Ismail ERTUG
Ismail ERTUG
Vokietija

Gimimo data : , Amberg

9-oji Parlamento kadencija Ismail ERTUG

Frakcijos

  • 02-07-2019 / 14-12-2021 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Pirmininko pavaduotojas
  • 15-12-2021 / 02-07-2023 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys

Nacionalinės partijos

  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vokietija)

Narys

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Transporto ir turizmo komitetas
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Transporto ir turizmo komitetas

Pavaduojantis narys

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl baterijų ir baterijų atliekų, kuriuo panaikinama Direktyva 2006/66/EB ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/1020

09-12-2021 TRAN_AD(2021)689857 PE689.857v05-00 TRAN
Ismail ERTUG

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų reglamentavimo sistemos

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

NUOMONĖ dėl pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

19-02-2020 TRAN_AD(2020)644889 PE644.889v02-00 TRAN
Sven SCHULZE

Klausimai žodžiu

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.

Posėdžiai

Fit for 55

Data ir vieta:
15-03-2023 European Parliament (STR)
Pareigos:
Narys
Susitikimas su:
ACE Auto Club Europa e. V.

Reaktivierung von Bahnstrecken

Data ir vieta:
11-03-2023 Regensburg
Pareigos:
Narys
Susitikimas su:
VCD Landesverband Bayern e.V.

RED III

Data ir vieta:
09-03-2023 Burgkirchen an der Alz
Pareigos:
Narys
Susitikimas su:
InfraServ/Chemiepark Gendorf