Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašinašanas
Desmit jaunas dalibvalstis
Parlamenta pozicija
un piekrišana
Nakošais solis
Pilsonu tiesibas
Tieslietas un iekšlietas
Arlietas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Transports /
Regionala politika
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Ekonomika un finanšu politika
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Lielaka un specigaka Savieniba
Eiropas Savienibai 2004. gada 1. maija pievienojas uzreiz desmit jaunas dalibvalstis - Cehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovenija, Slovakija un Ungarija. Ši vestu...
> more


Parlaments veicis visu nepieciešamo paplašinašanas istenošanai
Gatavojoties desmit jauno dalibvalstu uznemšanai 2004. gada maija, Eiropas Parlaments uzreiz pec tam, kad bija paverts celš ES paplašinašanai, nolema uzaicinat noverotaju statusa 162 šo valstu parla...
> more


Paplašinašanas nakamas kartas
2004. gada Eiropas Savieniba palielinasies lidz 25 dalibvalstim, tacu šai paplašinašanas kartai sekos citas. Sarunas ar Bulgariju un Rumaniju jau norit, bet lemumu par pievienošanas sarunu uzsakšanu...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004