Моля, попълнете това поле

Представяне

Членовете на ЕП са разпределени в 20 специализирани постоянни комисии.
Тези комисии допринасят за законодателни предложения чрез приемане на доклади, предлагат изменения за гласуване в пленарно заседание и назначават преговорни екипи за провеждане на преговори със Съвета по законодателството на ЕС. Те приемат също доклади по собствена инициатива, организират изслушвания с участието на експерти и контролират останалите органи и институции на ЕС.

Всяка комисия има между 25 и 81 пълноправни членове и също толкова техни заместници.

Всяка комисия избира председател и до четирима заместник-председатели измежду своите пълноправни членове, които заедно формират „бюрото на комисията" с мандат от две и половина години. Политическият състав на комисиите отразява състава на Парламента като цяло.

Парламентът може също така да създава подкомисии и специални временни комисии за разглеждане на конкретни въпроси и има правомощието да създава анкетни комисии за разследване на твърдения за нарушения или лошо администриране на правото на ЕС.

На етапа на помирителната процедура се създава специален помирителен комитет.

Парламентарните комисии обикновено заседават в Брюксел и работата им се подпомага от секретариат. Обсъжданията им са публични и по принцип се излъчват пряко в интернет.

Председателите на комисии координират работата на комисиите чрез своето участие в Съвета на председателите на комисии.

Специални комисии

Парламентът може по всяко време да създава временни комисии по конкретни въпроси. Тези специални комисии имат 12-месечен мандат, който може да бъде удължен.

Анкетни комисии

Парламентът може да създава анкетни комисии за разследване на нарушения на правото на ЕС или случаи на предполагаемо лошо администриране при прилагането на правото на ЕС
Правомощията на тези комисии се основават на разпоредбите, които уреждат упражняването на правото на Европейския парламент да провежда разследване.

Съвет на председателите на комисии

Съветът на председателите на комисии се състои от председателите на всички постоянни и специални комисии. Съветът избира председател измежду своите членове за мандат с продължителност две и половина години.
Това е политически орган, който координира работата на комисиите и осигурява доброто сътрудничество между тях. Той отправя препоръки до Председателския съвет относно работата на комисиите и дневния ред на месечните сесии.

Помирителен комитет

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение"). Помирителна процедура се открива, ако Съветът не одобри всички изменения, приети от Парламента на второ четене.

Помирителният комитет се състои от две делегации: делегацията на Съвета, съставена от един представител от всяка държава членка (министри или техни представители), и делегацията на Парламента, съставена от същия брой членове на ЕП. Помирителният комитет отговаря за изработването на „общ проект", който после трябва да бъде подкрепен както от Парламента, така и от Съвета.
A quick look at Parliamentary committees