Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Euroopa kodakondsus
Põhiõiguste harta
Põhiõigused
Avatud juurdepääs institutsioonide dokumentidele
Noorte haridus ja mobiilsus
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Euroopa kodakondsus: valimisõigus, avaldused, ombudsman
Iga Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik on ühtlasi ka Euroopa Liidu kodanik. Euroopa kodakondsus täiendab liikmesriigi kodakondsust, kuid ei asenda seda. See Amsterdami lepingus sätestatud põhimõte on ...
> more


Põhiõiguste harta: ühised õigused ja väärtused
"Euroopa rahvad on üha tihedamat omavahelist liitu luues otsustanud jagada rahulikku, ühistel väärtustel rajanevat tulevikku." Nii algab 2000. aasta detsembris Nizza Euroopa Ülemkogul vastu võetud põh...
> more


Kaitstes põhiõigusi
Kuigi Euroopa Liit on rajatud inimõiguste, kodanikuõiguste ja õigusriigi põhimõtetele, rikutakse neid õigusi kogu Euroopas pidevalt. Euroopa Parlamendi saadikud tunnevad valitud rahvaesindajatena ko...
> more


Rohkem avatust, suurem vastutus
Avatud ja lihtne juurdepääs ametiasutuste käsutuses olevale teabele on iga toimiva demokraatia tuum. Ilma selleta ei ole valitsused ja riiklikud haldusorganid kodanike ees vastutavad. Seepärast sätest...
> more


Erasmus - kutse reisile
Programmi Erasmus esimesel toimimisaastal (1987) avanes kolmel tuhandel üliõpilasel võimalus täiendada oma teadmisi mõnes teises Euroopa ülikoolis. Viisteist aastat hiljem (2002) ületas stipendiumi sa...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004