Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašinašanas
Pilsonu tiesibas
Tieslietas un iekšlietas
Arlietas
Drošibas
un aizsardzibas politika
Cilvektiesibas
Balkanu valstis
Ligumi ar trešajam valstim
Areja tirdznieciba
Sadarbiba par labu attistibai
ES-AKK
Kajnieku minas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Transports /
Regionala politika
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Ekonomika un finanšu politika
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Arlietu, drošibas un aizsardzibas politika - soliti pa solitim
Jau gadsimta ceturksni ES dalibvalstis diskute par starptautiskas politikas jautajumiem, bet prakse daudz talak par oficialu pazinojumu publicešanu ta ari netiek. Lidz ar Padomju imperijas sabrukumu u...
> more


Cilvektiesibas arpolitikas uzmanibas centra
Ja ir kada cina, kura Eiropas Parlaments iesaistijies jau izsenis, tad ta ir cina par cilvektiesibu aizstavibu un veicinašanu Eiropas Savieniba un ari arpus tas. Pateicoties deputatiem, kas ir galvena...
> more


Miera, stabilitates un labklajibas atjaunošana Balkanos
Balkanu jautajums ir gan Eiropas Savienibas arpolitikas vislielaka neveiksme, gan lielakais sasniegums. ES nespeja ne noverst asinaino karu, kas uzliesmoja 1992. gada, ne ari to izbeigt pec tam, kad t...
> more


Parlamentam pieder galavards, sledzot ligumus ar arpuskopienas valstim
Asociacijas un partnerattiecibu ligumi veido pamatu attiecibam starp arpuskopienas valstim un ES dalibvalstim. Kad Eiropas Savieniba sledz noligumu ar arpuskopienas valsti, to var ratificet un tas var...
> more


Pasaules tirdzniecibas organizacijai jadarbojas parskatamak
Jebkurš no mums saskaras ar arejo tirdzniecibu - ja nebutu tirdzniecibas, nebutu ari bananu Vine, un Nujorka nebutu Eiropa ražotu medikamentu. Tomer tirdznieciba ir loti sarežgita joma, sarunas par kv...
> more


Palidziba junattistibas valstim — ES prioritate
Pašlaik Eiropas Savieniba un tas dalibvalstis visvairak palidz jaunattistibas valstim un sniedz vislielako humano palidzibu pasaule. Cina ar nabadzibu ir Eiropas sadarbibas pamatmerkis. Lai sasniegtu ...
> more


Lidzsvarotas partnerattiecibas ar AKK valstim
Kad 1958. gada nodibinaja Eiropas Ekonomisko Kopienu, vairakas tas dalibnieces vel bija kolonialas lielvalstis. Pec dekolonizacijas vairums Afrikas valstu bija atkarigas no saviem ipašajiem ekonomiska...
> more


Eiropa pret kajnieku minam
Katru gadu no kajnieku minam iet boja daudz cilveku; bieži tas notiek visnabadzigakajas valstis. Eiropas Savieniba nolema neaprobežoties tikai ar Otavas Konvencija paredzetajam starptautiskajam saisti...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004