Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnější úspěchy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšíření
Občanská práva
Justice a vnitřní záležitosti
Vnější vztahy
Ochrana životního prostředí / spotřebitelů
Doprava / Regionální politika
Zemědělství / Rybolov
Hospodářská a měnová unie
Sociální politika / Zaměstnanost /
Ženská práva
Podpora zaměstnanosti
Ochrana zaměstnanců
Rovnoprávnost na pracovišti
Ochrana zdraví
a bezpečnost práce
Zdraví žen
Pracovní doba
Systémy sociálního zabezpečení
Postavení žen ve společnosti
Jednotný vnitřní trh / Průmysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Zdraví : EP nestrká muže a ženy do jednoho pytle

Existuje specifické "zdraví žen"? Copak není zdraví stejné pro všechny? V žádném případě. Vždyť ženy a muži se liší po stránce biologické-pohlavím, ale liší se i svou společenskou úlohou. Všechny tyto rozdíly bez výjimky působí také na jejich zdraví. Rakovina prsu se například vyskytuje téměř pouze u žen. Obětmi násilí v partnerském vztahu jsou většinou ženy. Při plánování rodiny jsou ve středu pozornosti tělesné dispozice ženy. Sociální a zdravotní politika EU musí zohlednit specifické odlišnosti vyplývající z rozdílů pohlaví, a Evropský parlament se o to silně zasazuje.
 
Na milionech žen na celém světě je denně pácháno násilí, a toto násilí má mnoho podob. Může se projevovat jako brutalita v partnerském vztahu a v rodině nebo jako nátlak na pracovišti, psychické násilí, sexuální zneužívání nebo prostituce z donucení. Důležitým projektem pro zákonodárce EU proto bylo pokračování programu Daphne zaměřeného na boj proti násilí páchanému na ženách, mladistvých a dětech. Od roku 2004 až do konce roku 2008 probíhá program Daphne II určený na spolufinancování  evropských iniciativ vzešlých především z nevládních organizací na ochranu žen, mladých lidí a dětí před násilím.

Již předchozí program Daphne I, ukončený v roce 2003 a realizovaný z podnětu poslanců EP a Rady, byl úspěšný. Odezva byla tak velká, že přišlo mnohem více žádostí o podporu, než se očekávalo. Spolufinancována byla osvětová kampaň proti ženské obřízce pořádaná pro ženy, které se přistěhovaly z arabských a afrických zemí, pomoc pro drogově závislé zaměřená na překonání drogové závislosti vlastními silami, pomoc při hledání východiska z tíživé situace pro týrané ženy nebo linka důvěry pro prostitutky, které se ocitly v nebezpečí. S rozpočtem ve výši 20 milionů eur však mohlo být v rámci programu Daphne I podpořeno pouze 140 projeků, i když by si podporu zasloužil minimálně dvojnásobný počet. Poslanci EP proto důrazně usilovali o pokračování a další rozšiřování tohoto úspěšného programu.

Program Daphne II má nyní začít s rozpočtem 50 milionů eur a to také proto, že s přistoupením nových členských států by se mohla potřeba finančních prostředků výrazně zvýšit. Tuto částku vyžadovali poslanci, zatímco Komise původně plánovala pouze 41 milionů. Program Daphne II bude probíhat o rok déle než program Daphne I. Zákonodárci EU chtějí tentokrát cíleně podporovat velké projekty. Finanční podpora má nyní dosahovat částky až 250 000 eur, zatímco doposud bylo poskytováno maximálně 125 000 eur.

Legislativní proces ještě není ukončen. Poslanci EP předložili k návrhu Komise řadu pozměňovacích návrhů, nemohli se však ihned prosadit ve všech případech. Poslanci EP chtěli uzákonit zvláštní ochranu pro určité skupiny, jako např. pro mladé dívky nebo pro děti ulice. Komise to však odmítla s odůvodněním, že program Daphne II by měl být ve prospěch všech žen a mladých lidí.
 
Poslanci EP pro zodpovědné plánované rodičovství

Poslanci EP se rozhodli vyjádřit svůj názor také na téma sexuálního zdraví a plánovaného rodičovství. Vyzvali členské státy EU, aby mnohem více než doposud poskytovaly svým občanům podporu při vytváření zodpovědného postoje k sexualitě a plánovanému rodičovství. Středem pozornosti usnesení Parlamentu je problematika žen, neboť jsou to stále ještě především ony, které jsou  zodpovědné za zabránění nechtěného početí, protože právě jich se těhotenství a případné umělé přerušení těhotenství bezprostředně týká.

