Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašinašanas
Pilsonu tiesibas
Tieslietas un iekšlietas
Arlietas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Transports /
Regionala politika
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Ekonomika un finanšu politika
Lisabonas strategija
Finanšu pakalpojumi
Eiropas Centralas Bankas demokratiska parraudziba
Transnacionalie maksajumi
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Lisabonas stratēģija - konkurētspējīgāka Eiropa ar vairāk un labākām darba vietām
2000. gada martā Lisabonas augstākā līmeņa sanāksmē ES valdību vadītāji vienojās par jaunu stratēģisku mērķi Eiropas Savien&#...
> more


Finanšu pakalpojumi - panakumi cela uz vienoto tirgu
Efektivakiem finanšu tirgiem ir izškiroša nozime Eiropas ekonomikas nakotne. Dažu pedejo gadu laika Eiropas Parlaments apstiprinajis virkni tiesibu aktu, kas paredzeti finanšu pakalpojumu nozaru int...
> more


Eiropas Centrālās bankas demokrātiska uzraudzība
Lai gan Eiropas Centrālā Banka, pieņemot lēmumus monetārajā politikā, darbojas neatkarīgi no dalībvalstu un Kopienas iestādēm, tā tomē...
> more


ES vienada maksa par parskaitijumiem eiro valuta
No 2003. gada 1. julija maksa par visiem bankas parskaitijumiem eiro valuta starp bankas kontiem divas dažadas dalibvalstis bus tada pati ka maksa par parskaitijumiem vienas valsts robežas. Ari noreki...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004