Защита на личните данни 

За да изпълнява своите задължения към европейските граждани, Европейският парламент може да събира лична информация („лични данни“), която се събира и третира при цялостно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1725, наричан по-долу „Регламентът“.

„Лични данни“ означава информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност. Лице с подлежаща на установяване самоличност е лице, чиято самоличност може да бъде установена пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификационен номер или един или повече фактори, специфични за неговата самоличност.

Относими законодателни текстове

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 21 ноември 2018 г. и влиза в сила на 11 декември 2018 г.

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 17 юни 2019 година относно правила за прилагане, свързани с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

Онлайн формуляри

Голяма част от страниците на сайта могат да бъдат разглеждани, без да се изискват никакви лични данни. Само ограничен брой страници ще Ви приканят да въведете лични данни с цел предоставяне на конкретни услуги или за получаване на отговор на определени заявки. Така например на страницата Запитвания на гражданите (Ask EP) има бутон „Свържете се с нас“, чрез който се активира онлайн формуляр. В този формуляр трябва да посочите поне (задължителни полета) своите фамилия, име, страна по местожителство и електронна поща, както и евентуално пол, адрес, възраст, професия и националност. След като бъде изпратен, формулярът се предава по електронна поща на съответната служба, за да може тя да Ви отговори по най-уместния начин.

Европейският парламент гарантира, че събраните данни се обработват единствено за предвидените и ясно обявени цели, както и че не се използват отново за никаква друга цел.

Личната информация се съхранява за периода, необходим за обработване на данните, съгласно описаното в първоначалната цел. Някои данни може да бъдат съхранявани за по-дълъг период по исторически причини, от статистически съображения или от съображения за сигурност, без да се засягат никои други разпоредби на Регламента.

Информация относно ограниченията

В конкретни случаи Европейският парламент има възможност да ограничава упражняването на някои права от страна на даден субект на данни. Например ИТ услугите на Европейския парламент поддържат някои дневници съгласно описаното в нотификации 153 и 179 на длъжностното лице по защита на данните. Информацията е необходима за упражняване на надзор и диагностициране на инциденти, свързани със сигурността. За повече информация, моля прочетете Известието относно ограниченията

Обмен с трети лица

Европейският парламент разпространява информацията на трети лица единствено когато това е необходимо за постигане на посочените цели и единствено на указаните категории получатели. Европейският парламент не разкрива каквито и да било лични данни за целите на директния маркетинг и предприема необходимите мерки за сигурност за защита на тези данни от злоупотреба от трети страни.

Сайтът на Европейския парламент може да предоставя връзки към други сайтове. Тъй като Европейският парламент не упражнява контрол над въпросните сайтове, Ви препоръчваме да се запознаете с техните политики, свързани с поверителността на данните.

В някои редки случаи Европейският парламент публикува компоненти на трети лица на своите уебстраници (напр. карти; стени от Twitter; вградени видео файлове; и т.н.); Когато Европейският парламент не може да блокира повиквания към ресурси от сървъри на трети страни, ние използваме техники, които Ви позволяват да приемате или отказвате показването на това външно съдържание.

Как да поискате заличаване или промяна на личните си данни

Всички граждани имат право да получат достъп до личните си данни, съхранявани от Европейския парламент, както и да изискват тяхната промяна или заличаване.

За всяка заявка, свързана с обработката на Вашите лични данни, Ви приканваме да се свържете или с длъжностното лице по защита на данните на Европейския парламент (ДЛЗД), или с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Европейския парламент

Длъжностното лице по защита на данните на Европейския парламент е органът за защита на данните, който носи отговорност за мониторинга на прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1725 в рамките на Европейския парламент, като това длъжностно лице ще приеме и обработи Вашата заявка.

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е органът по защита на данните за всички институции, органи и агенции на Европейския съюз.

Една от задачите му е да разглежда жалби и да извършва проверки. Органът по защита на данните ще приеме и обработи Вашата заявка.

Contact: