Prezentacja

Posłowie podzieleni są na 20 wyspecjalizowanych stałych komisji.

Komisje te zalecają przygotowanie wniosków ustawodawczych za pośrednictwem przyjętych sprawozdań, proponują poprawki na posiedzenie plenarne oraz powołują zespół negocjacyjny do prowadzenia negocjacji z Radą w sprawie prawodawstwa UE. Ponadto przyjmują sprawozdania z własnej inicjatywy, organizują wysłuchania z udziałem ekspertów oraz nadzorują inne organy i instytucje UE.

W skład każdej komisji wchodzi od 25 do 81 członków i taka sama liczba zastępców.

Każda komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz maksymalnie czterech wiceprzewodniczących, którzy razem tworzą prezydium komisji przez dwuipółletnią kadencję. Skład polityczny komisji odzwierciedla skład Zgromadzenia Plenarnego.

Parlament może także powoływać podkomisje i specjalne komisje tymczasowe do kwestii szczegółowych oraz jest uprawniony do powoływania komisji śledczych do badania zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa UE.

Na etapie procedury pojednawczej powołuje się specjalny komitet pojednawczy.

Komisje zazwyczaj odbywają posiedzenia w Brukseli, a ich działalność wspiera sekretariat. Ich obrady są publiczne i, zgodnie z przyjętą zasadą, transmitowane w internecie.

Przewodniczący komisji koordynują prace komisji w ramach Konferencji Przewodniczących Komisji.

Komisje specjalne

Parlament może w dowolnym momencie powołać specjalne komisje tymczasowe do kwestii szczegółowych. Ich kadencja trwa 12 miesięcy i może zostać przedłużona.

Komisje śledcze

Parlament może powołać komisje śledcze do badania zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa UE.
Kompetencje tych komisji wynikają z przepisów regulujących wykonywanie przez Parlament uprawnień śledczych.

Konferencja Przewodniczących Komisji

W skład Konferencji Przewodniczących Komisji wchodzą przewodniczący wszystkich komisji stałych oraz specjalnych. Przewodniczący wybierany jest spośród członków Konferencji na dwuipółletnią kadencję.
Konferencja jest organem politycznym, który odpowiada za koordynowanie prac komisji i dbanie o ich bezproblemową współpracę. Przedstawia ona Konferencji Przewodniczących zalecenia w sprawach dotyczących pracy komisji i porządku dziennego sesji miesięcznych.

Komitet pojednawczy

Procedura pojednawcza jest trzecim i końcowym etapem zwykłej procedury ustawodawczej, zwanej „procedurą współdecyzji". Procedurę tę uruchamia się, jeżeli Rada nie zaaprobuje wszystkich poprawek przyjętych przez Parlament w drugim czytaniu.

W skład komitetu pojednawczego wchodzą dwie delegacje: delegacja Rady składająca się z jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego (ministrów lub ich przedstawicieli) oraz delegacja Parlamentu złożona z takiej samej liczby posłów. Komitet pojednawczy odpowiada za sporządzanie wspólnego tekstu, którzy następnie musi zatwierdzić Parlament i Rada.
Komisje parlamentarne w pigułce