Euroopan parlamentin
toiminta
Kohokohdat 1999-2004

 
Euroopan parlamentti
Euroopan parlamentin vaalit
EP:n organisaatio ja tehtävät
Yhteispäätösmenettely
ja muut menettelyt
Budjettivalta
Budjetin valvonta
Demokraattinen valvonta
Jäsenten ohjesääntö
ja eurooppalaiset puolueet
Väliaikaiset valiokunnat
ja tutkintavaliokunnat
Muut EU:n elimet
EU:n uudistaminen
Laajentuminen
Kansalaisoikeudet
Oikeus- ja sisäasiat
Ulkosuhteet
Ympäristö / Kuluttajansuoja
Liikenne / Aluepolitiikka
Maatalous / Kalastus
Talous- ja rahapolitiikka
Työllisyys- ja sosiaali-
politiikka / Naisten oikeudet
Sisämarkkinat / Teollisuus / Energia / Tutkimus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Parlamentti valvoo, että veronmaksajien rahat käytetään oikein

Jacques Santerin luotsaaman komission ero vuonna 1999 ravisutti koko Eurooppaa. Kaikki kaksikymmentä komission jäsentä joutuivat eroamaan, kun Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta oli havainnut säännönvastaisuuksia ulkopuolisten yritysten kanssa tehdyissä sopimuksissa eikä komissio onnistunut antamaan riittävän nopeasti tyydyttävää vastausta esitettyihin syytöksiin. Neljä vuotta myöhemmin talousarvion valvontavaliokunta osoitti jälleen tarpeellisuutensa EU:n talouden vahtikoirana, kun se vaati komissiota vastaamaan tilastotoimisto Eurostatin toiminnassa havaitsemistaan vakavista virheistä.

Euroopan parlamentin tehtävänä on arvioida, miten komissio on hoitanut EU:n talousarviota. Parlamentti äänestää päätöslauselmasta ja talousarvion hyväksymisestä aina huhtikuussa. Menettelystä käytetään nimitystä "vastuuvapauden myöntäminen". Siinä parlamentin jäsenet osoittavat, antavatko he hyväksyntänsä tavalle, jolla Euroopan unionin rahat on käytetty. Komission on toimittava parlamentin päätöslauselmassaan esittämien näkemysten tai suositusten mukaisesti. Jos parlamentti tulee siihen lopputulokseen, että jotkin tärkeät asiat kaipaavat vielä käsittelyä, se siirtää vastuuvapauden myöntämisen myöhempään ajankohtaan. Komission on sitten ryhdyttävä pikaisiin toimiin ongelmien ratkaisemiseksi.

Parlamentin suositukset tuovat tulosta

Parlamentti on vastuuvapautta koskevissa päätöslauselmissa esittämillään suosituksilla onnistunut parantamaan merkittävästi tapaa, jolla eurooppalaisten veronmaksajien rahoja käytetään. Ulkopuolisten yritysten kanssa tehtäviä sopimuksia koskevia sääntöjä tiukennettiin Santerin komission eron jälkeen. Aikaisemmin samana vuonna parlamentin vaatimuksesta oli perustettu itsenäisenä elimenä toimiva Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF). Vaikka komissiolla oli jo yksikkö, jonka tehtävänä oli torjua EU:n varojen käyttöön liittyviä petoksia, vuonna 1997 oli käynyt selväksi, että säännönvastaisuuksia oli niin paljon unionin toimielinten sisällä, että oli perustettava uusi riippumaton elin, joka voisi tutkia myös toimielinten toimintaa.

Euroopan parlamentti on aina kannattanut ajatusta, että petostentorjuntaviraston lisäksi tarvitaan myös sen yläpuolella oleva Euroopan syyttäjänvirasto, sillä OLAFilla on ainoastaan tutkintavaltuudet, minkä vuoksi sen on jätettävä syyttäminen kansallisille viranomaisille ja sitten vain odotettava ja katsottava, mitä nämä tekevät. Tulevaisuuskonventti on sisällyttänyt Euroopan julkista syyttäjänviranomaista koskevan ehdotuksen perustuslakiluonnokseensa.

Parlamentin vastuuvapautta koskevat suositukset ovat parantaneet myös maatalouden kulujen seurantaa – alan henkilöstön lisääntyminen komissiossa mukaan luettuna. Komissiossa ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön uutta tilintarkastusjärjestelmää, sillä parlamentin tutkimuksissa paljastui, että vanhassa järjestelmässä oli monia heikkouksia.

Tähän mennessä parlamentti on kieltäytynyt myöntämästä vastuuvapautta vain kerran, vuonna 1998, mikä sitten johtikin komission eroon. Vastuuvapauden epäämisellä ei ole oikeudellisia vaikutuksia, mutta sitä voidaan pitää poliittisena varoituksena. Vuonna 1998, sen jälkeen kun parlamentti oli täysistunnossaan päättänyt olla myöntämättä vastuuvapautta, asiaa tutkimaan kutsuttiin riippumattomista asiantuntijoista koostuva ryhmä. Asiantuntijat vahvistivat epäilyt petoksista ja huonosta hallinnosta paikkansapitäviksi. Ryhmän päätelmät olivat niin tuomitsevia, että koko komissio päätti erota.

