of the first round.

A transitional coalition is an African approach that has over the years worked in a number of other countries such as Togo and the Democratic Republic of Congo.

However, the motion for a resolution notes the failure to date of President Mbeki’s quiet diplomacy and it may be the case that a different African neighbour respected by all sides would be better placed to broker such negotiations. And, if there is an international accompaniment, that would also be helpful in the negotiations.

Secondly, we must step up the pressure against Mugabe in the international community. Russia’s adherence to the G8 summit call for sanctions was very encouraging and I welcome the Council’s comments on the strengthening of sanctions by a number of countries.

Thirdly we must start planning ahead now for the day when Zimbabwe has a legitimate government and will need a broad package of international support.

Finally, we must not forget that ordinary Zimbabweans are in desperate straits and need basic aid now just to keep going.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – De Europese Unie heeft al geruime tijd sancties tegen de socialistische dictator Mugabe lopen, maar deze sancties worden niet altijd op een consequente en eenduidige manier toegepast. Zo hebben wij meegemaakt dat het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie blijkbaar geen enkel probleem had om Mugabe uit te nodigen op de Europees-Afrikaanse Top.

De Europese Unie had ook duidelijk protest moeten aantekenen tegen de groteske aanwezigheid van Mugabe op de Top van de Wereldvoedselorganisatie in Rome niet zo lang geleden. Het inreisverbod van Mugabe en trouwens van alle topfiguren van zijn regime moet waterdicht toegepast worden en ook uitgebreid worden. Wij moeten in elk geval nadenken over het uitbreiden van de sancties tegen het regime van Mugabe in het algemeen. Die sancties moeten doortastend en ondubbelzinnig zijn, en wij moeten ook druk uitoefenen op de regering van Zuid-Afrika, dat met die zogenaamde stille diplomatie in feite alleen maar tijd heeft gekocht voor het regime van Mugabe.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – Mr President, the crisis in Zimbabwe did not burst suddenly on an unsuspecting world: this is the 16th time in eight years that we have debated a motion for a resolution on Mugabe as he has systematically and deliberately plundered his country, ruined the economy and oppressed the Zimbabwean people.

The response of the international community until very recently has been pathetic. At least the European Union imposed targeted sanctions – but it could not even properly uphold these. The Africans – with a very small number of honourable exceptions – have merely applauded Mugabe. They should be ashamed.

What is to be done? Firstly, it should be made clearer in the Council that no EU state will recognise the illegitimate regime of Mugabe. I am heartened that the EU is extending its sanctions.

Secondly, the European Union and its Member States should be persuading African countries, especially the SADC, to join these sanctions against the Mugabe regime if negotiations fail.

Thirdly, the members of the Joint Operations Committee – the military gang that is behind Mugabe – should be put on notice that they will be held responsible for the systematic atrocities against the people of Zimbabwe. It is not too late for some senior members of the armed forces and police – and senior ZANU-PF functionaries for that matter – to abandon Mugabe and to come over to the democratic forces.

Fourthly, France should call for an emergency session of the Human Rights Council in Geneva to address the situation in Zimbabwe and, fifthly, more robust action is required by the United Nations.

Above all, we must actively encourage the African Union to become even more positively and actively engaged in pushing for this government of national unity. This, of course, should be based on the outcome of the elections of 29 March rather than the farce of 27 June, as both the President-in-Office and the Commission have indicated.

We have heard from the MDC spokesman, Nelson Chamisa, that there are currently no negotiations between ZANU-PF and the MDC. Instead there is continuing violence. The African Union must insist on an end to violence and the appointment of a mediator, backed by observers, who will have the confidence of the MDC.

Mugabe yet again is playing for time. There must be a deadline for negotiations to be successfully completed and someone meanwhile should offer Mugabe a retirement home.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenys Kinnock (PSE). – Mr President, I, like others, will have to comment on the fact that the Parliament which was duly elected on 29 March in Zimbabwe has never met and its elected members continue to be harassed and intimidated and suffer from violence.

Our resolution calls for a strengthening of sanctions, and of course we will also have to join the calls made at the UN for an international arms embargo and for worldwide travel bans and the freezing of assets.

We know who the additional ringleaders that need to be targeted are, we know who the henchmen are, who the bag carriers are. You have Chihuri, the police chief; Shiri, the Air Force head; Gono, the governor of the central bank; Chinamasa, the Justice Minister; Bonyongwe, the chief of Central Intelligence: these are the people that can and must be targeted. Our resolution clearly reflects the pre-conditions laid down by the MDC.

All talks must be based on the outcome of the 29 March election which the MDC won and not on the sham run-off in June.

It must be a transitional arrangement designed to lead to a new constitution – nobody has mentioned that, and that is what Morgan Tsvangirai is calling for – followed by fresh elections. He says very clearly, and I quote him, ‘I want no power deals and no power sharing’.

As Geoffrey van Orden has said, there are no negotiations going on so we should not take heart from the current situation.

There has to be an additional mediator. Clearly Mr Mbeki is unable to do it alone and we call for an African Union nominee to be put in place. That nominee must be of equal standing with Mr Mbeki and people like Mr Chissano and Mr Kufuor come to mind at this stage.

Finally the unchecked state-sponsored brutality and violence and savagery have to stop, and that is why the international community must act, and act urgently, in the interests of the suffering people of Zimbabwe.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan, on behalf of the UEN Group. – Mr President, once a beacon of hope, an example of African self-empowerment and a leader among African states, Zimbabwe is now the epicentre of African despair and hopelessness. The people of Zimbabwe deserve better, and they must get it. But it is going to take an ending of the regime of Robert Mugabe, a murdering thug, for this to become a reality.

