Sergio BERLATO Sergio BERLATO
Sergio BERLATO

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

Μέλος

Ιταλία - Fratelli d'Italia (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Vicenza

Αρχική σελίδα Sergio BERLATO

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
DMAS
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ
DARP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αναπληρωτής

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
DMAG
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, συμπεριλαμβανομένων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών ΕΕ-Μαρόκου, ΕΕ-Τυνησίας και ΕΕ-Αλγερίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Impact of the coronavirus in Italy and Germany EN

30-03-2020 P-001939/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί κανόνες IT

26-03-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – A causa dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 il settore del trasporto aereo sta subendo ingenti perdite economiche con notevoli ripercussioni per i lavoratori. Solo per il primo trimestre 2020 si stima che voleranno circa 67 milioni di passeggeri in meno rispetto allo scorso anno. Al fine di sostenere concretamente questo settore, e al tempo stesso tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del Regolamento n. 95/93 che definisce le linee guida comuni per l’assegnazione di fasce orarie negli aeroporti degli Stati Membri. La proposta intende rendere possibile la sospensione temporanea, per tutta la durata della crisi, delle autorizzazioni concesse alle compagnie aeree per l’utilizzo di un determinato aeroporto, ad un orario predefinito, per le attività di atterraggio e decollo. Tale sospensione fa sì che le compagnie aeree non si trovino costrette a dover effettuare dei voli “a vuoto” solo per mantenere lo slot a loro assegnato (per il quale vige la regola “ogni lasciata è persa”). I voli effettuati senza passeggeri a bordo non solo causano notevoli perdite economiche alle compagnie aeree ma producono anche impatti negativi sull’ambiente e il clima. Pertanto, come primo passo di sostegno concreto alle compagnie aree europee e con l’obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro di piloti, assistenti di volo e personale di terra, ho deciso di votare a favore della modifica del Regolamento 95/93.

Ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού) IT

26-03-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Per supportare i settori delle economie degli Stati Membri più colpiti dagli effetti dell’epidemia di COVID-19, tra cui il settore sanitario e quello delle PMI, la Commissione Europea ha proposto un’Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus (CRII). Questa proposta prevede anche di modificare alcuni aspetti della politica di coesione al fine di rendere tale politica più flessibile e fornire investimenti volti a fronteggiare gli effetti negativi della crisi. L’obbiettivo prioritario è quello di indirizzare rapidamente 37 miliardi di euro di investimenti pubblici europei per permettere, tra le altre cose, agli Stati Membri di acquistare materiali e attrezzature sanitarie. La Commissione propone di rinunciare, per il 2020, all'obbligo di chiedere il rimborso delle riscossioni dei prefinanziamenti non spesi per i Fondi strutturali e di investimento europei per il 2019 e di utilizzare questi soldi per investimenti nell'ambito del CRII. Inoltre, la Commissione ha proposto che il FESR possa sostenere il finanziamento del capitale circolante nelle PMI, ove necessario, per affrontare gli shock finanziari a breve termine, anche attraverso sovvenzioni. Seppur inizialmente la Commissione Europea è stata troppo lenta nel sostenere adeguatamente gli Stati Membri più colpiti, con questa proposta, finalmente, sembra essersi resa conto della gravità della situazione e della necessità di fornire risorse economiche adeguate ai settori più colpiti. Questa iniziativa da sola non basta e bisognerà continuare a lavorare per modificare l’intera proposta di bilancio 2021-2027. Si tratta comunque di un buon primo passo e per questo motivo ho votato in favore della sua approvazione.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Wiertz 06U011
    B-1047 Bruxelles