Karlo RESSLER Karlo RESSLER
Karlo RESSLER

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Horvaatia - Hrvatska demokratska zajednica (Horvaatia)

Algus Karlo RESSLER

Liige

BUDG
Eelarvekomisjon
D-CN
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige

LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
D-AL
Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Viimased tegevused

Uus mitmeaastane finantsraamistik, omavahendid ja majanduse taastamise kava HR

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – Rezolucija o novom Višegodišnjem financijskom okviru, vlastitim sredstvima i planu oporavka, koju je potpisalo pet političkih grupacija Europskog parlamenta, otvara put prema gospodarskom oporavku država članica u vrijednosti 3 000 milijardi eura. Paket bi najvećim dijelom trebao biti usmjeren na građane te mala i srednja poduzeća koja čine 99 % poduzeća u Europskoj uniji.
Uz plan za oporavak, naglasak je stavljen i na novom Višegodišnjem financijskom okviru koji bi trebao biti snažan te moderniziran. Rezolucijom je podržana i daljnja reforma sustava vlastitih sredstava Unije za koju se smatra da je ključna za ambiciozan te snažan odgovor na izazove izazvane pandemijom COVID-19.
Višegodišnji financijski okvir te europska strategija oporavka trebaju biti utemeljeni na načelima gospodarske i teritorijalne kohezije, socijalnog dijaloga i preobrazbe prema održivom i konkurentnom gospodarstvu. Digitalizacija, ali i zelena ekonomija jedan su od mogućih rješenja bržem i lakšem izlasku iz trenutne krize.
Podržao sam ovu rezolucije, jer se time između ostalog daje snažan signal prema Komisiju i Vijeću kako Europski parlament treba biti uključen u sve procese kreiranja, prihvaćanja i implementiranja plana oporavka.

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament (A9-0021/2020 - Maria Grapini) HR

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – Europski parlament predstavničko je tijelo građana Europske unije i jedino čiji se članovi biraju na neposrednim demokratskim izborima. Iz toga razloga ima poseban značaj za Uniju i cjelokupni proces europskih integracija.
Ovim se Izvješćem daje razrješnica Europskom parlamentu za financijsku godinu 2018. U pratećoj je Rezoluciji istaknuto kako nalaz Revizorskog suda ne pronalazi značajnije stope pogreške u dijelu administrativnog poslovanja. Ističe se kako se posljednjih godina kontinuirano uočavaju poboljšanja u pogledu učinkovite i transparentne kontrole naknade troškova, posebno u kontekstu djelovanja ureda zastupnika. Jednako tako, pozdravljaju se poduzete mjere jačanja sigurnosti, kako one fizičke i u zgradama, tako i kibersigurnosti, ali uz napomenu potrebe još transparentnijeg pristupa pri traženju ovih usluga i efikasnije primjene pravila tržišnog natjecanja. Pozdravljaju se mjere poduzete radi smanjenja ugljičnog otiska Parlamenta, odnosno zelena komponenta njegovog poslovanja. Također, ističe se potreba još snažnijeg osiguravanja prava parlamentarnih asistenata, bolje geografske raspodijele djelatnika u stalnim službama, kao i efikasnije provođenje preporuka izdanih u prijašnjim razrješnicama.
Budući da iz ovog Izvješća proizlazi kako je Europski parlament, u vrlo visokoj mjeri, poštivao sva temeljna načela dobrog upravljanja i odgovornog proračunskog poslovanja, podržao sam ovaj prijedlog.

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond (A9-0057/2020 - Michèle Rivasi) HR

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – Jedanaesti Europski razvojni fond pokriva 65 posto portfelja Glavne uprave Komisije za međunarodnu suradnju i razvoj. U financijskoj godini 2018. obveze Europskog razvojnog fonda iznosile su 4 959 milijuna eura što je 109,3 posto početkog cilja u usporedbi s 95 posti iz 2017. godine. Također, u istoj godini plaćanja iz Europskog razvojnog fonda iznosila su 4 124 milijuna eura, odnosno stopa izvršenja iznosila je 98,2 posto godišnjeg cilja.
Glavni cilj razvojne suradnje ostaje smanjenje siromaštva te pokušaj njegovog iskorjenjivanja u skladu s člancima od 208. do 210. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Kako bi se postigao ovaj cilj, postavljen je iznos od 0,7 % BND-a za službenu razvojnu pomoć.
Razvojni fond posebno je važan uslijed predstojeće dugoročne strategije i partnerstva Europske i Afričke unije. Važno je naglasiti kako postoji potreba da se tradicionalan odnos između Europe i Afrike, koji se trenutno temelji na pomoći, zamijeni strateškim i integriranim odnosom.
Pozdravljam odluku o implementaciji pristupa ‘više je više’ prema državama partnerima Europske unije jer tako možemo osigurati prilagodbu pomoći iz razvojnog fonda prema valorizaciji poštivanja demokratskih prava, vladavine prava i međunarodnih konvencija država primateljica.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg