Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Julgeoleku- ja kaitsepoliitika
Inimõigused
Balkani riigid
Lepingud kolmandate riikidega
Väliskaubandus
Arengukoostöö
Euroopa Liidu ja AKV suhted
Maamiinide vastane võitlus
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Parlamendil on otsustav roll lepingute sõlmimisel kolmandate riikidega

Euroopa Liidu liikmesriikide suhted kolmandate riikidega toetuvad assotsiatsiooni- ja partnerluslepingutele. Kui liit sõlmib kokkuleppe kolmanda riigiga, peab Euroopa Parlament andma sellele oma nõusoleku, milleta pole võimalik kokkulepete ratifitseerimine ega jõustumine.

Tavaliselt hõlmavad assotsiatsioonilepingud poliitilist dialoogi või majanduskoostööd ning näevad sageli säästva arengu soodustamiseks ette vabakaubandustsooni loomist erinevate põllumajandus- ja tööstuskaupade jaoks. Lepingud võivad puudutada ka turvalisuse tagamist, inimeste liikumisvabadust, illegaalset immigratsiooni või võitlust organiseeritud kuritegevusega. Koostöö võib toimuda erinevates valdkondades erainvesteeringutest kuni teadus- või keskkonnakaitseprogrammideni. Infovahetus kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas aitab kaasa kahe piirkonna kodanike vahelise dialoogi arendamisele.

Juba mitme aasta vältel on parlamendi nõudmisel nendesse lepingutesse sisse kirjutatud ka klausel inimõiguste kaitse kohta ja lepinguid võib inimõiguste rikkumise korral peatada. Parlament on seda surve avaldamise meetodit aegade jooksul tõhusalt kasutanud, mõjutades mõningaid kolmandaid riike rakendama meetmeid inimõiguste paremaks tagamiseks. 80-90ndatel aastatel seisis parlament nii vastu lepingute või protokollide sõlmimisele selliste riikidega nagu Iisrael, Türgi, Süüria ja Maroko.

Lähendada Vahemere eri kallastel elavaid rahvaid

Oma ametiajal 1999-2004 kiitis parlament heaks mitu Euroopa ja Vahemeremaade vahelist assotsiatsioonilepingut: Egiptusega (2001), Alžeeriaga (2002) ja Liibanoniga (2003). Need lepingud lähtuvad Barcelona 1995. aasta deklaratsioonist, mille eesmärgiks oli tihedamate sidemete loomine Euroopa Liidu ja Vahemeremaade vahel. Sõlmitud lepingute eesmärgiks on rahu ja turvalisuse tagamine ning kaubandussuhete ja poliitilise dialoogi arendamine selle regiooniga.

Euroopa Parlament kiitis lepingu Egiptusega heaks pärast rohkem kui kuus aastat kestnud läbirääkimisi. Leping hõlmab mitmeid kodanike elu otseselt mõjutavaid valdkondi – haridust, teadus- ja tehnoloogia-alaseid uuringuid, keskkonnakaitset, tööstust, finantsteenuste osutamist, põllumajandust ja kalandust, telekommunikatsioone, energeetikatööstust, transporti, turismi, rahapesu, võitlust narkootikumide ja terrorismiga ning tarbijakaitset.

Läbirääkimised assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Alžeeriaga kestsid viis aastat. Selle lepingu suurimaks eripäraks on tihedama koostöö kujundamine õigus- ja siseasjades – asjaolu, mis väga konkreetselt mõjutab riigi kodanikke. Inimeste reisimise osas kohustusid lepingupooled lihtsustama ja kiirendama viisade väljaandmise korda. Koostöö puudutab ka võitlust organiseeritud kuritegevuse, rahapesu, rassismi ja ksenofoobia vastu, võitlust narkootikumide ja terrorismiga ning illegaalse migratsiooni ennetamist.

Nõusoleku lepingu sõlmimiseks Liibanoniga andis parlament pärast seitse aastat kestnud läbirääkimisi. Selle lepingu olulisemaks punktiks on põllumajandussaaduste ja tööstuskaupade vabakaubandustsooni loomine 12-aastaseks perioodiks. Teised lepingusätted puudutavad elukohavaliku õigust, konkurentsi, kapitali liikumist, intellektuaalse omandi kaitset ja avalikke hankeid.

Strateegiline leping Ladina-Ameerika jaoks

Andes 2003. aastal rohelise tule assotsiatsioonilepingule Tšiiliga, kiitis parlament heaks strateegilise liidu Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahel, nii nagu seda soovitas 2001. aasta resolutsioon. Selle lepingu kolm tähtsamat valdkonda on poliitilise dialoogi, kaubandussuhete ja koostöö arendamine. Poliitilised sätted puudutavad globaliseerumist, terrorismivastast võitlust ning inimõiguste tagamist. Kaubanduse osas nägi leping ette Maailma Kaubandusorganisatsiooni poolt kehtestatud kohustusi ületavate maksude vähendamist, eriti Tšiili päritolu tööstus- ja põllumajandustoodangu importimisel. Koostöövaldkonnad hõlmavad võitlust illegaalse migratsiooni ja vaesusega ning keskkonnakaitset.  
Raportöörid:
  
Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vaheline Euro-Vahemere assotsiatsioonileping: Hugues Martin (EPP-ED, F)
Euroopa Liidu ja Alžeeria vaheline Euro-Vahemere assotsiatsioonileping: Raimon Obiols i Germ (PES, E)
Euroopa Liidu ja Liibanoni vaheline Euro-Vahemere assotsiatsioonileping: Gerardo Galeote Quecedo (EPP-ED, I)
Euroopa Liidu ja Tšiili vaheline assotsiatsioonileping: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP-ED, E)
  
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud lõppaktid:
  
Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vaheline Euro-Vahemere assotsiatsioonileping - parlamendi poolt vastu võetud tekst
Euroopa Liidu ja Alžeeria vaheline Euro-Vahemere assotsiatsioonileping - parlamendi poolt vastu võetud tekst
ELi ja Liibanoni vaheline Euro-Vahemere assotsiatsioonileping - parlamendi poolt vastu võetud tekst
Euroopa Liidu ja Tšiili vaheline assotsiatsioonileping - parlamendi poolt vastu võetud tekst

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004