We in the international community must toughen our resolve against this tyrannical Mugabe regime. I welcome the fact that the UN Security Council is considering an imposition of further sanctions against the leadership of Zimbabwe, including the implementation of an arms embargo. How is it that a country where there are five million people dependent on food aid, where inflation has reached over ten billion per cent, and where a loaf of bread now costs over ZWD 1 billion, still has one of the best equipped armies in the African continent and is totally awash with weapons? That is an extraordinary admission.

The recent presidential campaign was not a legitimate election. The brutality of the Mugabe regime was such that 90 people were killed, 3 500 were injured and a further 200 000 people were displaced during the campaign. These are hardly the ingredients of a free, fair and transparent democratic contest.

South Africa and other African countries must intensify the pressure against Robert Mugabe. Nelson Mandela was right when he said that there was a tragic failure of leadership in Zimbabwe. South Africa exercises strong political influence over the Mugabe Government, and South Africa must show strong and decisive leadership on this issue for the people of Zimbabwe and also for the people of Africa, who are having to watch this leader lead his country down into the swamp.

 
  
MPphoto
 
 

  Josep Borrell Fontelles (PSE). – Señor Presidente, para no repetir lo que ya han dicho otros colegas, me concentraré en la apertura del Parlamento.

Las elecciones de marzo fueron elecciones que dieron la mayoría a la oposición, y antes del 17 de julio, el Parlamento de ese país tiene que constituirse. Nosotros, como parlamentarios, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en la presión de la Unión Europea por conseguir que esa esperanza democrática que significa un parlamento con mayoría de la oposición pueda funcionar. La palanca que debe ser utilizada. Nosotros, insisto, deberíamos hacer todo lo posible para que, más allá del simulacro de las elecciones presidenciales, las legislativas, que dieron un resultado reconocido y favorable a la oposición, permitan poner en marcha el Parlamento.

El segundo tema es el mediador. Está claro que Sudáfrica ha llegado al límite de su capacidad de mediación, por no calificarla de otra manera. Es imprescindible que haya otro mediador que acompañe, si no sustituya, por lo menos acompañe, al Presidente de Sudáfrica. De lo contrario, también la mediación va a parecer un mecanismo pervertido y sometido al Gobierno de Zimbabue.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE). – Mr President, it is no longer just Mugabe and his regime that are under scrutiny. Mugabe, because of his terrible deeds and this whole tragic farce, has already been condemned by international public opinion. It is the international community that is under scrutiny now. It is Thabo Mbeki, it is the SADC and the AU, it is China, it is us in the EU, it is the United Nations. The Zimbabwean people, Tsvangirai and the MDC deserve all our support and solidarity in these difficult times. We could invite Morgan Tsvangirai to come to a meeting of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Development in July or September.

We all continue to receive terrible news from Zimbabwe about the violence there. We must not fail. Morgan Tsvangirai and the MDC majority deserve not just words of comfort or any sort of consolation position but rather to be invested in office according to the results of the 29 March elections. The international community, if it fails in the transition – if we fail – will be covered with shame. I hope it will not happen like that.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Mr President, Mr Mugabe’s regime is responsible not only for election fraud but also for arbitrary arrests and the torture and murder of hundreds of citizens in Zimbabwe for a number of years now.

So far, resolutions and sanctions appear to have been ineffective. I suggest that the time has come to initiate action to bring Mr Mugabe before an international court of law, charged with crimes against humanity. I know Zimbabwe has not signed the convention relating to the International Court in The Hague, but I am sure some other procedure having an international law basis could be found, and perhaps Commissioner Michel or the President-in-Office could enlighten us on this.

I believe that only if such drastic action is taken will this African dictator and his accomplices be forced to start thinking and listening to reason and which will eventually rid their country and the international community of their criminal presence.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – Panie Przewodniczący! Chciałabym zaapelować do Komisji o rozeznanie i przygotowanie propozycji działań, które byłyby skuteczne wobec Roberta Mugabe, który stosuje nadal przemoc i który lekceważy całkowicie wynik wyborów marcowych. W tej chwili praktycznie jesteśmy bezradni i jedyną naszą możliwością przeciwdziałania są słowa. Bardzo bym prosiła, by przygotować takie rozeznanie, jakie działania można podjąć, żeby osądzić go, tak aby w Zimbabwe zapanował pokój i by ludność tego kraju miała rzeczywiście szanse skorzystania z przysługujących jej uprawnień obywatelskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Zimbabwe wymaga pomocy międzynarodowej i naszego wsparcia, ale w kraju tym konieczne są reformy. Unia Europejska, Unia Afrykańska i RPA powinny dążyć do podjęcia dialogu między partią rządzącą a opozycyjną. Zimbabwe musi wreszcie wkroczyć na drogę demokracji i powołać rząd jedności narodowej. [...] inicjatywę ONZ, zgodnie z którą na Zimbabwe zostanie nałożone embargo na dostawy broni oraz zamrożeniu podlegać będą aktywa ludzi z najbliższego otoczenia Mugabe. Należy natomiast podjąć kroki, które umożliwią działalność organizacji humanitarnych. Rozwiązaniem może być dostarczanie pomocy do najbardziej potrzebujących regionów Zimbabwe poprzez organizacje pozarządowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Mr President, Mugabe is not listening and that is the tragedy because if he were he would do the right thing and go back to the elections of March and live with that result. I thought one of the most shameful things that happened was that Mugabe attended the World Food Summit where he was allowed to parade, when in fact he is the cause of some of the major global food insecurity problems in his own country and on his own continent.

I spoke to a farmer from Zimbabwe just last week at a conference in Brussels and the harm that has been done to the food production base of that country is quite horrific. Somebody else said it is horrendous that a country can be armed to the teeth and that its people can be suffering hunger, violence, intimidation and torture.

