Tarpinstitucinės derybos

Per įprastą teisėkūros procedūrą (ĮTP / bendro sprendimo procedūra) Parlamentas gali pradėti derybas su kitomis institucijomis tik tada, kai pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles (70, 71, 72 ir 73 straipsniai) priimamas sprendimas dėl derybų įgaliojimų dėl tam tikro akto. Per pirmąjį svarstymą Parlamento derybų įgaliojimus gali patvirtinti už tam tikrą aktą atsakingas komitetas, remdamasis savo pranešimu, ir jie gali būti paskelbti plenariniame posėdyje (71 straipsnis). Šie įgaliojimai nurodomi toliau.

Teisėkūros observatorijoje prie kiekvienos bendro sprendimo procedūros nurodomi visi suteikti įgaliojimai, pagal kuriuos Parlamentas gali derėtis (komiteto pranešimai, Parlamento plenariniame posėdyje grąžinti iš naujo nagrinėti prieš Parlamento pozicijos tarpinstitucinėse derybose priėmimą per pirmąjį svarstymą (60 straipsnis), Parlamento pozicijos per pirmąjį svarstymą ir komiteto rekomendacijų antrajam svarstymui projektai). Daugiau informacijos pateikiama Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendroje deklaracijoje dėl praktinių bendro sprendimo procedūros taisyklių (OL C 145, 2007 6 30, p. 5).

Naujausi sprendimai dėl įgaliojimų

Rezultatai : 10