Over de commissies

Welkomstwoord

Pierre Karleskind Pierre Karleskind
PECH Commitee Chair © European Union 2019 - EP

Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) is een van de meest geïntegreerde beleidsterreinen van de Europese Unie. Het is gericht op een duurzaam beheer van de visserij. De instandhouding van de visbestanden en het mariene milieu moet hand in hand gaan met een gezonde sociaal-economische situatie in de kustgemeenschappen. Duurzame visserij en aquacultuur zijn nodig om de voedselzekerheid in de Unie te waarborgen. Vanuit die optiek werken wij in de Commissie visserij, waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn. De verordening inzake visserijcontrole, het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de brexit zijn onze prioriteiten voor het eerste deel van de zittingsperiode.

In 2021 zal de commissie een analyse van het GVB publiceren om vast te stellen wat functioneert, en waaraan we nog moeten werken. De onderzoekswerkzaamheden van de Commissie visserij omvatten ook het toezicht op de naleving van bepaalde wetten en de raadpleging van de belanghebbenden op het terrein. We moeten ons afvragen of het huidige GVB sterk genoeg is om de actuele en toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit het hoofd te bieden.

Wat we nodig hebben is een GVB dat beantwoordt aan de ambities van de Green Deal, en daarvoor zullen we ons inzetten.

Pierre Karleskind

Contact