Chris DAVIES : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rybołówstwa

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rybołówstwa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi  
- PECH_AD(2014)521601 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa  
- ENVI_AD(2012)480515 -  
-
ENVI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt  
- PECH_AD(2014)521603 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii  
- PECH_AD(2013)504318 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie dalszych działań związanych z przekazaniem uprawnień ustawodawczych i kontrolą przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- ENVI_AD(2013)507927 -  
-
ENVI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony delfinów w Morzu Czarnym  
- P7_DCL(2012)0023 - Wygasła  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Data otwarcia : 02-07-2012
Termin : 08-11-2012
Liczba sygnatariuszy : 193 - 26-10-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie poprawy środków zapobiegania wypadkom i przepisów dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku w przemyśle wydobywczym  
- P7_DCL(2010)0100 - Wygasła  
Daciana Octavia SÂRBU , János ÁDER , José BOVÉ , Chris DAVIES , Csaba Sándor TABAJDI  
Data otwarcia : 13-12-2010
Termin : 24-03-2011
Liczba sygnatariuszy : 99 - 24-03-2011
Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia dla zaostrzenia wydanego przez Unię Europejską zakazu odcinania płetw rekinom  
- P7_DCL(2010)0071 - Przyjęta  
Jean-Paul BESSET , Chris DAVIES , Sirpa PIETIKÄINEN , Daciana Octavia SÂRBU  
Data otwarcia : 20-09-2010
Termin : 20-12-2010
Przyjęto : 16-12-2010
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2010)0497
Liczba sygnatariuszy : 423 - 16-12-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt