Personas datu aizsardzība 

Lai pildītu savus pienākumus pret Eiropas iedzīvotājiem, Eiropas Parlaments drīkst apkopot personas informāciju (“personas datus”), kas tiek vākta un apstrādāta, pilnībā ievērojot Regulu (ES) 2018/1725 (“Regula”).

“Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama persona ir tāda persona, kuru var identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikācijas numuru vai vienu vai vairākiem tikai attiecīgai personai raksturīgiem faktoriem.

Tiesību akti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2018. gada 21. novembrī, stājusies spēkā 2018. gada 11. decembrī)

Eiropas Parlamenta Prezidija Lēmums (2019. gada 17. jūnijs) par īstenošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK

Tiešsaistes formulāri

Visu šīs tīmekļa vietnes saturu lielākoties var aplūkot, nenorādot personas datus. Tikai dažās lapās ir jāievada personas dati, lai saņemtu specifiskus pakalpojumus vai iesniegtu konkrētus pieprasījumus. Piemēram, lapā “Pilsoņu uzziņas (Ask EP)” ir paredzēta saziņas iespēja — noklikšķinot uz saites “Sazinieties ar mums!”, tiek aktivizēts tiešsaistes formulārs. Šajā formulārā apmeklētājiem tiek prasīts aizpildīt vismaz obligātos laukus, proti, norādīt vārdu, uzvārdu, pastāvīgās dzīvesvietas valsti un elektroniskā pasta adresi, un ir iespējams norādīt arī dzimumu, adresi, profesiju un valstspiederību. Iesniegtais formulārs pa elektronisko pastu tiek nosūtīts kompetentajam dienestam, lai tas varētu optimāli sniegt prasīto atbildi vai pakalpojumu.

Eiropas Parlaments nodrošina, ka savāktos datus apstrādā tikai un vienīgi iepriekš paredzētos un precīzi noteiktos nolūkos, un neizmanto nekādiem citiem mērķiem.

Personas informāciju glabā tik ilgi, kamēr ir nepieciešams apstrādāt datus, kā paredz apstrādes sākotnējais nolūks. Dažus datus, neskarot citus regulas noteikumus, var glabāt ilgāku laiku vēstures izpētes vai statistikas apkopošanas nolūkos vai drošības apsvērumu dēļ.

Paziņojums par ierobežojumiem

Noteiktos gadījumos Eiropas Parlaments var ierobežot iespējas izmantot dažas datu subjektu tiesības. Piemēram, Eiropas Parlamenta IT dienesti glabā atsevišķus servera ierakstus, kā aprakstīts datu aizsardzības speciālista paziņojumā Nr. 153 un Nr. 179. Šī informācija ir vajadzīga uzraudzības un diagnostikas nolūkos saistībā ar drošības incidentiem. Sīkāka informācija sniegta šajā paziņojumā par ierobežojumiem.

Informācijas apmaiņa ar trešām personām

Eiropas Parlaments izpauž informāciju trešām personām tikai tad, ja tas ir vajadzīgs norādīto mērķu sasniegšanai, un vienīgi minēto adresātu kategorijām. Eiropas Parlaments neizpauž personas datus tiešas tirgvedības nolūkos un apņemas veikt atbilstošus drošības pasākumus, kas nepieciešami šo datu aizsardzībai pret to nelikumīgu izmantošanu no trešo personu puses.

Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Ņemot vērā, ka Eiropas Parlaments nekontrolē minētās tīmekļa vietnes, aicinām pārliecināties, kāda ir to politika attiecībā uz privātuma respektēšanu.

Dažos retos gadījumos Eiropas Parlaments savās tīmekļa lapās publicē trešo personu programmatūras daļas (piem., kartes; Twitter sienas; iegultus videoklipus utt.). Ja Eiropas Parlaments nevar bloķēt trešo personu pakalpojumos piedāvātu resursu pieprasījumus, tas izmanto paņēmienus, ar kuru palīdzību varat piekrist šāda ārēja satura demonstrēšanai vai noraidīt to.

Kā panākt savu personas datu dzēšanu vai grozīšanu

Katram iedzīvotājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir Eiropas Parlamenta rīcībā, un pieprasīt šo datu grozīšanu vai dzēšanu.

Ja vēlaties iesniegt ar savu personas datu apstrādi saistītu pieprasījumu, aicinām sazināties ar Eiropas Parlamenta datu aizsardzības speciālistu vai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU).

Eiropas Parlamenta datu aizsardzības speciālists

Eiropas Parlamenta datu aizsardzības speciālists ir par datu aizsardzību atbildīgā amatpersona, kuras pienākums ir uzraudzīt Regulas (ES) 2018/1725 piemērošanu Eiropas Parlamentā un kura saņems un izskatīs jūsu pieprasījumu.

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs ir amatpersona, kas atbildīga par datu aizsardzību visās Eiropas Savienības iestādēs, struktūrās un aģentūrās.

Viens no šīs amatpersonas pienākumiem ir izskatīt sūdzības un veikt izmeklēšanu. Datu aizsardzības uzraudzītājs saņems un izskatīs jūsu pieprasījumu.

Contact: