Euroopan parlamentin
toiminta
Kohokohdat 1999-2004

 
Euroopan parlamentti
EU:n uudistaminen
Laajentuminen
Kansalaisoikeudet
Oikeus- ja sisäasiat
Ulkosuhteet
Ympäristö / Kuluttajansuoja
Liikenne / Aluepolitiikka
Maatalous / Kalastus
Talous- ja rahapolitiikka
Työllisyys- ja sosiaali-
politiikka / Naisten oikeudet
Työllisyysstrategia
Työntekijöiden suojelu
Tasa-arvo työpaikoilla
Työntekijöiden terveys
ja turvallisuus
Naisten terveys
Työajat
Sosiaaliturvajärjestelmä
Naiset ja yhteiskunta
Sisämarkkinat / Teollisuus / Energia / Tutkimus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Terveys: Euroopan parlamentti erityisesti naisten asialla

Naisten terveys. Onko koko aihetta edes olemassa? Eikö terveys ole kaikille sama, oli sitten kyseessä mies tai nainen? Ei alkuunkaan. Naisten ja miesten lähtökohdat ovat tässä suhteessa aivan erilaiset, sillä biologisesta sukupuolesta ja yhteiskunnallisesta roolista johtuvat erot vaikuttavat merkittävästi myös terveyteen. Esimerkiksi rintasyöpä on lähes yksinomaan naisten sairaus, ja parisuhdeväkivallan uhrit ovat useimmiten naisia. Myös perhesuunnittelussa lähtökohtana on naisen keho. Euroopan parlamentti on sitä mieltä, että sukupuolierot on otettava paremmin huomioon Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspolitiikassa.
 
Päivittäin miljoonat naiset joutuvat väkivallan uhreiksi joka puolella maailmaa. Väkivallan muodot vaihtelevat parisuhde- ja perheväkivallasta työpaikkakiusaamiseen, henkiseen väkivaltaan, seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja prostituutioon pakottamiseen. Tämän vuoksi parlamentti piti tärkeänä lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi tarkoitetun Daphne-ohjelman jatkamista: Daphne II -ohjelma jatkuu vuodesta 2004 vuoden 2008  loppuun, ja siitä rahoitetaan erityisesti valtiosta riippumattomien järjestöjen aloitteita naisten ja nuorten suojelemiseksi väkivallalta.

Jo nykyisen Daphne II -ohjelman edeltäjä, parlamentin ja neuvoston yhdessä alullepanema Daphne I, oli menestys.  Vuoden 2003 loppuun saakka jatkunut ohjelma sai laajaa vastakaikua, ja tukihakemuksia saapui odotettua enemmän. Rahoitusta myönnettiin muun muassa arabimaista ja Afrikasta tulleille maahanmuuttajanaisille suunnattuun valistuskampanjaan sukupuolielinten silpomisen haitoista, huumeriippuvaisten ja hyväksikäytön uhreiksi joutuneille naisille suunnattuun ohjelmaan, jonka tavoitteena oli auttaa heitä auttamaan itseään, sekä prostituoiduille tarkoitettuun auttavaan puhelimeen. Daphne I -ohjelman 20 miljoonan euron kokonaisbudjetti riitti ainoastaan 140 hankkeen tukemiseen, vaikka tukikelpoisia hankkeita olisi ollut vähintään kaksinkertainen määrä. Tämän vuoksi Euroopan parlamentin jäsenet vaativat, että ohjelmaa on jatkettava ja laajennettava.

Nyt alkavan Daphne II -ohjelman budjetti on huomattavasti suurempi, 50 miljoonaa euroa, sillä rahoitustarpeen arvioidaan kasvavan voimakkaasti uusien jäsenvaltioiden liittyessä unioniin. Komission alkuperäinen budjettiehdotus oli vain 41 miljoonaa, mutta parlamentti vaati 50 miljoonaa. Daphne II -ohjelman kesto on vuoden pidempi kuin sen edeltäjän. Tällä kertaa aiotaan tukea nimenomaan suurhankkeita, joihin voidaan myöntää enintään 250 000 euroa, kun tähänastinen ylin tukisumma oli 125 000 euroa.

Lainsäädäntömenettely ohjelman käynnistämiseksi on vielä kesken. Parlamentti esitti komission ehdotukseen lukuisia tarkistuksia, mutta komissio ei hyväksynyt näitä kaikkia. Parlamentti halusi, että lainsäädännössä säädetään erityisesti tiettyjen ryhmien, kuten tyttöjen ja katulasten, suojelusta. Komissio kuitenkin hylkäsi parlamentin kannan, sillä sen mukaan Daphne II -ohjelman on määrä hyödyttää kaikkia naisia ja nuoria ihmisiä.
 
Parlamentti kannattaa vastuullista perhesuunnittelua

Euroopan parlamentin jäsenillä on vahvat näkemykset myös seksuaaliterveydestä ja perhesuunnittelusta. Parlamentti on vaatinut jäsenvaltioita lisäämään toimiaan kannustaakseen kansalaisiaan vastuulliseen seksuaalisuuteen ja perhesuunnitteluun: koska ehkäisystä huolehtiminen on yhä pääasiassa naisten vastuulla ja raskaus tai mahdollinen raskauden keskeytys koskee nimenomaan naisia, parlamentin päätöslauselmassa keskitytään erityisesti naisiin.

Parlamentin jäsenet vaativat, että koko Euroopan unionissa on tarjottava korkeatasoista valistusta ja käytännön apua. Konkreettisia tavoitteita ovat esimerkiksi epätoivottujen raskauksien ehkäiseminen ja sukupuoliteitse leviävien tartuntojen voimakas vähentäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi parlamentti suosittelee ennen muuta, että jäsenvaltioiden välisiä suuria eroja esimerkiksi ehkäisyvälineiden saatavuudessa on kavennettava. Parlamentin mielestä ehkäisyvälineiden olisi oltava ilmaisia tai ainakin edullisia, myös nuorille. Raskaudenkeskeytys jakaa mielipiteet. Suurin osa parlamentin jäsenistä korostaa, että aborttia ei pidä tukea yhtenä perhesuunnittelun välineenä. Aborttien määrää on tarkoitus vähentää lisäämällä neuvontaa sekä aineellista ja taloudellista apua. Raskaudenkeskeytyksen valitseville on kerrottava kaikista siihen liittyvistä fyysisistä ja psyykkisistä riskeistä. Parlamentin jäsenet painottavat, että yleisesti ottaen raskaudenkeskeytyksen on oltava Euroopan unionissa laillinen, turvallinen ja kaikkien saatavilla.
 
Rintasyöpä: tavoitteena kuolleisuuden vähentäminen neljänneksellä vuoteen 2008 mennessä

Rintasyöpä on 35–55-vuotiaiden naisten yleisin kuolinsyy Euroopan unionissa. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan yksin vuonna 2000 Euroopan unionissa yli 216 000 naista sairastui rintasyöpään ja yli 79 000 menehtyi siihen. Yli 90 prosentissa tapauksista sairaus voidaan kuitenkin parantaa, edellyttäen että se tunnistetaan ajoissa. Parlamentti vaatii, että rintasyövän torjunta on asetettava etusijalle Euroopan unionin terveyspolitiikassa. Parlamentti on asettanut tavoitteeksi rintasyöpäkuolleisuuden vähentämisen neljänneksellä vuoteen 2008 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi parlamentti vaatii lukuisia toimia, jotka ulottuvat sairauden varhaisesta tunnistamisesta sen jälkihoitoon, psykologista hoitoa unohtamatta.

Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta on laatinut asiasta mietinnön, jossa vaaditaan, että 50 vuotta täyttäneille naisille on tarjottava ilmainen mammografiatutkimus joka toinen vuosi ainakin 69 ikävuoteen saakka. Tällaisia kattavia seulontatutkimuksia ei vielä järjestetä koko Euroopan unionissa, ja niissä kahdeksassa jäsenvaltiossa, joissa seulonta on maanlaajuinen, tutkimusten laatu vaihtelee. Rintasyöpäepäily vaatii nopeaa toimintaa: tulevaisuudessa diagnoosi on annettava potilaalle viiden arkipäivän kuluessa, ja jos epäily vahvistuu rintasyöväksi, hoito on aloitettava viimeistään neljän viikon kuluttua erityisellä klinikalla.

Lisäksi parlamentti kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita lisäämään investointeja rintasyövän syiden ja uusien hoitomuotojen tutkimukseen. Parlamentin jäsenet vaativat, että kansalliset syöpärekisterit, joita kaikissa jäsenvaltioissa ei vielä edes ole, kootaan tulevaisuudessa Euroopan unionin yhteiseksi rekisteriksi, jonka tarkoituksena on auttaa tutkijoita tietojen kokoamisessa. Parlamentti haluaa myös lisätä potilaiden oikeuksia ja vaatii, että potilaalle on annettava seikkaperäiset tiedot sairaudesta, hoidosta on päätettävä yhdessä potilaan kanssa ja potilaan on voitava pyytää toisen asiantuntijan lausuntoa.


  
Esittelijät:
  
Daphne II -ohjelma 2004–2008: lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen: Lissy Gröner (PES, D)
Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja ko. oikeudet: Anne Van Lancker (PES, B)
Rintasyöpä Euroopan unionissa: Karin Jöns (PES, D)
Maailman terveysjärjestön tietoja naisten terveydestä
Daphne-ohjelma
  
Euroopan unionin virallinen lehti – päätösasiakirjat:
  
Daphne II -ohjelma 2004–2008: lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen – menettely vielä kesken
Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja ko. oikeudet – parlamentin hyväksymä teksti
Rintasyöpä Euroopan unionissa – parlamentin hyväksymä teksti

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004