Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Euroopa kodakondsus
Põhiõiguste harta
Põhiõigused
Avatud juurdepääs institutsioonide dokumentidele
Noorte haridus ja mobiilsus
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Erasmus - kutse reisile

Programmi Erasmus esimesel toimimisaastal (1987) avanes kolmel tuhandel üliõpilasel võimalus täiendada oma teadmisi mõnes teises Euroopa ülikoolis. Viisteist aastat hiljem (2002) ületas stipendiumi saajate arv juba miljoni. Seega võib öelda, et Euroopa Parlamendi toetuse saanud programm on olnud edukas. EL haridusalase koostööprogrammi Socrates raames on Erasmusele lisaks loodud teisigi väiksemaid allprogramme: Comenius, Grundtvig, Lingua, Minerva jne. Nende programmide võimalusi ja rahastamist tahavad parlamendisaadikud jätkuvalt laiendada.

Ühte Barcelona korterisse satuvad aastaks seitse erinevast rahvusest üliõpilast: prantslane, itaallane, britt, taanlane, sakslane, Andaluusiast pärit hispaanlane ja belglane. Oma õpingute viimase aasta saavad nad seal veeta tänu üliõpilasvahetusprogrammile Erasmus. See on väike Euroopa kogukond oma kultuuriliste erinevuste, mittemõistmiste ja sarnasustega. Tegemist on prantslase Cédric Klapisch´i lõbusa filmiga "Hullude korter", mis illustreerib selgelt nii üliõpilastele võimalusi pakkuvat Euroopat kui ka üliõpilaste endi avatust teistele keeltele ja kultuuridele.

Erasmus ei toeta mitte ainult üliõpilaste, vaid ka ülikoolide õppejõudude liikuvust. Programm rahastab ka õppekavade väljatöötamist ja rakendamist, intensiivprogrammide korraldamist, osalemist temaatilistes koostöövõrkudes ja mõningate ainete õpetamist teistes keeltes. Erasmuse raames on loodud Euroopa ainepunktide ülekande süsteem (ECTS), mis lihtsustab teistes liikmesriikides veedetud õppeperioodide akadeemilist tunnustamist. Süsteem soosib üliõpilaste liikuvust, sest võimaldab õppekava täitmisel arvesse võtta välisülikoolides veedetud aega.

Socratese egiidi all

1987. aastal käivitatud Erasmus kuulub alates 1995. aastast raamprogrammi Socrates. See EL haridusalane koostööprogramm ületab Euroopa Liidu piire ja kaasab umbes kolmekümmet Euroopa riiki: viiteteist liikmesriiki, kümmet uut liikmesriiki, Bulgaariat, Rumeeniat, Euroopa Majanduspiirkonna kolme liiget (Island, Norra ja Liechtenstein) ja peatselt ka Türgit. Lisaks Erasmusele on raamprogrammi Socrates koondatud ka teisi allprogramme: keskhariduse edendamist toetav Comenius, elukestvat õpet toetav Grundtvig, keeleõpet toetav Lingua, kaugõppe ja infotehnoloogia kasutamist õppeprotsessis toetav Minerva.

Subsidiaarsuse põhimõttest lähtudes on need üleeuroopalised programmid vaid täienduseks liikmesriikide rahvuspoliitikale. Liikmesriigid vastutavad rahvusliku hariduspoliitika ja kavade eest, Euroopa Liidu ülesandeks on koostöö ja euroopamõõtme edendamine, vastastikune diplomite tunnustamine ning õpilaste ja õpetajate liikuvuse soodustamine, samuti abi informatsiooni ja kogemuste vahetamisel. Eesmärgiks on luua kõrgetasemeline Euroopa haridusruum. Selles valdkonnas jagab Euroopa Parlament seadusandlikku võimu nõukoguga, ehk liikmesriikide valitsustega. See tähendab, et Euroopa Parlamendi arvamust võetakse arvesse.

Socrates programmi II faasi (2000-2006) eesmärk on, et 10 protsenti Euroopa üliõpilastest õpiks Erasmus programmi raames mõnes teises Euroopa ülikoolis. Vaatamata koostööprogrammide kasvavale edule, ei ole eesmärki veel saavutatud. Programm kiideti heaks alles 2000. aasta jaanuari täiskogu istungi kolmandal lugemisel, sest parlament soovis kasutada kõiki kaasotsustusmenetluse võimalusi, et taotleda suuremat eelarvet ja lihtsustada asjaajamise korda. Eelarve vaadatakse laienemisega seoses uuesti läbi. Nii suurendas Euroopa Parlament 2000.-2006. aasta Socrates programmi eelarve 1850 miljonile eurole, tingimusel, et see laienemise puhul uuesti läbi vaadatakse. Euroopa Komisjoni esialgne ettepanek oli vaid 1400 miljonit ja nõukogu soovis, et summa ei ületaks 1550 miljonit.

