Zdroje

Odkazy na této stránce přinášejí informace o vnitřním fungování jediného přímo voleného orgánu EU

Celoevropský přínos

Celoevropský přínos určuje na základě analýzy možných přínosů budoucí činnosti Unie a nákladů v případě nečinnosti, zda je třeba přijmout opatření na evropské úrovni.

Prognostika, včetně vědeckých prognóz

Prognostika umožňuje tvůrcům politik porozumět střednědobým a dlouhodobým trendům, aby byli co nejlépe připraveni na výzvy, rizika a příležitosti v nadcházejících desetiletích. V oblasti vědeckých prognóz poskytuje hodnocení vědecko-technických možností poradenství poslancům v podobě studií a akcí organizovaných pod vedením Panelu pro budoucnost vědy a technologie.

EP Eurobarometr

Evropský parlament pravidelně zadává průzkumy veřejného mínění v členských státech. Udržuje si tak povědomí o tom, jak lidé vnímají jeho činnost a činnost celé EU a jaká jsou jejich očekávání.

Tematické sekce

Úkolem pěti tematických sekcí je poskytovat výborům a ostatním parlamentním orgánům na jejich žádost nezávislé odborné práce, analýzy a poradenství na vysoké úrovni, zpracovávané interně nebo externě. Úzce se podílejí na činnosti výborů, kterým pomáhají utvářet právní předpisy EU a vykonávat demokratický dohled nad prováděním evropských politik.

Posuzování dopadů

V rámci posuzování dopadů jsou zkoumány předvídatelné hospodářské, sociální, environmentální a jiné dopady navrhovaných právních předpisů.

Výzkumná služba pro poslance

Výzkumná služba pro poslance zveřejňuje širokou škálu výzkumných publikací o hlavních politikách, otázkách a právních předpisech EU a důvěrné informační materiály přizpůsobené potřebám poslanců.

Správa ekonomických záležitostí

Oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí poskytuje poslancům informace o uplatňování nástrojů v oblasti hospodářské správy a bankovního dohledu v Unii, zejména v eurozóně.

Knihovna a dokumentární zdroje

Knihovna Evropského parlamentu nabízí bohatý výběr knih, časopisů a periodik, jež jsou ve stále větší míře k dispozici v elektronické podobě. Zahrnuje rovněž knihovnu komparativního práva, která se zabývá konkrétními právními otázkami v různých jurisdikcích.

Hodnocení politik a kontrola

Hodnocení účinků právních předpisů a politik a kontrola subjektů pověřených jejich prováděním má zásadní význam pro zajištění toho, aby Evropský parlament jako spolunormotvůrce přijímal právní předpisy v co nejúčinnější podobě. Dialog o účincích politik EU a nedostatcích právních předpisů s partnery na všech úrovních správy má v rámci tak rozsáhlého a rozmanitého společenství, jakým je EU, prvořadou důležitost.

Legislativní přehled

Zde můžete krok za krokem sledovat rozhodování v Evropské unii. Zjistíte, co již bylo učiněno a co bude následovat.

Rejstřík dokumentů

Rejstřík obsahuje všechny oficiální dokumenty vytvořené nebo přijaté Evropským parlamentem od 3. prosince 2001. Lze v něm vyhledávat podle klíčových slov, autora, data, referenčního čísla nebo typu dokumentu.

Blog EPRS

Blog výzkumné služby Evropského parlamentu umožňuje navázat přímý kontakt s týmem odborníků, kteří pomáhají poslancům při jejich rešerších a při přípravě legislativních návrhů.

ESPAS

Systém ESPAS je jedinečným interinstitucionálním projektem, jenž má posílit úsilí EU v klíčové oblasti výhledového plánování.

ORBIS - Středisko prognostických studií

Navštivte největší knihovnu výhledových studií na světě. Odhalte dlouhodobé trendy, které budou utvářet společnost. Přečtěte si o široké škále témat, které se týkají Vás i ostatních občanů z celého světa, poznejte je a přemýšlejte o nich.

URBIS - Středisko prováděcích studií

Jakékoli materiály pocházející od vnitrostátních parlamentů, regionů, měst a sociálních partnerů a týkající se pracovního programu Komise.

Fakta a čísla o Evropské unii

Fakta a čísla jsou komplexním zdrojem informací o procesu evropské integrace a o příspěvku Evropského parlamentu k němu. Mají kompaktní formu a jsou pravidelně aktualizovány. Dostupné jsou buď na stránkách Think Tanku, nebo na vlastních stránkách.

Knihkupectví EU

Veškeré publikace EU jsou k dispozici v knihkupectví EU, online knihkupectví, knihovně a archivu publikací evropských institucí.