South Africa needs to do more. The continent itself needs to be strong in its condemnation and we need to push them and urge them and convince them that this is the right thing to do, because our people are looking to us to take definitive action in a situation which is quite appalling.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE). – Aquilo que se passa actualmente no Zimbabué é um desafio à nossa consciência e à nossa capacidade de acção. De um lado está um poder legitimado pela violência, exercido contra o povo que tem provocado miséria e que tem beneficiado da conivência de outras ditaduras e autocracias africanas. Do outro estão as forças que lutam pacificamente pela democracia e os direitos humanos. Está o povo do Zimbabué e pode e deve estar a comunidade internacional, desde logo a União Europeia.

Ora, a União Europeia, como aqui foi dito, pode dar uso ao seu poder diplomático, pode aplicar sanções, recusar vistos, pressionar as potências regionais, apoiar os defensores da democracia e dos direitos humanos. E nós, Parlamento Europeu, o que é que podemos fazer mais? Podemos apoiar a nossa resolução amanhã e recomendar à Comissão e ao Conselho estas iniciativas, evidentemente, mas não só, podemos também provar que a nossa acção é consequente com o nosso discurso e oferecer ao líder da oposição Morgan Tsvangirai o prémio Sakharov. É um desafio que fica já lançado aos meus colegas parlamentares. Deste modo teremos oportunidade de premiar uma luta e, simultaneamente, contribuir para uma vitória democrática e pacífica.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, cher Louis Michel, Mesdames et Messieurs les députés, le débat a été parfaitement clair, les conclusions à en tirer le sont également, les interventions ont été fortes et c'est bien normal, car l'Union européenne ne doit accepter qu'une formule, celle qui respecte la volonté du peuple du Zimbabwe telle qu'elle s'est exprimée lors du premier tour des élections, et c'est ce résultat qui doit servir de base à tout règlement.

Nous examinerons avec la Commission la situation du Zimbabwe à l'occasion du prochain Conseil du 22 juillet. Nous prendrons en compte les observations qui ont été formulées ainsi que les suggestions qui ont été faites, non pas à la France, Monsieur Van Orden, mais à la Présidence du Conseil de l'Union européenne. La France en elle-même n'a pas de pouvoir en tant que tel, elle a simplement le mandat qui lui est confié par l'Union européenne dans ce cadre-là, y compris ce que vous avez proposé en ce qui concerne la convocation d'une session extraordinaire sur les droits de l'homme à Genève si le Conseil en a, bien évidemment, la possibilité.

Nous suivrons les recommandations toujours sages et tout à fait expérimentées faites par Louis Michel en ce qui concerne le suivi des efforts de médiation. Je crois que, de ce point de vue, on ne peut pas être allé au-delà, en termes de revendications, de ce que M. Tsvangirai lui-même a recommandé au commissaire lors de l'entretien qu'il a eu avec lui, et je crois que c'est la position que nous devons suivre.

L'Union européenne, le Conseil et la Commission doivent rester en contact avec les acteurs engagés, la SADC, l'Union africaine ainsi que l'Afrique du Sud dont je salue, une nouvelle fois, la délégation qui est présente parmi nous, et nous devrons naturellement prendre en compte la résolution qui sera votée par votre Parlement demain dans le cadre des travaux que nous aurons au Conseil.

Je n'ai rien d'autre à ajouter, je m'en remets bien évidemment, sur ce point, à l'expérience et à l'éloquence de Louis Michel, sans vouloir abuser de son temps.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. − Monsieur le Président, je serai très bref; Monsieur le Ministre a tout dit, les intervenants ont tout dit aussi.

Je ne peux évidemment que partager totalement la teneur des interventions, notamment celles de M. Van Orden et de Mme Kinnock, mais je dois ajouter, en même temps, que le pouvoir de la Commission est bien sûr essentiellement un pouvoir diplomatique, mais aussi, peut-être, un pouvoir de préparation de ce que nous pourrions mettre en œuvre au cas où – ce que nous souhaitons évidemment de toutes nos forces et favoriserons par tous les moyens de pression dont nous disposons – la médiation pourrait aboutir à l'avènement d'un gouvernement conduit par M. Tsvangirai.

Je partage donc totalement la teneur des interventions de M. Van Orden, de Mme Kinnock et de toutes les personnes qui sont intervenues, de Mme Hall, de M. Hutchinson, de M. Gahler; j'espère n'oublier personne. Il y a juste un élément sur lequel je ne suis pas d'accord. Vous savez que j'ai l'habitude de dire les choses franchement. Je ne suis pas d'accord que l'on condamne la Présidence portugaise pour avoir organisé à Lisbonne un sommet que l'on attendait depuis des années et que la question zimbabwéenne empêchait de tenir.

Il était quand même temps que l'on ait ce sommet Union européenne/Afrique et, à un moment donné, il fallait bien passer à l'acte. On sait très bien que la présence de Mugabe était en fait assurée par la volonté de l'Union africaine de ne pas être contrainte par l'autre partie, à savoir la partie européenne, dans le choix des invitations. Je pense donc que c'est là une critique injuste.

Par ailleurs, je voudrais mettre l'accent sur la situation particulièrement difficile où se trouve l'Afrique du Sud. Il n'est pas plus simple pour l'Afrique du Sud de se mouvoir dans cette position que pour le Président M'Beki de jouer le rôle de médiateur. Pour le moment, en l'occurrence, tout le monde sait parfaitement que le premier pays à ressentir les effets de la crise ou de la non-résolution de la crise au Zimbabwe, c'est l'Afrique du Sud. Je vous demande donc de replacer les choses dans la perspective des difficultés de ce pays; je pense par ailleurs que ce pays apporte à cette médiation tout le soin qu'elle doit y apporter.

