To ????pa??? ?????ß?????
e? d??se?
?a ?????te?a s?µe?a 1999-2004

 
?? ????pa??? ?????ß????? ?? ?esµ??? ???a??
?eta????µ?s? t?? ??
??e????s?
???a??µata t?? p???t??
???a??s??? ?a? es?te????? ?p???se??
???te????? s??se??
?sf??e?a ?a? ?µ??a
?????p??a d??a??µata
?a?????a
S?µf???e? µe ???t? e?t?? t?? ??
???te???? eµp????
S??e??as?a ??a t?? a??pt???
E?- ???
????e? ?at? t?? p??s?p????
?e??ß????? /
???stas?a t?? ?ata?a??t??
?etaf???? /
?e??fe?e?a?? ????t???
Ge????a / ???e?a
??????µ??? ?a? ??µ?sµat??? ????t???
?pas????s? ?a? ????????? p???t??? / ???a??µata t?? ???a????
?s?te???? a???? / ???µ??a??a / ?????e?a / ??e??a
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> Plenary Speech - González Álvarez - 6/9/2001
> Plenary Speech - Cauquil - 6/9/2001
> Plenary Speech - Morgantini - 25/10/2000


? ????p? ?atap??eµ? t?? ????e? ?at? p??s?p????

?? ????e? ?at? p??s?p???? p???a???? ???e ????? p???? ??µata ?a? s???? st?? p???? ft???? ???e?. ? ????pa??? ???s? ap?f?s?se ?a p??????se? ?a? p??a ap? t?? d?e??e?? ?p???e?se?? p?? ??te? ? S?µßas? t?? ?t?ßa? ?a? ?a e??s??se? t? s??e?t???t?ta ?a? t?? ap?te?esµat???t?ta t?? d??s?? t?? ?at? t?? µ?st??a? a?t??. S?µµet????ta? p??t?te e?e??? st? ??µa a?t?, t? ????pa??? ?????ß????? p?t??e ?ste ? ?????t??? ??µ??es?a p?? e???????e t? 2001 ?a apa?te?, st? p?a?s?? µ?a? s???????? st?at?????? ??a t?? p??????, t?? e???e??? t?? ap??eµ?t?? ?a???? p?? d?a??t??? ta ???t? µ???. ?p?s??, ???? st?? ep?µ??? t?? ?????ß??????, ? ?atap???µ?s? t?? ?a???? ?at? p??s?p???? e??s?????e µe e?d??? ???d???? t?? p???p?????sµ??.

?? ????e? ?at? p??s?p????, ?? ?p??e? de? ?????? d?????s? µeta?? st?at??t?? ?a? p???t??, e???????ta? s???? se ???e? ?p?? ? ?µa??? p????sµ?? p??spa?e? ?a ?epe??se? t?? s???pe?e? µ?a? ???p??? s???a???. ?? de? ap?µa???????? ? e???dete??????, ?? ????e? a?t?? s???st??? µ???µ? ape??? ??a p???? ?????a.

?ste?a ap? p??e?d?p???se?? ???a??se?? t?? ???????a? t?? p???t??, 122 ???e? ?p???a?a? t? S?µßas? t?? ?t?ßa? t?? ?e??µß??? t?? 1997. ??t?te, ap???µata ta ?p??a ?epe????? ta 30 e?at?µµ???a ????e? ????? ?atast?afe? ap? ta ???t? µ??? t?? S?µßas??. ?a???? p?? s?µe?a p??? ap? 110 ???e? de? ???s?µ?p????? ????e? ?at? p??s?p????, p???? ap?µ????? a??µ? ?a ??????. S?µe?a, 65 ???e? e??a? e?te?e?µ??e? se a?t? t? µ?st??a. ???e ?????, ?? s???????? e?t?µ?se?? ??a ??a ??µata ?e?sa??? ?a???? ??µa????ta? a??µesa sta 15.0000 ?a? ta 20.000 ?t?µa, e? t?? ?p???? µe????? a???µ?? e??a? ?µa???, st??? ?p????? pe???aµß????ta? ?a? pa?d??. ?? ????e? de? p???a???? µ??? ap??e?e? se a????p??e? ???? ?a? f???t??? a???t???asµ???, a??? eµp?d????? ep?s?? t?? ??????µ??? ?a? ????????? a?????s? t?? ????? p?? ?p???a? ??at?? s??????se?? ? eµf????? p???µ??.

