Please fill this field

Pristatymas

Parlamento nariai pasiskirsto į 20 specializuotų nuolatinių komitetų.

Šie komitetai teikia pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų priimdami pranešimus, siūlydami pakeitimus, kurie priimami per plenarinius posėdžius, ir skirdami derybų grupes dalyvauti derybose su Taryba dėl ES teisės aktų. Jie taip pat priima pranešimus savo iniciatyva, rengia klausymus, į kuriuos kviečiami ekspertai, ir vykdo kitų ES organų ir institucijų kontrolę.

Komitetus sudaro 25-81 tikrasis narys ir tiek pat pavaduojančių narių.

Kiekvienas komitetas iš savo tikrųjų narių dvejų su puse metų kadencijai išsirenka po pirmininką ir po keturis pirmininko pavaduotojus - kartu jie sudaro komiteto biurą. Politinė komiteto sudėtis atspindi Parlamento politinę sudėtį.

Parlamentas taip pat gali steigti pakomitečius ir specialius laikinuosius komitetus konkretiems klausimams nagrinėti ir yra įgaliotas kurti tyrimo komitetus tariamiems ES teisės pažeidimams ar netinkamo administravimo atvejams tirti.

Taikinimo etapu sukuriamas specialus Taikinimo komitetas.

Paprastai Parlamento komitetai posėdžiauja Briuselyje, o jiems dirbti padeda sekretoriatas. Jų diskusijos vyksta viešai ir paprastai yra transliuojamos internetu.

Komitetų pirmininkai koordinuoja komitetų darbą Komitetų pirmininkų sueigoje.

Specialieji komitetai

Parlamentas gali bet kuriuo metu sukurti laikiną komitetą konkrečiam klausimui nagrinėti. Įgaliojimai šiems specialiesiems komitetams suteikiami 12 mėnesių laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas.

Tyrimo komitetai

Parlamentas gali kurti komitetus Sąjungos teisės pažeidimams arba tariamiems netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejams tirti.
Šių komitetų įgaliojimai grindžiami išsamiomis Parlamento naudojimąsi savo tyrimo teise reglamentuojančiomis nuostatomis.

Komitetų pirmininkų sueiga

Komitetų pirmininkų sueigą sudaro visų nuolatinių ar specialiųjų komitetų pirmininkai. Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas renkamas iš jos narių tarpo dvejų su puse metų kadencijai.
Tai politinis organas, koordinuojantis komitetų darbąir užtikrinantis sklandų jų tarpusavio bendradarbiavimą. Komitetų pirmininkų sueiga rengia rekomendacijas Pirmininkų sueigai dėl komitetų darbo ir mėnesinių sesijų darbotvarkių.

Taikinimo komitetas

Taikinimas - trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros (ji taip pat vadinama bendro sprendimo procedūra) etapas. Taikinimo procedūra pradedama, jei Taryba nepritaria visiems Parlamento per antrąjį svarstymą priimtiems pakeitimams.

Taikinimo komitetą sudaro dvi delegacijos: Tarybos delegacija, į kurią įtraukiama po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės (tai ministrai arba jų atstovai), ir tokio pat skaičiaus Parlamento narių sudaroma Parlamento delegacija. Taikinimo komitetas atsakingas už bendro projekto parengimą. Tuomet jam turi pritarti ir Parlamentas, ir Taryba.