Je partage évidemment l'avis de tous les intervenants selon lequel cette médiation devrait être élargie à la fois, d'ailleurs, pour le confort de l'Afrique du Sud, mais aussi pour la perception équilibrée que peuvent avoir de la situation les différents acteurs qui interviennent dans la résolution de cette crise.

Enfin, nous préparons pour le moment, pour répondre à une question qui a été posée, un véritable paquet "développement et humanitaire" pour assurer, en cas d'arrivée au pouvoir de M. Tsvangirai, un accompagnement immédiat, pour donner tout de suite au peuple zimbabwéen des raisons de croire en ce changement de gouvernement et, peut-être aussi, pour susciter sur place une certaine appétence de changement de régime, avec le soutien de l'opinion locale, de l'opinion publique, et, bien entendu, celui de de la communauté internationale mobilisée.

Dernier point sur l'Union africaine. Je voudrais aussi plaider pour un peu de compréhension. Quel est le problème pour l'Union africaine? Le problème, pour l'Union africaine, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'elle a à gérer deux opinions différentes. Une opinion qui est extrêmement critique, ouvertement critique, à l'égard du Zimbabwe et de son Président virtuel et une autre opinion qui est d'avis qu'il faut être plus souple, que les sanctions ne serviront à rien, qu'il ne faut pas de sanctions. L'unité n'est donc pas aisée à obtenir au sein de l'Union africaine; il faut le savoir et c'est pour cela qu'il faut lire aussi les conclusions des réunions de l'Union africaine dans cette perspective-là, avec ce regard-là!

Je dois dire que les informations que j'ai reçues tout à l'heure m'inclinent à croire en tout cas que, pour le moment, l'unité est en marche et que l'Union africaine pourra faire des propositions utiles et efficaces pour sortir de cette crise qui est, évidemment, lamentable, et qui est une véritable insulte à tous ceux qui, en Afrique, portent la démocratie et la font avancer.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Otrzymałem dwa projekty rezolucji(1) złożone zgodnie z art. 103. ust. 2.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek 10 lipca 2008 r.

Oświadczenia pisemne (art. 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE), in writing. – The recent elections in Zimbabwe were a sham with Mugabe being the only eventual candidate, having intimated Tsvangirai and other members of the MDC to the point of withdrawal. There should now be fresh presidential elections in this country precluding most vehemently state-sponsored violence, intimidation and murder.

I welcome yesterday's decision of the G8 summit in Japan to adopt financial and other sanctions against members of the Zimbabwean government. It is significant that there has been consensus at this level, even from Russia, on a strong condemnation of the Mugabe regime. A UN Security Council resolution concluding that Zimbabwe is now a threat to international peace and security is looking likely. I would urge China not to block this important action during this coming week.

I regret that the African Union is not doing enough to isolate Mugabe as I believe that this union, along with the Southern African Development Community and the Pan-African Parliament, are the key forums which should be charged with removing such a despot. The human rights violations currently being perpetrated by the Zimbabwean government are bordering on crimes against humanity and I believe that the UN Security Council should also therefore consider referring members of this government to the International Criminal Court in the not too distant future.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), in writing. – The recent elections in Zimbabwe were wholly illegitimate and undemocratic, sparking widespread criticism and condemnation from the international community.

Although the situation in Zimbabwe has prompted concern for a while now, the fallout of these elections and evidence of brutal state-sponsored violence against supporters of Tsvangirai's opposition MDC party have brought the crisis to another level.

Zimbabwe now finds itself in an extremely grave situation. In addition to this political crisis, years of mismanagement by Mugabe's regime has left the country's economy in tatters and its currency virtually worthless. Life expectancy for both men and women is under forty and recent events have prompted many to leave the country and seek refuge in neighbouring African states, which is proving to put pressure on the stability of the entire region.

I welcome this resolution which stresses the EU's unequivocal rejection of the recent election results in Zimbabwe due to their undemocratic and illegitimate nature. The resolution also wholeheartedly denounces the use of political violence by the Mugabe regime and calls for sanctions to be used against those who support it, both inside and outside of Zimbabwe.

 
  

(1)Patrz protokół


17. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Kolejny punkt porządku dziennego to tura pytań (B6-0168/2008).

Następujące pytania skierowane są do Komisji.

 
  
  

Question No 43 by Georgios Papastamkos (H-0455/08)

Subject: Performance of the automobile industry as regards CO2 emissions

Is the Commission satisfied with the performance to date of the European automobile industry in reducing carbon dioxide emissions and fuel consumption? Does it consider that its initiative to revise the Directive on the availability of consumer information on fuel economy and CO2 emissions in respect of cars (1999/94/EC(1)) amounts to an acknowledgement of the ineffectiveness of the existing Community regulatory framework for the car industry?

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση είναι εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι μειώσεις των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα ήταν ικανοποιητικές από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Η απάντηση είναι "όχι", γι’ αυτό και έχουμε εισηγηθεί την υποχρεωτική μείωση το 2012.

Το δεύτερο μέρος της ερώτησης είναι κατά πόσον η πρωτοβουλία για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη σήμανση αυτοκινήτων σημαίνει αναγνώριση αναποτελεσματικότητας του υφιστάμενου κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου έναντι της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η απάντηση είναι "ναι", γι’ αυτό και κάνουμε την εισήγηση της αναθεώρησης.

Θα μπορούσα να μείνω στις δύο αυτές απλές απαντήσεις αλλά θα ήθελα να δώσω λίγες παραπάνω εξηγήσεις:

Έχουμε εισηγηθεί την υποχρεωτική εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στα 120 γραμμάρια το 2012, όπως προβλεπόταν στη στρατηγική για το διοξείδιο του άνθρακα και τα αυτοκίνητα. Αυτό θα επιτευχθεί με βελτιώσεις στην τεχνολογία της μηχανής του αυτοκινήτου στα 130 gr/km και επιπλέον με άλλες τεχνολογίες στα 120 gr/km.

