Oznámení o ochraně osobních údajů 

Abychom mohli plnit naše povinnosti ve prospěch občanů EU, můžeme zpracovávat některé z vašich osobních údajů (někdy také „osobní informace“). Tyto údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z mnoha důvodů, mimo jiné kvůli vyřizování žádostí veřejnosti o informace a peticí, z důvodu parlamentních činností, akcí, zajištění informací pro návštěvníky či vyřizování záležitostí týkajících se zaměstnanců a jejich stížností. Nařízení (EU) 2018/1725 stanoví rozsah informací o vaší osobě, které můžeme zpracovávat, možnosti jejich používání a způsob, jak k nim můžete získat přístup.

Rovněž vedeme evidenci činností, jejichž součástí je zpracování osobních údajů (např. shromažďování, uchovávání a používání údajů). Rejstřík činností je veřejně přístupný a musí obsahovat některé informace uvádějící účel operací zpracování osobních údajů a podmínky, za nichž jsou prováděny. Více informací o zpracovávání vašich osobních údajů v průběhu našich činností získáte v našem rejstříku ochrany údajů.

Na co se toto prohlášení vztahuje?

Prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na veřejně dostupné webové stránky, jež zpřístupňujeme on-line na doméně europarl.europa.eu (někdy také jako „europarl“).

Týká se základního prohlížení našich internetových stránek, netýká se však elektronických služeb, které můžeme poskytovat, jako jsou kontaktní nebo registrační formuláře.

U každé elektronické služby zpřístupněné na některé z našich webových stránek bude zveřejněno zvláštní prohlášení o ochraně údajů s informacemi o účelu zpracování vašich osobních údajů, právním základu, kategoriích shromažďovaných osobních údajů, době jejich uchovávání, podrobnostech o právech na ochranu údajů a kontaktní osobě pro případ, že budete mít zájem o uplatňování těchto práv.

Doporučujeme vám, abyste si před využitím elektronické služby na webových stránkách, které zveřejňujeme, zvláštní prohlášení o ochraně údajů přečetli. Zpracování osobních údajů těmito elektronickými službami je popsáno v příslušné evidenci zpřístupněné v našem rejstříku ochrany údajů.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává (kdo je správcem údajů)?

Na doméně „europarl“ jsou k dispozici nejrůznější webové stránky, které využívají různé technologie a jež spravují různé redakční týmy a týmy informatiků. Pro tuto doménu tedy neexistuje jediný správce údajů, nýbrž jich je několik.

Máte-li dotaz na některého z našich správců údajů, obraťte se na oddělení pro správu webu v rámci generálního ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM), které funguje jako středisko a vaši žádost přesměruje k příslušnému správci údajů.

Oddělení pro správu webu lze kontaktovat e-mailem na webmaster@europarl.europa.eu, nebo zasláním dotazu poštou v zalepené obálce na adresu:

Evropský parlament,

generální ředitelství pro komunikaci,

ředitelství pro kampaně,

oddělení pro správu webu,

k rukám vedoucího oddělení,

60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60,

1047 Bruxelles/Brussels

Belgie.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Parlament shromažďuje vaše osobní informace pouze v míře nezbytné ke splnění daného účelu souvisejícího s úkoly naší instituce. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely analýzy, sledování a diagnostiky technické infrastruktury a aplikací, jakož i pro účely bezpečnostní. Vaše údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány do záznamů na serveru, které nám pomáhají dosáhnout provozní bezpečnosti, vyšetřovat incidenty, monitorovat naši síť a poskytovat uživatelskou podporu.

Jaký je právní základ pro zpracování údajů?

Zpracování údajů se z právního hlediska zakládá na čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725 vykládaném ve světle 22. bodu odůvodnění, neboť je nezbytné pro plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu Evropským parlamentem.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme některé vaše osobní údaje v záznamech na serveru. V souladu se zásadou minimalizace údajů však shromažďování osobních údajů co nejvíce omezujeme.

Osobní údaje shromažďované v rámci naší infrastruktury zahrnují:

 • IP adresu vašeho zařízení,
 • vámi použitý protokol (http; https; rtmp apod.),
 • operační systém vašeho zařízení,
 • použitý prohlížeč,
 • datum a čas vašeho připojení,
 • internetové stránky Evropského parlamentu, které jste navštívili,
 • objem stažených dat.

Evropský parlament zpracovává osobní údaje v souladu se zásadami a ustanoveními nařízení (EU) 2018/1725.

Vaše osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.

Sdílíme vaše osobní údaje?

Osobní údaje sdílíme výhradně s důvěryhodnými příjemci, je-li to nezbytné pro uvedené účely a pouze u určených kategorií příjemců.

Mezi důvěryhodné příjemce patří:

 • naši kolegové v generálním ředitelství EP pro inovace a technickou podporu (GŘ ITEC) pověření správou interní infrastruktury informačních technologií a cloudové infrastruktury. Mohou využít přístupu k vašim osobním údajům, aby poskytli odpovídající technickou podporu;
 • naši poskytovatelé cloudové služby vázaní konkrétními smluvními ustanoveními a povinnostmi vyplývajícími z nařízení (EU) 2018/1725.

Vaše osobní údaje nesdílíme s žádnou zemí, která není členem EU, ani s žádnou mezinárodní organizací.

