Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Eiropas Parlamenta
struktūra un darbība
Kopējā lēmumu pieņemšanas
un citas procedūras
EP pilnvaras budžeta jomā
Budžeta kontrole
Demokrātiskā procesa uzraudzīšana
Eiropas politisko partiju
un deputātu statūti
Pagaidu un izmeklēšanas komitejas
Citas ES institūcijas
ES reforma
Paplašināšanās
Pilsoņu tiesības
Tieslietas un iekšlietas
Ārlietas
Vide / Patērētāju aizsardzība
Transports /
Reģionālā politika
Lauksaimniecība / Zivsaimniecība
Ekonomika un finanšu politika
Sociālā un darba politika / Veselības aizsardzība
Iekšējais tirgus / Industrija / Enerģētika / Zinātne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Vai nodokļu maksātāju nauda ir izlietota pareizi?

Kad 1999.gadā Santēra vadītajai Eiropas Komisijai bija jāatkāpjas, šoka vilnis pāršalca Eiropu. To izraisīja Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas norādījumi uz pārkāpumiem līgumu piešķiršanā uzņēmumiem, kurus Eiropas Komisijas nespēja nekavējoties un adekvāti paskaidrot. Četrus gadus vēlāk, norādot Komisijai uz konstatētiem zīmīgiem trūkumiem Statistikas biroja "Eurostat" darbībā, Budžeta kontroles komiteja vēlreiz parādīja, cik svarīga ir šāda Eiropas mēroga "sargsuņa" esamība finanšu jomā.

Eiropas Parlamentam ir jāizvērtē, kā Komisija ir pārvaldījusi ikgadējo ES budžetu. Katru gadu aprīlī Parlaments balso par rezolūciju, vai budžets ir ticis izmantots pareizi. Šo procedūru sauc par "budžeta pareizas izpildes apstiprināšanu". Šādā veidā Eiropas Parlamenta deputāti parāda, vai viņi atbalsta to, kā tiek izlietoti ES līdzekļi. Savukārt Eiropas Komisijai jādarbojas atbilstoši atsauksmēm vai ieteikumiem, kas norādīti Parlamenta rezolūcijā. Ja Parlaments nolemj, ka visi nozīmīgie jautājumi vēl nav izskatīti, lēmums par budžeta pareizas izpildes apstiprināšanu var tikt atlikts. Šādā gadījumā Komisijai jārīkojas nekavējoties, lai novērstu konstatētās nepilnības.

Parlamenta ieteikumu rezultāti

Rezolūcijā par budžeta pareizas izpildes apstiprināšanu, Parlaments norāda, kādi uzlabojumi jāveic attiecībā uz Eiropas nodokļu maksātāju naudas pārvaldīšanu. Pēc Santēra vadītās Komisijas atkāpšanās, noteikumi attiecībā uz līgumu slēgšanu ar uzņēmumiem kļuva stingrāki. Piemēram, pateicoties Parlamenta neatlaidībai, tika izveidots Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), kas ir neatkarīga struktūrvienība. Lai gan Komisijā jau ir nodaļa cīņai pret korupciju saistībā ar ES līdzekļiem, 1997.gadā kļuva skaidrs, ka ir vajadzīga jauna struktūrvienība, kas varētu veikt neatkarīgu izmeklēšanu Eiropas iestādēs un novērst to darbības trūkumus.

Turklāt Parlaments vienmēr ir uzskatījis, ka papildus birojam cīņai pret krāpšanu vajadzīga arī Eiropas prokuratūra, jo OLAF pilnvarās ietilpst tikai izmeklēšana. Šobrīd kriminālvajāšana paliek valstu oficiālo iestāžu pārziņā, izslēdzot OLAF no šī procesa. Priekšlikums par Eiropas prokuratūras izveidi ir iekļauts Konventa izstrādātajā Konstitūcijas projektā.

Parlamenta ieteikumi par pareizu budžeta izpildi ir arī palīdzējuši uzlabot lauksaimniecības izdevumu kontroli, ieskaitot Komisijas darbinieku skaita palielināšanu šajā nozarē. Pēc tam, kad Parlaments norādīja uz trūkumiem vecajā grāmatvedības sistēmā, Komisija bija spiesta izstrādāt un ieviest jaunu sistēmu.

Tikai vienu reizi - 1998.gadā Parlaments atteicās apstiprināt pareizu budžeta izpildi, un tieši tas izraisīja Eiropas Komisijas atkāpšanos. Atteikšanās apstiprināt pareizu budžeta izpildi nerada tiesiskas sekas, bet to var uzskatīt par politisku brīdinājuma šāvienu. 1998.gadā pēc tam, kad Parlaments plenārsēdē neapstiprināja pareizu budžeta izpildi, neatkarīgu ekspertu grupai lūdza veikt izmeklēšanu, kuras rezultātā aizdomas par krāpšanu un nepareizu pārvaldīšanu izrādījās pamatotas. Ekspertu secinājumi bija tik nosodoši, ka EK kolēģija nolēma atkāpties.

Romāno Prodi, Santēra kunga pēctecis Komisijas priekšsēdētāja amatā, un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Neils Kinoks apsolīja pilnībā pārveidot Komisijas aparātu. Tomēr pēc 2003.gada pārbaudēm un noklausīšanās Parlamenta Budžeta kontroles komitejā Eiropas Komisija bija spiesta atzīt, ka tās Statistikas biroja darbībā ir nopietni trūkumi, un tai bija jāīsteno radikāli pasākumi, lai tos novērstu.