????p?????sµ?? 140 e?at?µµ????? e???

? ?a????sµ?? p?? d?ap?a?µate?t??a? t? S?µß????? ?a? t? ?????ß?????, µe ß?s? p??tas? t?? ?p?t??p??, pe???aµß??e? d??f????? ßas????? st?????. ?at' a????, t? d?µ??????a ???d????? st?? p???p?????sµ? ?a? e??? ??µ???? µ?s??, p???e?µ???? ?a d?at??e?ta? ?? µ???st?? d??at?? p???? st?? ep??e???se?? ap?µ?????s?? ?a????, st? ß???e?a p??? ta ??µata, st?? e?pa?de?s? ?a? st?? a?a??t?s? ap?te?esµat???te??? e??a?e???. ????p?????sµ?? 140 e?at?µµ????? e??? af?e???eta? ap???e?st??? st?? ?atap???µ?s? t?? ?a???? ?at? p??s?p???? ??a t?? pe???d? 2002-2009. ? e?d??? a?t? ???µat?d?t?s? d?asfa???e? µ?a s????e?a st?? p???t??? t?? ???s??, ?ts? ?ste ?a µ? ??e?????ta? ???e ????? ??e? d?ap?a?µate?se?? ??a p?st?se??. ? ?atap???µ?s? t?? ?a???? ?at? p??s?p????, ???? t?? pa???sµ?a? ??tas?? ?a? t?? s?ßa??t?ta? t?? p??ß??µat??, apa?te? t?? p??sa?µ??? t?? d?ad??as??? ????? t?? ap?f?se??, d?ad??as??? p?? p??pe? ?a e??a? ap?te?esµat????, e?????te? ?a?, ?ta? ??e???eta?, ta?e?e?. ?p?????? ?a? ???a µ?sa p?? pa?eµßa????? s?µp????µat????, µe ap?t??esµa ? s??????? ???µat?d?t?s? t?? ???s?? se a?t?? t?? a???a ?a ft??e? ta 240 e?at?µµ???a e???.

??a? de?te??? st???? e??a? ? a?t?µet?p?s? t?? ??ta?t?? a????p?st???? a?a????, µe t?? p?????? t?? a???t???asµ?? ?a? t?? ?a??t?? ?a? µe t?? pa???? ß???e?a? ??a ap??at?stas? t?? ??µ?t??. ?µ?? ?? ?e?sa?e? ????e? ?at? p??s?p???? ?a? ????? µ? e??a???te? µ??a??sµ?? ap?te???? d?a????t??? eµp?d?? st?? epa?af??? µ?a? ?a??????? ??????µ???? ?a? ?????????? d?ast????t?ta?. ?? p??ß??µa a?t? apa?te? µ?a µa????????a d?sµe?s?, t?? ?p??a ? ??ta?t? a????p?st??? ß???e?a ? ? a?????d?µ?s? de? e??a? se ??s? ?a p??sf????? sta ??µata.

? st?at????? t?? ???s?? d??e? p??te?a??t?ta st?? e?pa?de?s?, µe st??? ?a e??s?????? ?? t?p???? ??a??t?te? st?? p??tt?µe?e? ???e?. ??t? ?ta? ?a? ? p??s????s? t?? ?????ß??????, t? ?p??? p??t?µ?se t? µ? st?at??t??? st?at?????, ? ?p??a ??e? ?ataste? p???? µ?a e?a??et??? d?aded?µ??? p?a?t??? st? d?ast????t?ta t?? d?e????? ?????t?ta?. ?p?p????, ?? ß???e?t?? ?e????? ?t? ? e?pa?de?s? e?e?d??e?µ???? p??s?p???? ?a d?se? t? d??at?t?ta st?? t?p??? p????sµ?, afe??? µe? ?a a?apt??e? µ?a p???t??? p???????, ?a? afet???? ?a a???p???se? ?a??te?a t?? d?e??e?? d?µ?? p?? ????? ?d? d?µ???????e?.

