Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Bezpečnosť a obrana
Ľudské práva
Vzťahy s balkánskymi krajinami
Zmluvy s krajinami mimo EÚ
Medzinárodný obchod
Rozvojová spolupráca
EU-ACP
Nášlapné míny
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Parlament má v zmluvách s nečlenskými krajinami EÚ posledné slovo

Asociačné a partnerské dohody určujú vzťahy medzi nečlenskými krajinami a členskými štátmi Únie. Po uzatvorení dohody medzi Úniou a treťou krajinou musí Európsky parlament vyjadriť svoj súhlas, bez ktorého nemôže byť dohoda ratifikovaná ani vstúpiť do platnosti.

I keď sa asociačné dohody zameriavajú najmä na politický dialóg a ekonomickú spoluprácu medzi zmluvnými stranami, často sa vzťahujú na postupné budovanie zón voľnej výmeny pre niektoré priemyselné a poľnohospodárske výrobky, podporujúc pritom trvalo udržateľný rozvoj. Môžu zahŕňať aj ustanovenia o bezpečnosti, pohybe osôb, nelegálnom prisťahovalectve a boji proti organizovanému zločinu. Spolupráca sa týka rôznych oblastí, napríklad sektoru súkromných investícií, vedeckých programov alebo ochrany životného prostredia. Kultúrne a sociálne vzťahy tiež prispievajú k širšiemu dialógu medzi občanmi oboch geografických pásiem.

Už niekoľko rokov sa pod nátlakom Parlamentu do týchto dohôd systematicky vkladajú aj ustanovenia o ľudských právach a v prípade ich nedodržiavania môžu byť dohody pozastavené. V minulosti Parlament úspešne využíval takýto nátlak na to, aby zaviazal niektoré tretie krajiny k lepšiemu rešpektovaniu ľudských práv. Počas 80 a 90 rokov preto Parlament posunul uzavretie dohôd alebo protokolov s takými krajinami ako Izrael, Turecko, Sýria alebo Maroko.

Priblíženie brehov Stredozemného mora

Počas funkčného obdobia 1999-2004 schválil Parlament viacero európsko-stredomorských asociačných dohôd: s Egyptom (2001), Alžírskom a Libanonom (2002). Tvoria súčasť Barcelonskej deklarácie z roku 1995, zameranej na vytvorenie užších vzťahov medzi Úniou a stredomorskými krajinami. Cieľom týchto dohôd je zachovanie mieru a bezpečnosti a podporovanie obchodných vzťahov a politického dialógu s týmto regiónom.

Európsky parlament schválil dohodu s Egyptom po viac ako šiestich rokoch rokovaní medzi oboma stranami. Dohoda, ktorá má priamy dopad na občanov, pokrýva široké pole oblastí, napríklad vzdelávanie, vedu a technológiu, životné prostredie, priemysel, finančné služby, poľnohospodárstvo a rybolov, telekomunikácie, energetiku, dopravu, cestovný ruch, pranie špinavých peňazí, boj proti drogám a terorizmu a ochranu spotrebiteľa.

Uzavretiu asociačnej dohody s Alžírskom predchádzalo päť rokov rokovaní. Jednou z jej hlavných osobitostí je zavedenie užšej spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí, čo má konkrétny dosah aj na občanov. V oblasti pohybu osôb sa zmluvné strany zaviazali zjednodušiť a zrýchliť postup udeľovania víz. Spolupráca sa týka aj boja proti organizovanému zločinu, praniu špinavých peňazí, rasizmu a xenofóbii, drogám, terorizmu a napokon aj predchádzania ilegálnemu prisťahovalectvu.

Svoj súhlas dohodou s Libanonom vyslovil Parlament po siedmych rokoch rokovaní. Dôležitým bodom tejto dohody je postupné vytvorenie zóny voľnej výmeny pre poľnohospodárske a priemyselné výrobky na obdobie dvanástich rokov. Ďalšie ustanovenia sa týkajú okrem iného aj práva usadiť sa, hospodárskej súťaže, voľného pohybu kapitálu, ochrany duševného vlastníctva a verejného obstarávania.

Strategická dohoda pre Latinskú Ameriku

A napokon v roku 2003 schválením asociačnej dohody s Čile dal Parlament zelenú strategickému spojeniu medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou, tak ako to navrhoval v uznesení z roku 2001. Táto dohoda stojí na troch pilieroch: politický dialóg, obchod a spolupráca. Politické klauzuly sa vzťahujú na výzvy globalizácie, boj proti terorizmu a rešpektovanie ľudských práv. V oblasti obchodu dohoda predpokladá zníženie colných sadzieb, ktoré presahuje povinný rámec určený Svetovou obchodnou organizáciou, najmä v oblasti liberalizácie dovozu priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z Čile. Ustanovenia o spolupráci sa týkajú boja proti nezákonnému prisťahovalectvu a chudobe a taktiež životného prostredia.  
Spravodajcovia:
  
Európsko-stredomorská asociacná dohoda medzi ES a Egyptskou arabskou republikou: Hugues Martin (EPP-ED, F)
Európsko-stredomorská asociacná dohoda medzi ES a Alžírskom: Raimon Obiols i Germà (PES, E)
Európsko-stredomorská asociacná dohoda medzi ES a Libanonom: Gerardo Galeote Quecedo (EPP-ED, E)
Asociacná dohoda medzi ES a Cile: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP-ED, E)
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
Európsko-stredomorská asociacná dohoda medzi ES a Egyptskou arabskou republikou - text prijatý Parlamentom
Európsko-stredomorská zmluva o pridružení ES/Alžírsko - text prijatý Parlamentom
Európsko-stredomorská zmluva o pridružení ES/Libanon - text prijatý Parlamentom
Asociacná dohoda medzi ES a Cile - znenie schválené Parlamentom

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004