Πρέπει να πούμε ότι υπήρχε μία εθελοντική συμφωνία μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών και της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και της ιαπωνικής και της κορεατικής, να μην εκπέμπουν τα αυτοκίνητα περισσότερο από 140 gr CΟ2 / km το 2008. Αυτό δυστυχώς δεν επετεύχθη: το 2006 οι εκπομπές ήταν στα 160 γραμμάρια, ενώ το 2007 ήταν στα 159 γραμμάρια σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Η βελτίωση κατά ένα γραμμάριο δεν είναι βέβαια ικανοποιητική.

Ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τη διαδικασία της συναπόφασης, θα εγκρίνουν την πρόταση της Επιτροπής, ώστε να έχουμε αυτοκίνητα τα οποία να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, λιγότερο καύσιμο, να εκπέμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Με το να καταναλίσκουν λιγότερη ενέργεια και λιγότερα καύσιμα, οι καταναλωτές, θα έχουν τεράστια κέρδη εξοικονόμησης, ιδίως με τις σημερινές τιμές των καυσίμων.

Σχετικά με τη σήμανση και την πληροφόρηση των καταναλωτών, μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε μία πρόταση για το πώς θα γίνεται η σχετική πληροφόρηση των καταναλωτών.

Θα πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Ορισμένα σημεία του είναι πολύ θετικά, σε ορισμένα άλλα όμως δεν συμφωνώ, όπως π.χ. στο ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της διαφήμισης των τσιγάρων και προκειμένου για τα αυτοκίνητα. Είναι διαφορετικές οι δύο περιπτώσεις, επομένως δεν θα ακολουθήσουμε ένα τέτοιο παράδειγμα με το υποχρεωτικό μέρος στη διαφήμιση αφιερωμένο σε πληροφορίες.

Υπάρχουν άλλοι τρόποι να ενημερωθεί ο καταναλωτής, δεδομένου ότι όταν αγοράζει ένα αυτοκίνητο πηγαίνει στην αντιπροσωπεία, πληροφορείται από τα φυλλάδια και από τις πινακίδες που υπάρχουν εκεί σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αλλά και με την κατανάλωση των καυσίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τα μέλη του G8 προτείνουν τη μείωση κατά 50% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050. Ωστόσο η πρόταση αυτή φαίνεται ότι δεν βρίσκει ανταπόκριση από τις προηγμένες, δυναμικά αναπτυσσόμενες χώρες – αναφέρομαι στην Κίνα, στην Ινδία, στη Βραζιλία, στο Μεξικό και στη Νότιο Αφρική.

Πιστεύετε ότι αυτή η στάση θα έχει αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις για τη μετά το Κιότο περίοδο; Πώς διαγράφεται η προοπτική των κρίσιμων διαπραγματεύσεων της περιόδου μετά το Κιότο ύστερα από αυτή την πρόταση του G8;

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Η ερώτηση του κυρίου Παπαστάμκου είναι βέβαια εντελώς άσχετη με την πρώτη ερώτηση που συζητήσαμε για τα αυτοκίνητα αλλά είναι πολύ σημαντική και πολύ επίκαιρη, δεδομένης της συζήτησης και της απόφασης η οποία ελήφθη στους G8 εχθές και σήμερα.

Είναι θετικό ότι οι G8, οι οκτώ μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, συμφώνησαν να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% το 2050. Βέβαια, όπως έχω πει, αυτό είναι μισό βήμα, γιατί δεν συμφώνησαν για μεσοπρόθεσμους στόχους για το 2020, πράγμα απαραίτητο για μία διεθνή συμφωνία η οποία να καταπολεμεί αποτελεσματικά τις κλιματικές αλλαγές.

Το θέμα των άλλων μεγάλων χωρών, των υπό ανάπτυξη μεγάλων οικονομιών, όπως είναι η Κίνα ή η Ινδία, νομίζω και αυτό αντιμετωπίστηκε και συζητήθηκε· βεβαίως για να έχουμε μία αποτελεσματική καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, χρειάζεται, σύμφωνα πάντοτε με την αρχή των Ηνωμένων Εθνών της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης, και η συμμετοχή αυτών των χωρών, π.χ. με μέτρα μείωσης του ρυθμού αύξησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Πιστεύω ότι και για το μακροπρόθεσμο στόχο, όπου υπάρχει γενική συμφωνία, αλλά και για τους μεσοπρόθεσμους στόχους, θα υπάρξουν συμφωνίες, δεδομένου ότι είναι απαραίτητες για να έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε στην Κοπεγχάγη το 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – Herr Kommissar, ich möchte zu den Automobilen zurückkommen. Es hat doch seinerzeit bei dieser Festlegung auf die 120 Gramm eine Reihe von Fragen gegeben, wie weit diese 120 Gramm im Schnitt in der Flotte, im gesamten Konzernbereich und in ähnlichen Messgrößen zu bewerten sind.

Sind diese Fragen alle geklärt bzw. ist mit einer Klärung so rechtzeitig zu rechnen, dass die Industrie tatsächlich in den kurzen vorgesehenen Zeiträumen reagieren kann, wenn sie muss?

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Mich würde interessieren, ob es nicht überlegenswert wäre, Anreize zu setzen, alte Autobestände vom Markt zu nehmen, weil wir ja hier den größten Verbrauch und CO2-Ausstoß haben. Können Sie sich vorstellen, hier ein Anreizinstrumentarium zu überlegen?

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, Member of the Commission. − It is very interesting that fiscal incentives were emphasised in the G8 conclusions. In the European Union, fiscal incentives could be of great importance in order to promote the purchase of cars which are cleaner. Some countries are introducing such measures – France is a recent example, and it appears to have been more successful than expected.

