Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027

20-11-2020 AFCO_AL(2020)660284 PE660.284v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROJEKT SPRAWOZDANIA dotyczącego zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych

17-11-2020 AFCO_PR(2020)660218 PE660.218v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada Europejska i Rada

13-11-2020 AFCO_PA(2020)660215 PE660.215v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

OPINIA w sprawie kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019

30-10-2020 AFCO_AD(2020)658830 PE658.830v02-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

26-10-2020 AFCO_AL(2020)658843 PE658.843v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

POPRAWKI 1 - 43 - Projekt opinii Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017 i 2018

16-10-2020 AFCO_AM(2020)658930 PE658.930v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

OPINIA w sprawie wdrażania europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami członkowskimi

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

PROJEKT OPINII w sprawie kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019

07-10-2020 AFCO_PA(2020)658830 PE658.830v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

POPRAWKI 1 - 44 - Projekt opinii Wdrażanie europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami członkowskimi

29-09-2020 AFCO_AM(2020)658701 PE658.701v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

POPRAWKI 7 - 43 - Projekt sprawozdania Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych

25-09-2020 AFCO_AM(2020)657438 PE657.438v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

MINUTES - Thursday, 24 September 2020 EN

24-09-2020 AFCO_PV(2020)09-24-1 PE659.043v01-00 AFCO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 AFCO_AB(2020)657484 PE657.484v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

OPINIA w sprawie ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

PROJEKT OPINII w sprawie wdrażania europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami członkowskimi

09-09-2020 AFCO_PA(2020)648270 PE648.270v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

OPINIA w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (art. 122 ust. 7 Regulaminu) – sprawozdanie roczne za lata 2016–2018

02-09-2020 AFCO_AD(2020)648269 PE648.269v02-00 AFCO
Loránt VINCZE

OPINIA w sprawie zalecenia dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 1 września 2020 r.

01-09-2020 AFCO_PV(2020)09-01-1 PE659.007v01-00 AFCO

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (

28-08-2020 AFCO_AL(2020)655594 PE655.594v02-00 AFCO
Sandro GOZI

PROTOKÓŁ - Czwartek, 27 sierpnia 2020 r.

27-08-2020 AFCO_PV(2020)08-27-1 PE658.990v01-00 AFCO

POPRAWKI 1 - 16 - Projekt opinii Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

19-08-2020 AFCO_AM(2020)655899 PE655.899v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

POPRAWKI 1 - 265 - Projekt sprawozdania Ocena wyborów europejskich

20-07-2020 AFCO_AM(2020)655711 PE655.711v01-00 AFCO
Pascal DURAND

POPRAWKI 1 - 93 - Projekt opinii Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

17-07-2020 AFCO_AM(2020)655681 PE655.681v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

PROTOKÓŁ - Wtorek, 14 lipca 2020 r.

14-07-2020 AFCO_PV(2020)07-14-1 PE657.295v01-00 AFCO

POPRAWKI 1 - 49 - Draft opinion Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią

13-07-2020 AFCO_AM(2020)655648 PE655.648v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych

10-07-2020 AFCO_PR(2020)654009 PE654.009v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 14 lipca 2020 r.

08-07-2020 JURI_OJ(2020)07-14_1 PE654.104v01-00 AFCO JURI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 7 lipca 2020 r.

07-07-2020 AFCO_PV(2020)07-07-1 PE654.108v01-00 AFCO

PROJEKT OPINII w sprawie ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

06-07-2020 AFCO_PA(2020)654024 PE654.024v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

PROJEKT OPINII Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

02-07-2020 AFCO_PA(2020)654031 PE654.031v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKÓŁ - Czwartek, 2 lipca 2020 r.

02-07-2020 AFCO_PV(2020)07-02-1 PE654.093v01-00 AFCO

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie oceny wyborów europejskich

12-06-2020 AFCO_PR(2020)653777 PE653.777v01-00 AFCO
Pascal DURAND

PROJEKT OPINII w sprawie zalecenia dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią

10-06-2020 AFCO_PA(2020)653752 PE653.752v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

OPINIA w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

POPRAWKI 1 - 33 - Projekt opinii Publiczny dostęp do dokumentów (art. 122 ust. 7 Regulaminu) – sprawozdanie roczne za lata 2016–2018

03-06-2020 AFCO_AM(2020)652576 PE652.576v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

OPINIA w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

PROTOKÓŁ - Wtorek, 26 maja 2020 r.

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

POPRAWKI 1–85 - Projekt opinii Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

07-05-2020 AFCO_AM(2020)650681 PE650.681v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

29-04-2020 AFCO_AD(2020)650589 PE650.589v01-00 AFCO
Pascal DURAND

Opinia w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROJEKT OPINII w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

16-04-2020 AFCO_PA(2020)648463 PE648.463v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Wytyczne dotyczące rozpatrywania wniosków złożonych przez grupę obywateli (w celu sprawdzenia, czy europejskie partie polityczne lub europejskie fundacje polityczne przestrzegają wartości, na których opiera się Unia)

16-03-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v03-00 AFCO

PROJEKT OPINII w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (art. 122 ust. 7 Regulaminu) – sprawozdanie roczne za lata 2016–2018

10-03-2020 AFCO_PA(2020)648269 PE648.269v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

POPRAWKI 1 - 24 - Projekt opinii Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III

27-02-2020 AFCO_AM(2020)648390 PE648.390v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

POPRAWKI 1 - 37 - Projekt opinii Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

25-02-2020 AFCO_AM(2020)648375 PE648.375v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKÓŁ - Środa, 19 lutego 2020 r.

19-02-2020 AFCO_PV(2020)02-19-1 PE652.278v01-00 AFCO

PROJEKT OPINII w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROJEKT OPINII w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 28 stycznia 2020 r.

28-01-2020 AFCO_PV(2020)01-28-1 PE648.506v01-00 AFCO

PROTOKÓŁ - Czwartek, 23 stycznia 2020 r.

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00 AFCO

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 9 grudnia 2019 r.

09-12-2019 AFCO_PV(2019)12-09-1 PE645.034v01-00 AFCO

PROTOKÓŁ - Środa, 4 grudnia 2019 r.

04-12-2019 AFCO_PV(2019)12-04-1 PE645.019v01-00 AFCO

OPINIA w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 25 listopada 2019 r.

25-11-2019 AFCO_PV(2019)11-25-1 PE644.811v01-00 AFCO

POPRAWKI 1 - 25 - Projekt opinii w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018 EN

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS