To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εν δράσει
Τα κυριότερα σημεία 1999-2004

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο
Μεταρρύθμιση της ΕΕ
Διεύρυνση
Δικαιώματα των πολιτών
Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
Εξωτερικές σχέσεις
Ασφάλεια και άμυνα
Ανθρώπινα δικαιώματα
Βαλκάνια
Συμφωνίες με κράτη εκτός της ΕΕ
Εξωτερικό εμπόριο
Συνεργασία για την ανάπτυξη
EΕ- ΑΚΕ
Νάρκες κατά του προσωπικού
Περιβάλλον /
Προστασία των καταναλωτών
Μεταφορές /
Περιφερειακή Πολιτική
Γεωργία / Αλιεία
Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
Απασχόληση και κοινωνική πολιτική / Δικαιώματα των γυναικών
Εσωτερική αγορά / Βιομηχανία / Ενέργεια / Έρευνα
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Συμφωνίες με τρίτες χώρες: το Κοινοβούλιο έχει τον τελευταίο λόγο

Οι συμφωνίες σύνδεσης και εταιρικής σχέσης πλαισιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των τρίτων χωρών και των κρατών μελών της Ένωσης. Όταν η Ένωση συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του, ειδάλλως η συμφωνία δεν μπορεί ούτε να κυρωθεί ούτε να τεθεί σε ισχύ.

Αν και οι συμφωνίες σύνδεσης αποβλέπουν εν γένει στον πολιτικό διάλογο και την οικονομική συνεργασία μεταξύ των μερών, συχνά αφορούν την προοδευτική δημιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα, ενθαρρύνοντας παράλληλα την αειφόρο ανάπτυξη. Οι συνθήκες μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια, την κυκλοφορία των προσώπων, τη λαθρομετανάστευση και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η συνεργασία διευκολύνεται σε διάφορους τομείς, όπως οι ιδιωτικές επενδύσεις, τα επιστημονικά προγράμματα ή η προστασία του περιβάλλοντος. Οι πολιτιστικές και κοινωνικές ανταλλαγές συμβάλλουν επίσης σε έναν ευρύτερο διάλογο μεταξύ των πολιτών των δύο γεωγραφικών ζωνών.

Εδώ και μερικά χρόνια, και υπό την πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν συστηματικά ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μπορούν να ανασταλούν σε περίπτωση παραβίασης. Στο παρελθόν, το Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε με επιτυχία αυτό το μέσο πίεσης ώστε να παροτρύνει ορισμένες τρίτες χώρες να αναλάβουν αξιόπιστες δεσμεύσεις για μεγαλύτερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά τις δεκαετίες του '80 και '90, το Κοινοβούλιο καθυστέρησε με αυτό τον τρόπο τη σύναψη συμφωνιών ή πρωτοκόλλων με χώρες όπως το Ισραήλ, η Τουρκία, η Συρία ή το Μαρόκο.

Προσέγγιση των δύο πλευρών της Μεσογείου

Στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου 1999-2004, το Κοινοβούλιο ενέκρινε διάφορες ευρωμεσογειακές συμφωνίες σύνδεσης με την Αίγυπτο (2001), την Αλγερία (2002) και το Λίβανο (2003). Οι συμφωνίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Βαρκελώνης του 1995, η οποία αποβλέπει στην εγκαθίδρυση στενότερων σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των χωρών της Μεσογείου. Στόχος των συμφωνιών αυτών είναι να συμβάλουν στην ειρήνη και την ασφάλεια και να τονώσουν τις εμπορικές σχέσεις και τον πολιτικό διάλογο με την περιοχή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία με την Αίγυπτο ύστερα από έξι και πλέον μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών. Οι τομείς που καλύπτονται είναι πολλοί και έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, όπως η παιδεία, η επιστήμη και η τεχνολογία, το περιβάλλον, η βιομηχανία, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η γεωργία και η αλιεία, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, οι μεταφορές, ο τουρισμός, το ξέπλυμα χρήματος, η καταπολέμηση των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας, και η προστασία των καταναλωτών.

Χρειάστηκαν πέντε χρόνια διαπραγματεύσεων για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία σύνδεσης με την Αλγερία. Μία από τις βασικές ιδιαιτερότητες αυτής της συμφωνίας είναι ότι καθιερώνει μια στενότερη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, η οποία θα έχει πολύ συγκεκριμένο αντίκτυπο στους πολίτες. Στον τομέα της κυκλοφορίας των προσώπων, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύτηκαν να απλοποιήσουν και να επισπεύσουν τις διαδικασίες για τη χορήγηση θεώρησης διαβατηρίου. Η συνεργασία αφορά επίσης την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του ξεπλύματος χρημάτων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, των ναρκωτικών, της τρομοκρατίας και, τέλος, την πρόληψη της λαθρομετανάστευσης.

Το Κοινοβούλιο έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του για τη συμφωνία με το Λίβανο ύστερα από επτά χρόνια διαπραγματεύσεων. Βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης συμφωνίας είναι η προοδευτική εγκαθίδρυση μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών σε περίοδο δώδεκα ετών για τα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα. Υπάρχουν επίσης και άλλες διατάξεις οι οποίες διέπουν τα δικαιώματα εγκατάστασης, τον ανταγωνισμό, την κυκλοφορία κεφαλαίων, την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τις δημόσιες συμβάσεις.

Μια στρατηγική συμφωνία για τη Λατινική Αμερική

Τέλος, το 2003, δίνοντας το πράσινο φως στη συμφωνία σύνδεσης με τη Χιλή, το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια πραγματική στρατηγική σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, όπως είχε προτείνει σε ψήφισμά του το 2001. Η συμφωνία αυτή διαρθρώνεται γύρω από τρεις άξονες: τον πολιτικό διάλογο, το εμπόριο και τη συνεργασία. Οι πολιτικές ρήτρες αναφέρονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε εμπορικό επίπεδο, η συμφωνία προβλέπει μια δασμολογική μείωση που υπερβαίνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ιδίως σε ό,τι αφορά την ελευθέρωση των εισαγωγών βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από τη Χιλή. Τέλος, οι διατάξεις περί συνεργασίας αφορούν την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της φτώχειας, καθώς και το περιβάλλον.  
Εισηγητές:
  
Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου: Hugues Martin (EPP-ED, F)
Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Αλγερίας: Raimon Obiols i Germà (PES, E)
Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Λιβάνου: Gerardo Galeote Quecedo (EPP-ED, E)
Συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Χιλής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP-ED, E)
  
Τελικές πράξεις που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα
  
Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου - κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Αλγερίας - κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Λιβάνου - κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο
Συμφωνία σύνδεσης ΕΚ/Χιλής - κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004