Poslanci požadují, aby bylo v rámci EU dosaženo vysoké úrovně osvětové činnosti i praktické pomoci. Mimo jiné se jedná o tyto konkrétní cíle: zabránit nechtěným těhotenstvím a výrazné snížit přenášení nemocí pohlavním stykem. Pro dosažení těchto cílů doporučují poslanci EP především odstranit velké rozdíly mezi jednotlivými státy, které v rámci EU existují např. v možnosti přístupu k antikoncepčním prostředkům. Tyto by měly být podle přání poslanců k dispozici bezplatně nebo alespoň velmi levně, a to i pro mladistvé. U sporného tématu umělého přerušení těhotenství poslanci EP většinou zdůrazňují, že přerušení těhotenství by nemělo být  metodou podporovanou v rámci plánoveného rodičovství. Snížení počtu případů umělého přerušení těhotenství by mělo být dosaženo na základě širší osvěty a materiální a finanční pomoci. Ten, kdo se přesto rozhodne pro umělé přerušení těhotenství, by měl být podle mínění poslanců EP náležitě informován o fyzickém i psychickém riziku. V rámci EU by však mělo být obecně umělé přerušení těhotenství "legální, bezpečné a přístupné všem".
 
Rakovina prsu: snížit počet úmrtí  do roku 2008 o jednu čtvrtinu

Pro ženy v EU ve věku od 35 do 55 let je nejčastější příčinou smrti rakovina prsu. Jen v roce 2000 onemocnělo podle údajů světové zdravotnické organizace v EU rakovinou prsu více než 216 000 žen a více než 79 000 jich na onemocnění zemřelo. Přitom lze tuto nemoc v 90% případů vyléčit – pokud se včas odhalí. Poslanci EP chtějí, aby se boj proti rakovině prsu stal ve zdravotní politice EU prioritou. Jejich cílem je snížit do roku 2008 počet úmrtí na rakovinu prsu v celé Evropě o jednu čtvrtinu, a proto požadují celou řadu opatření. Ta začínají včasným rozpoznáním nemoci a zahrnují i pooperační péči, jež by měla zohledňovat potřeby žen také z psychologického hlediska. 

Ve zprávě iniciované poslanci Evropského parlamentu se konkrétně vyžaduje, aby ženám ve věku od 50 do 69 let byla každé dva roky nabídnuta možnost bezplatného rentgenového vyšetření prsou na mamografu. V současné době se tyto hromadné prohlídky ještě nezajišťují v rámci EU celoplošně, důsledně na celém území se provádějí pouze v osmi členských státech, a i zde mají různý stupeň kvality. Při podezření na rakovinu je nutno jednat rychle. V budoucnu by měly pacientky znát svou diagnózu do pěti pracovních dnů. Pokud bude lékařský nález znít "rakovina prsu", musí léčba začít nejpozději do čtyř týdnů, a to ve speciálních centrech vedených týmem odborníků pro léčení rakoviny prsu.

Členové EP dále požadují, aby EU a členské státy více investovaly do zkoumání příčin a výzkumu nových terapií. Národní onkologický registr, který ještě nemají ve všech státech, by měl být v budoucnu na žádost poslanců EP zřízen v rámci celé EU a měl by badatelům pomáhat při shromažďování údajů. Poslanci EP dále chtějí více práv pro pacientky - měly by být důkladně informovány, měly by spolurozhodovat o své terapii a měly by mít možnost vyžádat si názor druhého specialisty.


  
Zpravodajové:
  
Program Daphne II 2004-2008: boj proti násilí páchanému na detech, mladých lidech a ženách: Lissy Gröner (PES, DE)
Zdraví a práva v oblasti sexuální a reprodukcní: Anne Van Lancker (PES, B)
Rakovina prsu v Evropské unii: Karin Jöns (PES, DE)
Svetová zdravotnická organizace (zdraví žen)
Program Daphne
  
Úrední vestník - konecná verze:
  
Program Daphne II 2004-2008: boj proti násilí páchanému na detech, mladých lidech a ženách - legislativní proces není doposud ukoncen
Zdraví a práva v oblasti sexuální a reprodukcní - text prijatý Parlamentem
Rakovina prsu v Evropské unii - text prijatý Parlamentem

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004