We are positive regarding whether industry will be able to achieve the target of 120 g by 2012. It should be underlined that they have known about this target since 1995, and they had a voluntary agreement for achieving 140 g per kilometre in 2008. In any case, according to our impact assessment and to the cost estimates that the industry provided to us, they will be able to achieve this in time.

The King report, a very important and interesting study carried out for the Ministry of Transport of the United Kingdom, makes it quite clear that it is technologically and economically feasible to achieve this target in 2012. Of course, the concerns of the industry and the specific problems of each particular automobile industry should be taken into account. In any case, it is up to you, the European Parliament, and the Council to reach solutions that will both achieve our environmental objective and also provide for the competitiveness of the European automobile industry. We think this proposal will give incentives to the automobile industry and it will get the first-mover advantage, and also that European consumers will save by spending less on energy, especially with today’s very high oil prices.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Question No 44 by Johan Van Hecke (H-0470/08)

Subject: Policy on biofuels

The Commissioner has previously stated that the European Union must review its priorities regarding biofuels if they proved to be having an adverse impact on the food supply in poor countries. But according to his colleague Mariann Fischer Boel, the impact of biofuel policy on food prices is not so serious.

According to the UN's Special Rapporteur Jean Ziegler, however, the massive production of biofuels is a crime against humanity, in view of its impact on world food prices. The FAO likewise states that the rapid rise of biofuels has substantially increased the prices of a number of crops, thus contributing to the current food crisis.

According to the OECD, farm prices will rise yet further in the next few years. When will it be clear to the Commissioner whether damaging effects are occurring or not? Does the Commission

intend to conduct research into this and if so, when will the Commissioner be able to present an evaluation?

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Member of the Commission. − The European Union has agreed on a 10% target for renewable fuels within the transport sector, and this 10% is by 2020. I think it is important that we say ‘renewables’ because it is not only biofuels – it is not only ethanol or biodiesel. It could be electric cars as well, so we have to make this distinction.

I think we have to say that such a long lead time makes it unlikely that this can have had an impact on the price level that we see today. According to our calculations, by 2020 this could mean an increase in cereal prices of between 3 and 6%, rapeseed by about 8-10% and sunseed 15% as compared to the 2006 prices, assuming a share of 30% coming from the second generation of biofuels.

I think I can see that there is some hesitation among some Members of Parliament. One of the honourable Members does not seem to agree, but I think you have to take into account that quite a lot of the present increases in food prices stem from the high oil prices. We have seen lots of calculations and impact assessments from the OECD, and the latest one clearly says that estimating an oil price of EUR 130 per barrel means an increase in crop prices of between 9 and 13%. So this is related to the oil price increase and not to the discussion on renewable energies.

I think it is also clear that the impact will be limited through the growing use we are hopefully going to see of the second generation of biofuels, which is encouraged by our policies.

Second-generation biofuels are produced from feedstock other than food crops and can come not only from dedicated energy crops but also from sources such as recycled vegetable oil, animal fat, by-products from the forestry industry, forestry residues and solid waste such as grasses.

In the Commission proposal put on the table on 23 January this year for a directive on the promotion of the use of energy from renewable sources, the Commission proposed that it will monitor, amongst other things, the commodity price changes associated with the use of biomass for energy and any associated positive and negative impacts on food security.

In addition, the Commission proposes to report every two years on, among other things, the impact of our European biofuel policy on availability of foodstuffs in exporting countries, the ability of people in developing countries to afford these foodstuffs, and wider development issues.

The Commission has presented its view on the cause of the recent rise in food prices in the recent communication ‘Tackling the challenge of rising food prices: directions for EU action’.

So, given the volatility and the complexity of the current price trends, the Commission will closely monitor price developments within the European Union and internationally and will report by the end of the year on the evolution of the situation.

As stated in the communication, although demand for agricultural commodities is also influenced by the biofuel market, Commission analyses indicate that current European biofuel production has little impact on current global food prices.

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke (ALDE). – Ik zou de commissaris willen danken voor het antwoord. Anderhalf jaar geleden waren biobrandstoffen nog een wondermiddel in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Vandaag, blijkt nu, worden zij stilaan verguisd en ik neem akte van het feit dat de Commissie de bocht die de ministers van Energie hebben genomen tijdens het weekeinde – ook al zal zij dat waarschijnlijk ontkennen – ondersteunt.

De vraag die ik zou willen stellen – de commissaris heeft ons hier overdonderd met een aantal cijfers – is of de Commissie het eens is met de studie van de Wereldbank, waarin sprake is van het feit dat 75% van de biobrandstoffen verantwoordelijk zouden zijn voor 75% van de wereldwijde stijging van de voedselprijzen. Ook de FAO gaat identiek in dezelfde richting en de speciale VN-rapporteur, mijnheer Ziegler, noemt de massale productie van biobrandstoffen een misdaad tegen de menselijkheid.

Is mevrouw Fischer het eens met de Wereldbank, de FAO en de VN?

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Member of the Commission. − First of all, I think we can see that renewable energies and biofuels have recently been the scapegoat for increased prices within the agricultural commodities sector. Clearly there are different reasons for these increases. The adverse weather conditions that we have seen in parts of the world have had a high influence – almost four times as high as the influence of biofuels.

Secondly, we have seen a huge demand from Asia. In China and India they are now starting to eat meat, which means that they need to import much more cereal than they used to do.

Thirdly, speculation: investors are moving their money out of stocks and shares and bricks into agricultural commodities, into gold and silver. This is obvious.

