Относно

Приветствие

AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag
AGRI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Добре дошли в комисията AGRI!

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) е важен участник в оформянето на общата селскостопанска политика (ОСП), както и на политиките в областта на здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията, качеството на селскостопанските продукти, горското стопанство и агролесовъдството на Съюза. По-голямата част от тази работа се извършва чрез изготвянето на доклади за законодателни предложения, попадащи в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, които да бъдат приети на пленарно заседание.

Освен че извършва законодателна дейност, нашата комисия следи и за прилагането на приетото законодателство. В тази връзка тя си сътрудничи тясно с Комисията, Съвета, другите институции на ЕС и заинтересованите страни.

Нейните 48 пълноправни членове и 48 заместник-членове, всеки от които много отдаден на работата си, гарантират своевременното постигане на висококачествени резултати от страна на комисията.

На нашия уебсайт можете да намерите подробна информация на всичките 24 официални езици на ЕС, която ще ви позволи да следите нашата работа: дневния ред на заседанията, предаване на заседанията на живо по интернет, докладите и внесените изменения, профилите на членове на ЕП и координати за връзка и др. Приятно посещение!

Норберт Линс
Председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони
За контакти

Brussels Brussels