Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Veiligheid en defensie
Mensenrechten
De Balkan
Overeenkomsten
met niet-EU landen
Buitenlandse handel
Ontwikkelingssamenwerking
EU-ACP
Anti-personeelsmijnen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Europa tegen antipersoonsmijnen

Antipersoonsmijnen maken elk jaar vele slachtoffers, vaak in de armste landen. De Europese Unie heeft besloten verder te gaan dan de internationale verplichtingen van het Verdrag van Ottawa, en de samenhang en doeltreffendheid van haar optreden tegen deze gesel te versterken. Het Europees Parlement, dat zich altijd intensief met deze kwestie heeft bezighouden, heeft bereikt dat, krachtens de in 2001 goedgekeurde wetgeving van de EU, in het kader van een algemene preventiestrategie de voorraden mijnen waarover de lidstaten beschikken, worden vernietigd. Ook is op aandringen van het Parlement een speciale begrotingslijn voor maatregelen tegen antipersoonsmijnen ingesteld.

Antipersoonsmijnen maken geen onderscheid tussen soldaten en burgers. Zij ontploffen vaak in gebieden waar de burgerbevolking probeert de gevolgen van een gewapend conflict te boven te komen. Worden deze mijnen niet weggehaald of onschadelijk gemaakt, dan vormen zij jarenlang een voortdurende bedreiging.

Nadat niet-gouvernementele organisaties alarm hadden geslagen, hebben 122 landen in 1997 het Verdrag van Ottawa ondertekend. Sedertdien hebben de landen die het Verdrag hebben ondertekend, meer dan 30 miljoen mijnen vernietigd. Hoewel 110 landen momenteel geen antipersoonsmijnen gebruiken, moet er nog veel gebeuren. Tot op heden gaan 65 landen onder deze gesel gebukt. Volgens ramingen vallen door antipersoonsmijnen jaarlijks tussen de 15.000 en 20.000 nieuwe slachtoffers onder wie een groot aantal burgers, ook kinderen. De mijnen leiden niet alleen tot de dood en verschrikkelijke verminkingen, maar zij staan ook het economisch en sociaal herstel in de weg van de landen waar conflicten en burgeroorlogen hebben gewoed.

Een begroting van 140 miljoen euro

De verordening waarover de Raad en het Parlement hebben onderhandeld op basis van een voorstel van de Commissie, omvat een aantal belangrijke doelstellingen. In de eerste plaats het instellen van een begrotingslijn en een juridisch instrument om zoveel mogelijke financiële midddelen te gebruiken voor de opruiming van mijnen, de steun aan slachtoffers, onderwijs en het zoeken naar de beste instrumenten. Een begroting van 140 miljoen euro wordt helemaal besteed aan de bestrijding van antipersoonsmijnen in de periode 2002-2009. Deze speciale financiering zorgt ervoor dat het beleid van de Unie kan worden voortgezet zonder dat elk jaar over de nodige kredieten moet worden onderhandeld. Omdat de bestrijding van antipersoonsmijnen in de hele wereld plaatsvindt en het een ernstig probleem betreft, zijn aangepaste besluitvormingsprocedures noodzakelijk die doetreffend, soepel en waar nodig snel moeten zijn. Ter aanvulling worden nog andere instrumenten ingezet. De Europese Unie besteedt in totaal zo'n 240 miljoen euro aan de bestrijding van mijnen.

Een tweede doelstelling bestaat in het reageren op humanitaire noodsituaties door het voorkomen van verminkingen en het verlies van mensenlevens, en door het verlenen van steun voor de revalidatie van de slachtoffers. De antipersoonsmijnen en andere niet-ontplofte munitie vormen echter een structurele belemmering voor het herstel van een normale economische en sociale activiteit. Deze belemmering maakt een inzet op lange termijn noodzakelijk die met de humanitaire noodhulp of de wederopbouw niet aan de slachtoffers kan worden geboden.

De strategie van de Unie bestaat in het bevorderen van opleiding om de plaatselijke capaciteit in de getroffen landen te vergroten. Dit was ook benadering van het Parlement dat voorrang heeft gegeven aan de strategie inzake civiele doeleinden, een aanpak die momenteel zeer wijdverbreid is in de activiteiten van de internationale gemeenschap. Bovendien zijn de parlementsleden van mening dat het opleiden van gespecialiseerd personeel de plaatselijke bevolking in staat stelt enerzijds een preventiebeleid te voeren en anderzijds beter te profiteren van de reeds bestaande internationale structuren.

Concrete acties

De campagnes die via de verordening van de Unie worden gefinancierd, bestrijken een heel scala aan acties, zoals de bewustmaking van het gevaar van mijnen, de opleiding van gespecialiseerd personeel, de kartering en markering van verdachte gebieden, de opsporing, opruiming en vernietiging van antipersoonsmijnen in de grond, de vernietiging van voorraden antipersoonsmijnen, de bijstand aan de slachtoffers, alsmede hun revalidatie en economische en sociale wederopneming in de maatschappij, en ten slotte het beheer van informatie.
De Unie verleent ook financiële steun aan partners zoals NGO's en suborganisaties die over gespecialiseerde deskundigheid beschikken. Ten slotte is de begroting ook bestemd om outillage te financieren, die aan de mijnopruiming in de getroffen landen is aangepast en zeer uiteenloopt naar gelang van het soort terrein waar de mijnen zijn gelegd.

Onlangs heeft het Europees Parlement in een resolutie van 22 april 2004 andermaal alle landen opgeroepen om het Verdrag van Ottawa te ondertekenen en te ratificeren. Hierin wordt met name de Verenigde Staten verzocht van hun aangekondigde voornemen af te zien om niet tot het Verdrag toe te treden. Het Europees Parlement drukt de hoop uit dat alle niet op staatsniveau opererende actoren zich verplichten tot een totaal verbod op antipersoonsmijnen.  
Rapporteurs:
  
Bestrijding van antipersonsmijnen in ontwikkelingslanden: Emma Bonino (IND, I)
Bestrijding van antipersoonsmijnen in derde landen, andere dan ontwikkelingslanden: Emma Bonino (IND, I)
Resolutie van het EP over de conferentie tot herziening van het Verdrag van Ottawa inzake antipersoonsmijnen
Verdrag van Ottawa
  
Overzicht van de procedure:
  
Bestrijding van antipersoonsmijnen in ontwikkelingslanden
Bestrijding van antipersoonsmijnen in derde landen, andere dan ontwikkelingslanden
  
In het Publicatieblad gepubliceerde wetsbesluiten:
  
Bestrijding van antipersoonsmijnen in ontwikkelingslanden
Bestrijding van antipersoonsmijnen in derde landen, andere dan ontwikkelingslanden

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004