Some countries have closed their borders for exports of agricultural commodities and this has also contributed. Looking at the United States, the fact that the Americans have now introduced a very comprehensive use of corn for bioethanol has had an effect on the corn sector. Of course this has an influence on the world market price for corn. But in Europe we use less than 1% of our production area for renewable energies and that cannot have an influence on the price level that we see.

What is important is that we produce these renewable energies in a sustainable way and that we apply certain criteria to the different types of renewable energies. We have said clearly that a 35% reduction of CO2 emission is the minimum and we would be prepared to go further. For example, 50% has been mentioned as a figure to be introduced by 2015.

Regarding the honourable Member’s question on the World Bank study, I must say first of all that it has not yet been published. A pirate copy has been leaked. It is therefore difficult for the World Bank to comment on something that has not yet been published. But I have to say that personally I would like to see a commitment and a confirmation from the World Bank that they are going to sign up to the 75%. I do not believe that 75% is a figure that can be defended. It is not even on cereal prices but on food prices. When you know that sometimes on food – bread, for example – only up to a maximum 10% of the value of the bread can be related to the wheat, I simply cannot imagine how this figure of 75% can be right.

I would be very happy to come back to the European Parliament to discuss it when this report has been made public and we have a solid basis for discussion and not just rumours that appeared in one single newspaper when it was leaked.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Commissioner, I admire your tenacity in sticking to the line about the low impact of biofuels on food prices, but I do wonder how long you can sustain that. As has been pointed out to you, you are very much out of line with other experts across the world. You have heard about the FAO and, it seems, the World Bank.

You make the point repeatedly that we only put 1% of our production into biofuels. That may be, but we in Europe depend so much on imports for our feedstuffs from the Americas – and that is where the impact on food prices is coming from. It is the requirement to face up to that and to move as speedily as we can to second-generation and even third-generation which the Commission should be focusing upon.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE). – It seems to me that if the argument is regarding lead times, then oil prices are exempt from being a cause of rising commodity prices rather than biofuels; but will the Commissioner urge the World Bank to publish the result? Will she write to them and indicate that we would like to see this report published, so that we can all debate its argumentation? On that basis, does the Commission not feel we should urge, in the interim, a moratorium on all new biofuel products that are not based entirely on non-edible by-products of food and food processing?

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Member of the Commission. − First of all, in answer to Mr Allister, when we talk about the dependency within the European Union on feedstuffs you are quite right, we are dependent, especially on soya bean imports. That is why we have ongoing discussions as to whether it is possible to find a solution on the GMO issue in order to lower the price on imported soya beans. This is by far the biggest and most important crop for our pork industry.

I had hoped to be able to convince the honourable Members that we are actually doing quite a lot to push, and to invest in, the second generation of biofuels; because I agree with all of you that the first generation is not a long-term solution. But we need the first generation as a stepping stone for the second generation. If we now send a clear message that we will no longer stick to our target of 10%, I can guarantee that all investments within the European Union are going to disappear and the investments will move to South America and we will be depending on importing all our biofuel from Brazil produced from sugar cane. Then our independence – as we would like to see it – would be much more difficult to fulfil.

In relation to the not yet published World Bank report – I presume we are in agreement that it is not published, it is leaked – by coincidence, the morning we got the press release on the 75%, the chief economist from the World Bank was sitting in my office and he could not confirm the 75%.

Therefore, I am sure we will return to this issue and I would be very happy, as I said earlier, to discuss this on the solid basis of a published report.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Question No 45 by Paulo Casaca (H-0479/08)

Subject: Execution of the perpetrator of an attack on the United Nations

According to the eNewsletter Hands off Cain, No 107 of 6 June, Leandro Despouy, the United Nations Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, has reaffirmed the UN’s belief that the Iraqi authorities' execution of Awraz Abdel Aziz Mahmoud Sa’eed for carrying out the attack on the UN headquarters in Baghdad in August 2003 – which killed, amongst others, Sérgio Vieira de Mello, UN Special Representative for Iraq – prevented the international community from learning who the real perpetrators of the crime had been.

What steps did the Commission take to voice the EU’s blanket opposition to the death penalty?

What measures is the Commission intending to take to clarify the reasons underlying the speed with which Awraz Abdel Aziz Mahmoud Sa’eed was executed, despite the express requests made by the United Nations, which legitimately wanted to discover the underlying reason for the attack on the UN and identify the organisers thereof?

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, Evropská komise spolu s členskými státy je v celosvětovém měřítku předním institucionálním aktérem a dárcem v oblasti boje proti trestu smrti. Její činnost v této oblasti je klíčovou prioritou vnější politiky v oblasti lidských práv. Obecné zásady pro politiku Evropské unie vůči třetím zemím týkající se trestu smrti přijaté v roce 1998 a zrevidované v roce 2008 stanoví kritéria pro vydávání demarší a normy, jichž je třeba používat. Zrušení trestu smrti je jednou z hlavních tematických priorit pro pomoc v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva. Od roku 1994 financovala Komise po celém světě zhruba 30 projektů z celkovým objemem rozpočtu přibližně 15 milionů EUR. Komisařka Ferrero-Waldnerová se proti trestu smrti ať již používanému v praxi, či stanovenému v právním řádu kategoricky vyslovila ve veřejném prohlášení z 10. října 2007 u příležitosti Světového dne boje proti trestu smrti i u dalších následných příležitostí.

