Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašinašanas
Pilsonu tiesibas
Tieslietas un iekšlietas
Arlietas
Drošibas
un aizsardzibas politika
Cilvektiesibas
Balkanu valstis
Ligumi ar trešajam valstim
Areja tirdznieciba
Sadarbiba par labu attistibai
ES-AKK
Kajnieku minas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Transports /
Regionala politika
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Ekonomika un finanšu politika
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Eiropa pret kajnieku minam

Katru gadu no kajnieku minam iet boja daudz cilveku; bieži tas notiek visnabadzigakajas valstis. Eiropas Savieniba nolema neaprobežoties tikai ar Otavas Konvencija paredzetajam starptautiskajam saistibam bet apvienot visus pret šo postu veiktos pasakumus un celt vinu efektivitati. Eiropas Parlaments, kas vienmer ir aktivi darbojies šaja joma, panaca, ka tiesibu normas, ko pienema 2001.gada visparejas minu draudu noveršanas strategijas ietvaros, noteica, ka dalibvalstim ir jaiznicina savi kajnieku minu krajumi. Tapat ari Parlamenta neatlaidibas rezultata darbibai pret kajnieku minam izveidota atseviška budžeta pozicija.

Kajnieku minas neškiro karavirus un civiliedzivotajus, tas bieži eksplode teritorijas, kur civiliedzivotaji megina parvaret brunota konflikta sekas. Šadas minas, ja tas nav izceltas vai padaritas nekaitigas, vel ilgus gadus apdraud katra nejauša garamgajeja drošibu.

1997.gada decembri pilsoniskas sabiedribas organizaciju bridinatas 122 valsis parakstija Otavas Konvenciju. Kopš ta laika Konvencijas dalibvalstis iznicinajušas vairak neka 30 miljonu minu uzkrajumu. Pat, ja vairak neka 110 valstis šodien vairs neizmanto kajnieku minas, darama vel ir daudz. Pašlaik aptuveni 65 valstu iedzivotaji ir paklauti šim briesmam. Katru gadu pasaule no kajnieku minam cieš no 15.000 lidz 20.000 cilveku, no kuriem liels skaits ir civiliedzivotaji, tai skaita berni. Minas ne vien panem cilveku dzivibas un neželigi tos sakroplo, tas ir škerslis ekonomiskai un socialai augšupejai valstis, kuras izraisijušies konflikti vai pilsonu karš.

Budžets - 140 miljoni eiro

Ministru padomes un Parlamenta izstradatajai regulai, ko sagatavoja balstoties uz Komisijas ieteikumu, ir vairaki galvenie merki. Pirmais ir izveidot jaunu budžeta poziciju un izveidot juridisku instrumentu, lai maksimali daudz lidzeklu tiktu iezimeti atminešanas operacijam, palidzibai cietušajiem, izglitibai un visiedarbigako metožu noteikšanai. 140 miljonu eiro budžets pilniba iezimets kajnieku minu iznicinašanai laika posma no 2002.-2009.gadam. Šis specialais finansejums nodrošina Eiropas Savienibas politikas nepartrauktibu un nav vajadzibas katru gadu spriest par apropriacijam. Nemot vera to, ka ši ir pasaules limena problema, ka ari tas nopietnibu, kajnieku minu iznicinašanai vajadzigas piemerotas lemumu pienemšanas proceduras: efektivas, elastigas un, ja nepieciešams, atras. Vel ir pienemti ari citi papildus pasakumi, un kopejais finansejums, ko ES velta šai cinai, ir 240 miljoni eiro.

Otrs merkis ir reaget uz neatliekamajam humanajam vajadzibam, lai noverstu sakroplošanu un nonavešanu un sniegt palidzibu cietošo rehabilitacija. Tacu sauszemes kajnieku minas un cita nespragusi municija ir strukturals škerslis normalas ekonomiskas un socialas darbibas atjaunošanai. Ši trukuma noveršanai ir nepieciešama ilgtermina iesaistišanas, kuru arkarteja humana palidziba vai rekonstrukcija nespej sniegt.

ES sava strategija par galveno uzskata iedzivotaju apmacišanu, lai atbalstitu uz vietas organizetos pasakumus minu draudu skartajas valstis. Tada bija ari Parlamenta nostaja, veicinot to strategisko pieeju, kura šodien ir kluvusi par loti izplatitu praksi starptautiskaja kopiena. Deputati uzskata, ka no vienas puses speciala personala apmaciba laus vietejiem iedzivotajiem istenot preventivu politiku, no otras - labak izmantot tur jau izveidotas starptautiskas strukturas.

Konkretas darbibas

Pasakumi, ko finanse saskana ar Kopienas regulu ietver sevi veselu dabibu gammu: apmacibu par minu draudiem, specialistu apmacibu, aizdomigo zonu apsekošanu un iezimešanu, zeme ierakto minu atminešanu un iznicinašanu, minu krajumu iznicinašanu, palidzibu cietušo rehabilitacija un vinu iesaistišanu sabiedriskaja un ekonomiskaja darbiba.

Eiropas Savieniba sniedz ari finansialu atbalstu partneriem, piemeram, NVO vai agenturam, kuru darbiniekiem ir nepieciešamas prasmes. Visbeidzot budžeta paredzets ari finansejums minu iznicinašanai vajadzigajam aprikojumam minu draudu skartajas valstis; atkariba no apvidus, kura izvietotas minas, tas var but loti dažads.

Vel nesen, 2004.gada 22.aprila lemuma Eiropas Parlaments no jauna aicinaja visas valstis parakstit un ratificet Otavas Konvenciju. It ipaši tas aicinaja ASV pardomat savu pazinojumu par to, ka tas neparakstis Konvenciju. Parlaments izteica ceribu, ka visas parejas puses, ari nevalstiski formejumi, varetu uznemties saistibas pilniba aizliegt kajnieku minas.  
Zinotaji:
  
Pret kajnieku minam verstie pasakumi jaunattistibas valstis: Emma Bonino (IND, I)
Pret kajnieku minam verstie pasakumi trešas valstis, kuras nav jaunattistibas valstis: Emma Bonino (IND, I)
EP rezolucija attieciba uz parskata konferenci par Otavas ligumu par kajnieku minu aizliegšanu
Otavas Konvencija
  
"Oficialais Vestnesis" - galigie tiesibu akti:
  
Pret kajnieku minam verstie pasakumi jaunattistibas valstis
Pret kajnieku minam verstie pasakumi trešas valstis, kuras nav jaunattistibas valstis

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004