Įspėjimas apie duomenų apsaugą 

Siekdami vykdyti savo pareigas ES piliečiams, galime tvarkyti kai kuriuos jūsų asmens duomenis (taip pat vadinamus asmenine informacija). Juos tvarkome pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas).

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti dėl įvairių priežasčių, įskaitant viešosios informacijos prašymus, peticijas, parlamentinę veiklą, renginius, informaciją lankytojams, žmogiškųjų išteklių reikalus ir skundus. Reglamente 2018/1725 nustatyta informacijos apie jus, kurią galime tvarkyti, apimtis, kaip galėtume ja naudotis ir kaip galite prašyti leisti su ja susipažinti.

Taip pat saugome įrašus apie veiklą, susijusią su asmens duomenų tvarkymu (pvz., duomenų rinkimu, saugojimu ir naudojimu). Šis veiklos registras yra viešai prieinamas ir jame turi būti pateikiama tam tikra informacija, paaiškinanti asmens duomenų tvarkymo operacijų tikslą ir sąlygas. Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis vykdydami savo veiklą, galite rasti mūsų Duomenų apsaugos registre.

Ką šis pranešimas apima?

Šis duomenų apsaugos pranešimas skirtas viešai prieinamoms interneto svetainėms, kurias skelbiame interneto domene europarl.europa.eu (taip pat vadinamame „europarl“).

Jis apima mūsų interneto svetainių naršymą, tačiau neapima e. paslaugų, kurias galime siūlyti, pavyzdžiui, kontaktinės informacijos ar registracijos formų.

Dėl kiekvienos vienoje iš mūsų interneto svetainių teikiamos e. paslaugos bus parengtas specialus duomenų apsaugos pranešimas ir juo jums bus pranešta apie jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą, renkamų asmens duomenų kategorijas, jūsų asmens duomenų saugojimo trukmę, informaciją apie jūsų duomenų apsaugos teises ir į ką kreiptis, jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis.

Patariame susipažinti su specialiu pranešimu apie duomenų apsaugą prieš naudojantis mūsų skelbiamų interneto svetainių e. paslaugomis. Asmens duomenų tvarkymas naudojantis šiomis e. paslaugomis aprašytas atitinkamuose įrašuose, pateiktuose mūsų Duomenų apsaugos registre.

Kas tvarko jūsų asmens duomenis (kas yra duomenų valdytojas)?

Kas tvarko jūsų asmens duomenis (kas yra duomenų valdytojas)?
„Europarl“ domene veikia įvairios interneto svetainės, grindžiamos skirtingomis technologijomis ir prižiūrimos įvairių redaktorių ir IT komandų. Todėl nėra vieno europarl duomenų valdytojo, jie yra keli.

Jei norite susisiekti su vienu iš mūsų duomenų valdytojų, kreipkitės į Komunikacijos generalinio direktorato Komunikacijos generalinio direktorato žiniatinklio administratorių skyrių, kuris veikia kaip centras, ir jis nukreips jūsų prašymą atitinkamam duomenų valdytojui.

Į Interneto svetainės administravimo skyrių galite kreiptis e. paštu webmaster@europarl.europa.eu arba paštu užklijuotame voke adresu:

Europos Parlamentas

Komunikacijos generalinis direktoratas,

Kampanijų direktoratas,

Interneto svetainės administravimo skyrius,

skirta skyriaus vadovui,

60 rue Wieitz / Wiertzstraat 60

1047 Briuselis

Belgija

Kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis?

Parlamentas renka jūsų asmeninę informaciją tik tiek, kiek tai būtina konkrečiam tikslui, susijusiam su mūsų, kaip institucijos, užduotimis, pasiekti. Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami analizuoti, stebėti ir diagnozuoti mūsų techninę infrastruktūrą ir taikomąsias programas, taip pat saugumo tikslais. Jūsų duomenys renkami, apdorojami ir saugomi serverio žurnaluose, kurie mums padeda užtikrinti veiklos saugumą, tirti incidentus, stebėti mūsų tinklą ir teikti pagalbą naudotojams.

