Please fill this field

Pristatymas

Teminiai skyriai ir kiti komitetams prieinami ekspertinių žinių šaltiniai

TEMINIAI SKYRIAI

Teminį skyrių sudaro penki skyriai, atsakingi už aukšto lygio nepriklausomų ekspertinių vidaus ir išorės žinių teikimą, analizę ir politines konsultacijas paprašius komitetams ir kitiems Parlamento organams (delegacijoms, Parlamento pirmininkui, Biurui, generaliniam sekretoriui). Teminių skyrių ekspertinės žinios apima visas Europos Parlamento veiklos sritis. Jie aktyviai dalyvauja komitetų darbe ir padeda jiems rengti teisės aktus dėl ES politikos demokratinės priežiūros ir ją vykdyti.
Puoselėdami ryšius su akademine bendruomene ir ekspertų grupėmis, teisės ir specialistų konsultacijų bendrovėmis, neformaliai bendraudami su vidaus ir išorės ekspertais, teminių skyrių darbuotojai reguliariai atnaujina savo technines ir teisines žinias.

Produktai
Dažniausiai atliekamas Europos Parlamento komiteto ar delegacijos prašymu, raštu rengiamas teminių skyrių darbas apima įvairiausio pobūdžio produktus, įskaitant tyrimus, išsamias konkrečios valstybės ar klausimo analizes, informacinius pranešimus (angl. briefing), kuriuose nagrinėjami strateginės svarbos klausimai, taip pat pranešimus, apimančius trumpas į ES orientuotas pastarojo meto įvykių ar pokyčių analizes.
Teminiai skyriai taip pat rengia faktų apie ES suvestines, kuriose apžvelgiama Europos integracija ir Europos Parlamento indėlis į šį procesą.
Kiti teminių skyrių rengiami dokumentai apima aiškinamuosius pranešimus ir pranešimų punktus, skirtus naudoti Europos Parlamento politiniams organams.
Atsižvelgdami į Parlamento komitetų koordinatorių priimamus sprendimus, teminiai skyriai taip pat paveda atlikti tyrimus išorės tyrėjams ir ekspertams ir stebi, kaip jie atliekami.

Renginiai
Teminiai skyriai organizuoja renginius, kurių tikslas - stiprinti Parlamento analitinius pajėgumus ir vystyti bendrą požiūrį į einamuosius politinius klausimus.
Per teminių skyrių organizuojamus viešus praktinius seminarus ekspertų grupės rengia rašytinius ir žodinius nepriklausomos ekspertinės informacijos pristatymus.
Siekiant Parlamento nariams teikti reguliarią rašytinę informaciją ir prisidėti prie parlamentinių diskusijų, kuriamos ekspertų grupės.
Teminių skyrių parengi tyrimai paprastai pristatomi per komitetų posėdžius.

Priežiūra
Teminiai skyriai teikia su tyrimais susijusią pagalbą siekiant stiprinti Europos Parlamento pajėgumą stebėti ES derybas ir tarptautinių, t. y. prekybos, susitarimų įgyvendinimą. Jie taip pat yra sukūrę vidaus ES finansuojamų projektų priežiūros metodiką.


PARAMOS EKONOMIKOS VALDYMUI SKYRIUS

Paramos ekonomikos valdymui skyrius teikia Parlamento nariams informaciją apie ekonomikos valdymo priemonių įgyvendinimą ir bankų priežiūrą Sąjungoje, pirmiausia euro zonoje.


POVEIKIO VERTINIMO IR EUROPOS PRIDĖTINĖS VERTĖS DIREKTORATAS

Poveikio vertinimo ir Europos pridėtinės vertės direktoratas, priklausantis Europos Parlamento mokslinių tyrimų tarnybai (angl. EPRS), rengia tyrimus įvairiais ES teisės aktų ir politikos ex ante ar ex post vertinimo aspektais.

Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo (STOA) skyrius atlieka tarpdisciplininius tyrimus ir teikia strategines konsultacijas mokslo ir technologinių galimybių vertinimo bei mokslinio prognozavimo srityje. Jis atlieka išsamius tyrimus ir rengia praktinius seminarus, susijusius su naujovėmis šiose srityse, vadovaujant 24-ių EP narių sudaromai STOA komisijai.

Seminarai

Praktiniai seminarai sudaro Parlamento nariams galimybę pateikti ekspertams klausimus ir pasikeisti su jais nuomonėmis temomis, susijusiomis su parlamentine veikla arba konkrečiu metu svarbiomis temomis.

Eiti į interneto svetainę

Faktų apie ES suvestinės

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

Eiti į interneto svetainę

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Eiti į interneto svetainę

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Eiti į interneto svetainę

Kontaktai

Policy departments

Economic Governance Support Unit

European Parliamentary Research Service