Revīzijas palātas gada pārskati

Nozīmīgs efektīvas finanšu kontroles instruments ir Eiropas Revīzijas palāta. Šī iestāde atrodas Luksemburgā un veic neatkarīgu revīziju attiecībā uz ES līdzekļu iekasēšanu un izdevumiem. Tā novērtē, kā ES iestādes un aģentūras īsteno savus uzdevumus, un pārbauda, vai finanšu operācijas ir pareizi reģistrētas, īstenotas un pārvaldītas regulāri un atbilstoši likumu prasībām.

Jau vairākus gadus Eiropas Revīzijas palāta savos pārskatos ir secinājusi, ka pārvaldes trūkumi skar apmēram 5% no visiem izdevumiem. Krāpšana ir tikai pakārtota konstatēto trūkumu izpausme, kuri galvenokārt rodas tādu problēmu rezultātā, kā, piemēram, nepareiza pieteikumu veidlapu aizpildīšana. Turklāt pašu Eiropas Komisiju var uzskatīt par tieši atbildīgu tikai ļoti ierobežotā apmērā, jo apmēram 80-85% no ES līdzekļiem pārvalda un kontrolē dalībvalstu administratīvās iestādes un pašvaldību institūcijas.

Darba dalīšana

Tā kā ES budžets ir sarežģīts, tad atsevišķi Eiropas Parlamenta deputāti, kuri darbojas Budžeta kontroles komitejā, specializējas konkrētās ES politikas jomās un sagatavo Parlamenta atbildi uz Revīzijas palātas īpašiem ziņojumiem šajās nozarēs. Bieži tas notiek darba dokumentu formā, kas kalpo par orientieri citiem Eiropas Parlamenta deputātiem, kuru vispārējā kompetencē ir budžeta pareizas izpildes aptiprināšana.

Budžeta kontroles komiteja ne tikai pārbauda, kā Komisija ir pārvaldījusi ES vispārējo budžetu, bet arī novērtē kā finanšu līdzekļus ir pārvaldījušas citas ES iestādes, tādas kā Revīzijas palāta, Eiropas Kopienu tiesa, Reģionu komiteja, Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, un, protams, pats Eiropas Parlaments. Komiteja pārbauda arī citu tādu ES struktūrvienību budžetus, kā piemēram Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā, Vides aģentūra, Tulkošanas centrs, Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs, Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs, Kosovas Reconstrukcijas aģentūra un Eiropas vidutājs.  
Zinotaji:
  
Budžeta pareizas izpildes apstiprinašana 1997.gada: Lousewies van der Laan (ELDR, NL) - bijušais Eiropas Parlamenta deputats
Budžeta pareizas izpildes apstiprinašana 1998.gada: Gabriele Stauner (EPP-ED, D)
Budžeta pareizas izpildes apstiprinašana 1999.gada: Freddy Blak (GUE/NGL, DK)
Budžeta pareizas izpildes apstiprinašana 2000.gada: John Joseph McCartin (EPP-ED, IRL)
Budžeta pareizas izpildes apstiprinašana 2001.gada: Paulo Casaca (PES, P)
Budžeta pareizas izpildes apstiprinašana 2002.gada: Juan José Bayona de Perogordo (EPP-ED, E)
Budžeta pareizas izpildes apstiprinašana 1996.gada (Eiropas Parlamenta deputati neapstiprina pareizu budžeta izpildi): James E.M. Elles (EPP-ED, UK)
Krapšanas apkarošana Kopiena- finanšu interešu aizsardziba kriminaltiesibas, Eiropas prokurors: Diemut R. Theato (EPP-ED, D)
Cina pret krapšanu: OLAF veiktas izmeklešanas: Herbert Bösch (PES, A)
Papildus veiktie pasakumi sakara ar Neatkarigo ekspertu komitejas sagatavoto otro zinojumu: Michiel van Hulten (PES, NL)
Cina pret krapšanu: Eiropas Birojs krapšanas apkarošanai (OLAF)
Eiropas Revizijas palata
  
"Oficialais Vestnesis" - galigie tiesibu akti
  
Budžeta pareizas izpildes apstiprinašana 1997.gada - EP pienemtais teksts
Budžeta pareizas izpildes apstiprinašana 1998.gada - EP pienemtais teksts
Budžeta pareizas izpildes apstiprinašana 1999.gada - EP pienemtais teksts
Budžeta pareizas izpildes apstiprinašana 2000.gada - EP pienemtais teksts
Budžeta pareizas izpildes apstiprinašana 2001.gada - EP pienemtais teksts
Budžeta pareizas izpildes apstiprinašana 2002.gada - procedura vel nav pabeigta
Budžeta pareizas izpildes apstiprinašana 1996.gada (Eiropas Parlamenta deputati neapstiprina pareizu budžeta izpildi)
Krapšanas apkarošana Kopiena- finanšu interešu aizsardziba kriminaltiesibas, Eiropas prokurors - EP pienemtais teksts
Cina pret krapšanu: Eiropas Birojs krapšanas apkarošanai (OLAF)
Papildus veiktie pasakumi sakara ar Neatkarigo ekspertu komitejas sagatavoto otro zinojumu

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004