Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Julgeoleku- ja kaitsepoliitika
Inimõigused
Balkani riigid
Lepingud kolmandate riikidega
Väliskaubandus
Arengukoostöö
Euroopa Liidu ja AKV suhted
Maamiinide vastane võitlus
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Euroopa maamiinide vastu

Maamiinide ohvriks langeb igal aastal palju inimesi ja sageli just kõige vaesemates riikides. Euroopa Liit otsustas minna kaugemale Ottawa kokkuleppes sätestatud rahvusvahelistest kohustustest ja tugevdada oma tegevuse järjepidevust ja tõhusust selle raske probleemi osas. Euroopa Parlament, kes selles valdkonnas alati väga palju kaasa on rääkinud, saavutas 2001. aastal vastu võetud ühenduse õigusaktis ennetustöö globaalse strateegia raames liikmesriikide käes olevate miinivarude kaotamise nõude kehtestamise. Samuti sai parlamendi nõudmisel maamiinidevastane võitlus eraldi eelarverea.

Maamiinid, mis ei erista sõdurit tsiviilisikust, lõhkevad sageli tsoonides, kus tsiviilelanikkond üritab üle saada relvakonflikti tagajärgedest. Juhul kui neid ei eemaldata ega tehta kahjutuks, kujutavad maamiinid endast pidevat ohtu pikkade aastate jooksul.

Kodanikuühiskonnaorganisatsioonide häiresignaali tulemusel allkirjastasid 122 riiki 1997. aasta detsembris Ottawa kokkuleppe, mille sõlmimisest alates on kokkuleppe allkirjastanud liikmesriigid hävitanud varusid rohkem kui 30 miljoni miini ulatuses. Hoolimata sellest, et enam kui 110 riiki ei kasuta tänapäeval enam maamiine, jääb teha veel palju. Antud hetkel kujutab see probleem ohtu ligi 65 riigile. Igal aastal varieerub maamiinide ohvrite arv üldiste hinnangute kohaselt 15 000-lt 20 000-le inimesele, kellest suur hulk on tsiviilisikud, kaasa arvatud lapsed. Miinid ei põhjusta mitte ainult inimelude kaotust ja julmi sandistumisi, vaid takistavad ka konfliktide ja kodusõdade areeniks olnud riikide majanduslikku ning sotsiaalset ülesehitamist.

140 miljoni euro suurune eelarve

Nõukogu ja parlamendi Euroopa Komisjoni ettepanekul põhinev määrus hõlmab mitmeid esmatähtsaid eesmärke. Esiteks, eelarverea ja juriidilise instrumendi loomine, pühendamaks maksimaalselt ressursse demineerimisoperatsioonidele, ohvrite abistamisele, teadlikkuse suurendamisele ja tõhusamate vahendite otsimisele. Maamiinidevastasele võitlusele on perioodiks 2002-2009 täielikult pühendatud 140 miljoni euro suurune eelarve. Selline spetsiifiline rahastamine kindlustab liidu poliitika kestuse ilma, et tekiks vajadus uuteks läbirääkimisteks igal aastal. Arvestades maamiinidevastase võitluse ülemaailmset ulatust ja probleemi tõsidust, nõuab see vastavaid otsustamismenetlusi, mis oleksid tõhusad, paindlikud ja vajadusel kiired. Lisaks sekkutakse muude vahenditega ja finantseerimise kogusummana pühendab Euroopa Liit sellele võitlusele 240 miljonit eurot.

Teine eesmärk on vastata kiireloomulise humanitaarabi vajadustele, ennetades sandistumisi ja elukaotusi ning pakkudes abi ohvrite rehabiliteerimisel. Kuid maamiinid ja muu lõhkemata laskemoon kujutavad endast strukturaalset takistust normaalse majandusliku ja sotsiaalse tegevuse jalule seadmisele. See puudus nõuab pikaajalist pühendumist, mida kiireloomuline humanitaarabi või riikide ülesehitus ei suuda ohvritele pakkuda.

Liidu strateegia paneb eelkõige rõhku väljaõppele, eesmärgiga tugevdada kohalikku tegutsemissuutlikkust asjassepuutuvates riikides. Selline oli Euroopa Parlamendi lähenemine, mis eelistas tsiviilstrateegiat, millest on saanud tänapäeval väga levinud praktika rahvusvahelise üldsuse töös. Lisaks arvavad parlamendiliikmed, et spetsialistidest personali väljaõpe võimaldab ühelt poolt kohalikul elanikkonnal teostada ennetuspoliitikat ja teiselt poolt paremini kasu saada juba olemasolevatest rahvusvahelistest struktuuridest.

Konkreetne tegevus

Ühenduse määrusega rahastatavad operatsioonid hõlmavad tervet rida tegevusi nagu huvi äratamine miiniprobleemi vastu, spetsialistidest personali väljaõpe, kahtlusaluste tsoonide teadvustamine ja märgistamine ning maapõue paigaldatud miinide avastamine ja demineerimine, samuti ladude hävitamine, ohvrite abistamine, lisaks nende rehabiliteerimine ja taaslülitamine sotsiaalmajanduslikku elukeskkonda ning, lõpuks, teabekorraldus.

Liit annab lisaks finantsabi sellistele partneritele nagu valitsusvälised organisatsioonid ja spetsiaalset oskustööjõudu omavad agentuurid. Lõpuks, eelarvet kasutatakse ka miinidevastase võitluse varustuse kohandamiseks asjassepuutuvate maade järgi, kusjuures varustus on väga erinev sõltuvalt maapinnast, kuhu miinid on paigaldatud.

Veidi aega tagasi kutsus Euroopa Parlament oma 22. aprilli 2004. aasta resolutsioonis taas kõiki riike üles allkirjastama ja ratifitseerima Ottawa kokkulepet. Muuhulgas palub Euroopa Parlament Ameerika Ühendriikidel taganeda oma väljakuulutatud kavatsusest kokkuleppega mitte ühineda. Parlament väljendab lootust, et kõik osalised, kaasa arvatud need, kes ei ole riigid, allkirjastaksid täieliku maamiinide keelukohustuse.  
Raportöörid:
  
Maamiinidevastane võitlus arengumaades: Emma Bonino (IND, I)
Maamiinidevastane võitlus kolmandates riikides, mis ei ole arengumaad: Emma Bonino (IND, I)
EP resolutsioon maamiine käsitleva Ottawa kokkuleppe läbivaatamise konverentsi kohta
Ottawa kokkulepe
  
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud lõppaktid:
  
Maamiinidevastane võitlus arengumaades
Maamiinidevastane võitlus kolmandates riikides, mis ei ole arengumaad

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004