Za určitých právně přípustných podmínek můžeme vaše osobní informace zveřejnit třetím stranám, například Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Účetnímu dvoru či donucovacím orgánům, je-li to nezbytné a přiměřené konkrétním zákonným účelům.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše údaje jsou evidovány v souborech záznamů, které jsou uchovávány třicet dní až šest měsíců a poté zálohovány šest měsíců až rok. Na konci stanoveného období jsou všechny údaje automaticky vymazány.

Více informací o záznamech na serveru a zálohování na naší infrastruktuře informačních technologií získáte v evidenci č. 177 a 179 v rejstříku ochrany údajů:
­

 • č. 177: operace generálního ředitelství ITEC v oblasti poskytování infrastruktury IKT a dohledu nad ní související s vybavením, sítěmi a systémy IKT Evropského parlamentu (provozované na infrastruktuře IKT GŘ ITEC)
 • č. 179: zálohovací operace generálního ředitelství ITEC týkající se vybavení, sítí a systémů IKT Evropského parlamentu (provozované na infrastruktuře IKT GŘ ITEC)

Používáme cookies?

Ano, používáme.

Naše zásady používání cookies a seznam cookies, které ukládáme do zařízení uživatelů, jsou k dispozici on-line na naší stránce Zásady používání cookies a naší stránce Inventář cookies.

Používáme místní úložiště?

Používáme místní úložiště vašeho prohlížeče k podpoře naší webové stránky multimediálního střediska, která hostuje naše videa, a pro účely naší on-line streamovací platformy, jež umožňuje vysílat živě a nahrávat veškeré rozpravy například na plenárním zasedání či zasedání výborů, jakož i zvláštní akce, které se v Evropském parlamentu konají.

Seznam uvádí údaje uchovávané ve vašem prohlížeči.


 • europarl|{id}
  Účel: zaznamenání v mezipaměti pro streamingový přehrávač na webové stránce multimediálního střediska.
 • featured.content.list.filter
  Účel: zaznamenání druhu média vybraného uživatelem v části „nejrelevantnější média“ na úvodní stránce webové stránky multimediálního střediska.
 • kaltura-player-js_audioLanguage
  Účel: zaznamenání jazyka zvukové stopy videí sledovaných pomocí přehrávače používaného na webové stránce multimediálního střediska (přehrávač Kaltura).
 • kaltura-player-js_textLanguage
  Účel: zaznamenání jazyka titulků videí sledovaných pomocí přehrávače používaného na webové stránce multimediálního střediska (přehrávač Kaltura).
 • theoplayer-session-id
  Účel: bezpečné zachování relace uživatele v průběhu celé návštěvy při používání streamingového přehrávače multimediálního střediska.

Pozn.:
Více informací o údajích zpracovávaných multimediálním střediskem a on-line streamovací platformou v příslušné zvláštní evidenci je k dispozici v rejstříku ochrany údajů.

Používáme sledovací technologie?

Sledovací technologie, jako jsou webové majáky, otisky prstů prohlížeče nebo sledovací pixely, obvykle nepoužíváme. Ve zvláštních případech, v nichž je některá forma sledování vyžadována, je ve zvláštním prohlášení o ochraně údajů dostupném na dotčené webové stránce uveden popis procesu.

Povolujeme obsah třetích stran?

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na externí internetové stránky, na které se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje. Třetí strany uplatňují vlastní zásady ochrany soukromí a používání cookies, které nelze nijak ovlivnit. Doporučujeme, abyste se informovali o konkrétních zásadách třetích stran pro ochranu soukromí.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Máte právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům,
 • na opravu svých osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo neúplné,
 • na výmaz svých osobních údajů.

V některých případech můžete mít také právo:

 • na omezení zpracování svých osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů oprávněně prováděného v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Máte-li zájem uplatnit svá práva nebo máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, můžete se na nás obrátit

 • e-mailem na adresu webmaster@europarl.europa.eu
 • nebo poštou v zalepené obálce na adresu Evropský parlament, generální ředitelství pro komunikaci, ředitelství pro kampaně, oddělení pro správu webu, k rukám vedoucího oddělení, 60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussels, Belgie.

Pokud máte jakékoli připomínky nebo stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na pověřence Evropského parlamentu pro ochranu osobních údajů na adrese data-protection@europarl.europa.eu.

Za všech okolností máte právo na postih u orgánu, který nad námi vykonává dohled, tj. u evropského inspektora ochrany údajů na adrese edps@edps.europa.eu. Další informace jsou k dispozici na stránce evropského inspektora ochrany údajů Stížnosti.

Sociální média – vaše soukromí

Mimo internetové stránky používáme k podpoře svých činností taktéž platformy sociálních médií.
Naše internetové stránky lze sdílet a přístup k našim účtům na sociálních médiích lze získat prostřednictvím ikon na naší webové stránce. Pro ochranu vašeho soukromí neukládají naše ikony na vašem zařízení žádné cookies. Otevřou novou kartu prohlížeče a přesměrují vás na příslušnou platformu sociálního média.
Používáme-li na našich webových stránkách ovládací prvek sociálních médií, zobrazí se obsah až poté, co výslovně přijmete jejich zásady ochrany soukromí a udělíte souhlas za účelem pokračování. Vzhledem k tomu, že jednotlivá sociální média mají vlastní zásady ochrany soukromí, důrazně doporučujeme, abyste si je nejprve podrobně přečetli, a poté pokračovali dále.
Máte-li jakékoli dotazy či obavy ohledně způsobu, jak používáme platformy sociálních médií, získáte další informace v naší zvláštní evidenci ochrany údajů („Přítomnost Evropského parlamentu v sociálních médiích“) dostupné v našem rejstříku ochrany údajů.