Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
Eiropas Parlamenta velešanas
Eiropas Parlamenta
struktura un darbiba
Kopeja lemumu pienemšanas
un citas proceduras
EP pilnvaras budžeta joma
Budžeta kontrole
Demokratiska procesa uzraudzišana
Eiropas politisko partiju
un deputatu statuti
Pagaidu un izmeklešanas komitejas
Citas ES institucijas
ES reforma
Paplašinašanas
Pilsonu tiesibas
Tieslietas un iekšlietas
Arlietas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Transports /
Regionala politika
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Ekonomika un finanšu politika
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Pilsoni, visi uz velešanu iecirkniem!
Kopš 1979. gada Eiropas Savienibas valstu pilsoni var izveleties savus parstavjus Eiropas Parlamenta. Eiropas Parlamenta deputatus ievele uz pieciem gadiem tiešas visparejas velešanas. Velešanu proced...
> more


Eiropas Parlamenta struktura un darbiba
Uznemoties darba pienakumus, jaunajam, tikko ieveletajam Eiropas Parlamenta deputatam bus jaiestajas politiska grupa, jaiesaistas kada no Parlamenta komitejam, jaievel savas politiskas grupas priekšse...
> more


Pilntiesigs likumdevejs
Ko dara Eiropas Parlaments? Tapat ka visas demokratiskas iekartas, Parlaments parrauga izpildvaru, valsts lidzeklu izmantošanu un pienem likumus. Tomer Kopienas pirmsakumos viss bija citadi. Toreiz Pa...
> more


EP pilnvaras budžeta joma
Kopš Eiropas Kopienu dibinašanas Eiropas Parlaments ir iestajies par to, lai tas budžets tiktu sastadits ar lielu atbildibas sajutu un lai pilsonu nauda tiktu izmantota pec iespejas racionalak. Laika ...
> more


Vai nodoklu maksataju nauda ir izlietota pareizi?
Kad 1999.gada Santera vaditajai Eiropas Komisijai bija jaatkapjas, šoka vilnis paršalca Eiropu. To izraisija Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas noradijumi uz parkapumiem ligumu pieškiršana...
> more


Merktieciga kontrole plašakas demokratijas nodrošinašanai
Žaka Santera vaditas Eiropas Komisijas atkapšanas 1999. gada un ar Statistikas biroju saistitais skandals 2003. gada jo ipaši skaidri paradija, cik liela nozime ir Eiropas Parlamenta kontroles funkcij...
> more


“Ne” Eiropas Parlamenta deputatu statutiem, “ja” Eiropas partiju statutiem
Parsteidzoša karta daži Eiropas Parlamenta darba aspekti vel aizvien ir paklauti dalibvalsts, nevis visparejiem Eiropas noteikumiem. EP deputati nesanem vienadu atalgojumu. Viniem algu maksa mitnes va...
> more


Eiropas Parlaments veic izmeklešanu
1996. un 1997. gada Eiropas Parlaments izveidoja divas izmeklešanas komitejas: vienu par Eiropas Kopienas tranzita jautajumiem un otru, kas guva lielaku ieveribu, "govju trakumsergas" krizes gadijuma....
> more


Eiropas Savienibas institucijas
Eiropas Savieniba nav ne ASV lidziga federacija, nedz ari vienkaršas sadarbibas organizacija ka ANO. Ta ir sava veida unikals politisks, juridisks un institucionals veidojums. ES dalibvalstis ir suver...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004