Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašinašanas
Pilsonu tiesibas
Tieslietas un iekšlietas
Arlietas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Transports /
Regionala politika
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Ekonomika un finanšu politika
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
Telekommunikacijas
Internets
Autortiesibas /
Informacijas sabiedriba
TV un filmu industrija
Energijas tirgus liberalizacija
Atjauniga energija
Zinatne
(6.bazes programma)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Telekomunikacijas - jauni noteikumi digitalaja laikmeta
Jaunajiem ES tiesibu aktiem, kas paredz palielinat konkurenci telekomunikaciju tirgu, butu japanak zemakas cenas un lielakas lietotaju izveles iespejas šaja nozare. Tiesibu akti radis vienadus konkure...
> more


Ka Eiropa notures vadošas pozicijas interneta attistiba
Interneta lietošanas straujais pieaugums dažos pedejos gados ir mudinajis Eiropas Savienibu pienemt daudzus tiesibu aktus, cerot palielinat ieguvumus no šis jaunas tehnologijas, bet vienlaikus pasarga...
> more


Labaka autoru aizsardziba, lai jaunrade atmaksatos ari nakotne
Digitalais laikmets: pateicoties jaunajiem plašsazinas lidzekliem literari darbi, muzikas darbi un filmas ir pieejami jebkura laika un vieta un, izterejot nedaudz naudas, tos var neierobežoti kopet. P...
> more


Deputatu centieni glabt ES audiovizualo nozari
Audiovizualaja nozare Eiropas Savieniba ir nodarbinati vairak neka viens miljons cilveku. Ši nozare ir svariga ne tikai ekonomiski, bet tai ir ari butiska sociala un kulturas nozime, jo gandriz visas ...
> more


Energetikas pakete Eiropai - energijas lietotaju briva izvele
Tapat ka izveloties partikas produktus lielveikala, ari paterejot energiju, nakotne Eiropas iedzivotaji vares izveleties, no ka to pirkt un par kadu cenu. Šobrid daudzas ES valstis elektribas piegades...
> more


Atjaunojamas un sapratigas energijas pret siltumnicas efektu
Vadoties pec Kioto protokola, Eiropas Parlaments atbalsta petijumu par alternativiem risinajumiem parastajiem energijas avotiem un velas veicinat atjaunojamo energiju, kas ražota, izmantojot veja, sau...
> more


€16,3 miljardu atbalsts zinatniskiem petijumiem
Sesta Petniecibas pamatprogramma ir ES galvenais instruments zinatnisko petijumu finansešanai, un tas galvenais merkis ir veidot kopejo Eiropas Petniecibas telpu, kura lidzvertiga jedzienam "kopejai...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004