Please fill this field

Úvodem

Poslanci jsou rozděleni do 20 specializovaných stálých výborů.

Tyto výbory přijímají zprávy, kterými přispívají k obsahu legislativních návrhů, navrhují pozměňovací návrhy pro plenární zasedání a jmenují vyjednávací tým pro vedení jednání s Radou o právních předpisech EU. Přijímají také zprávy z vlastního podnětu, pořádají slyšení s odborníky a dohlížejí na ostatní orgány a instituce EU.

Výbory jsou tvořeny 25 až 81 řádnými členy a stejným počtem náhradníků.

Každý výbor volí ze svých řádných členů předsedu a až čtyři místopředsedy, kteří dohromady tvoří „předsednictvo výboru" a jejich mandát trvá dva a půl roku. Politické složení výborů odráží složení plenárního shromáždění.

Parlament může také zřizovat podvýbory a zvláštní dočasné výbory, které se zabývají konkrétními tématy, a má rovněž pravomoc vytvářet vyšetřovací výbory, které zkoumají případy údajného porušování právních předpisů EU nebo nesprávného úředního postupu.

Ve fázi dohodovacího řízení se zřídí konkrétní dohodovací výbor.
Parlamentní výbory se obvykle scházejí v Bruselu a ke své činnosti mají k dispozici sekretariát. Jejich diskuse probíhají veřejně a obvykle jsou přenášeny po internetu.

Předsedové výborů koordinují aktivity výborů na půdě Konference předsedů výborů.

Zvláštní výbory

Parlament může kdykoli zřídit dočasné výbory s konkrétním zaměřením. Tyto zvláštní výbory mají dvanáctiměsíční mandát, který může být prodloužen.

Vyšetřovací výbory

Parlament může zřizovat vyšetřovací výbory k vyšetřování porušení právních předpisů Unie nebo údajného nesprávného úředního postupu při jejich uplatňování.
Pravomoci těchto výborů jsou založeny na ustanoveních, kterými se řídí uplatňování vyšetřovacího práva Evropského parlamentu.

Konference předsedů výborů

Konference předsedů výborů se skládá z předsedů všech stálých nebo zvláštních výborů. Předsedu volí ze svého středu a její mandát trvá dva a půl roku.
Jedná se o politický orgán, který koordinuje činnost výborů a zajišťuje hladký průběh jejich spolupráce. Připravuje doporučení pro Konferenci předsedů týkající se činnosti výborů a pořadů jednání dílčích zasedání.

Dohodovací výbor

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování"). Dohodovací řízení se zahájí, pokud Rada neschválí všechny pozměňovací návrhy přijaté Parlamentem ve druhém čtení.

Dohodovací výbor tvoří dvě delegace: delegace Rady skládající se z jednoho zástupce z každé členské země (ministra nebo jeho zástupce) a delegace Parlamentu skládající se ze stejného počtu poslanců EP. Úkolem dohodovacího výboru je vypracovat „společný návrh", který poté musí schválit jak Parlament, tak Rada.