Euroopa Komisjoni heakskiidul on Euroopa Parlament tegutsenud selle nimel, et Socrates aitaks kaasa Euroopa haridusruumi kujunemisele. Nõukogu ei ole selle "liiga julge" terminiga nõus ja parlamendisaadikud kasutavad seetõttu väljendit "Euroopa haridus- ja kasvatusmõõde".

"Bologna protsess"

1999. aastal kirjutas kakskümmend üheksa Euroopa riiki alla Bologna deklaratsioonile, mille eesmärk on luua kümnendi lõpuks ühtne Euroopa kõrgharidusruum. Kõrgharidussüsteemide ühtlustamine on vajalik, et Euroopa saaks vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu poolt 2000. aasta märtsis kinnitatud Lissaboni strateegiale areneda "maailma konkurentsivõimelisimaks ja dünaamilisimaks haridusruumiks". Bolognas tegid ministrid ühtlasi ettepaneku kujundada ülikooliõppe struktuur ümber vastavalt +3, +5, +8 (bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe), et Euroopa kõrgharidus, peegeldades meie kultuuri ja teaduse traditsioone, oleks maailmas konkurentsivõimeline.

2001. aastal andis nõukogu välja inimeste vaba liikumise alase dokumendi, milles liikmesriikidel soovitati kõrvaldada üliõpilaste ja õppejõudude liikuvust segavad juriidilised ja administratiivsed takistused ning soodustada ühenduse keelte õppimist. Liikmesriikidel soovitati muuhulgas luua "Euroopa hindamisruum", kasutades näiteks ECTSi. Mainitud ettepanekud olid täielikus kooskõlas parlamendi soovidega. Kinnitamata jäeti parlamendi soovitud sotsiaalsed ja fiskaalsed meetmed, sest kardeti, et need võiksid olla konkreetseteks takistusteks vabale liikumisele.

Erasmus Mundus

"2003. aasta oktoobris algatas parlament uue, kogu maailmale avatud haridusalase koostööprogrammi. Enamus välisvahetustes osalevatest maailma üliõpilastest suundub praegu õppima Ameerika Ühendriikide ülikoolidesse. Erasmus Mundus programmi eesmärgiks on tuua Euroopa ülikoolidesse rohkem rahvusvahelisi üliõpilasi. Programm pakub rohkem kui neli tuhat stipendiumit kolmandate riikide (Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvate riikide, nagu Island, Liechtenstein, Šveits ja uued liikmesriigid) noortele. Samuti on tuhat stipendiumit ülikoolide õppejõududele. Parlamendisaadikud pidasid uue, Euroopa haridusruumi edendava programmi olemasolu tähtsaks ja seega laiendasid Erasmuse programmi bakalaureuseõppelt ka magistriõppele. Erasmuse magistriõppeprogramm võimaldab üliõpilastel teha akadeemiline ""ringreis"" mitmetes Euroopa ülikoolides. Programmi rahastamisläbirääkimised nõukoguga kulgesid parlamendil raskelt. Euroopa Komisjon soovis algselt eraldada 2004.-2006. aasta programmi rahastamiseks 200 miljonit eurot ja nõukogu vaid 180 miljonit. Parlamendisaadikute hinnangul oli pakutud rahastus aga liiga väike. Läbirääkimiste tulemusel tõusis eelarve 230 miljonile. Programm Erasmus Munduse eesmärgiks ei ole mitte ainult Euroopa hariduse ""nähtavuse"" suurendamine maailmas, vaid ka kultuuridevahelise dialoogi ja rahvastevahelise teineteisemõistmise edendamine."  
Raportöörid:
  
Õpetajate, koolitajate ja üliõpilaste liikuvus: Robert J.E. Evans (PSE, UK)
Programm Socrates 2000-2004: Doris Pack (EPP-ED, D)
Programm Erasmus Mundus 2004-2008: Marielle De Sarnez (EPP-ED, F)
  
Euroopa Liidu Teataja - lõppaktid
  
Õpetajate, koolitajate, õpilaste liikuvus
Programm Socrates 2000-2004
Programm Erasmus Mundus 2004-2008

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004