Относно

Приветствие

Pierre Karleskind Pierre Karleskind
PECH Commitee Chair © European Union 2019 - EP

Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) е една от най-интегрираните политики на Европейския съюз. Тя има за цел устойчивото управление на рибарството. Опазването на рибните запаси и морската среда трябва да върви ръка за ръка със социално-икономическия баланс на общностите в крайбрежните региони. Необходими са устойчиво рибарство и аквакултури, за да се гарантира продоволствената сигурност в Съюза. В този дух работим в комисията по рибно стопанство, която имам честта да председателствам. Регламентът за контрол на рибарството, Европейският фонд за морско дело и рибарство и Брексит ще бъдат нашите приоритети през първата част от мандата.

През 2021 г. комисията ще публикува анализ на ОПОР, за да определи това, което функционира добре, както и върху какво още трябва да работим. В рамките на това разследване комисията по рибно стопанство ще провери прилагането на определени законодателни актове и ще извърши консултации с действащите лица на място. Въпросът, който трябва да си зададем, е: настоящата ОПОР разполага ли с достатъчно средства, за да се справи с днешните и бъдещите предизвикателства в областта на климата и биологичното разнообразие?

Нуждаем се от ОПОР, която е адаптирана към амбициите на Зеления пакт, и ще работим в тази насока!

Пиер Карлскинд

За контакти

Brussels Strasbourg