Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnejší úspechy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšírení
Obcanská práva
Justice a vnitrní záležitosti
Vnejší vztahy
Ochrana životního prostredí / spotrebitelu
Doprava / Regionální politika
Zemedelství / Rybolov
Hospodárská a menová unie
Sociální politika / Zamestnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitrní trh / Prumysl / Energetika / Výzkum
Telekomunikace
Internet
Autorská práva /
Informacní spolecnost
Audiovize
Liberalizace trhu s energiemi
Obnovitelné zdroje energie
Výzkum
(6. rámcový program)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> Single Market


Udržet Evropu v cele rozvoje Internetu

V dusledku prudkého rozvoje používání Internetu, k nemuž došlo v posledních letech, prijala Evropská unie celou radu právních predpisu s nadejí, že zvýší prínos této technologie a zároven ochrání verejnost a podniky pred nežádoucími pruvodními jevy jejího šírení. Evropský parlament se na vzniku techto predpisu aktivne podílel, zejména na zavedení nové domény nejvyšší úrovne .eu, omezení nevyžádané pošty, posílení ochrany dat a navýšení rozpoctu na program lepšího zabezpecení pocítacových sítí.

Od samého pocátku internetových adres byly domény nejvyšší úrovne (Top Level Domains – TLD) založeny na koncovkách jako napríklad .int, .com., .net a .org. Pod temito koncovkami bylo zaregistrováno približne 20 milionu adres, avšak v posledních letech vznikla poptávka po doménové koncovce .eu, která by propagovala evropskou identitu a byla výrazem existence EU jako právne vymezeného území. Díky novému narízení EU tato doména již vznikla, takže spolecnosti a jednotlivci ji mohou využívat pro své webové stránky a adresy elektronické pošty. Nová doména nenahrazuje stávající domény jako napr. .fr, .de nebo .co.uk, ale je nabízena jako alternativa. Po urcité dobe by však doména .eu mela být stejne rozšírená jako domény .com a .org.

Narízení o zrízení domény nejvyšší úrovne .eu stanovilo správce této domény. Instituce pro plnení tohoto úkolu již byla vybrána: je jí European Domain Name Registry (EURID), nezávislá a nezisková organizace, u níž se budou akreditovat spolecnosti provádející registrace. Všechny osoby s bydlištem v EU a všechny spolecnosti a organizace se sídlem v EU mají právo zaregistrovat si doménová jména .eu. Registrování bude možné od druhé poloviny roku 2004, ale bude provádeno postupne, aby držitelé prednostních práv dostali príležitost zaregistrovat své domény. Evropská komise vytvorí predpisy o spekulativních a nekalých registracích, právech k duševnímu vlastnictví a o jazykových otázkách.

Parlament k temto predpisum prispel predevším tím, že podrobne stanovil podobu správce, aby zarucil jeho spravedlivé, pruhledné a nezávislé fungování. Parlament také trval na tom, že v prípade sporu bude správce bezplatne nebo na principu úhrady nákladu poskytovat vyjednávací a arbitrážní služby. Na základe tlaku ze strany poslancu EP se subjekty provozující elektronické obchodování v doméne .eu zaváží dodržovat kodex chování a program mimosoudního urovnávání sporu, aby doména .eu získala duveru spotrebitelu.

Zastavit nevyžádanou poštu a zjednodušit nakupování na Internetu

Parlament také ovlivnil smernici o ochrane údaju a soukromí v elektronické komunikaci.

Ve veci ochrany údaju se poslanci EP s úspechem zasazovali o to, aby clenské státy mohly predpisy o ochrane údaju porušovat za úcelem vyšetrování trestné cinnosti nebo ochrany národní ci verejné bezpecnosti pouze tehdy, budou-li daná opatrení „nutná, vhodná a prímerená“ v demokratické spolecnosti. Pokud se clenské státy rozhodnou ukládat údaje – v souladu s touto smernicí tak mohou cinit pouze po omezenou dobu –, musí být jejich zákony v souladu s obecnými principy práva EU a Evropské úmluvy o lidských právech.

Ve veci nevyžádané elektronické pošty (spam) byl Parlament zpocátku rozdelen v názorech na to, jak bojovat proti „nevyžádaným elektronickým sdelením“ prímého marketingu (vcetne elektronické pošty, faxu a automatizovaných telefonických hovoru). Nekterí poslanci se prikláneli k systému prihlašování („opt-in“) , v jehož rámci by zákazníci museli dríve, než jim spolecnosti a organizace zacnou posílat nevyžádanou poštu, vyjádrit svuj souhlas. Jiní poslanci preferovali systém odhlašování („opt-out“), který by zpocátku umožnoval zaslat nevyžádanou poštu, ale spotrebitelé by posléze meli právo požadovat vyrazení ze seznamu adresátu. Další skupina poslancu se domnívala, že tuto otázku by mel vyrešit každý clenský stát samostatne.

Po vzrušených rozpravách vyjádrili poslanci EP širokou podporu systému prihlašování („opt-in“) pro všechny výše uvedené typy elektronických sdelení. Pripojili však dodatek stanovující, že pokud spolecnost získá elektronické kontaktní údaje od zákazníku pri prodeji produktu, muže je využít pro prímý marketing podobných produktu za predpokladu, že zákazníci jsou jasne informováni o možnosti proti temto sdelením snadno a bezplatne protestovat.

V samostatné smernici, jejímž cílem je odstranit v EU prekážky elektronickému obchodování a stanovit právní normy pro nakupování na Internetu, usilovali poslanci EP o to, aby clenské státy zajistily, že poskytovatelé služeb, kterí prenášejí nevyžádaná komercní sdelení, budou v techto státech pravidelne sledovat rejstríky osob, které si neprejí dostávat nevyžádanou poštu.

Zlepšit zabezpecení sítí

Krome nepríjemností, které zpusobují, predstavují nevyžádaná pošta a útoky na pocítacové síte nejnákladnejší problémy, kterým v soucasnosti uživatelé Internetu celí. Podniky a organizace mohou být tajným elektronickým sledováním nebo prunikem viru do svých sítí ochromeny. Pro rešení tohoto problému založila EU program Modinis pro monitorování akcního plánu eEurope 2005, který byl vytvoren jako soucást lisabonské strategie. Tento program, plánovaný na období let 2003 až 2005, analyzuje ekonomické a sociální dusledky informacní spolecnosti a zvyšuje zabezpecení sítí a informací.

Parlament zpocátku podporoval návrh Komise vyclenit na tento program 25 milionu eur, ale Rada ministru se snažila tuto cástku snížit na 20 milionu. Poslanci EP poté prijali kompromisní návrh cástky 21 milionu, která by mela stacit k tomu, aby program splnil své cíle.  
Zpravodajové:
  
Zavedení domény nejvyšší úrovne .eu: Colette Flesch (ELDR, L)
Víceletý program monitorování plánu eEurope (MODINIS): Imelda Mary Read (PES, UK)
Zpracování osobních údaju a ochrana soukromí v elektronické komunikaci: Marco Cappato (IND ,I)
Právní aspekty služeb informacní spolecnosti: Ana Palacio Vallelersundi (EPP-ED, E) - již není poslankyní Evropského parlamentu
  
Úrední vestník - konecná znení aktu:
  
Zavedení domény nejvyšší úrovne .eu
Víceletý program monitorování plánu eEurope (MODINIS)
Zpracování osobních údaju a ochrana soukromí v elektronické komunikaci
Právní aspekty služeb informacní spolecnosti

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004