Událost, o níž hovoří dopis pana poslance, je Komisi známa. Irák je jednou ze zemí, jíž Evropská komise zasílá časté demarše o trestu smrti. V uvedeném případě byla demarše zaslána v červnu 2007. Evropská unie a Komise opakovaně vyzývaly iráckou vládu včetně nejvyššího soudu, aby se zřekli užívání trestu smrti a aby všechny dosud vynesené a nevykonané tresty smrti zmírnili. Dále iráckou vládu vyzývaly k neprodlenému zavedení moratoria na veškeré popravy. Je zbytečné dodávat, že v případě bombového útoku na komplex OSN z 19. srpna 2003 by takové moratorium bylo umožnilo provést úplný křížový výslech všech osob, jež by mohly poskytnout případné důkazy potřebné k tomu, aby nikdo z pachatelů útoku nezůstal nepotrestán. Komise je samozřejmě znepokojena tím, s jakým spěchem bylo v tomto případě postupováno. Avšak naším hlavním cílem je zasazovat se o všeobecné zrušení trestu smrti. Komise nadále úzce spolupracuje s členskými státy Evropské unie v úsilí tlumočit náš postoj a znepokojení k irácké straně.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE). – Mas a questão que está aqui levantada é a de que o Governo iraquiano impediu a investigação do assassínio de Sérgio Vieira de Melo e tanto impediu essa execução como muitíssimas outras. Eu tenho aqui nas minhas mãos um exemplar de uma revista recentemente publicada onde aparece Zenaib Ahmed, que foi, aliás, uma pessoa que eu já convidei para vir ao Parlamento Europeu falar das execuções em massa nos hospitais iraquianos de pessoas por critérios puramente étnicos.

E a minha questão é saber perante um panorama que é muito pior do que o dos Balcãs Ocidentais, quando é que a comunidade internacional e quando é que a Comissão Europeia vão exigir um tribunal internacional para investigar e julgar os assassínios de dezenas ou centenas de milhares de pessoas no Iraque.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Samozřejmě pane poslanče, že z hlediska obecného přístupu Evropská komise a Evropská unie zkoumají veškeré možnosti, které jsou k naší dispozici tak, abychom zesílili naši schopnost postupně eliminovat a omezit užívání trestu smrti, samozřejmě zejména v těch oblastech, kde je užíván nejčastěji, to se samozřejmě týká i Iráku.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Question No 46 by Claude Moraes (H-0427/08)

Subject: Anti-discrimination horizontal directive

The European Commission announced that this spring would see the launch of the new horizontal directive prohibiting discrimination.

What is the latest development regarding the scope of the directive? Will there be a far-reaching anti-discrimination directive including ALL of the remaining grounds of Article 13 of the Amsterdam Treaty – namely age, disability, religion or belief, and sexual orientation, as supported by a majority in the European Parliament?

If not, could the European Commission give its reasons, and outline its detailed plan of action for the coming months?

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, minulý týden Komise přijala návrh směrnice, jež zakazuje diskriminaci na základě věku, zdravotního postižení, sexuální orientace a vyznání nebo víry mimo sféru pracovního trhu. Diskriminace na základě těchto důvodů v oblasti zaměstnávání se již týká směrnice 2078/ES. Splnili jsme tedy závazek, který jsme před vámi učinili na začátku našeho funkčního období, a vyslyšeli jsme vaše opakované výzvy naposledy učiněné na květnovém dílčím zasedání, abychom takový návrh předložili. Tento návrh směrnice vychází ze zásad, které již členské státy v rámci existujících směrnic přijaly. Obsahuje například ustanovení, jež zajišťuje ochranu obětí diskriminace a zabývají se obtěžováním a šikanováním, ale také ustanovení o vzniku orgánů pro rovné zacházení. Jak jsem již uvedl, návrh směrnice se zabývá diskriminací na základě čtyř diskriminačních důvodů, ale to, že stavíme všechny tyto důvody na roveň, neznamená, že by ustanovení pro všechny tyto typy diskriminace byla stejná.

Návrh směrnice proto přihlíží u každého typu diskriminace k jeho specifikům tak, aby směrnice byla co nejúčinnější. Konkrétně umožňuje v závislosti na kontextu brát v potaz věk, dále přihlížet k věku a zdravotním postižením v oddělení pojištění a bankovních služeb, na kolik je to přiměřené a odůvodněné, ale zdůrazňuji slova přiměřené a odůvodněné. Nesmí tedy jít o svévolné vylučování starších či zdravotně postižených osob z těchto služeb. V případě zdravotního postižení znamená zásada rovného zacházení pozitivní závazek zahrnující zajištění všeobecného přístupu pro zdravotně postižené osoby a v individuálních případech provedení přiměřených úprav. Tato opatření nepředstavují neúměrné břemeno, návrh směrnice jasně stanoví, že je třeba brát v potaz velikost, typ a zdroje organizace, odhadované náklady, životnost zboží a služeb a pravděpodobné výhody plynoucí z přístupu zdravotně postižených osob. Tento návrh představuje důležitý krok směrem k zaplnění velké mezery v právním systému ochrany proti diskriminaci.

Jsme si ovšem vědomi, že ochrana proti diskriminaci založené na pohlaví stále není mimo pracoviště tak silná, jako je tomu v případě diskriminace rasové. Směrnice 2004/113/ES totiž nepokrývá oblast vzdělávání, jak si lze přečíst v důvodové zprávě k tomuto návrhu. Domníváme se, že by bylo předčasné navrhovat změnu uvedené směrnice, jelikož lhůta pro její provedení skončila teprve nedávno. Ale v roce 2010, když budeme o provádění směrnice podávat zprávu, můžeme v případě potřeby navrhnout změnu.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE). – Commissioner, this is an example of a question tabled some weeks ago which, very happily, received its positive answer on 1 July with your announcement. I think you should take personal credit for championing this within the Commission and for listening to the vote of the European Parliament.

Let me just ask you and the Commission to maintain your vigilance so that derogations and exemptions to the principle of equal treatment are not sought on just any grounds: they must be sought on necessary grounds and on genuine principles of subsidiarity, because we have seen transpositions of the Employment Directive and Race Equality Directive which were not complete and we must ensure that this good package becomes law in the Member States.