Koks yra duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Teisiškai leidimas tvarkyti duomenis mums suteiktas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a punktą, aiškinamą atsižvelgiant į 22 konstatuojamąją dalį, nes tvarkyti duomenis yra būtina, kad Europos Parlamentas galėtų atlikti užduotis viešojo intereso labui.

Kokius asmens duomenis renkame?

Kai kuriuos jūsų asmens duomenis renkame mūsų serverio žurnaluose. Tačiau laikydamiesi duomenų kiekio mažinimo principo, kuo labiau apribojame bet kokių asmens duomenų rinkimą.

Savo infrastruktūroje renkame šiuos asmens duomenis:
­

 • jūsų įrenginio IP adresas;
 • jūsų naudotas protokolas (http; https; rtmp ir pan.);
 • jūsų įrenginio operacinė sistema;
 • jūsų naršyklės pavadinimas;
 • jūsų prisijungimo data ir laikas;
 • jūsų aplankyti Europos Parlamento interneto svetainės puslapiai;
 • jūsų parsisiųstų duomenų kiekis.

Europos Parlamentas tvarko asmens duomenis vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 principais ir nuostatomis.

Jūsų asmens duomenys nėra naudojami automatizuoto sprendimų priėmimo tikslais.

Ar dalijamės jūsų asmens duomenimis?

Asmens duomenimis dalijamės tik su patikimais gavėjais, kai tai būtina nurodytais tikslais ir tik su nustatytų kategorijų duomenų gavėjais.

Mūsų patikimi gavėjai yra:

 • mūsų kolegos Europos Parlamento Naujovių ir technologinės pagalbos generaliniame direktorate (ITEC GD), atsakingi už vidaus IT ir debesijos infrastruktūrą. Jie gali susipažinti su jūsų asmens duomenimis, kad galėtų suteikti tinkamą techninę pagalbą;
 • mūsų debesijos paslaugų teikėjai, kuriems taikomos konkrečios sutarčių sąlygos ir iš Reglamento (ES) 2018/1725 kylančios prievolės.

Jūsų asmens duomenimis nesidalijame su jokiomis ES nepriklausančiomis valstybėmis ar tarptautinėmis organizacijomis.

Tam tikromis teisiškai leidžiamomis sąlygomis galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims, pavyzdžiui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Audito Rūmams arba teisėsaugos institucijoms, jei tai būtina ir proporcinga konkretiems teisėtiems tikslams įgyvendinti.

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenys įrašomi į kasdienes žurnalų rinkmenas, kurios saugomos nuo trisdešimt dienų iki šešių mėnesių, o tada sukuriamos atsarginės kopijos, kurios saugomos nuo šešių mėnesių iki vienų metų. Pasibaigus nustatytam laikotarpiui visi duomenys automatiškai ištrinami.

Jei norite išsamiau sužinoti apie serverių žurnalus ir mūsų IT infrastruktūros atsargines kopijas, kviečiame susipažinti su mūsų duomenų apsaugos registro įrašais Nr. 177 ir 179:
­

 • Nr. 177 – ITEC GD IRT infrastruktūros teikimas ir priežiūros operacijos, susijusios su Europos Parlamento IRT įranga, tinklais ir sistemomis (vykdoma ITEC GD IRT infrastruktūra);
 • Nr. 179 – ITEC GD Europos Parlamento IRT įrangos, tinklų ir sistemų atsarginės operacijos (vykdomos ITEC GD IRT infrastruktūros srityje).

Ar naudojame slapukus?

Taip, mes naudojame slapukus.

Mūsų slapukų politika ir slapukų, kuriuos įdiegiame naudotojų įrenginiuose, sąrašas pateikiami internete mūsų slapukų politikos puslapis ir mūsų slapukų aprašo puslapis.

Ar naudojame vietos atmintines?

Naudojamės jūsų naršyklės vietos atmintine, kad palaikytume mūsų multimedijos centro interneto svetainę, kurioje saugomi mūsų vaizdo įrašai, ir žiniatinklio srautinio perdavimo platformą, kuri leidžia tiesiogiai transliuoti ir įrašyti visas diskusijas, pvz., plenarinius ir komitetų posėdžius, taip pat konkrečius Europos Parlamente vykstančius renginius.

Toliau rasite jūsų naršyklėje saugomus duomenis.

