Πληροφορίες

Καλωσόρισμα

Pierre Karleskind Pierre Karleskind
PECH Commitee Chair © European Union 2019 - EP

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπεί στη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας. Η διατήρηση των αλιευτικών πόρων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνικοοικονομική ισορροπία των κοινοτήτων στις παράκτιες ζώνες. Για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ χρειάζονται βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. Με αυτό το πνεύμα εργαζόμαστε στην Επιτροπή Αλιείας, στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω. Ο κανονισμός για τους αλιευτικούς ελέγχους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και το Brexit θα αποτελέσουν τις προτεραιότητές μας κατά το πρώτο τμήμα της εντολής.

Το 2021, η επιτροπή θα δημοσιεύσει ανάλυση της ΚΑΠ προκειμένου να προσδιορίσει τι λειτουργεί καλά ή τι χρειάζεται βελτίωση. Ακόμη, η Επιτροπή Αλιείας θα διεξάγει έρευνες, με επαλήθευση της εφαρμογής της νομοθεσίας ή με διαβουλεύσεις με επιτόπιους παράγοντες. Το ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε είναι: μπορεί η τρέχουσα ΚΑΠ να αντιμετωπίσει τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά το κλίμα και τη βιοποικιλότητα;

Χρειαζόμαστε μια ΚΑΠ αντάξια των φιλοδοξιών της Πράσινης Συμφωνίας και θα εργαστούμε γι' αυτό!

Pierre Karleskind

Επικοινωνία

Brussels Strasbourg