Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Veiligheid en defensie
Mensenrechten
De Balkan
Overeenkomsten
met niet-EU landen
Buitenlandse handel
Ontwikkelingssamenwerking
EU-ACP
Anti-personeelsmijnen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Bij overeenkomsten met derde landen heeft het Parlement het laatste woord

De betrekkingen tussen derde landen en EU-lidstaten worden geregeld d.m.v. associatie- en partnerschapsovereenkomsten. Voor de ratificatie en inwerkingtreding van verdragen waarbij de Unie een overeenkomst met een derde land aangaat is instemming van het Europees Parlement noodzakelijk.

In het algemeen zijn associatieovereenkomsten erop gericht politieke dialoog en economische samenwerking te stimuleren, maar daarnaast beogen zij vaak ook de stapsgewijze invoering van een vrijhandelszone voor bepaalde industrie- en landbouwproducten, waarbij duurzame ontwikkeling vooropstaat. Dergelijke akkoorden kunnen ook voorzien in specifieke bepalingen m.b.t. veiligheid, vrij personenverkeer, illegale immigratie en bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Doel is niet alleen samenwerking te bevorderen op uiteenlopende terreinen zoals particuliere investeringen, wetenschappelijke programma's en milieubescherming, maar tevens via culturele en maatschappelijke uitwisselingsinitiatieven bij te dragen tot een bredere dialoog tussen burgers uit de beide geografische gebieden.

Sedert enkele jaren worden in dergelijke overeenkomsten onder druk van het Parlement ook stelselmatig mensenrechtenclausules opgenomen, en kunnen de akkoorden bij schending van die bepalingen worden opgeschort. Het Parlement heeft dit pressiemiddel in het verleden al met succes toegepast om bepaalde derde landen ertoe aan te zetten zich daadwerkelijk tot een betere naleving van mensenrechtenbepalingen te verplichten. Zo heeft het Parlement in de jaren '80 en '90 de sluiting van akkoorden of protocollen met landen zoals Israël, Turkije, Syrië en Marokko weten te vertragen.

Nauwere contacten met de mediterrane partners

In de loop van de zittingsperiode 1999-2004 heeft het Parlement in het kader van de Verklaring van Barcelona van 1995, die ten doel heeft nauwere betrekkingen tussen de Unie en de mediterrane landen tot stand te brengen, zijn goedkeuring gehecht aan diverse euromediterrane associatieovereenkomsten, namelijk die met Egypte (2001), Algerije (2002) en Libanon (2003). Deze akkoorden hebben ten doel vrede en veiligheid te bevorderen en de handelsbetrekkingen en de politieke dialoog met de regio te stimuleren.

Na ruim zes jaar onderhandelen tussen de beide partijen heeft het Europees Parlement zijn goedkeuring gehecht aan de overeenkomst met Egypte, die zich uitstrekt over zeer brede terreinen welke rechtstreeks van invloed zijn op de burgers, zoals onderwijs, wetenschap en technologie, milieu, industrie, financiële diensten, landbouw en visserij, telecommunicatie, energie, vervoer, toerisme, witwassen van geld, drugs- en terrorismebestrijding en consumentenbescherming.

Over de associatieovereenkomst met Algerije is niet minder dan vijf jaar onderhandeld. Een van de voornaamste doelstellingen van dit akkoord is de totstandbrenging van nauwere samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, hetgeen zeer concrete gevolgen heeft voor de burgers. In de sfeer van het vrije personenverkeer hebben de overeenkomstsluitende partijen zich ertoe verbonden de procedures voor de afgifte van visa te vereenvoudigen en te versnellen. Daarnaast strekt de samenwerking zich ook uit tot de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, het witwassen van geld, racisme en vreemdelingenhaat, drugshandel en terrorisme en tenslotte tot de preventie van illegale immigratie.

Voor de overeenkomst met Libanon heeft het Parlement na zeven jaar onderhandelen zijn instemming verleend. Een van de voornaamste onderdelen van dit akkoord is de geleidelijke totstandbrenging van een vrijhandelsovereenkomst over een periode van twaalf jaar voor landbouw- en industrieproducten. Daarnaast voorziet het akkoord ook in specifieke bepalingen m.b.t. het recht van vestiging, de vrije mededinging, het kapitaalverkeer, de bescherming van het intellectueel eigendom en overheidsopdrachten.

Een overeenkomst van strategische betekenis voor Latijns-Amerika

Tenslotte heeft het Parlement in 2003 ook ingestemd met de sluiting van een associatieovereenkomst met Chili, waardoor het de weg heeft vrijgemaakt voor een strategisch associatieverbond tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika, zoals voorgesteld in zijn resolutie van 2001. Deze overeenkomst berust op drie pijlers: politieke dialoog, handel en samenwerking. De politieke clausules hebben met name betrekking op de mondialiseringsproblematiek, de strijd tegen het terrorisme en de eerbiediging van de mensenrechten. In de commerciële sfeer voorziet het akkoord in een tariefverlaging die verder reikt dan de door de Wereldhandelsorganisatie opgelegde verplichtingen, met name voor wat betreft de liberalisering van de invoer van industrie- en landbouwproducten uit Chili. De samenwerkingsclausules tenslotte hebben met name betrekking op de strijd tegen illegale immigratie en armoede en op het milieu.  
Rapporteurs:
  
Euromediterrane associatieovereenkomst EG/Arabische Republiek Egypte: Hugues Martin (EPP-ED, F)
Euromediterrane associatieovereenkomst EG/Algerije: Raimon Obiols i Germà (PES, E)
Euromediterrane associatieovereenkomst EG/Libanon: Gerardo Galeote Quecedo (EPP-ED, F)
Associatieovereenkomst EG/Chili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP-ED, E)
  
Stand van de wetgevingsprocedure:
  
Euromediterrane associatieovereenkomst EG/Arabische Republiek Egypte
Euromediterrane associatieovereenkomst EG/Algerije
Euromediterrane associatieovereenkomst EG/Libanon
Associatieovereenkomst EG/Chili
  
Publicatieblad - Definitieve besluiten
  
Euromediterrane associatieovereenkomst EG/Arabische Republiek Egypte - door het Parlement aangenomen tekst
Associatieovereenkomst EG/Algerije - door het Parlement aangenomen tekst
Euromediterrane associatieovereenkomst EG/Libanon - door het Parlement aangenomen tekst
Associatieoverenkomst EG/Chili - door het Parlement aangenomen tekst

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004