Източници

Линковете, събрани на тази страница, ни помагат да се ориентираме в същинския начин на функциониране на единствената пряко избрана институция на ЕС

Европейска добавена стойност

Работата, свързана с европейската добавена стойност, идентифицира необходимостта от действия на европейско равнище чрез анализ на потенциалните ползи от бъдещи действия от страна на Съюза или, в противен случай –на разходите, свързани с бездействието.

Прогнози, включително научни прогнози

Прогнозирането има за цел да осигури разбиране на средносрочните и дългосрочните тенденции, така че лицата, определящи политиките, да бъдат възможно най-добре подготвени за предизвикателствата, рисковете и възможностите през следващите десетилетия. В областта на научните прогнози оценката на научно-технологичните възможности предоставя съвети на членовете на ЕП под формата на проучвания и събития, организирани под ръководството на комитета за STOA.

Евробарометър на ЕП

Европейският парламент редовно поръчва проучвания на общественото мнение в държавите членки. Това е начин за запазване на връзката на Парламента с усещанията и очакванията на хората от неговата работа и от работата на Европейския съюз като цяло.

Тематични отдели

Петте тематични отдела отговарят за предоставянето -- както на вътрешни, така и на външни -- независими експертни становища на високо равнище, анализи и консултации по политиките по искане на комисиите и други парламентарни органи. Те са тясно ангажирани с работата на комисиите, които те подпомагат при изготвянето на законодателството и упражняването на демократичен контрол върху политиките на ЕС.

Оценка на въздействието

Оценката на въздействието идентифицира предвидимите икономически, социални, екологични и други последици от предложеното законодателство.

Обслужване на членовете на ЕП в областта на изследванията

Дирекцията за обслужване на членовете на ЕП в областта на изследванията предоставя широк набор от научни публикации относно главните политики, въпроси и законодателство на ЕС, както и специализирани поверителни информационни материали за членовете на ЕП.

Отдел за подкрепа на икономическото управление

Отделът за подкрепа на икономическото управление предоставя информация на членовете на ЕП относно прилагането на инструментите за икономическо управление и банков надзор в Съюза, по-специално в еврозоната.

Библиотека и документални източници

Библиотеката на Европейския парламент предоставя достъп до богат набор от книги, списания и периодични издания – все по-често в електронен формат. В нея се помещава и отделът Библиотека по сравнително право, който извършва проучвания по конкретни правни въпроси в различни юрисдикции.

Оценка и контрол на политиката

Оценката на последиците от законодателството и политиката, както и контролът на лицата, натоварени с прилагането ѝ, са от съществено значение, за да се гарантира, че в качеството си на съзаконодател Европейският парламент привежда законодателството в действие по възможно най-ефективен начин. Диалогът с представителите на всички равнища на управление относно резултатите от политиката на ЕС и пропуските в законодателството е от жизненоважно значение в един толкова голям и разнообразен Съюз като ЕС.

Законодателна обсерватория

Тук можете да проследите европейския процес на вземане на решения стъпка по стъпка. Можете да разберете какво вече се е случило и какво предстои.

Регистър на документите

Регистърът обединява всички официални документи, произведени или получени от Европейския парламент от 3 декември 2001 г. В него можете да търсите по ключова дума, автор, референтен номер или вид документ.

Блог на Службата на ЕП за парламентарни изследвания

Блогът на службата на ЕП за парламентарни изследвания предоставя пряк достъп и контакт с екипа от специалисти, които подпомагат членовете на Парламента в тяхната проучвателна и подготвителна законодателна дейност.

Система ESPAS

Европейската система за стратегически и политически анализ (ESPAS) е единствен по рода си междуинституционален проект, имащ за цел укрепването на усилията на ЕС в ключовата област на прогнозното планиране.

ORBIS - Център за научни прогнози

Посетете най-голямата библиотека в света на прогнозни проучвания. Открийте дългосрочните тенденции, които ще оформят обществото. Прочетете, разгледайте и се осведомете за широк набор от теми, които засягат Вас и останалите жители на света.

URBIS - Център за изучаване на прилагането

Всичко от национални парламенти, региони, градове и социални партньори, свързани с Работната програма на Комисията.

Информационни фишове за Европейския съюз

Техническите фишове са един от най-синтезираните и изчерпателни източници на информация, която дава представа за процеса на европейската интеграция и ролята на Европейския парламент в този процес. Те се актуализират редовно и са на разположение за справки или уебсайта на Think Tank, или на интернет страницата на техническите фишове.

EU Bookshop

Всички публикации на ЕС се предлагат на страницата на EU Bookshop - онлайн книжарница, библиотека и архив за публикации на институциите на ЕС.