Please fill this field

Par komitejām

Sagaidīšanas uzruna

© European Union 2020 - European Parliament

Sveicināti IMCO komitejas tīmekļa vietnē un pateicamies par jūsu interesi! IMCO komiteja nodrošina tiesisko pārraudzību un kontroli pār to, kā tiek pildīti ES noteikumi vienota tirgus jomā, un tas cita starpā attiecas arī uz digitālo vienoto tirgu, muitu un patērētāju tiesību aizsardzību.

Labi regulēts vienotais tirgus ir būtisks gan ES zaļā kursa, gan Parīzes nolīguma klimata mērķu sasniegšanai, cenšoties veicināt inovāciju un uzņēmumu konkurētspēju, taču vienlaikus saglabājot arī augstu patērētāju aizsardzības līmeni un sociālos un vides standartus un attiecīgi pielāgojot tos.

Covid-19 krīze apliecināja, ka ES iekšējā tirgus sasniegumus nevaram uzskatīt par pašsaprotamiem. Mums ir jāaizstāv vienotā tirgus integritāte nākotnē, taču mums tas ir arī jāmodernizē. Nākotnē mūs gaida vēl daudz jaunu uzdevumu, taču arī izdevību, tostarp iespēja vēl pamatīgāk izvērst digitālā vienotā tirgus potenciālu un panākt vienotā pakalpojumu tirgus ciešāku integrāciju. Vienam no mūsu galvenajiem mērķiem vajadzētu būt mūsu augsto standartu uzturēšanai arī turpmāk.

Komiteja sadarbojas ar dalībvalstīm un Komisiju, cenšoties panākt, ka vienotā tirgus noteikumi ir praktiski realizējami un ka tie tiek pilnībā un laikus īstenoti. Man ir gods pildīt šīs nozīmīgās komitejas priekšsēdētājas pienākumus un kopā ar dažādus politiskos uzskatus pārstāvošiem deputātiem strādāt pie tā, lai panāktu reālus ieguvumus visiem vienotā tirgus patērētājiem un uzņēmumiem.

Anna Cavazzini