 • europarl|{id}
  Tikslas: daugialypės terpės centro interneto svetainėje įrašyti srautinio transliavimo grotuvo podėlį.
 • featured.content.list.filter
  Tikslas: naudotojo pasirinktai laikmenų rūšiai įrašyti multimedijos centro platformos pradžios tinklalapio skiltyje „Svarbiausios medijos“.
 • kaltura-player-js_audioLanguage
  Tikslas: vaizdo įrašų, žiūrimų naudojant multimedijos centro tinklalapio grotuvą („Kaltura“), garso įrašo kalbai įrašyti.
 • kaltura-player-js_textLanguage
  Tikslas: vaizdo įrašų, žiūrimų naudojant multimedijos centro tinklalapio grotuvą („Kaltura“), subtitrų kalbai įrašyti.
 • theoplayer-session-id
  Tikslas: naudojantis multimedijos centro srautinio siuntimo grotuvu, saugiai palaikyti naudotojo seansą viso apsilankymo metu.

Pastaba:
Daugiau informacijos apie multimedijos centro ir transliacijų internetu platformos tvarkomus duomenis galima rasti jų specialiai tam skirtuose įrašuose, kuriuos galima rasti Duomenų apsaugos registre.

Ar naudojame sekimo technologijas?

Paprastai nenaudojame sekimo technologijų, tokių kaip švyturiai, naršyklės identifikavimas ar sekimo pikseliai. Konkrečiais atvejais, kai reikalingas tam tikras sekimas, procesas aprašomas konkrečiame duomenų apsaugos pranešime, kuris skelbiamas atitinkamoje interneto svetainėje.

Ar leidžiame trečiųjų šalių turinį?

Mūsų interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į išorės svetaines, kurioms netaikomas šis duomenų apsaugos pranešimas. Trečiosios šalys turi savo privatumo ir slapukų politiką, kurios mes negalime kontroliuoti. Rekomenduojame jums išsiaiškinti apie konkrečią jų privatumo politiką.

Kokios yra jūsų teisės ir kaip jomis galite pasinaudoti?

Turite teisę:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie netikslūs arba neišsamūs;
 • ištrinti savo asmens duomenis.

Kai kuriais atvejais taip pat turite teisę:

 • apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • į duomenų perkeliamumą;
 • nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų teisėtai tvarkomi pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a punktą dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis arba turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite mums parašyti:

 • e. pašto adresu webmaster@europarl.europa.eu
 • paštu užklijuotame voke Europos Parlamento Komunikacijos generalinio direktorato Kampanijų direktorato Interneto svetainės administravimo skyriaus vadovui 60 rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgija.

Jei turite pastabų ar skundų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo būdo, prašome kreiptis į Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūną adresu data-protection@europarl.europa.eu.

Bet kuriuo atveju turite teisę raštu pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui – adresu edps@edps.europa.eu. Daugiau informacijos galima rasti EDAPP puslapyje apie skundus.

Socialinė žiniasklaida. Jūsų privatumas

Be savo interneto svetainių, savo veiklai reklamuoti taip pat naudojamės socialinės žiniasklaidos platformomis.

Galite dalytis mūsų interneto puslapiais ir patekti į mūsų socialinių tinklų paskyras per mūsų interneto svetainėje pateikiamas piktogramas. Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, mūsų piktogramos jūsų įrenginyje neįdiegia slapukų. Atidarius naują naršyklės kortelę, jos jus nukreips į atitinkamą socialinės žiniasklaidos platformą.

Kai savo puslapiuose naudojame socialinės žiniasklaidos valdiklį, turinys rodomas tik tada, kai aiškiai sutinkate su jo privatumo politika ir sutinkate tęsti. Kadangi kiekvienas socialinės žiniasklaidos kanalas turi savo privatumo politiką, primygtinai rekomenduojame prieš naudojantis kanalu atidžiai perskaityti jo politiką.

Jei turite klausimų ar abejonių dėl to, kaip naudojamės socialinės žiniasklaidos platformomis, daugiau informacijos galite rasti mūsų specialiame duomenų apsaugos įraše („Europos Parlamento dalyvavimas socialiniuose tinkluose“, kurį galima rasti mūsų Duomenų apsaugos registre.