Martin HÄUSLING Martin HÄUSLING
Martin HÄUSLING

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Γερμανία - Bündnis 90/Die Grünen (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Bad Wildungen

7η Κοινοβουλευτική περίοδος Martin HÄUSLING

Πολιτικές ομάδες

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Γερμανία)

βουλευτές

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Αναπληρωτής

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

all-activities

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη μικροβιακή πρόκληση – ο κίνδυνος από τη μικροβιακή αντοχή αυξάνεται

15-10-2012 AGRI_AD(2012)494678 PE494.678v02-00 AGRI
Martin HÄUSLING

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 – όλα τα τμήματα

18-09-2012 AGRI_AD(2012)494603 PE494.603v02-00 AGRI
Esther de LANGE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)

12-07-2012 AGRI_AD(2012)489455 PE489.455v02-00 AGRI
Sandra KALNIETE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος εκτέλεσης του «Ορίζοντας 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)

12-07-2012 AGRI_AD(2012)489458 PE489.458v02-00 AGRI
Sandra KALNIETE

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων

06-06-2011 P7_DCL(2011)0028 Άκυρη
Paolo DE CASTRO Salvatore CARONNA Michel DANTIN Martin HÄUSLING Justas Vincas PALECKIS
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06-06-2011
Λήξη προθεσμίας : 06-10-2011
Αριθμός υπογραφόντων : 139 - 06-10-2011

Γραπτή δήλωση σχετικά με τις προσπάθειες της Ένωσης για την καταπολέμηση της αποψίλωσης

14-06-2010 P7_DCL(2010)0056 Άκυρη
Viorica DĂNCILĂ George BECALI Maria do Céu PATRÃO NEVES Martin HÄUSLING
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 14-06-2010
Λήξη προθεσμίας : 14-10-2010
Αριθμός υπογραφόντων : 83 - 15-10-2010

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg