Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Úvod

Piate volebné obdobie Európskeho parlamentu sa koncí v júni 2004 - co však Európsky parlament  skutocne za uplynulých pät rokov urobil?
 
So zámerom objasnit verejnosti, cím sa zaoberajú jej volení zástupcovia, pripravili sme  prehlad  cinností Parlamentu vo forme krátkych vysvetlujúcich poznámok. Tieto poznámky opisujú všeobecné právomoci a úlohy Európskeho parlamentu, podávajú súhrn legislatívnej cinnosti pocas uplynulých piatich rokov a prehladne opisujú uznesenia, ktoré Parlament prijal k rôznym politickým otázkam.
 
Poznámky poskytujú podrobné informácie ku každej téme, pricom nestrácajú zo zretela jednu základnú otázku - aký má zmysel európska integrácia pre bežného obcana, pre každého z nás?
 
Poznámky súhrnne opisujú udalosti, ktoré sa stali "v Európe" za posledných niekolko rokov v oblastiach od polnohospodárskej politiky až po bezpecnost na mori. Možno ich teda považovat za istý druh "auditu"  projektov Európskej únie, ktoré boli v priebehu tohto obdobia iniciované a ukoncené Európskym parlamentom, alebo na ktorých sa Európsky parlament podielal.
 
Veríme, že tieto poznámky budú pre Vás zaujímavé, a že podnietia Váš záujem o Európsky parlament a záležitosti súvisiace s Európskou úniou.
 
Julian Priestley, generálny tajomník Európskeho parlamentu
 


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004