Pilnvaras un procedūras 

Eiropas līgumi Parlamentam kā tieši ievēlētai ES struktūrai sniedz plašu pilnvaru spektru. Vairāk informācijas par procedūru norisi šajās sadaļās.

Likumdošanas pilnvaras 

Kopā ar ES valstu valdību pārstāvjiem Padomē Parlaments atbild par ES tiesību aktu pieņemšanu. Abām iestādēm parastajā likumdošanas procedūrā ir vienlīdzīgas likumdošanas pilnvaras. Dažos īpašos gadījums var būt piemērojamas citas procedūras.

Budžeta pilnvaras 

Parlamentam un Padomei ir jāvienojas par ES gada budžetu. Vairāk informācijas par šo procedūru.

Uzraudzības pilnvaras 

Deputāti pārrauga, kā strādā ES iestādes, jo īpaši Eiropas Komisija, kura ir Eiropas Savienības izpildvara.

Dalībvalstu parlamenti 

Eiropas Parlamenta sadarbība ar valstu parlamentiem Eiropas lietās.

Lisabonas līgums 

Lisabonas līgums ir Eiropas līgumu pēdējā pārskatītā versija, kas Eiropas Parlamentam piešķīra jaunas pilnvaras. Plašāka informācija.