Santeria komission puheenjohtajana seurannut Romano Prodi ja varapuheenjohtaja Neil Kinnock lupasivat, että komission toimintakoneisto tarkastettaisiin perin pohjin. Parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan vuonna 2003 järjestämissä tutkimuksissa ja kuulemisissa komissio joutui kuitenkin myöntämään, että tilastotoimisto Eurostatin toiminnassa oli tapahtunut vakavia säännönvastaisuuksia, ja tarvittiin massiivisia toimia, ennen kuin asiat saatiin taas oikeille raiteilleen.

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset

Luxemburgissa toimivan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työllä on suuri merkitys tehokkaalle taloudelliselle valvonnalle. Tilintarkastustuomioistuimen riippumattomilla tutkimuksilla valvotaan Euroopan unionin varojen keräämistä ja käyttöä sekä tapaa, jolla unionin toimielimet ja virastot hoitavat tehtäviään. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tutkii, onko maksutapahtumat kirjattu asianmukaisesti sekä toimeenpantu ja hallinnoitu laillisesti ja säännönmukaisesti.

Tilintarkastustuomioistuin on kattavissa vuosittaisissa kertomuksissaan jo useiden vuosien ajan todennut, että kaikista menoista noin viidessä prosentissa ilmenee säännönvastaisuuksia. Petokset muodostavat vain pienen osan näistä säännönvastaisuuksista, jotka useimmissa tapauksissa johtuvat erilaisista ongelmista, kuten hakemuslomakkeiden virheellisestä täyttämisestä. Vastuuta näistä ei kuitenkaan voida langettaa suoraan komissiolle läheskään kaikissa tapauksissa, sillä jäsenvaltioiden kansalliset tai paikalliset viranomaiset valvovat ja hallinnoivat noin 80–85:tä prosenttia Euroopan unionin varoista.

Tehtävänjako

Koska Euroopan unionin talousarvio on hyvin monimutkainen asiakokonaisuus, yksittäiset talousarvion valvontavaliokunnassa toimivat parlamentin jäsenet erikoistuvat erityisesti EU:n toimintaperiaatteisiin ja valmistelevat parlamentin vastaukset tilintarkastustuomioistuimen laatimiin kertomuksiin. Usein vastaukset ovat työasiakirjoja, joita parlamentin jäsenet voivat käyttää ohjeenaan vastuuvapauden myöntämisestä äänestäessään.

Talousarvion valvontavaliokunta siis valvoo sitä, miten komissio on käyttänyt EU:n kokonaistalousarvion varoja. Tämän lisäksi valiokunta arvioi varainhoitoa Euroopan unionin toimielimissä, esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimessa, yhteisön tuomioistuimessa, alueiden komiteassa sekä talous- ja sosiaalikomiteassa sekä tietenkin myös parlamentissa itsessään. Se tarkistaa talousarviot myös EU:n erillisvirastoissa, joita ovat esimerkiksi Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto, Euroopan ympäristökeskus, Euroopan unionin elinten käännöskeskus, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus, Kosovon jälleenrakennusvirasto sekä Euroopan oikeusasiamies.  
Esittelijät:
  
1997 vastuuvapaus: Lousewies van der Laan (ELDR, NL) – ei enää Euroopan parlamentin jäsen
1998 vastuuvapaus: Gabriele Stauner (EPP-ED, D)
1999 vastuuvapaus: Freddy Blak (GUE/NGL, DK)
2000 vastuuvapaus: John Joseph McCartin (EPP-ED, IRL)
2001 vastuuvapaus: Paulo Casaca (PES, P)
2002 vastuuvapaus: Juan José Bayona de Perogordo (EPP-ED, E)
1996 vastuuvapaus (parlamentti ei voinut myöntää vastuuvapautta): James E.M. Elles (EPP-ED, UK)
Petostentorjunta: taloudellisten etujen rikosoikeudellinen suojaaminen, Euroopan syyttäjäntoimi: Diemut R. Theato (EPP-ED, D)
Petostentorjunta: Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) toiminta: Herbert Bösch (PES, A)
Komission uudistamista käsitelleen riippumattoman asiantuntijakomitean toisen kertomuksen johdosta toteutettava toiminta: Michiel van Hulten (PES, NL)
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
Euroopan tilintarkastustuomioistuin
  
Euroopan unionin virallinen lehti – päätösasiakirjat:
  
1997 vastuuvapaus – parlamentin hyväksymä teksti
1998 vastuuvapaus – parlamentin hyväksymä teksti
1999 vastuuvapaus – parlamentin hyväksymä teksti
2000 vastuuvapaus – parlamentin hyväksymä teksti
2001 vastuuvapaus – parlamentin hyväksymä teksti
2002 vastuuvapaus – menettely vielä kesken
1996 vastuuvapaus (parlamentti ei voinut myöntää vastuuvapautta) – parlamentin hyväksymä teksti
Petostentorjunta: taloudellisten etujen rikosoikeudellinen suojaaminen, Euroopan syyttäjäntoimi – parlamentin hyväksymä teksti
Petostentorjunta: Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) toiminta
Komission uudistamista käsitelleen riippumattoman asiantuntijakomitean toisen kertomuksen johdosta toteutettava toiminta – parlamentin hyväksymä teksti

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004