S???e???µ??e? e????e?e?

?? ???µat?d?t??µe?e? ap? t?? ?????t??? ?a????sµ? ep??e???se?? pe???aµß????? µ?a se??? ap? e????e?e?, ?p?? ? e?a?s??t?p???s? st? p??ß??µa t?? ?a????, ? e?pa?de?s? e?d??e?µ???? p??s?p????, ? ?ata??af? ?a? s?µat?d?t?s? t?? ?p?pt?? ?????, ? a????e?s?, ap?µ?????s? ?a? ?atast??f? t?? ?a???? p?? e??a? ?aµµ??e? st? ?daf??, ? ?atast??f? t?? ap??eµ?t??, ? st?????, ap??at?stas? ?a? ???????????????µ??? epa???ta?? t?? ??µ?t??, ?a? t???? ? d?a?e???s? t?? st???e???.
? ???s? pa???e? ep?s?? ???µat?d?t??? st????? se eta????? ?p?? ?? ??? ?a? ?? ???a??sµ?? p?? d?a??t??? e?e?d??e?µ??? te??????s?a. ?????, ? p???p?????sµ?? ???s?µe?e? ep?s?? st? ???µat?d?t?s? t?? ?at??????? e??p??sµ?? ?atap???µ?s?? t?? ?a???? st?? p??tt?µe?e? ???e?, ? ?p???? p??????e? s?µa?t??? a?????a µe t?? t?p? t?? ed?f??? st? ?p??? ????? t?p??et??e? ?? ????e?.

??? p??sfata, se ??f?sµa p?? e??????e st?? 22 ?p?????? 2004, t? ????pa??? ?????ß????? ???ese ??a µ?a a??µ? f??? ta ???t? ?a ?p???????? ?a? ?a ????s??? t? S?µßas? t?? ?t?ßa?. ??d???te?a, ??te? ap? t?? ???µ??e? ????te?e? ?a epa?e?et?s??? t?? a?a??e??e?sa p???es? t??? ?a µ?? p??s????s??? st? S?µßas?. ?? ?????ß????? e?f???e? t?? e?p?da ?t? ???? ?? s??te?est??, ?a? e?d???te?a ?? µ? ??at????, ?a a?a??ß??? d?sµe?s? ??a t?? p???? apa???e?s? t?? ?a???? ?at? p??s?p????.  
??s???t??:
  
?atap???µ?s? t?? ?e?sa??? ?a???? ?at? p??s?p???? st?? a?apt?ss?µe?e? ???e?: Emma Bonino (IND, I)
?atap???µ?s? t?? ?e?sa??? ?a???? ?at? p??s?p???? st?? t??te? ???e? e?t?? t?? a?apt?ss?µ???? ?????: Emma Bonino (IND, I)
??f?sµa t?? ?? s?et??? µe t? ???s?e?? ??a t?? a?a?e???s? t?? S??????? t?? ?t?ßa? p?? af??? t?? ????e? ?at? p??s?p????
S?µßas? t?? ?t?ßa?
  
?e????? p???e?? p?? d?µ?s?e????a? st?? ?p?s?µ? ?f?µe??da:
  
?atap???µ?s? t?? ?e?sa??? ?a???? ?at? p??s?p???? st?? a?apt?ss?µe?e? ???e?
?atap???µ?s? t?? ?e?sa??? ?a???? ?at? p??s?p???? st?? t??te? ???e? e?t?? t?? a?apt?ss?µ???? ?????

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004