Karlo RESSLER Karlo RESSLER
Karlo RESSLER

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Хърватия - Hrvatska demokratska zajednica (Хърватия)

Начална страница Karlo RESSLER

Член

BUDG
Комисия по бюджети
D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-AL
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на извънредните допълнителни средства и уредбата за изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

02-09-2020 BUDG_AD(2020)653948 PE653.948v02-00 BUDG
Становища в качеството на докладчик
Karlo RESSLER

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg