Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Pohlad spät - pred a po Nice
Konvent o budúcnosti Európy
Inštitucionálny systém
Politické oblasti
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Reforma únie v záujme úspešného rozšírenia
Európsky parlament koncí svoje funkcné obdobie tak, ako ho zacal v roku 1999: s nádejou a vedomím nutného uskutocnenia rozsiahlej reformy únie. Ani Amsterdamská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti krá...
> more


Konvent pre zmenu Európy
Pocas polstorocia európskej integrácie sa z inštitúcií a politiky Únie stal zložitý labyrint, neprehladný pre obcanov. Od februára 2002 do júla 2003 sa Konvent, vytvorený z 207 clenov podujal, na jeho...
> more


Nová tvár európskych predstavitelov
Európsky parlament schválil návrh Ústavy s viacej ako dvojtretinovou väcšinou hlasov. Európski poslanci ako aj poslanci národných parlamentov prispeli v rozhodujúcej miere k pracovným výsledkom Konven...
> more


Kto robí co? Jasnejšie rozdelenie úloh
Je Únia vzdialeným anonymným superštátom, ako to niektorí ludia hovoria, ktorý si udelil právomoc uskutocnovat politiky namiesto clenských štátov? Nie. Únia uskutocnuje politiku, o ktorej rozhodujú cl...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004