Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašinašanas
Pilsonu tiesibas
Tieslietas un iekšlietas
Arlietas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Transports /
Regionala politika
Juras transporta drošiba
Ostu pakalpojumi
Aviotransports
Atlidzibas izmaksašana aviopasažieriem
Celu satiksmes drošiba
Ekopunkti
Dzelzcelš
Pasta pakalpojumi
Strukturalie
un kohezijas fondi
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Ekonomika un finanšu politika
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Eiropai nepieciešami drošaki juras celi
Eiropas piekraste notikušo kugu katastrofu saraksts ir loti garš: nogrimuši tadi kugi ka "Torrey Canyon", "Amoco Cadiz", "Erika" un "Prestige", tacu tie ir tikai daži piemeri. Pec tam, kad pie Bretana...
> more


Parlaments noraida ostu pakalpojumu liberalizaciju
Saistiba ar politiku par precu un pasažieru parvadašanu ar videi draudzigakiem transporta veidiem ES grib veicinat juras transporta attistibu, padarot kugošanu konkuretspejigaku. Eiropas Komisija uzsk...
> more


Gaisa satiksmes drošiba un Vienota Eiropas gaisa telpa
Pec nesenas ES tiesibu aktu pienemšanas gaisa satiksme Eiropa klus drošaka. Parpilditaja Eiropas gaisa telpa driz darbosies vienota gaisa satiksmes kontroles sistema. Pateicoties Eiropas Parlamenta de...
> more


Kompensacijas un ertibas “iestregušiem” aviopasažieriem
ES registretas aviosabiedribas gada Eiropa atsakas izvietot lidmašina gandriz 250 000 cilveku, kuriem ir apstiprinata vietas rezervacija uz attiecigo lidojumu. Pašreiz Eiropas Kopiena ir pienemusi sti...
> more


Drošiba uz Eiropas celiem
Pirms paplašinašanas 15 Eiropas Savienibas dalibvalstis celu satiksmes negadijumos katru gadu gaja boja vairak neka 40 000 un savainojumus guva vairak neka 1,7 miljoni gajeju, ritenbrauceju, šoferu un...
> more


Ekopunktu regula attieciba uz Austriju
Vides aizsardziba un kravas automašinu transports škiet divi tikpat ka nesavienojami jedzieni. Ja šis divas lietas tomer ir jasavieno, tad jau iepriekš ir paredzams, ka bez konfliktiem šeit neiztikt. ...
> more


Dzelzceli cela uz gaišaku nakotni
Eiropas dzelzceliem ir labas perspektivas, nemot vera pedeja laika pienemtos tiesibu aktus, kas Eiropas dzelzcela uznemumiem lauj izverst savu darbibu ES iekšiene, tadejadi paaugstinot konkurenci un u...
> more


Pakapeniska pasta pakalpojumu liberalizacija
Lai attalaku novadu iedzivotaji ari turpmak varetu izmantot pasta pakalpojumus par pienemamam cenam, deputati ir ierobežojuši Eiropas Komisijas verienigos priekšlikumus par šis nozares liberalizaciju....
> more


Vai regionala politika izškirs ES nakotni?
Apmeram trešdalu ES budžeta izmanto regionalas politikas merkiem, tadejadi apliecinot, ka ši joma ir viens no Eiropas Savienibas politikas galvenajiem virzieniem. Regionu atbalsta pamata ir ekonomiska...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004